Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь по методике обучения иностранным языкамбет5/11
Дата18.11.2017
өлшемі1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

С


Сабақ

Урок

Сабақ кезеңі

Этап урока

Сабақ барысы

Ход урока

Сабақ беру әдісі

Метод преподавания

Сабақ жоспары

План поурочный

Сабақ мазмұны

Содержание урока

Сабақ мақсаты

Цель урока

Сабақ түрі

Тип урока

Сабақ, оқу

Занятие

Сабақтан тыс оқу

Занятие внеурочное

Сабақты талдау

Анализ урока

Сабақтың құрылымы

Структура урока

Сақтау

Сохранение

Салыстырмалы

Сравнительно

Салыстырмалы психология

Психология сравнительная

Салыстыру

Сравнение

Сана айқындығы

Ясность сознания

Саналы бақылау, әдейі бақылау

Сознательный контроль

Саналы әрекеттер

Действия сознательные

Саналы іс-әрекет

Деятельность сознательная

Саналы-бағытталған амал

Сознательно-ориентированный подход

Сапа

Качество

Саралап оқыту

Обучение дифференцированное

Сараптама

Экспертиза

Сараптау зерттеу әдістері

Методы исследования, экспериментальные

Сараптау педагогикасы

Педагогика экспериментальная

Сарапты оқыту

Обучение экспериментальное

Сарапты үлгілеу

Моделирование экспериментальное

Сауалнама

Анкета

Сауалнама жүргізу

Анкетирование

Сауалнамалық пікіртерім

Опрос анкетный

Сауатты

Грамотный

Сауаттылық

Грамотность

Сәйкестендіру

Идентификация

Сезгіштік, түйсік

Чутье

Сезім

Чувство

Сезім тәрбиесі

Воспитание сенсорное

Сезімдік ес

Память сенсорная

Сенсомоторлық оқыту

Обучение сенсомоторное

Сенсорлық оқыту

Обучение сенсорное

Сену

Верить

Симуляция

Симуляция

Синтез, жинақтау

Синтез

Синтетикалық оқу

Синтетическое чтение

Сипаттама сөз

Речь описательная

Сипаттау

Охарактеризовать

Социолингвистикалық білік

Социолингвистическая компетенция

Сөз

Слово

Сөз анықтығы

Ясность речи

Сөз дыбысы

Звук речевой

Сөз өнері

Искусство речи

Сөзді есту

Слух речевой

Сөзді ұғу

Восприятие речи

Сөздік

Словарь

Сөздік жұмыс

Работа словарная

Сөздік қарым-қатынас

Общение речевое

Сөздік қор

Запас словарный

Сөздік құрам

Состав словарный

Сөздік ойлау

Мышление речевое

Сөздік-қисындық ес

Память словесно-логическая

Сөйдеу іс-әрекетінің продуктивті түрлері

Продуктивные виды речевой деятельности

Сөйлеу ептілігі

Речевые умения

Сөйлеу жағдаяттары

Речевые ситуации

Сөйлеу жағдаяты

Ситуация речевая

Сөйлеу жаттығулары

Речевые упражнения

Сөйлеу интонациясы

Интонация речевая

Сөйлеу қабілеттілігі

Способность речевая

Сөйлеу қозғалысы

Движение речевое

Сөйлеу құрылымы

Структура речи

Сөйлеу мәдениеті

Культура речи

Сөйлеу механизмі

Механизм речи

Сөйлеу мүшесі

Орган речи

Сөйлеу мінез-құлығы

Речевое поведение

Сөйлеу параметрлері

Параметры речевые

Сөйлеу стилі

Стиль речи

Сөйлеу түрлері

Виды речи

Сөйлеу үлгілері, сөз үлгілері

Речевой образец

Сөйлеу іс-әрекеті

Деятельность речевая

Сөйлеу іс-әрекеті

Речевая деятельность

Сөйлеу іс-әрекетінің рецептивті түрлері

Рецептивные виды речевой деятельности

Сөйлеу іс-әрекетінің түрлері

Виды речевой деятельности

Сөйлеу, сөз сөйлеу

Речь

Сөйлеудегі қателер

Ошибки речевые

Стандарттан тысқары сабақ

Уроки нестандартные

Стратегия

Стратегия

Суггестопедиялық тәсіл

Суггестопедический метод

Сұрақтарды түрлендіру

Варьирование вопросов

Сұхбат

Интервью

Сұхбат алу

Интервьюирование

Сұхбат әдісі

Метод интервью

Сыншыл ойлау

Мышление критическое

Сыныптағы оқу

Классное чтение

Сыныптан тыс оқу

Чтение внеклассное

Сыныптық сабақ жүйесі

Система урочно-классная

Сыртқы зейін

Внимание внешнее

Сыртқы іс-әрекет

Деятельность внешняя

Сырттай сөйлеу

Речь внешняя


Т


Табиғи (этнопед.)

Естественный, природный

Табиғи әдіс

Натуральный метод

Табиғи дарындылық

Дарование

Табиғи сараптау

Эксперимент естественный

Тактика

Тактика

Тақырып

Тема

Тақырыптық бақылау

Контроль тематический

Тақырыптық тексеру

Проверка тематическая

Талап

Требование

Талаптар жүйесі

Система требований

Талдау

Анализ

Талдау арқылы жинақтау

Анализ через синтез

Талдау әдісі

Метод анализа

Талдау-жинақтау әдісі

Метод аналитико-синтетический

Тану әрекеттері

Действия опознавательные

Таным теориясы

Теория познания

Танымды белсенділік

Активность познавательная

Танымдық есеп

Задача познавательная

Танымдық мүдделер

Интерес познавательные

Танымдық іс-әрекет

Деятельность познавательная

Танысу

Ознакомление

Таңдап қайта жаңғырту

Воспроизведение избирательное

Таңдау

Выбор

Тапсырма

Задание

Тапсырыс

Заказ

Тарих

История

Тәжірибе

Опыт

Тәжірибелік іс-әрекет

Деятельность практическая

Тәжірибені игеру

Освоение опыта

Тәптіштеп талдау

Анализ подетальный

Тәрбие

Воспитание

Тәрбие әдістері

Метод воспитания

Тәрбие әдістері

Методы воспитания

Тәрбие әдістерін таңдау

Выбор методов воспитания

Тәрбие диагностикасы

Диагностика воспитания

Тәрбие және даму

Воспитание и развитие

Тәрбие және оқыту

Воспитание и обучение

Тәрбие заңдылықтары

Закономерности воспитания

Тәрбие қағидалары

Принцип воспитания

Тәрбие мазмұны

Содержание воспитания

Тәрбие мақсаты

Цель воспитания

Тәрбие мен оқыту бірлігі

Единство обучения и воспитания

Тәрбиелі

Воспитанный

Тәрбиені ізгілендіру

Гуманизация воспитания

Тәрбиеші тұлғасы

Личность воспитателя

Тәсіл; қабылдау

Прием

Тәуелділік, кіріптарлық

Зависимость

Тәуелсіз мінездемелерді жалпылау әдісі

Метод обобщения независимых характеристик

Тез оқуға үйрену

Учиться быстро читать

Тек

Происхождение

Тексеріс, тексеру

Проверка

Тексті елестеу деңгейі

Уровень представления текста

Тең түпнұсқа

Аутентичный

Теория мен практика бірлігі

Единство теории и практики

Теория мен практиканың байланысы

Связь теории и практики

Теориялық ойлау

Мышление теоретическое

Теріс пікір

Суждение отрицательное

Тест әдісі

Метод теста

Тест тәріздес тапсырмалар

Задания тестового типа

Техникалық оқу құралдары

Средства обучения, технические

Тиімділік

Эффективность

Толыққанды емес

Неполноценный

Топ

Группа

Топастық

Невосприимчивость

Топ-топ болып пікір таластыру әдісі

Метод групповой дискуссии

Топтық жіктеліс

Дифференциация групповая

Топтық мақсаттар

Цели групповые

Топтық мүдделер

Интересы групповые

Топтық ойлау

Мышление групповое

Топтық оқу

Групповое чтение

Топтық пікір

Мнение групповое

Топтық пікірсайыс

Дискуссия групповая

Тума нышандар

Задатки врожденные

Тура әдіс

Прямой метод

Тура басқару

Прямое управление

Тура сөз

Речь прямая

Тұжырымдама

Концепция

Тұжырымдау, құрастыру

Сформулировать

Тұлғааралық әрекеттестік

Взаимодействие межличностное

Тұлғааралық байланысты аңғару

Осознание межличностных отношений

Тұлғааралық қатынастар

Отношения межличностные

Тұлғаға бағытталған тәсіл

Личностно-ориентированный подход

Тұлғаны бағалау

Оценка личности

Тұлғаны зерттеу әдістері

Методы исследования, личности

Тұлғаның бағыттылығы

Направленность личности

Тұлғаның дамуы

Развитие личности

Тұлғаның жан-жақты дамуы

Развитие личности, всестороннее

Тұлғаның мотивациялық саласы

Сфера личности, мотивационная

Тұлғаның өзін-өзі бағалауы

Самооценка личности

Тұлғаның параметрі

Параметр личности

Тұлғаның психологиясы

Психология личности

Тұлғаның үйлесімді дамуы

Развитие личности, гармоничное

Тұрақты мүдделер

Интерес устойчивые

Тұрақтылық

Устойчивость

Тұспалдап айту

Иносказание

Тұтас қайталау

Повторение целостное

Түйсіну сапасы

Качество ощущений

Түйіспе топ

Группа контактная

Түпкі ой

Замысел

Түр

Вид

Түр өзгерту, түр өзгерушілік

Видоизменение

Түрпішінді аңғару

Восприятие формы

Түрткі

Мотив

Түсіндірме сөз

Речь объяснительная

Түсіндіру, ұғындыру

Объяснение

Түсіну

Понимание

Тыңдаушы

Слушатель

Тізбе сұрақтар әдісі

Метод вопросов

Тізбектеп талдау

Анализ последовательный

Тіке байланыс

Связь прямая

Тікелей зерттеу әдістері

Методы исследования, прямые

Тікелей қарым-қатынас

Общение непосредственное

Тікелей қарым-қатынас

Общение прямое

Тікелей мүдделер

Интерес непосредственные

Тікелей түсіну

Понимание непосредованное

Тіл

Язык

Тіл білімі

Языкознание

Тіл дағдыларының қалыптасу кезеңі

Этапы формирования речевых навыков

Тіл деңгейі

Уровень языка

Тіл дыбысы

Язык звуковой

Тіл зерттеу

Языковедческий

Тіл кезеңі

Языковой этап

Тіл сезімі

Чувство языка

Тіларалық интерференция

Интерференция межязыковая

Тілашар сөз

Речь разговорная

Тілді жаңа сөздермен байыту

Обогащение языка новыми словами

Тілдік мағыналар

Значения языковые

Тілдік сезгіштік

Чутье языкое

Тілдің дамуы

Развитие речи

Тілдің қолданылуы

Функционирование языка

Тілек, ықылас

Желание

Тілектес

Доброжелательность

Тілектестік қарым-қатынас

Отношение доброжелательное

Тірек, сүйеніш

Опора
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет