Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь по методике обучения иностранным языкамбет8/11
Дата18.11.2017
өлшемі1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Е


Единение

Бірлесу, бірігу

Единица восприятия, оперативная

Қабылдаудың шапшаң бірлігі

Единицы памяти, оперативные

Естің шапшаң бірлігі

Единство

Бірлік

Единство обучения и воспитания

Тәрбие мен оқыту бірлігі

Единство теории и практики

Теория мен практика бірлігі

Ежедневная

Күнделікті

Ежемесячный

Әрайлық

Еженедельный

Әрапталық

Естественный, природный

Табиғи (этнопед.)


Ж


Желание

Тілек, ықылас


З


Зависимость

Тәуелділік, кіріптарлық

Задание

Тапсырма

Задание индивидуальное

Дербес тапсырма

Задание на дом

Үйге тапсырма

Задания тестового типа

Тест тәріздес тапсырмалар

Задатки

Нышан, тума қабілет

Задатки анатомические

Анатомиялық нышандар

Задатки врожденные

Тума нышандар

Задатки физиологические

Физиологиялық нышандар

Задача

Міндет, есеп

Задача познавательная

Танымдық есеп

Задача практическая

Практикалық есеп

Задача проблемная

Проблемалық есеп

Задача учебная

Оқу есебі

Задачи обучения

Оқытудың мақсаттары

Заинтересованность

Мүдделілік

Заказ

Тапсырыс

Заказ социальный

Әлеуметтік тапсырыс

Закономерности психологические

Психологиялық заңдылықтар

Закономерности воспитания

Тәрбие заңдылықтары

Законы всеобщие

Жалпылама заңдар

Законы общие

Жалпы заңдар

Закрепление

Пысықтау

Замечание

Ескерту, көрсету

Замысел

Түпкі ой

Замысел творческий

Шығармашылық ниет

Занятие

Сабақ, оқу

Занятие аудиторное

Аудиториядағы сабақ

Занятие внеурочное

Сабақтан тыс оқу

Занятие факультативное

Факультативтік сабақ

Занятия дополнительные учебные

Қосымша оқу сабақтары

Запас словарный

Сөздік қор

Запас словарный активный

Актив сөздік қор

Запас словарный пассивный

Пассив сөздік қор

Запись

Жазу

Запоминание

Есте сақтау, есте қалдыру

Запоминание долговременное

Ұзақ уақыт есте қалдыру

Запоминание кратковременное

Қысқа ауқыт есте қалдыру

Запоминание логическое

Логикалық есте қалдыру

Запоминание механическое

Механикалық есте қалдыру

Запоминание непроизвольное

Еріксіз есте қалдыру

Запоминание обобщенное

Жалпылай есте қалдыру

Запоминание опосредованное

Жанама есте қалдыру

Запоминание произвольное

Ерікті есте қалдыру

Запоминание точное

Дәл есте қалдыру

Затруднение

Қиыншылық

Затруднять, усложнять

Қиындату

Заучивание

Жаттау

Заучивание логическое

Логикалық жаттау

Заучивание механическое

Механикалық жаттау

Зафиксировать

Жазып қою

Задача обучения

Оқытудың мақсаты

Звук

Дыбыс

Звук речевой

Сөз дыбысы

Знак

Белгі

Знак условный

Шартты белгі

Знание

Білім

Знание обобщенное

Жалпылама білім

Знание педагогическое

Педагогикалық білім

Знание психологическое

Психологиялық білім

Значение

Мағына (сөз)

Значения языковые

Тілдік мағыналар

Значимость обучения, воспитательная

Оқытудың тәрбиелік мәні

Значимость ситуационная

Жағдаяттық мәнділік

Значимость сообщения

Хабардың мәнділгі

Зрелое чтение

Кемелденген оқу


И


Игра деловая

Іскерлік ойын

Игра дидактическая

Дидактикалық ойын

Игра развивающая

Дамыту ойыны

Игра режиссерская

Режиссерлік ойын

Игра ролевая

Рөлдік ойын

Игра творческая

Шығармашылық ойын

Игра-пособия

Ойын-құралдар

Идеи общие

Жалпы идеялар

Идентификация

Сәйкестендіру

Избирательность восприятие

Қабылдау талғамдылығы

Избирательность памяти

Ес талғамдылығы

Избыточность информации

Ақпараттың көптігі

Изложение

Мазмұндама, баяндама

Изложение нового материала

Жаңа материалды баяндау

Изложение проблемное

Проблемалық мазмұндама

Изменчивость характера

Мінез өзгеріштігі

Измерения в психологии

Психологиядағы өлшемдер

Изображение

Бейне

Изучение

Оқу, танысу,зерттеу

Иллюстрация

Безендіру

Индивид

Индивид, жеке тұлға

Индивидуализация процесса обучения

Оқу үрдісінің жекешелендіруі

Индивидуальная работа

Жеке жұмыс

Индивидуальная форма учебной работы

Оқу жұмысының жеке формасы

Индивидуальное чтение

Жеке оқу

Индивидуальность

Жеке тұлғалық

Индуктивный подход

Индуктивтік амал, тәсіл

Инициативность

Бастамашылдық

Иносказание

Тұспалдап айту

Иноязычная компетенция

Шет тілдік біліктілік

Интеграция наук

Ғылымдар ықпалдастығы

Интегрирование учебно-воспитательного процесса

Оқу-тәрбие процесін біртұтас ету

Интегрированный подход

Интегратталған тәсіл

Интеллект

Зият, парасат

Интенсивное чтение

Интенсивтік оқу

Интенсивность внимания

Зейіннің қарқындылығы

Интенсификация учебного процесса

Оқу процесін қарқындату

Интерактивное чтение

Интерактивтік оқу

Интерактивный подход

Интерактивтік амал

Интервью

Сұхбат

Интервьюирование

Сұхбат алу

Интерес

Мүдде

Интересы групповые

Топтық мүдделер

Интерес интеллектуальные

Зияттық мүдделер

Интерес непосредственные

Тікелей мүдделер

Интерес опосредованные

Жанама мүдделер

Интерес познавательные

Танымдық мүдделер

Интерес профессиональные

Кәсіптік мүдделер

Интерес специальные

Арнаулы мүдделер

Интерес узкие

Өріссіз мүдделер

Интерес устойчивые

Тұрақты мүдделер

Интерес широкие

Өрісті мүдделер

Интерференция межязыковая

Тіларалық интерференция

Интерференция навыков

Дағды интерференциясы

Интонация

Интонация (дауыс ырғағы)

Интонация речевая

Сөйлеу интонациясы

Интуиция

Интуиция, ішкі түйсік

Информация

Ақпарат, хабар

Информация зрительная

Көру ақпараты

Информация массовая

Бұқаралық ақпарат

Информация научно-педагогическая

Ғылыми-педагогикалық ақпарат

Информация первичная

Алғашқы ақпарат

Искусственный

Жасанды

Искусство

Өнер

Искусство речи

Сөз өнері

Исследование

Зерттеу

История

Тарих

Источник знания

Білімнің көзі

Источник развития

Даму көзі

Исходный

Алғашқы, бастапқы


К


Каждодневный

Күн сайынғы, күнделікті

Календарь

Күнтізбе

Качества личности

Жеке адамның қасиеттері

Качество

Сапа

Качество внимания

Зейін сапасы

Качество ощущений

Түйсіну сапасы

Качество памяти

Ес сапасы

Квалификация

Біліктілік, мамандық

Классификация

Жіктеу, топтастыру

Классное чтение

Сыныптағы оқу

Когнитивная теория

Когнитивтік теория

Когнитивный подход

Когнитивтік тәсіл

Когнитивный принцип

Когнитивтік ұстаным

Когнитивный стиль

Когнитивтік стиль

Коллектив

Ұжым

Коллективная учебная деятельность

Ұжымдық оқу қызметі

Коллективная форма учебной работы

Оқу қызметінің ұжымдық формасы

Коммуникативная компетенция

Коммуникативтік біліктілік

Коммуникативно-межкультурная компетенция

Мәдениаралық-қатынас біліктілік

Коммуникативный подход

Коммуникативтік тәсіл

Коммуникация

Қатынас, байланыс

Компетентность

Құзыреттілік, біліктілік

Компетентный

Құзыретті, білікті

Компетенция

Құзыр, білік

Комплекс

Кешен

Компонент личностный

Жеке адамдық компонент

Компонент результативный

Нәтижелі компонент

Компонент содержательный

Мазмұндық компонент

Компрессия текста

Мәтіннің компрессиясы

Конкретизация

Нақтылау

Контроль

Бақылау

Контроль обучающий

Оқыта бақылау

Контроль предварительный

Алдын ала бақылау

Контроль текущий

Ағымдағы бақылау

Контроль тематический

Тақырыптық бақылау

Контроль устный

Ауызша бақылау

Концентрация внимания

Зейін шоғырлануы

Концепции современные

Қазіргі тұжырымдамалар

Концепции зарубежные

Шетелдік тұжырымдамалар

Концепции педагогические

Педагогикалық тұжырымдамалар

Концепция

Тұжырымдама

Косвенное управление

Жанама басқару

Критерий

Өлшем

Критерий общий

Жалпы өлшем

Критерий оценочный

Бағалау өлшемі

Кругозор

Ой-өріс

Культура

Мәдениет

Культура воспитания традиционная

Дәстүрлі тәрбие мәдениеті

Культура мышления

Ойлау мәдениеті

Культура общения

Қарым-қатынас мәдениеті

Культура поведения

Жүріс-тұрыс мәдениетіәдениет

Культура речи

Сөйлеу мәдениеті

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет