Журналистикаға кіріспебет5/11
Дата11.04.2018
өлшемі2.94 Mb.
#67914
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Е) Ғ.Мұсағалиев.

$$$ 654 C

Мамандыѓы дєрігер бола т±ра ќазаќ тілі мен єдебиеттануѓа, тарих пен мєдениеттануѓа, адам тєнінтану мен жануартануѓа, мерзімді баспасµз бен кітаптану ѓылымына с‰белі ‰лес ќосќан кењестік саяси ќуѓын-с‰ргінніњ ќ±рбаны, ±лтымыздыњ біртуар т±лѓасы?

A) Ж±маѓали Тілеулин;

B) Елдес Омар‰лы;

C) Халел Досм±хамед±лы;

D) Сєдуаќас Шалмен±лы;

E) Ерм±хамет Есенкелдин.


$$$ 655 Е

Ш.Уәлихановтың ғылыми, ғылыми-танымдық мақалаларын атаңыз?

A) “Қырғыздардың атамекені туралы”, “Төменгі топ жайында”;

B) “Дін уағыздаудың жолдары”, “Билік кімнің қолында”;

C) “Қырғыздардағы шамандықтың қалдықтары”, “Қазақ даласындағы мұсылмандық туралы”;

D) “Қазақ жеріндегі сот туралы”, “Манас кімнің жыры”;

E) “Шариғат жолы”, “Қырғыздың шежіре тарихы”.
$$$ 656 C

"Мырзаныњ к‰ні кетті; халыќ енді ойланатын кезіњ жетті. Ќара б±ќара! Аш кµзіњді! Кедейлер к‰ніњ туды - байѓа жаѓынып, малѓа баѓынып, тамаќќа сатылатын заманыњ емес. Алсањ тењдесіп, тізелесіп отырып ал сыбаѓањды! Тењдік алатын кезіњде ќ±лќынныњ ќ±лы болып кетпе!" деп жањалыќќа жаршы боп, езіліп, жаншылѓан б±ќараныњ ањсаѓан тењдігініњ ќадыр-ќасиетін естеріне салѓан Ж‰сіпбек Аймауыт±лы кµсемсµзі ќай басылымда жарыќ кµрді?

A) "Алаш" газеті;

B) "Абай" журналы;

C) "Сарыарќа" газеті;

D) "Ќазаќ" газеті;

E) "¦ран" газеті.
$$$ 657 Е

“Сарыарқа” газетінде Ж. Аймауытовтың халықты бостандыққа шақырған, тәуелсіздікке үндеген қандай мақаласы жарық көрген?

А) “Біз кім едік кім болдық”;

В) “Партия”;

С) “Сарыарқаның сәлемі”;

D) “Журнал туралы”;

Е) “Тұр бұқара, жиыл кедей, ұмтыл жастар”.

$$$ 658 С

“Жұлдыз” журналы алғашында қандай атпен жарық көрген?

А) “Жаршы”журналы;

В) “Шаншар” журналы;

С) “Жаңа әдебиет” журналы;

D) “Жаңа мектеп” журналы;

Е) “Ақиқат” журпналы.


$$$ 659 D

Алаш зиялылары арасында "Дєрігер" аталѓан кµсем т±лѓа?

A) Ахмет Мємет±лы;

B) Ж±маѓали Тілеулин;

C) Санжар Асфандияр±лы;

D) Халел Досм±хамед±лы;

E) Н±рѓали Ипмаѓамбет±лы.
$$$ 660 А

“Қазақстан мектебі” журналының негізгі мақсаты қандай болды?

А) Қазақ мектебіне, қазақ мұғаліміне жәрдемші теория бағыт-бағдар сілтеу;

В) Әдебиет, мәдениет мәселелерін қозғап отыру;

С) Сауатсыздықты жою, жаңа әліпбиге көшу;

D) Елді болып жатқан түрлі жаңалықтармен қамтамасыз ету;

Е) Елдегі ғылымды дамытуға үлес қосу.
@@@ Телерадиожурналистика негіздері
$$$ 661 С

Теледидарда хабарды дайындайтын неше топ бар?

А) 5;

В) 1;


С) 2;

D) 3;


Е) 6.
$$$ 662 В

Телевизия орталығы салынған алғашқы үш қаланы көрсетіңіз?

А) Алматы, Ленинград, Киев;

В) Москва, Ленинград, Киев;

С) Москва, Барнаул, Ленинград;

D) Семей, Өскемен, Киев;

Е) Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 663 С

Шығармашылық топқа кірмейтін мамандықты атаңыз?

А) продюсер;

В) диктор;

С) дыбыс операторы;

D) Хабардың редакторы;

Е) Телеоператор.
$$$ 664 А

Москва телевизиялық орталығы қай жылы іске қосылды?

А) 1938. 1-мамыр;

В) 1939, 1-мамыр;

С) 1900, 1-мамыр;

D) 1937, 1-мамыр;

Е) 1935, 1-мамыр.
$$$ 665 С

Орталық телевизия қашан құрылды?

А) 1950 жылы;

В) 1953 жылы;

С) 1951 жылы;

D) 1954 жылы;

Е) 1955 жылы.
$$$ 666 D

Хабар авторының негізгі міндеті қандай?

А) студияда камераның дұрыс орналасуын қадағалау;

В) хабарды жүргізеді;

С) хабардың мазмұн, мақсатына қарай декорация макетін дайындайды;

D) хабардың монтажын жасауға қатысады;

Е) барлығы дұрыс.
$$$ 667 D

Алматы студиясының алғашқы хабары эфирге қашан шықты?

A) 1981ж 16 наурыз;

B) 1950ж 16 наурыз;

C) 1983ж 16 наурыз;

D) 1958ж 16 наурыз;

Е) 1968ж 16 наурыз.
$$$ 668 А

1984 жылы биіктігі 372 м телемұнарасы бар теледидар орталығы қай қалада салынды?

A) Алматы;

B) Қызыорда;

C) Семей;

D) Павлодар;

E) Қарағанды.

$$$ 669 С

“Баспасөздің төрт теориясы” туралы кітаптың авторлары кімдер?

A) И.Алекторов, С.Петоров;

B) М. Ильин, Ф. Владимиров;

C) Ф.Сиберт, Т.Петерсон,У.Шрамп;

D) М.Барманкулов, Н.Омашев;

E) И.Федоров, П.Метилавец.


$$$ 670 В

Әлеуметтік- жауапкершілік теориясы жайында жазылған кітап қалай аталады?

A) “Радиожурналистика”;

B) “Баспасөздің төрт теориясы”;

C) “Телевидение: деньги или власть”;

D) “Көгілдір экран құпиясы”;

E) “Әлеументтану негіздері”.
$$$ 671 Е

Ағылшын тілінен аударғанда “хабарлау”, латын тілінен аударғанда “жеткізу” деген мағына беретін жанрды атаңыз?

A) Сұхбат;

B) Ток-думан;

C) Заметка;

D) Комментарий;

E) Репортаж.
$$$ 672 С

“Репортаж дегеніміз – журналистің немесе тілшінің өзі көрген, өзі қатысқан оқиғаның қоғамдық мәнін көзге көрсете, елестете суреттеу арқылы ашатын ақпараттық жанр”,- деген профессор кім?

A) Н.Омашев;

B) Т.Амандосов;

C) Т.Қожакеев;

D) М.Барманқұлов;

E) Ә.Молдабеков.
$$$ 673 В

Репортаж жанры мағынасына мүмкіндіктеріне қарай нешеге бөлінеді?

A) 5;

B) 2;


C) 7;

D) 10;


E) 8.
$$$ 674 А

Техникалық мүмкіндігіне қарай бөлінетін репортаж жанрының түрлері?

A) тікелей, таспаға басылған;

B) оқиғалы, проблемалық;

C) комментарийлік, тікелей;

D) трансляциялы, оқиғалы;

E) проблемалық, техникалық.
$$$ 675 D

Репортаж жанрының негізі не?

A) ой;

B) тақырып;C) идея;

D) оқиға;

E) сөз.
$$$ 676 В

Репортаж қай жанрлар тобына жатады?

A) талдамалы;

B) ақпараттық;

C) деректі-көркем;

D) сюжетті;

E) барлығы дұрыс емес.
$$$ 677 С

Хабар арнасынан көрсетілген “Ұят болмасын”, “Еркектің аты еркек” атты ток-думан хабарларының продюсері кім?

A) Жайна Жақсылықова;

B) Болат Көкенайұлы;

C) Серік Абас-шах;

D) Серік Жанболат;

E) Айдос Үкібаев.
$$$ 678 Е

Қазақ теледидары тарихындағы орны ерекше “Парыз бен қарыз” бағдарламасын жүргізген қарымды телепублицист кім?

A) Б.Уәли;

B) Т.Мыңжасаров;

C) С. Жанболат;

D) К.Смайыл;

E) С.Әшімбаев.
$$$ 679 А

Қазақ тележурналистикасындағы алғашқы телемарафон қашан жүргізілді?

A) 1991 жыл;

B) 1985 жыл;

C) 1962 жыл;

D) 1952 жыл;

E) 1958 жыл.
$$$ 680 В

1997 ж. Қазақстан-1 телеарнасынан бөлініп шыққан телеарнаны атаңыз?

А) КТК;

В) Хабар агенттігі;С) 31 канал;

D) Еларна;

Е) Хабар-2.
$$$ 681D

БАҚ- тың ішіндегі ең кенжесі?

А) Газет;

В) Радио;

С) Журнал;

D) Телевидение;

Е) Кітап.
$$$ 682 С

1958 жылдың 10-наурыздан бастап Қазақ телевизиясы алғаш рет қай қалада ресми түрде ашылды?

А) Қарағанды;

В) Шымкент;

С) Алматы;

D) Талдықорған;

Е) Астана.
$$$ 683 Е

Арман Байтасов қай арнаның басшысы болды?

А) Хабар агенттігі;

В) Еларна;

С) Қазақстан-1;

D) КТК;


Е) 31-арна.
$$$ 684 С

«Алтын қақпа» танымдық хабары қай арнадан берілді?

А) ОРТ;

В) Хабар;С) Қазақстан;

D) Еларна;

Е) 31-арна.
$$$ 685 С

АҚШ-та алғаш рет теледидардан хабар қай жылы және қай қалада таратылды?

А) 1.06.1939. Нью-Йорк;

В) 1.06.1942. Нью-Йорк;

С) 1.06.1940. Нью-Йорк;

D) 1.06.1941. Нью-Йорк;

Е) 1.06.1951. Нью-Йорк.
$$$ 686 Е

Теледидарға аса құрметпен қарайтын ел?

А) Франция;

В) Қазақстан;

С) Германия;

D) Италия;

Е) Жапония.
$$$ 687 Е

Телерепортаждың эфирде көрінетін ең жоғарғы уақыт мөлшері?

А) 5 минут;

В) 10 минут;

С) 8 минут;

D) 20 минут;

Е) 2 минут.
$$$ 688 В

Эфирге шығатын журналист жүргізушінің басты қасиеті?

А) киім киісі;

В) ой шапшаңдығы;

С) сырт келбеті;

D) сөйлеген сөзі;

Е) сөз мәнері.
$$$ 689 С

70-жылдары «Тележаңалықтар» бағдарламасының ең танымал тележүргізуші?

А) Опра;

В) Хукс;


С) Дэн Разер;

D) Дженнинкс;

Е) Мирс.
$$$ 690 Е

Коммерциялық басылымдар мен телеарналардың негізгі қаржы көзі?

А) абоненттік төлем;

В) демеушілік;

С) баспасөзге жазылу;

D) сатудан түскен қаржы;

Е) жарнама.
$$$ 691 А

Азат Европаның хабар тарату аймағы?

А) Шығыс Европа;

В) Америка;

С) Франция;

D) Германия;

Е) Қазақстан.
$$$ 692 Е

Сыртқа хабар тарату мемлекет тарапынан қандай мақсат көздейді?

А) спорт;

В) мәдениет;

С) экономика;

D) саяси;

Е) насихаттық.
$$$ 693 Е

Ауғанстан туралы түсірген хабарын сыбырлап жүргізген тележурналист?

А) Кокпель;

В) Кронкайт;

С) Мирс;

D) Петт;


Е) Дэн Разер.
$$$ 694 В

30-жылдары жарнама қай елде зерттеле бастады?

А) Германия;

В) Франция;

С) АҚШ;

D) Қазақстан;Е) Италия.
$$$ 695 А

«Үзеңгі жолдас» бағдарламасын жүргізген журналист?

А) Жұмабек Шаштай;

В) Қасым Аманжолов;

С) Ләззат Таңысбай;

D) Қайнар Олжай;

Е) Сұлтан Оразалин.
$$$ 696 В

“Телевизиялық ақпараттағы хабарламаның 7%-і сөздік, 32%-і екпін мен дауыстың, 55%-і бет пен түрлі қимыл-әрекет нәтижесінде көрерменге жеткізіледі”;- деп айтқан профессор?

А) Қ. Шамақайұлы;

В) Альберт Меривян;

С) Совет Масғұтов;

D) Намазалы Омашев;

Е) Темірбек Қожакеев.
$$$ 697 В

Репортаж дегеніміз не?

А) Суреттеу;

В) Болып жатқан оқиғаны сол бойда баяндау;

С) Дәлелдеу;

D) Өтіп кеткен оқиғаны баяндау;

Е) Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 698 А

1994 жылға дейін Қазақ телерадио корпорациясының директоры болып қызмет атқарған жазушыны көрсетіңіз?

А) Ш. Мұртаза

В) Қ. Олжай

С) Ә. Нұршайықов;

D) Ә. Кекілбайев;

Е) Б. Иманғазина.
$$$ 699 С

1992 жылы Қазақ мемлекеттік телекомпаниясының Ұлттық арнасы жанынан құралған жастар студиясы?

А) «Бостандық туы»;

В) «Жастар»;

С) «Алаш рухы»;

D) «Жадыра»;

Е) «Сана».
$$$ 700 С

«Көгілдір экран-өмір айнасы» атты Совет Масғұтовтың еңбегі қай баспадан, қай жылы жарық көрді?

А) «Рауан» баспасы 1970 ж;

В) «Жалын» баспасы 1980ж;

С) «Мектеп» баспасы 1976ж;

D) «Қазақстан» баспасы 1977ж;

Е) «Жазушы» баспасы 1977ж.
$$$ 701В

«Cas pionet» қашан, қай жылы ашылды?

А) 20.10.2000;

В) 27.10.2002;

С) 25.10.2003;

D) 27.20.2001;

Е) 27.10.1999.
$$$ 702 А

80-ші жылдардағы «Жадыра» атты бағдарламаның авторы?

А) Ж.Ерман;

В) Қ.Байбосынов;

С) Т.Жаманқұлов;

D) С. Оразалин;

Е) Б. Тілеуханов.
$$$ 703 С

Дүние жүзіндегі ең алғашқы спутниктік жүйе?

А) Жарық;

В) Астера;

С) Орбита;

D) Орион;

Е) Телстар.

$$$ 704 С

Қазақстандық кабелдік ТВ?

А) «Спорт»;

В) «Муз ТВ»;

С) «Алма ТВ»;

D) «Семей ТВ»;

Е) «СТН».


$$$ 705 А

“Теледидар сөздігі- тележурналист анықтамалығы” оқулығының авторларын атаңыз?

A) Тұрсын Қ.., Нұсқабайұлы Ж;

B) Барманқұлов М.К., Ыдырысов Е.Н;

C) Омашев Н., Ошан О;

D) Ф.Оразай., Рамазанова А.Р;

E) Жақып Б., Алтынбекова Р.А.
$$$ 706 С

Тележарнамадағы байланыс мүмкіндіктерінің түрлері?

A) сөз, шу, музыка;

B) көрініс, музыка;

C) дыбыс, көрініс, түс;

D) шу, сөз;

E) дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 707 D

Теледидардағы дубляж сөзі қандай мағынаны білдіреді?

A) қосалқы;

B) тікелей эфир;

C) қайталау;

D) бір тілден екінші тілге аудару;

E) көрніс пен сөзді қатар беру.

$$$ 708 Е

Телехабарларын өзара алмастыру мақсатында құрылған халықаралық ұйым қалай аталады?

A) Интелсат;

B) Интервал;

C) Интервью;

D) Интервидение;

E) Интервизия.


$$$ 709 А

Журналистің бір немесе бірнеше адаммен қоғамдық мәні бар елеулі оқиғалар мен толғақты мәселелер жөнінде пікір алмасып әңгімелесуі.

A) Сұхбаттасу;

B) Сараптама;

C) Талдау;

D) Ток-думан;

E) Репортаж.
$$$ 710 С

Еуропалық хабар тарату одағы- УЕР қашан құрылды, штап- пәтері қай қалада орналасқан?

А) 1955 ж, Москва;

B) 1945 ж, Бюссель;

C) 1950 ж, Женева;

D) 1980 ж, Рим;

E) 1976 ж, Берлин.
$$$ 711 D

Интерньюс халықаралық қандай ұйым?

A) Аудармашылар ұйымы;

B) Телебағдарламаларға жарнама әзірлеуші ұйым;

C) Баспасөз конференциясын ұйымдастырушы ұйым;

D) Телекөпірлер өткізуді ұйымдастырумен шұғылданатын делдалдық ұйым;

E) Тележүргізушілердің ұйымы.
$$$ 712 Е

Теледидардағы дубль сөзі қандай мағынаны білдіреді?

A) бір тілден екінші тілге аудару;

B) сөз бен көріністі сәйкестендіру;

C) драмалық көрініс көрсету;

D) үнсіз түсірілген телехабар;

E) көріністі бірнеше рет қайталап түсіру.
$$$ 713 В

Тележарнама қызметіне бақылау жасайтын ұлттық кеңес қашан құрылған?

A) 1945 жыл;

B) 1971 жыл;

C) 1996 жыл;

D) 1932 жыл;

E) 1968 жыл.
$$$ 714 D

М.Барманкуловтың «Телевидение: деньги или власть» атты оқулығы қашан,қай жылы баспадан жарық көрді?

А) «Жалын» баспасы,1993жылы;

В) «Рауан» баспасы,1996 жылы;

С) «Қазғұрт» баспасы,1996 жылы;

D) «Санат» баспасы,1997 жылы;

Е) «Атамұра» баспасы,2000 жылы.
$$$ 715 E

“Алаң жұрт ” бағдарламасының жүргізушісі кім?

А) Қ.Олжай;

В) З.Әліпбек;


С) Б.Уәлиев;


D) Д.Нұржігіт;

Е) Р.Мамырбек.


$$$ 716 D

«Бетпе-бет» бағдарламасының жүргізушісі?

А) Д.Нұржігіт;

В) Б.Жексембай;

С) Р.Мамырбек;

D) Б.Уәлиев;

Е) Ж.Ерман.
$$$ 717 А

«Азамат» бағдарламасының авторы кім?

А) Р.Кертаев;

В) Қ.Аманжолов;

С) Л.Таныспай;

D) Қ.Олжай;

Е) И.Жұбай.
$$$ 718 D

Репортаж дегеніміз не?

А) Суреттеу;

В) Дәлелдеу;

С) Өтіп кеткен оқиғаны баяндау;

D) Болып жатқан оқиғаны, сол бойда баяндау;

Е) Жауаптың барлығы дұрыс.
$$$ 719 D

Электронды түрлі-түсті теледидар қашан дүниеге келді?

А) 1968 жылы;

В) 1956 жылы;

С) 1985 жылы;

D) 1950 жылы;

Е) 1967 жылы.
$$$ 720 D

Қазақстанда алғаш пайда болған коммерциялық телеарна қайсы?

А) Шаһар;

В) НТК;


С) КТК;

D) Нұр;


Е) Рахат.
$$$ 721 C

“Бизнес жаңалықтары” бағдарламасының жүргізушісі

А) А.Тұрысбек;


Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет