Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь по методике обучения иностранным языкамбет2/11
Дата18.11.2017
өлшемі1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

В


Визуалды ойлау

Мышление визуальное


Г


Грамматика

Грамматика

Грамматикалық-аудармалы тәсіл

Грамматико-переводной подход

Гуманистік амал

Гуманистический подход

Гуманитарлық білім беру

Образование гуманитарное


Ғ


Ғалым

Ученый

Ғылым

Наука

Ғылымдар ықпалдастығы

Интеграция наук

Ғылыми ойлау

Мышление научное

Ғылыми ұғым

Понятие научное

Ғылыми-зерттеу

Научно-исследовательский

Ғылымилық қағида

Принцип научности

Ғылыми-педагогикалық ақпарат

Информация научно-педагогическая


Д


Дағды

Навык

Дағды интерференциясы

Интерференция навыков

Дағды тұрақтылығы

Устойчивость навыка

Дағдылану, жаттығу

Выработаться

Дағдылар әрекеттестігі

Взаимодействие навыков

Дағдының автоматтандырылуы

Автоматизация навыка

Дайындық бағдарлау кезеңі

Ориентировочно-подготовительный этап

Дайындық жаттығулары

Подготовительные упражнения

Дайындық кезеңі

Подготовительный этап

Даму көзі

Источник развития

Даму, өсу, жетілу

Развитие

Дамыта оқыту

Обучение развивающее

Дамыту ойыны

Игра развивающая

Дара мінез

Характер индивидуальный

Дара пікір

Суждение единичное

Дара ұғым

Понятие единичное

Даралық даму

Развитие индивидуальное

Даралық сана

Сознание индивидуальное

Дауыстап оқу

Чтение вслух

Дауыстап айтылатын сөз

Речь произносимая

Дәл есте қалдыру

Запоминание точное

Дәлел, уәж

Аргумент

Дәлелдеу

Аргументировать

Дәлелділік

Обоснованность

Дәлме-дәл ұғым

Понятие адекватное

Дәреже

Степень

Дәстүрлі жаттығу

Традиционное упражнение

Дәстүрлі тәрбие мәдениеті

Культура воспитания традиционная

Дәстүрлі; дәстүр түрлері

Виды традиции; традиционные

Дедуктивтік тәсіл, амал

Дедуктивный подход

Дедукция

Дедукция

Ден қою тұрақтылығы

Устойчивость интереса

Деңгей

Уровень

Дербес тапсырма

Задание индивидуальное

Дербес тіл табу

Подход индивидуальный

Диагностикалық әдіс

Метод диагностический

Диалог

Диалог

Диалог түрінде сөз сөйлеу

Речь диалогическая

Диалогтық бірлестік

Диалогическое единство

Дидактика

Дидактика

Дидактикалық қағида

Принцип дидактический

Дидактикалық материал

Материал дидактический

Дидактикалық ойын

Игра дидактическая

Дискурсивтік біліктілік

Дискурсивная компетенция

Дискурсивтік ойлау

Мышление дискурсивное

Дискурсивтік түсіну

Понимание дискурсивное

Дрилл

Дрилл

Дұрыс, дәл

Верный

Дүниетану түсінігі

Мироощущение

Дүниетаным

Мировоззрение

Дыбыс

Звук

Дыбыс жылдамдығы

Скорость звука

Дыбыс қаттылығы

Громкость звука

Дыбыстарды талдау

Анализ звуков

Дыбысты қабылдау

Восприятие звука

Дыбысты тіл

Речь звуковая

Дыбыстық әдіс

Метод звуковой


Е


Екіұштылық

Двусмысленность

Елігу

Влечение

Еліктеу

Подражание

Емтихан

Экзамен

Енгізу

Внедрение

Енжарлық

Пассивность

Еңбекке қабілеттілік

Работоспособность

Ерекше, өзгеше іскерліктері

Спецефические умения

Ерекшелік, өзгешілік

Особенность

Ерік, қайрат

Воля

Еріксіз әрекеттер

Действия непроизвольные

Еріксіз есте қалдыру

Запоминание непроизвольное

Еріксіз зейін, үйреншікті зейін

Внимание непроизвольное

Ерікті әрекеттер

Действия произвольные

Ерікті есте қалдыру

Запоминание произвольное

Ерікті зейін

Внимание произвольное

Ерікті ойлау

Мышление произвольное

Ес даярлығы

Готовность памяти

Ес сапасы

Качество памяти

Ес талғамдылығы

Избирательность памяти

Ес тіректері

Опоры памяти

Ес, жад

Память

Ескерту, көрсету

Замечание

Есте қалдыру тездігі, құймақұлақ

Быстрота запоминания

Есте қалдыру түрлері

Виды запоминания

Есте сақтау тәсілдері

Приемы запоминания

Есте сақтау, есте қалдыру

Запоминание

Естелік, еске алу

Воспоминание

Есту бейнесі

Образ слуховой

Есту қабылдауы

Восприятие слуховое

Естің шапшаң бірлігі

Единицы памяти, оперативные


Ж


Жабық типті жаттығулар

Упражнения закрытого типа

Жағдаят

Ситуация

Жағдаяттық мәнділік

Значимость ситуационная

Жағдаяттық сөйлеу

Речь ситуативная

Жағымды эмоциялар

Эмоции положительные

Жағымсыз эмоциялар

Эмоции отрицательные

Жазба жұмысы

Работа письменная

Жазба сөйлеуді қабылдау

Восприятие письменной речи

Жазбаша есеп беру

Отчет письменный

Жазбаша жаттығу

Упражнение письменное

Жазу

Запись

Жазу

Письмо

Жазу дағдылары

Навыки письма

Жазып қою

Зафиксировать

Жазып сөйлеу

Письменная речь

Жазып сөйлеу

Речь письменная

Жай оқыту әдісі

Метод «тихого» обучения

Жалған ұғым

Понятие ложное

Жалпы білім беретін мектеп

Школа общеобразовательная

Жалпы білім беру

Образование общее

Жалпы заңдар

Законы общие

Жалпы идеялар

Идеи общие

Жалпы икемділік

Умение общее

Жалпы қабілеттілік

Способность общая

Жалпы орта білім беру

Образование общее среднее

Жалпы өлшем

Критерий общий

Жалпы психология

Психология общая

Жалпы пікір

Суждение общее

Жалпы ұғым

Понятие общее

Жалпылай есте қалдыру

Запоминание обобщенное

Жалпылама білім

Знание обобщенное

Жалпылама заңдар

Законы всеобщие

Жалпыланған байланыстар

Ассоциации обобщенные

Жалпылау деңгейі

Уровень обобщения

Жалпылау, қорыту

Обобщение

Жамырай сөйлеу

Речь хоровая

Жанама басқару

Косвенное управление

Жанама ес

Память опосредованная

Жанама есте қалдыру

Запоминание опосредованное

Жанама қарым-қатынас

Общение косвенное

Жанама мүдделер

Интерес опосредованные

Жанама түсіну

Понимание опосредованное

Жан-жақты тексеру

Проверка фронтальная

Жаңа материалды баяндау

Изложение нового материала

Жаңа технология

Технология новая

Жаңашыл мұғалім

Учитель-новатор

Жас

Возраст

Жас ерекшелік педагогикасы

Педагогика возрастная

Жас ерекшеліктерін ескеру

Учет возрастных особенностей

Жас тобы

Группа возрастная

Жасанды

Искусственный

Жаттау

Заучивание

Жаттығу

Упражнение

Жеделдете оқыту

Обучение ускоренное

Жеделдете, тездете оқу

Быстрое чтение

Жеке оқу

Индивидуальное чтение

Жеке іскерліктері

Частные умения

Жеке адам белсенділігі

Активность личности

Жеке адам ерекшеліктері

Черты личности

Жеке адам тұрғысынан қарау

Подход личностный

Жеке адам, тұлға

Личность

Жеке адамдық ерекшеліктер

Особенности индивидуальные

Жеке адамдық компонент

Компонент личностный

Жеке адамның қасиеттері

Качества личности

Жеке адамның мінездемесі

Характеристика личности

Жеке әдістеме

Методика частная

Жеке әрекеттестік

Взаимодействие личное

Жеке бас ерекшеліктерін ескеру

Учет индивидуальных особенностей

Жеке бастық дүниетаным

Мировоззрение личности

Жеке жұмыс

Индивидуальная работа

Жеке тәжірибе

Опыт индивидуальный

Жеке тұлғалық

Индивидуальность

Жеке түрткілер

Мотивы личные

Жеке-дара оқыту

Обучение индивидуальное

Жекелік қарым-қатынас

Общение личное

Жетекші іс-әрекет

Деятельность ведущая

Жету түрткісі

Мотив достижения

Жоба

Проект

Жобалар әдісі

Метод проектов

Жобалық әдіс

Метод проектный

Жоғары білім

Образование высшее

Жоғары мектеп жасы

Возраст старший школьный

Жұптық жұмыс

Парная работа

Жүйе

Система

Жүйелі талдау

Анализ системный

Жүйелі-құрылымдық талдау

Анализ системно-структурный

Жүйелілік қағидасы

Принцип системности

Жүйелілік тұрғыда қарау

Подход системный

Жүріс-тұрыс мәдениетіәдениет

Культура поведения

Жылдамдық

Скорость

Жылдық жоспар

План годовой

Жіктеу, саралау

Дифференциация

Жіктеу, топтастыру

Классификация
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет