Карбон қышқылдарыДата15.10.2018
өлшемі311.17 Kb.
Карбон қышқылдары

1- нұсқа

1.Күміс оксидінің аммиактағы ертіндісін сірке альдегидімен тотықсыздандырғанда 54 г күміс алынды. Тотыққан альдегидтің массасы:

A) 11 г B) 44 г C) 27 г D) 22 г E) 54 г

2. «Күміс айна» реакциясын көрсететін карбон қышқылы:

A) Құмырсқа қышқылы. B) Бензой қышқылы.

C) Үш хлор сірке қышқылы. D) Қымыздық қышқылы.

E) Хлорбутан қышқылы.

3. Зат құрамы мынадай: көміртегі 40%, сутегі 6,67%, оттегі 53,33%. Аргон бойынша заттың салыстырмалы тығыздығы 1,5-ке тең. Заттың молекулалық формуласын анықтаңыз.

A) CH3COOH B) HCOOH

C) ClCH2COOH D) CH3 - CH2COOH

E)


4.

Өзгерісін жүзеге асыруға болатын әдіс:

A) Альдегидті тотықтыру.

B) Альдегид пен хлор арасындағы реакцияны жасау керек.

C) Тотықсыздандыру. D) Сутекпен әрекеттестіру.

E) Альдегид пен су арасындағы реакцияны жүргізу.

5. 48 г магний сірке қышқылымен әрекеттескенде бөлінген сутегінің (қ.ж.) көлемі:

A) 44,8 л B) 11,2 л C) 22,4 л D) 67,2 л E) 33,6 л

6. Карбон қышқылының алыну теңдеуі

A)

B) C2 H5Br +H2O →

C) ROH + CuO →

D) ROH +ROH →

E) CH3OH +Na →

7. Карбон қышқылдарының құрамында болатын функционалдық топ

A) COOH


B) NH2

C) D) OH E) NO2


8. Осы өзгерістерді жүзеге асыру нәтижесінде түзілетінін "В"- заты – карбон қышқылы:

A)

B)

C)

D)

E)


9.Олеин қышқылында бром суының түссіздену себебі,

A) қанықпаған қышқыл болғандықтан

B) молекуласында карбоксил тобы бар болғандықтан

C) кеңістік изомері болатындықтан

D) ауыр карбон қышқылы болғандықтан

E) сұйық майлардың құрамында болатындықтан

10. 22 150 г құмырсқа қышқылын бейтараптауға жұмсалатын натрий гидроксидінің массасы

A) 28,7 г B) 25,6 г C) 21,6 г D) 22,3 г E) 26,3 г

11. Күшті қышқылдың формуласын анықтаңыз.

A) CH(Cl)2 - COOH. B) CH3 - CH2 - COOH.

C) CH2(Br) - COOH. D) CH2(І) - COOH. E) CH3 - COOH.

12. Молекула құрамы C4H8O2 болатын заттың барлық қышқыл изомерлерінің саны:

A) 2 B) 5 C) 1 D) 3 E) 4

13. 120 г 20% сірке қышқылының ерітіндісімен метил спирті өзара әрекеттескенде күрделі эфир түзілді. Реакцияға қатысқан метил спиртінің массасын есептеңіз.

A) 12,8 г. B) 6,4 г. C) 12 г. D) 3,2 г. E) 9,6 г.

14. Сірке қышқылының физикалық қасиеті

A) суда жақсы еритін, өткір иісті сұйықтық

B) жағымсыз иісті қатты зат C) суда ерімейтін сұйықтық

D) суда жақсы еритін қатты зат E) жағымсыз иісті сұйықтық

15. Карбон қышқылдарына тән емес химиялық реакция

A) 2CH3COOH+2Ag2CH3COOAg+H2

B) 2CH3COOH+Ca(CH3COO)2Ca+H2

C) 2CH3COOH+Na2CO32CH3COONa+H2O+CO2

D) CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O

E) CH3COOH+NaOHCН3COONa+H2O

16. Сірке қышқылын алудың тиімді өндірістік тәсілі:

A) Бутанды тотықтыру . B) Спиртті тотықтыру.

C) Ацетатқа концентрлі күкірт қышқылмен әсер ету.

D) Көмірсутектердің жануы. E) Күміс-айна реакциясы арқылы алу.

17. Сірке қышқылымен әрекеттесетін заттар нөмірлерінің өсу ретімен орналасуы:

1. Метан. 2. Этилен. 3. Этанол. 4. Натрий гидроксиді. 5. Этаналь.

6. Магний оксиді. 7. Хлорэтан. 8. Хлор. 9. Натрий карбонаты.

A) 3,4,6,8,9. B) 2,3,4,6,8. C) 1,2,5,7,9. D) 2,3,5,6,9. E) 3,5,6,8,9.

18. Валериан қышқылының 20,4 грамын бейтараптауға жұмсалатын 2-тік натрий гидроксидінің массасы

A) 400 г B) 300 г C) 700 г D) 500 г E) 600 г

19. 0,1 моль натрий гидроксидін бейтараптау үшін 20%-ті құмырсқа қышқылының қажетті массасы:

A) 23 г. B) 20 г. C) 92 г. D) 40 г. E) 46 г.

20. Абрикос эссенциясының шығымы 90% болса, 440 г май қышқылы мен этанол өзара әрекеттескенде түзілген эссенцияның массасын есептеңіз.

A) 522 г. B) 600 г. C) 544 г. D) 1044 г. E) 261 г.

21. Металл натрий 90 г сірке қышқылымен әрекеттескенде түзілетің (қ.ж.) сутектің көлемі: (Өнеркәсіпте 10 %-тік сутек шығын болатынын ескеріңіз).

A) 15,12 л B) 15,8 л C) 16 л D) 15,3 л E)15 л

22. 2,84 г стеарин қышқылын алу үшін жұмсалатын натрий стеаратының және 10-тік тұз қышқылының массалары

A) 3,06 г; 3,65 г B) 2,17 г; 2,85 г C) 3,27 г; 3,25 г D) 2,25 г; 2,65 г E) 2,15 г; 2,76 г

23.12,8 г пальмитин қышқылын ерітуге жұмсалатын 10-тік натрий гидроксидінің ерітіндісінің массасы

A) 20 г B) 50 г C) 40 г D) 30 г E) 10 г

24. Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін зат:

A) Күміс (І) оксидінің аммиактағы ерітіндісі. B) Мыс (ІІ) хлориді.

C) Натрий сульфаты. D) Калий нитраты. E) Сутек.

25,,Күміс айна” реакциясын беретін зат:

A) HCOH B) C3H6О C) H3COH D) (C6H10O5)n E) C2H5OH

26. 56,8 г стеарин қышқылын бейтараптауға жұмсалатын 25-тік калий гидроксиді ерітіндісінің массасы

A) 44,8 г B) 5,6 г C) 11,2 г D) 22,4 г E) 33,6 г

27. Сабынның формуласы-

A) С17 Н35СООNa B) С15Н31СООН C) С17Н35СООН D) CH3ONa E) C6 H5ONa

28. Глицерин, сірке қышқылы және формалинді осы затпен анықтауға болады:

A) Мыс (ІІ) гидроксиді. B) Азот қышқылы (конц.). C) Фенолфталеин ерітіндісі.

D) Бром суы. E) Қыздырылған мыс сымы.
29.

тізбегіндегі Кучеров реакциясының рет нөмірі

A) 2 B) 1, 2, 3, 4 C) 1 D) 3 E) 4

30. Жоғары карбон қышқылдары глицеринмен әрекеттескенде түзілетін қосылыс:

A) Майлар.

B) Жай эфир.

C) Альдегид.

D) Тұз.


E) Ангидрид.

2- нұсқа

1.Формуласы заттың аталуы:

A) 2-хлор-4-ол-пентан қышқылы. B) 2-хлор-4-ол-валериан қышқылы.

C) 2-оксо-4-хлорвалериан қышқылы. D) 2-хлор-4-окси-валериан қышқылы.

E) -хлор-ε-окси- валериан қышқылы.

2. Егер де реакция нәтижесінде 6,4 моль сірке қышқылының этил эфирі түзілсе, эфирлену реакциясына қатысатын этил спиртінің массасы:

A) 294,4 г. B) 125,4 г. C) 250,4 г. D) 150,4 г. E) 200,4 г.

3. Сабынның құрамына кіретін қышқылдар

A) пальмитин және стеарин B) олеин және пропион қышқылдары

C) акрил және май D) капрон және құмырсқа E) валериан және сірке

4. 0,25 моль сірке қышқылы 20 г кальциймен әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:

A) 19,75 г B) 16,75 г C) 17,75 г D) 18,75 г E) 20,75 г

5. Сірке қышқылымен әрекеттеспейтін зат

A) формальдегид B) натрий гидроксиді C) этанол D) кальций E) хлор

6. Шығымы 60 болса, 520 г ацетиленнен алынған сірке альдегидін тотықтыруға жұмсалатын күміс оксидінің массасы

A) 2,78 кг B) 2,31 кг C) 3,74 кг D) 3,12 кг E) 3,43 кг

7. Минералды және карбон қышқылдарының құрамындағы ортақ қасиет:

A) Қозғалғыш сутек атомдарының болуында.

B) Карбоксил тобының болуында.

C) Ортақ гидроксотоптың болуында.

D) Қышқыл қалдықтарының ұқсастығында.

E) Бірнеше гидроксотоптың болуында.

8. 2,3,3-триметилпентан қышқылының формуласы

A)B)

C)
D)

E)


9.Май қышқылындағы көміртектің массалық үлесі

A) 54,5 B) 48,6 C) 46,3 D) 36,5 E) 45,5

10. 12 150 г сірке қышқылы мен 40 110 г этанолды әрекеттестіргенде түзілетін эфирдің массасы

A) 26,4 г B) 25,8 г C) 24,7 г D) 23,8 г E) 27,5 г

11. Жалпы формуласы CnH2n+1COOH болатын гомологтық қатарға жататын қышқыл:

A) CH3 - (CH2)16 - COOH стеарин қышқылы.

B) CH2 = CH - COOH акрил қышқылы.

C) HOOC - CH2 - (CH2)5 - COOH энант қышқылы.

D) C17H33COOH олеин қышқылы.

E) C6H5 - COOH бензой қышқылы.

12. 150 г 22-ды құмырсқа қышқылын бейтараптауға жұмсалатын натрий гидроксидінің массасы:

A) 28,7 г B) 25,6 г C) 21,6 г D) 22,3 г E) 26,3 г

13. Қаныққан бірнегізді карбон қышқылдарының жалпы формуласы

A)

B) CnH2n-2

C)

D) CnH2n+1OH

E) CnH2n+2

14. Молекула құрамында көмірсутек радикалымен байланысқан карбоксил тобы (бір немесе бірнеше) бар органикалық заттар

A) карбон қышқылдары B) альдегидтер C) аминдер D) спирттер E) фенолдар

15. Метаналь мен құмырысқа қышқылына тән қасиет:

A) Күміс айна реакциясын береді. B) Сутектік байланыстар түзеді.

C) Күрделі эфирлер түзеді. D) Лакмусты қызыл түске бояйды.

E) Натриймен әрекеттеседі.

16. 90 г сірке қышқылы мен 32 г метанол әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің массасы

A) 74 г B) 29 г C) 39 г D) 49 г E) 59 г

17. Карбон қышқылдарының қайнау температураларының жоғары болу себебі:

A) молекулааралық сутектік байланыстың болуынан

B) молекулалық массалары жоғары болғандықтан C) агрегаттық күйі сұйық болғандықтан

D) молекуласында карбоксил тобының болуынан

E) молекуласында көмірсутек радикалының болуынан

18. Карбон қышқылдарының қайнау температурасы жоғары болу себебі:

A) Сутектік байланыстың болуында. B) Олардың суда жақсы еритіндігінде.

C) Құрамында көмірсутек радикалының болуында. D) Оттек атомының санында.

E) Сутектің болуында.

19.89,6 л ацетиленнен (қ.ж.) алынған ацетальдегидтін шығымы 80% болса, одан алынатын сірке қышқылының массасы:

A) 192 г B) 178 г C) 189 г D) 180 г E) 190 г

20. 0,6 моль сірке қышқылы 0,5 моль натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі

A) 5,6 л B) 89,6 л C) 11,2 л D) 22,4 л E) 44,8 л

21. Құмырсқа қышқылын зертханада алу әдісі:

A) Формиат және концентрлі күкірт қышқылынан. B) Көміртегі және сутегіден.

C) Көміртек (ІІ) оксиді мен су буынан. D) Көміртек (ІІ) оксиді мен натрий гидроксидінен.

E) Көміртегі (IV) оксиді және судан.

22. Карбон қышқылдарына тән емес химиялық реакция тендеуі:

A) 2CH3COOH+2Ag2CH3COOAg+H2

B) 2CH3COOH+Ca(CH3COO)2Ca+H2

C) 2CH3COOH+Na2CO32CH3COONa+H2O+CO2

D) CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O

E) CH3COOH+NaOHCA3COONa+H2O

23.Метилацетаттың гидролизінде түзілетін қышқыл:

A) Сірке. B) Құмырсқа. C) Стеарин. D) Қымыздық. E) Янтарь.

24. Шығымы 80 болғанда 85 г этилацетат алуға жұмсалатын 10-тік сірке қышқылының массасы

A) 724 г B) 704 г C) 714 г D) 744 г E) 734 г

25. 0,5 моль сірке қышқылын бейтараптау үшін 10%-ды натрий

гидроксиді ерітіндісінің қажет массасы:

A) 200 г B) 100 г C) 250 г D) 400 г E) 800 г

26. 2-метилпропанальдың тотығу теңдеуі

A) H3C  CH(CH3)  COH + [O]  H3C  CH(CH3)  COOH

B) H3C  CH(C2H5)  CH3+8O2  5CO2+6H2O

C) H3C  COOH+HOC2H5  H3C-COOС2H5+H2O

D) H3C  CH = CH2+HBr  H3C  CHBr  CH3

E) H3C  CH(C2H5)  COH+Ag2O  H3C  CH(C2H5)  COOH+2Ag

27. 28,2 г олеин қышқылын бейтараптауға жұмсалатын калий гидроксидінің және түзілген тұздың массасы

A) 5,6 г; 32 г B) 3,7 г; 35 г C) 11,2 г; 20 г D) 6,5 г; 25 г E) 3,5 г; 30 г

28. Шығымы 65 болып, 33,15 г пропилацетат түзілген болса, әрекеттесетін қышқыл мен спирттің массалары

A) 30 г; 30 г B) 21 г; 23 г C) 26 г; 27 г D) 24 г; 22 г E) 23 г; 23 г

29. Өндірісте таза стеарин қышқылын осы реакция нәтижесінде алады:

A) 2C36H74 + 5O2  4C17H35COOH + 2H2O.

B)

C) CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH+H2CH3-(CH2)16-COOH.

D) CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH+H2  C17H33COOH+H2O.

E) C5H12  C17H35COOH.

30CH3COOH + Mg  реакцияда түзілетін өнім:

A) Тұзға жатады. B) Жай эфирге жатады.

C) Күрделі эфирге жатады. D) Альдегидке жатады .E) Ангидридке жатады.
3-нұсқа

1.Органикалық зат құрамында көміртегінің массалық үлесі 54,84%, сутегі - 9%, оттегі - 36,36%, сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 44-ке тең. Заттың молекулалық формуласын анықтаңыз.

A)B)

C)D)

E)


2. Пропион қышқылы изомерінің формуласы.

A) B)C)

D)E)

3. Құрамында бір немесе бірнеше карбоксил (-СООН) тобымен көмірсутек радикалы байланысқан заттар-

A) карбон қышқылдары B) алкандар C) спирттер D) альдегидтер E) фенолдар

4. Акрил қышқылының формуласы

A) H2C=CH-COOH B) CH3COOH C) C3HCOOH D) C15H31COOH E) C17H35COOH

5. Метилацетат түзетін заттар жұбы:

A) Метанол мен сірке қышқылы. B) Метанол мен құмырсқа қышқылы.

C) Пропанол мен құмырсқа қышқылы. D) Этанол мен құмырсқа қышқылы.

E) Этанол мен сірке қышқылы.

6. Сірке қышқылына класаралық изомер зат

A) метилформиат B) метилацетат C) этилформиат D) пропилацетат E) метилпропионат

7. Май қышқылындағы көміртек атомының саны:

A) 4 B) 3 C) 17 D) 5 E) 15

8. Күрделі эфир түзетін заттар жұбы:

A) CH3COOH және C2H5OH. B) С2Н5ОН және С2Н5ОН. C) CH3COOH және Na2CO3.

D) CH3COOH және HCl. E) CH2=CH2 және HCl.

9. 50 г стеарин қышқылынан алынатын құрамында 65 натрий стеараты бар кір сабынның массасы:

A) 83 г B) 103 г C) 93 г D) 63 г E) 73 г

10. Пропион қышқылы

A) СН3 - СН2 –СООН B) НСООН

C) Н3С – СООН D) СН3 – (СН2)3 –СООН E) СН3 – (СН2)2 -СООН

11. Нәтижесінде пропион қышқылы түзілетін реакция схемасын көрсетіңіз.

A) CH3 - CH2 - CHO + Ag2O (аммиак ерітіндісі)

B)

C)

D)

E) CH3 – CH2 – CH2 – CH3 + O2


12. Құрамында 65 натрий стеараты бар 1 кг кір сабын алу үшін жұмсалатын стеарин қышқылының массасы:

A) 603 г B) 645 г C) 570 г D) 750 г E) 716 г

13

Қышқылдың атауы:

A) 3,3,4,4 тетраметилкапрон қышқылы. B) 2,3,4,5 тетраметилгексан қышқылы.

C) 2,5 диметилоктан қышқылы. D) 3,5,6 триметилгептан қышқылы.

E) 2,2,4,4 тетраметилгептан қышқылы.

14. CH3COOH- қышқылын түзетін заттар жұбы:

A) CH3COH және Ag2O. B) C2H5OH және CuO. C) CH3COH және H2.

D) C2H5OH және H2O. E) CH3COCH3 және H2.

15..Катализатор қатысында сірке қышқылының 180 грамын алу үшін альдегидті тотықтыруға жұмсалатын (O2- 20) ауаның (қ.ж.) көлемі:

A) 168 л B) 166 л C) 170 л D) 172 л E) 168,8 л

16. Іс жүзінде жүретін реакция схемасы:

A) 2R-COOH + 2Na  B) R-COOH + R-CO-R 

C) R-COOH +Cu  D) R-COOH + nO2  E) R-COOH + RCOH 

17. Қанықпаған карбон қышқылы

A) С17 Н33СООН B) С15Н31СООН C) С17Н35СООН D) CH3СООН E) C2 H5СООН

18. Күрделі эфирдің сілтілік гидролизі нәтижесінде түзілетін қосылыс:

A) Спирт, карбон қышқылы. B) Спирт, альдегид. C) Глюкоза, фруктоза.

D) Карбон қышқылының тұзы. E) Алкоголят.

19. 308 г сірке альдегидін тотықтырғанда алынған сірке қышқылының зат мөлшері:

A) 7 моль B) 6 моль C) 3 моль D) 4 моль E) 5 моль

20. Маргарин, пальмитин қышқылдарының физикалық қасиеті

A) иіссіз, суда ерімейтін қатты зат B) суда жақсы еритін, өткір иісті сұйықтық

C) суда ерімейтін сұйықтық D) суда жақсы еритін қатты зат

E) жағымсыз иісті сұйықтық

21. 0,5 л (тығыздығы  = 0,92 г/мл) этил спиртінің 40-тік ерітіндісін тотықтырғанда түзілетін сірке қышқылының массасы

A) 240 г B) 210 г C) 280 г D) 250 г E) 260 г

22. 4,2 г натрий гидрокарбонатымен әрекеттескенде жұмсалатын сірке қышқылының массасы:

A) 3,0 г B) 4,0 г C) 3,4 г D) 3,8 г E) 3,6 г

23.Реакция өнімінің шығымы 70 % болса, 330 г ацетальдегидтен алынған сірке қышқылының массасы:

A) 315 г B) 450 г C) 405 г D) 360 г E) 270 г

24. Стеарин қышқылының гомологы:

A) Пальмитин қышқылы. B) Қымыздық қышқылы. C) Сүт қышқылы.

D) Бензой қышқылы. E) Тұз қышқылы.

25. 22,2 г пропион қышқылын бейтараптандыруға 20 %-тік калий

гидроксиді ерітіндісінің қажет массасы:

A) 84 г B) 186 г C) 86 г D) 96 г E) 177 г

26. цис-, транс-изомериясына тән заттың формуласын көрсетіңіз.

A) HOOC - CH = CH - COOH. B) CH3 - CH2 - COOH.

C) CH2 = CH - COOH.

D)


E)27 .Құмырсқа қышқылын анықтайтын реактив:

A) Күміс оксидінің(Ag2O) аммиакты ерітіндісі.

B) FeCl3 ерітіндісі.

C) Лакмус ерітіндісі.

D) Фенолфталеин ерітіндісі.

E) Сілті ерітіндісі.


28. Төмендегі өзгерістер нәтижесінде түзілетін А затын атаңыз:

СH3 - CH3 X2X2X3A.

A) Карбон қышқылы.

B) Альдегид.

C) Кетон.

D) Біріншілік спирт.

E) Фенол.
29 Карбоксил тобындағы көміртек атомының гибридтену типі:

A) sp2

B) sp3

C) s3p

D) sp

E) s2p2


30. Натриймен әрекеттесетін зат:

A) С3Н7СООН.

B) С3Н7СНО.

C) С6Н6.

D) 2,2-диметилпропан.

E) СН3СН2СН2СНО.

4-нұсқа

1.Сірке қышқылына қарағанда хлорсірке қышқылының күшті болуы -

A) молекула ішіндегі хлор атомының карбоксил тобына әсерінен сутек атомының қозғалғыш болуынан

B) хлор - белсенді бейметалл болғандықтан

C) хлорсутегі атомының орнын басатындықтан

D) хлордың электр терістілігі жоғары болғандықтан

E) хлорсірке қышқылы күшті диссоциацияланады.

2. Көпнегізді қышқылдар тобы:

A) Ортофосфор H3PO4, қымыздық HOOC-COOH,

адипин HOOC-(CH2) 4-COOH қышқылдары.

B) Сірке CH3COOH, бензойн C6H5-COOH, күкірт H2SO4 қышқылдары.

C) Янтарь HOOC(CH2) 2COOH, бензойн C6H5-COOH, пальмитин C15H31COOH қышқылдары.

D) Стеарин C17H35COOH, көмір H2CO3, акрил

HC2=CH-COOH қышқылдары.

E) Тұз HCl, янтарь HOOC(CH2) 2COOH,

олеин C17H33COOH қышқылдары.

3. Құрамы C5H10O2 карбон қышқылының көмірсутектік қаңқа изомерлерінің санын көрсетіңіз.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1. E) 5.

4. Сірке қышқылы қолданылмайтын жағдай

A) өрт сөндіруде және отын ретінде B) тамақ өнеркәсібінде

C) еріткіш, хош иісті заттар алуда D) гербицидтер, бояулар алуда

E) пластмасса, жасанды тері, тоқыма өнеркәсібінде

5. Сыртында жазуы жоқ пробиркада сірке қышқылы бар екенін осы реактив арқылы анықтауға болады:

A) Индикаторлармен. B) KMnO4 ерітіндісімен. C) Бром суымен.

D) Күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен. E) Иод суымен.

6. Олеин қышқылының формуласы:

A) C17H33COOH B) C17H35COOH C) C17H31COOH D) C5H11COOH E) C3H7COOH

7. 2 моль құмырсқа қышқылын бейтараптау үшін 10%-ды натрий гидроксиді ерітіндісінің қажет массасы:

A) 800 г B) 100 г C) 200 г D) 400 г E) 500 г

8. 60 г 20 % -тті формальдегидтің ерітіндісі мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін құмырсқа қышқылының массасы:

A) 18,4 г B) 55,2 г C) 28,6 г D) 20 г E) 22 г

9. Диссоциациялану дәрежесі ең жоғары қышқыл:

A) CCl3 - COOH B) H - COOH

C) CHCl2 – COOH D) CH2Cl – COOH E) CH3-COOH

10. Құмырсқа қышқылы кездеседі

A) құмырсқа, қалақай, шырша жапырақтарында B) үйеңкі ағашында

C) барлық өсімдіктерде D) барлық жануарларда

E) мүлде кездеспейді, тек жасанды жолмен ғана алады

11. Сірке қышқылы қолданылмайтын жағдай:

A) Өрт сөндіруде және отын ретінде. B) Тамақ өнеркәсібінде. C) Медицинада.

D) Гербицидтер, бояулар алуда. E) Еріткіш ретінде.

12. Өндірісте сірке қышқылын алатын реакция теңдеуін көрсетіңіз.


A)

B)C)

D)E)


13. Функционалдық топтың карбоксил (-СООН) деп аталуы

A) карбонил және гидроксил тобының болуына байланысты

B) карбонил тобының болуына байланысты C) гидроксил тобының болуына байланысты

D) амин тобының болуына байланысты E) нитро топтың болуына байланысты

14.Іс жүзінде жүрмейтін реакцияның схемасы:

A) CH3COOH + Cu  B) CH3COOH + Na 

C) CH3COOH + Ca  D) CH3COOH + K2O  E) CH3COOH + HOC2H5

15. Бутан қышқылымен тұз түзетін зат:

A) Натрий гидроксиді. B) Натрий сульфаты. C) Күкірт қышқылы. D) Сутек. E) Этанол.

16. Массасы 6,9 г этил спирті тотығып ацетальдегид, ол әрі қарай тотығып тиісті қышқыл түзеді. Осы қышқылды 80 мл суда еріткенде алынған ерітіндідегі сірке қышқылының массалық үлесі:

A) 10,1 % B) 50 % C) 48,7 % D) 54,9 % E) 49,2 %

17. Берілген заттарды қышқылдық қасиеттерінің ұлгаюы бойынша орналастырыңыз: құмырсқа қышқылы (1), фенол (2), сірке қышқылы (3).

A) 2,3,1. B) 2,1,3. C) 1,2,3. D) 3,1,2. E) 3,2,1.

18. Сірке қышқылындағы көміртектің массалық үлесі:

A) 40,0  B) 48,6  C) 46,3  D) 36,5  E) 45,5 

19. 8,8 г сірке альдегидін күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда 10 г сірке қышқылы түзілді. Сірке қышқылының теориялық шығымын (%) есептеңіз.

A) 83,3%. B) 60%. C) 66,6%. D) 41,6%. E) 44,2%.
20. Мына қышқылдың атауы

A) 3,3,4,4-тетраметилкапрон қышқылы B) 2,3,4,5-тетраметилгексан қышқылы

C) 2,5-диметилоктан қышқылы D) 3,5,6-триметилгептан қышқылы

E) 2,2,4,4-тетраметилгептан қышқылы

21 . Х, Y қосылыстарын анықтаңыз.

СH4 X  C6H12O6  Y  CH3COOC2H5.

A) CO2, C2H5OH. B) CO2, CH3COOH. C) CH2O, C2H5OH.

D) CH2O, CO2. E) CH3COOH, C2H5OH.

22. Карбон қышқылдарымен әрекеттесетін зат:

A) Этанол. B) Магний сульфаты. C) KMnO4 судағы ерітіндісі.

D) Күкіртсутектің судағы ерітіндісі. E) Хлорсутектің судағы ерітіндісі.

23. Сірке қышқылымен әрекеттеспейтін зат:

A) Мыс. B) Этанол. C) Хлор. D) Натрий карбонаты. E) Натрий гидроксиді.

24.Шығымы 60  болып, 30 г пропилацетат түзілген болса, әрекеттесетін қышқыл мен спирттің массалары:

A) 29,41 г; 29,41 г B) 21,45 г; 23,55 г C) 26,25 г; 27,25 г

D) 24,15 г; 22,15 г E) 23,35 г; 23,35 г

25.Cірке қышқылының изомері:

A) H-COO-CH3. B) CH3COO-C2H5 C) C2H5-OH

D) CH3-COO-CH3 E) H3C-CH2-COH

26.0,8 моль пропан қышқылы 0,5 моль натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі:

A) 5,6 л B) 89,6 л C) 11,2 л D) 22,4 л E) 44,8 л

27. 40% суы бар 5 кг сабын алу үшін жұмсалатын стеарин қышқылының массасы:

A) 2,8 кг B) 3,0 кг C) 4,0 кг D) 3,2 кг E) 3,6 кг

28. Құмырсқа қышқылының басқа карбон қышқылдарынан ерекшелігі - молекуласында

A) әрі карбоксил, әрі карбонил тобы болуынан B) екі карбоксил тобы болуынан

C) әрі карбоксил, әрі гидроксил тобы болуынан

D) екі гидроксил тобы болуынан E) екі карбонил тобы болуынан

29. Олейн қышқылының қолданылуы

A) сұйық май алуда B) отын ретінде C) пластмасса алуда D) еріткіш ретінде E) бояу алуда

30 Стеарин қышқылынан олеин қышқылының айырмашылығы:

A) Бөлме температурасында сұйық. B) Өткір иісті. C) Суда ериді.

D) Сілтілермен әрекеттеседі. E) Қатты.

Карбон қышқылдарының жауабы


1-нұсқа

2-нұсқа

3-нұсқа

4-нұсқа

1

A

A

A

A

2

A

A

A

A

3

A

A

A

A

4

A

A

A

A

5

A

A

A

A

6

A

A

A

A

7

A

A

A

A

8

A

A

A

A

9

A

A

A

A

10

A

A

A

A

11

A

A

A

A

12

A

A

A

A

13

A

A

A

A

14

A

A

A

A

15

A

A

A

A

16

A

A

A

A

17

A

A

A

A

18

A

A

A

A

19

A

A

A

A

20

A

A

A

A

21

A

A

A

A

22

A

A

A

A

23

A

A

A

A

24

A

A

A

A

25

A

A

A

A

26

A

A

A

A

27

A

A

A

A

28

A

A

A

A

29

A

A

A

A

30

A

A

A

A

31

32

33
3,3- диметилгексан қышқылының құрылым формуласы:

A)

B)

C)

D)

E)


$$$ 122

Ең қарапайым карбон қышқылының аталуы:

A) Құмырысқа.

B) Сірке.

C) Стеарин.

D) Май.


E) Акрил.


1

160364

A

2

6588

A

3

6599

A

4

160338

A

5

160363

A

6

188397

A

7

55423

A

8

160388

A

9

55455

A

10

55445

A

11

6585

A

12

160354

A

13

6615

A

14

188389

A

15

55430

A

16

160400

A

17

160380

A

18

55461

A

19

6616

A

20

6612

A

21

160360

A

22

55459

A

23

55454

A

24

6590

A

25

160356

A

26

55453

A

27

188392

A

28

6607

A

29

55460

A

30

160366

A

31

6601

A

32

6610

A

33

55433

A

34

160345

A

35

55446

A

36

55448

A

37

160341

A

38

55434

A

39

55437

A

40

55443

A

41

160390

A

42

160349

A

43

55425

A

44

55424

A

45

160376

A

46

55442

A

47

55429

A

48

160373

A

49

160377

A

50

55440

A

51

160392

A

52

160402

A

53

6591

A

54

55449

A

55

160370

A

56

55458

A

57

55456

A

58

55444

A

59

6603

A

60

160367

A

61

6617

A

62

6584

A

63

188391

A

64

55426

A

65

6606

A

66

55447

A

67

160369

A

68

6605

A

69

160406

A

70

188388

A

71

6595

A

72

160355

A

73

160340

A

74

160375

A

75

160359

A

76

160381

A

77

188396

A

78

6597

A

79

160368

A

80

188390

A

81

55439

A

82

160357

A

83

160365

A

84

160372

A

85

160394

A

86

6593

A

87

160361

A

88

6598

A

89

160374

A

90

6608

A

91

55457

A

92

160387

A

93

6586

A

94

55432

A

95

160384

A

96

160399

A

97

160378

A

98

160386

A

99

160393

A

100

188386

A

101

160404

A

102

6600

A

103

188387

A

104

160389

A

105

6596

A

106

160379

A

107

160362

A

108

160342

A

109

6611

A

110

55435

A

111

6592

A

112

160385

A

113

6594

A

114

160348

A

115

160391

A

116

160344

A

117

160358

A

118

55431

A

119

188393

A

120

6589

A

121

55462

A

122

160371

A

Каталог: uploads -> doc -> 0f58
doc -> Сыныптан тыс сағат Тақырыбы : «Наурыз тойы» Ұлттық ойындар №3 9-10-11-сынып
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
0f58 -> Ара лық бақылау. Бойы аласа және сабағы жайылып өскен шыршаны өсіру үшін жасалатын әрекет
0f58 -> Сабақ жоспары физика 7 «А» сынып Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым Физика пәні мұғалімі : Умурзакова С. К. Астана қаласы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет