Журналистикаға кіріспебет4/11
Дата11.04.2018
өлшемі2.94 Mb.
#67914
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

B) М.Сералин, Ѓ.Байділдин, М.Жұмабайұлы;

C) Е.Бұйрин, Ә.Ќараш, Б.Ќаратаев, С.Меңдешұлы;

D) Ж.Аймауытұлы, Р.Дүйсенбаев, Б.Майлин;

E) С.Садуаќасұлы, Ќ.Кемеңгерұлы, М.Тынышбайұлы.
$$$ 435 E

"Айќап" журналы ќашан, ќайда шыќќан?

A) 1900 ж., Уфада;

B) 1905 ж., Ќазанда;

C) 1907 ж., Омбыда;

D) 1910 ж., Орынборда;

E) 1911 ж., Троицкіде.
$$$ 436 B

"Айќап" журналының редакторы мен авторлары кімдер?

A) Ж.Аймауытұлы, Ќ.Кемеңгерұлы, М.Тынышбайұлы;

B) М.Сералин, Торайғырұлы, Ж.Сейдалин, М.Жұмабайұлы, Б.Ќаратаев, Є.Ғалимов;

C) Т.Жомарбайұлы, М.Мурзин, С.Көбеев;

D) Р.Дүйсенбаев, М.Бекетов, Ә.Балғымбаев, Б.Адыќов;

E) Ѓ.Тоғжанұлы, Ш.Айманов, Ќ.Жаланов, Т.Жүргенұлы.
$$$ 437 E

"Ќазаќ" газеті ќашан, ќайда шыќќан?

A) 1900 ж., Оралда;

B) 1907 ж., Омбыда;

C) 1910 ж., Ќазанда;

D) 1911 ж., Троицкіде;

E)1913 ж., Орынборда.
$$$ 438 C

"Ќазаќ" газетінің редакторлары мен белсенді авторлары?

A) Х.Сосновский, Е.Иманбаев, Ж.Андреев, М.Ж.Көпеев, Ш.Ќұдайбердіұлы, Ж.Аќбайұлы;

B) С.Ќожанұлы, М.Шоќай, Б.Жүндібаев, М.Тынышбайұлы, М.Сералин;

C) А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Є.Бөкейхан, Ш.Ќұдайбердіұлы, Х.Досмұхамедұлы, М.Тынышбайұлы, М.Жұмабайұлы, М.Саматұлы, Ж.Жәнібекұлы;

D) Б.Ќаратаев, М.Жолдыбайұлы, Б.Бекжанов, Н.Айтмұханбетов, Е.Хасаболатов;

E) Р.Дүйсенбаев, Ж.Аппасов, Д.Иманќұлов, Ќ.Жаңатаев, А.Ќұрманбаев.
$$$ 439 A

А.Байтұрсынұлының "Ќазаќ" газетінде оќу мәселесіне арналған маќалалары?

A) "Оќу жайы", "Ќазаќша оќу жайы", "Бастауыш мектеп", "Мектеп керектері";

B) "Оќу туралы", "Білім мәселелері", "Мектеп ќандай болу керек", "Жаңа оќулыќтар"

C) "Жаңа әліппе", "Білім – болашаќтың ќамы", "Біз неге артта ќалдыќ";

D) "Жаңаша оќу", "Ќазаќќа не керек?", "Ертеңінің ќамы бүгіннен", "Ғылым-білім білгенге";

E) "Мектеп мерейі", "Оќу туралы бірер сөз", "Мәдениет ошағы", "Алтын діңгек".
$$$ 440 E

Є.Бөкейханның "Ќазаќ" газетіндегі жарияланымдары?

A) "Жер іздеген ќазаќтар", "Бас ќосу турасында", "Азып-тозып кетпеске не амал бар?";

B) "Жер мәселесі", "Ќазаќ hәм жер мәселесі", "Сайлау саясаты";

C) "Донос", "Ќайсысы пайдалы", "Жер жоспарлану және жерге орналасу мәселесі";

D) "Ќазынаға кеткен жерлер", "Орыс, ќазаќ ауылдары", "Балќан жайынан";

E) "Бас ќосу турасында", "Башќұрт жері", "Екі съезд", "Төртінші дума hәм ќазаќ".
$$$ 441 C

М.Дулатұлыныњ "Ќазаќ" газетінде жарияланған маќалалары?

A) "Бұл ќалай?", "Ұйым керек", "Ќала болудан ќайту";

B) "Жер жалдау", "Жер сату", "Ќазаќ hәм жер мәселесі";

C) "Мұсылман істері хаќында", "Сайлау саясаты", "Чума жайынан", "Земство не нәрсе?";

D) "Ќазаќ керегі", "Ќайсысы пайдалы", "Жер мәселесі";

E) "Бас ќосу", "Ќазынаға кеткен жерлер", "Ќоныс аудару саясатына ќарсылыќ".
$$$ 442 C

"Ќазаќ" газетінде 1916 жылѓы ұлт-азаттыќ көтерілісі туралы жарияланымдар?

A) "Ќазаќ әскерге алу мәселесі", "Біздің ел", "Майданнан хат", "Не істеуге. Петроград хаты";

B) "Бітім жайы", "Әскер алу", "Тыл жұмысына бару керек пе?";

C) "Жарлыќ шыќты", "Ќазаќтардың ќарсылығы", "Алаштың азаматы", "Атты әаскер";

D) "Әскер туралы баяндама", "Ашыќ хат", "Ќазаќ шаруаларының хал-жайы";

E) "Метрике тіркеу", "Жетісу ќазаќтарының наразылығы", "Даланы шарпыған от".
$$$ 443 C

"Ќазаќ" газетінде "Алаш" мәселесінің жазылуы?

A) "Жұрт алдында жауапкер", "Аќша ќайда", "Атылған ќазаќ";

B) "Ашыќ хат", "Ќазаќ халќыны" тұңғыш съезі", "Бостандыќ мейрамы";

C) "Алаш бірлігі", "Алаш партиясы", "Алашќа тілектес", "Алаш партиясы" программасының жобасы;

D) "Сөйлеу туралы", "Бұған кім жауапты", "Ќайтсек ел боламыз?";

E) "Ел ќорғау жайынан", "Алаш азаматтары", "Ќұрылтай ќұрбандары".
$$$ 444 E

Ќолжазба "Садаќ" журналы ќашан, ќай ќалада таратылды?

A) 1907 ж., Петербургте;

B) 1911 ж., Троицкіде;

C) 1913 ж., Орынборда;

D) 1914 ж., Омбыда;

E) 1915 ж., Уфада.
$$$ 445 E

Ќолжазба "Садаќ" журналыныњ редакторы?

A) Б.Ќаратаев, Ѓ.Ќараш;

B) Р.Дүйсенбаев, Ш.Ќұдайбердіұлы;

C) Ќ.Тоғысов, Є.Бөкейхан;

D) М.Тынышбайұлы, Х.Досмұхамедұлы;

E) М.Майлин, Ж.Тілепбергенов.
$$$ 446 D

ХХ ғасырдың басында ұлт зиялылары үзбей жазып тұрған Ќазаќстанда жарыќ көрген татар мерзімді баспасөздері.

A) "Аң" журналы, "Аќмолла" журналы, "Ел" газеті;

B) "Тәржіман" газеті, "Тұрмыш" газеті, "Юлдуз" газеті;

C) "Нұр" газеті;

D) "Халыќ" газеті, "Уаќыт" газеті, "Фикир" газеті, "Шора" журналы;

E) "Ќазан утлары" журналы, "Яңа юл" журналы.
$$$ 447 C

"Айќап" журналыныњ жауапты хатшысы міндетін атќарѓан татар ±лтыныњ µкілі, шыѓармаларын ќазаќша, татарша екі тілде бірдей еркін жазѓан журналист єрі аќынды атаңыз?

A) Уалихан Құмаров;

B) Ғабдолла Тоќаев;

C) Әкірам Ғалимов;

D) Ысмағұлбек Гаспринский;

E) Камил Мұттығұлұлы Тухваттуллин.
$$$ 448 B

С. Торайғыровтың "Айќап" журналында жарияланған маќалаларын атаңыз?

A) "Әдебиет туралы ойлар", "Оќу, оќыту мәселесі", "өлеңшілер";

B) "Ќазаќ тіліндегі өлең кітаптары жайынан", "өлең және айтушылар", "Ќазаќ ішінде оќу, оќыту жолы ќалай?";

C) "Әдебиет майданы", "Оќытудың жаңа жолы", "өлең айтушылар";

D) "Ќазаќтың көне әдебиеті", "Ауыз әдебиетінің мұралары", "Мектеп жайы";

E) "Жастар тәрбиесі", "Оќыту үшін оќу керек", "Тілдегі шұбарлыќтар".
$$$ 449 D

"Сарыарќа" газеті ќашан, ќай ќалада шыќты?

A) 1917-1918 ж., Орал ќаласында;

B) 1916-1918 ж., Ташкентте;

C) 1917 ж., Ќызылжарда;

D) 1918-1919 ж., Семейде;

E) 1917-1918 ж., Орынборда.
$$$ 450 E

"Сарыарќа" газетінің редакторы кім болѓан?

A) С.Ќожанұлы;

B) К.Тоғысов;

C) Ќ.Кемеңгерұлы;

D) Ж.Аймауытұлы;

E) Х.Ғаббасұлы.
$$$ 451 C

"Сарыарќа" газетініњ авторлар ќұрамын атаңыз?

A) С.Садуаќасұлы, Ќ.Кемеңгерұлы, С.Ќожанұлы, К.Тоғысұлы, М.Тынышбайұлы;

B) А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, С.Сейфоллаұлы, Б.Майлыұлы;

C) Є.Ермекұлы, Х.Ғаббасұлы, Ж.Аймауытұлы, Ќұнанбайұлы, М.Тұрғанбайұлы;

D) Ғ.Ќараш, Ж.Тілепбергенұлы, С.Торайғырұлы, М.Сералыұлы;

E) Ш.Айманұлы, М.Оралбайұлы, Н.Жолдыбайұлы, Ж.Сейдалыұлы.
$$$ 452 E

"Бірлік туы" газетінің шығарушысы, редакторы кімдер?

A) М. Болғанбайұлы, М. Дулатұлы;

B) М. Мәметұлы, Н. Ќұлжанұлы;

C) Ш. Сарыбайұлы, Ќ. Ќұлетеұлы;

D) Ж. Басыќараұлы, Е. Шәрменұлы;

E) М. Шоќайұлы, С. Ќожанұлы.
$$$ 453 D

"Бірлік туы" газеті ќай жылдары, ќайда шыќќан?

A) 1916 ж., Семейде;

B) 1917 ж., Ќызылордада;

C) 1918 ж., Ордада;

D) 1917-1918 ж., Ташкентте;

E) 1918-1919 ж., Орынборда.
$$$ 454 B

"Бірлік туы" газетініњ авторлар ќұрамын ата?

A) Б. Хайретдин, Б. Малдыбаұлы, М. Жұмабайұлы;

B) С. Ќожанұлы, М. Шоќайұлы, Б. Хайретдин, М. Дулатұлы;

C) Є. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, С. Торайғырұлы, Ж. Аймауытұлы;

D) Х. Досмұхамедұлы, М. Әуезов, С. Садуаќасұлы, С. Дөнентайұлы

E) Ш. Ќұдайбердіұлы, Ғ. Ќарашұлы, Ж. Аймауытұлы, Ќ. Кемеңгерұлы.
$$$ 455 D

"Жас азамат" газеті ќашан, ќай жерде шыќќан?

A) 1915 ж., Уфада;

B) 1916 ж., Ташкентте;

C) 1917 ж., Семейде;

D) 1918 ж., Ќызылжарда;

E) 1919 ж., Орынборда.
$$$ 456 D

"Ќазаќ" газетіндегі ќоғамдыќ ойдың дамуы мен саяси-идеялыќ көзќарас ұстанымын патша әкімшілігінің баќылап отыру тетігі ќандай?

A) Әкімшілік баќылау;

B) Азаматтыќ цензура;

C) Экономикалыќ;

D) Әскери цензура;

E) саяси-идеологиялыќ баќылау.
$$$ 457 D

"Азамат" серіктігінің ќұрылу себептері?

A) Материалдыќ жағдайды жаќсарту;

B) Мәдени-рухани сұраныс;

C) экономикалыќ бәсекелестік;

D) "Ќазаќ" газетін тоќтаусыз шығару, ана тіліндегі баспа өнімдерінің даму ќарќынына мүмкіндік туғызу;

E) Әлеуметтік тұрмыс жағдайын көтеру маќсатымен.
$$$ 458 C

"Ќазаќ" газетінің 1916 жылғы ұлт-азаттыќ көтерілісіне байланысты ұстанған көзќарасы.

A) Бірауыздан көтерілісті ќолдау;

B) Екіжүзді саясат ұстау;

C) Халыќтың жаппай ќырылуынан аман саќтап, патшаның 25 маусымдағы соғыстың ќара жұмысына солдат алу жарлығын ќазаќтың мүддесі тұрғысынан ќолдау;

D) Көтерілісшілерге рухани дем беру;

E) Патша үкіметінің мүддесін ќолдау
$$$ 459 E

Ќазаќ" газетінде соғыс таќырыбына жиі жазған М.Тынышбайұлының маќалаларын атаңыз?

A) Соғыс ћәм басќа істер", "Соғыс керек-жарағын даярлау";

B) "Соғыстың қәзіргі жайы", "Соғысќа ќазаќ көмегі";

C) "Рига шаћарын жау алды", "Соғыс салығы";

D) "Ќазаќтан солдат алу", "Күнбатыс майданы";

E) "Сүңгуір ќайыќ", "Соғыс кемелері ћәм мина".
$$$ 460 D

Ќазаќ халќының мәдени-рухани өмірінде тұңғыш рет "Роман бәйгесін" ұйымдастырып, меценат болған кім?

A) Досмайыл ќажы Ќашќынбайұғлы;

B) Ахмет ишан Оразаев;

C) Шаћкерім ќажы Ќұдайбердіұлы;

D) Есенғұл ќажы Маманов;

E) Досжан Тоќтарбайұғлы.
$$$ 461 D

Ахмет Байтұрсынұлының "Ќазаќ" газетінде жарияланған ќай маќаласы үшін Орынбор губерниясының әкімшілігі жүз елу сом айыппұл төлеуге немесе үш ай абаќтыға отыруға әкім шығарды?

A) "Губернатор өзгерілуі";

B) "Бас ќосу турасында";

C) "Ќазаќ ћәм түрлі мәселелер";

D) Закон жобасының баяндамасы;

E) "Шаруа жайынан".
$$$ 462 A

"Алаш" газеті ќашан жєне ќайда шыќќан?

A) 1916 ж. Ташкентте;

B) 1917 ж. Орынборда;

C) 1918 ж. Ордада;

D) 1919 ж. Ќызылордада;

E) 1915 ж. Уфада.
$$$ 463 E

"Алаш" газетініњ редакторы мен шыѓарушысы кімдер болѓан?

A) Б. Майлин, А. Оразбаева;

B) С. Ќожанұлы, С. Есова;

C) Ќ. Кемеңгерұлы, Н. Ќұлжанова;

D) Ж. Аймауытұлы, А.Досжанова;

E) К. Тоғысов, М. Тоғысова.
$$$ 464 C

Міржаќып Дулатұлының бүркеншік аттары?

A) Ќазаќ инженері, Ќыр баласы, Ќыпшаќ баласы;

B) Желкек, Ағатай Байұлы, Шаңќан;

C) Таймінер, Мадияр, Азамат Алашұлы;

D) Ром, Алатау баласы,

E) Шекті, Уаќ, Мыс.
$$$ 465 C

Ќазаќ тарихында тұңғыш рет саяси "Алаш" партиясы, "Алашорда автономиясын" ќұруға мұрындыќ болған және соның органына айналған мерзімді баспасөз ќұралы?

A) "Бірлік туы" газеті;

B) "Сарыарќа" газеті;

C) "Ќазаќ" газеті;

D) "Айќап" журналы;

E) "Алаш" газеті;
$$$ 466 C

Мамандығы дәрігер бола тұра ќазаќ тілі мен әдебиеттануға, тарих пен мәдениеттануға, адам тәнінтану мен жануартануға, мерзімді баспасөз бен кітаптану ғылымына сүбелі үлес ќосќан кеңестік саяси ќуғын-сүргіннің ќұрбаны, ұлтымыздың біртуар тұлғасы?

A) Жұмағали Тілеулин;

B) Елдес Омарұлы;

C) Халел Досмұхамедұлы;

D) Сәдуаќас Шалменұлы;

E) Ермұхамет Есенкелдин.
$$$ 467 A

А.Байтұрсынұлының оќу-ағарту таќырыбына байланысты "Ќазаќ" газетінде жарияланған маќалаларын атаңыз?

A) "Мектеп керектері", "Бастауыш мектеп", "Ќазаќша оќу жайынан";

B) "Ќазаќ-ќырғыз білім комиссиясынан", "Оќушыны" саулығын саќтау";

C) "Мұғалімдерге", "Тіл, ғылым туралы";

D) "Торғайдаұы мұсылманша оќу", "Медресе Ғалия", "Аќтөбе гимназиясы хаќында";

E) "Оќу министріні" есебі", "Емтихан", "Оќу ќұралдары".
$$$ 468 E

"Абай" журналы ќашан және ќай ќалада жарыќ көрді?

A) 1914 ж. Аќмолада;

B) 1915 ж. Ордада;

C) 1916 ж. Ќызылжарда;

D) 1917 ж. Ќызыдордада;

E) 1918 ж. Семейде.
$$$ 469 D

"Абай" журналының редакторы?

A) Ш.Ќұдайбердіұлы, Т.Ќұнанбайұлы;

B) Т.Жанбайұлы, М.Тұрғынбайұлы;

C) С.Сейфуллин, Б.Майлин;

D) Ж.Аймауытұлы, М.Әуезов;

E) А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы.
$$$ 470 C

"Ќыр баласы" псевдонимі кімдікі?

A) А.Байтұрсынұлынікі;

B) М.Дулатұлынікі;

C) Є.Бөкейхандікі;

D) Ж.Аймауытұлынікі;

E) М.Әуезовтікі.
$$$ 471 D

Ќызыл империяның Түркістан Республикасын отарлау саясатына аќтыќ демі таусылғанша ќарсы шығып, күрес жолын шарасыз шетелде эмиграцияда жүріп жалғастыруға мәжбүр болған алаштыњ біртуар көсем тұлғасын атаңыз?

A) Є.Бөкейхан;

B) А.Байтұрсынұлы;

C) Ж.Досмұхамедұлы;

D) М.Шоќай;

E) Ж.Аќбайұлы.
$$$ 472 A

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары кеңес одағына ќараған түркі тілдес республикаларда саяси науќанға айналған латын алфавитіне көшу идеясын Ќазаќстанда ќолдап, баспасөз бетінде ќоғамдыќ пікір туғызып, ұйтќы болған зиялылар өкілдерін атаңыз?

A) Н.Төреќұлұлы, Є.Байділдаұлы, Т.Шонанұлы, Ә.Тоғжанұлы;

B) Е.Омарұлы, М.Дулатұлы, Є..Ермекұлы, Б.Сүлейұлы;

C) Ќ.Кемеңгерұлы, М.Мурзин, Ж.Аймауытұлы;

D) Х.Ғаббасұлы, С.Сәдуаќасұлы;

E) С.Меңдешұлы, С.Ќожанұлы.
$$$ 473 C

"Үш жүз" газетінің редакторы кім болѓан?

A) А.Байтұрсынұлы;

B) Є.Бөкейхан;

C) К.Тоғысов;

D) М.Дулатұлы;

E) Ж.Аймауытұлы.
$$$ 474 B

Ахмет Байтұрсынұлының 50 жасќа толу мерейтойын атап өтуге байланысты баспасөз бетінде кімдер атсалысты?

A) С.Мұќанұлы, Ѓ.Тоғжанұлы;

B) Т.Шонанұлы, Е.Омарұлы, С.Сейфуллин, М.Әуезов;

C) Н.Төреќұлұлы, Т.Рысќұлұлы;

D) Є.Әйтиев, Є.Байділдин;

E) А.Байтас±лы, И.Тоќтыбай±лы.
$$$ 475 E

С.Сейфуллинніњ "Ењбекші ќазаќ" газетінде жиі ќолданѓан б‰ркеншік атын атањыз?

A) "Матай"

B) "Арѓын";

C) "Алаш";

D) "Ќазаќ"

E) "Манап Шамиль".
$$$ 476 C

"Ќазаќ мұңы" газеті ќайда және ќашан шыќќан?

A) 1917 ж Торғайда;

B) 1918 ж Оралда;

C) 1918 ж Орынборда;

D) 1919 ж Семейде;

E) 1920 ж Ташкентте.
$$$ 477 C

"Білесіздер, топыраќ - Алла емес. Біраќ Алланың жаратќан нәрсесінің ең оңдысы, ең ќадірлісі, жанға саясы, жұртќа панасы. Адам маќұлыќтардың ќұрметтісі, артығы дейсіздер. Ќұдай тағала адамды алтыннан жаратќан жоќ, күмістен де жаратќан жоќ, баяғы жаќынға сая, жұртќа пана болған топыраќтан жаратты. Алтын да топыраќтың ќұтыменен болған нәрсе. Жанға ќұт беретін, ғұмырға берекет беретін, арысаң ат, ашыќсаң тамаќ болатын ТОПЫРАЌ, ТОПЫРАЌ және ТОПЫРАЌ! Айтып-айтып келіп, мынаны айтамын, шыраќтарым. Баќ болсын, баќша болсын, ќара болсын, таќыр болсын, тас болсын, ќолыња тиген топыраќтан айырылма! Мойындарыњдаѓы парыз осы!…" - деп түрүк ќандастарына өсиет ќалдырған тұлғаны атаңыз?

A) Камил Мұттығұлұлы Тухваттуллин;

B) Зәкір Рәмиев;

C) Смағұлбек Гаспринский;

D) Заки Уалиди Тоған;

E) Исмайл Леманов.
$$$ 478 B

"Ќазаќ мұңы" газетінің бірінші нөмірі ќандай ұрандармен ашылды?

A) "Жасасын бейнетќор ќазаќ елі", "Жасасын барша халыќтарды" татулығы";

B) "Барлыќ елдердің пролетарлары бірігіңдер", "Кедей, шаруа одағы жасасын";

C) "Жаңа өмірді басќаша ќұрайыќ", "Бай, манапты түбірімен ќұртайыќ";

D) "Кеңестер үкіметі жасасын", "Барлығымыз бір тудың астына жиналайыќ";

E) "Ќосшы одағы жасасын", "Артельдерге бірігейік".
$$$ 479 A

Түркістан автономиялы республикасы ќай жылдар аралығында өмір сүрді? оған Ќазаќстанның ќай облыстары енген еді?

A) 1918-1924 ж., Сырдария және Жетісу облысы;

B) 1917-1919 ж., Жамбыл мен Алматы облысы;

C) 1905-1907 ж., Ќызылорда мен Шымкент облысы;

D) 917-1920 ж., Ташкент пен Верный облысы;

E) 1918-1925 ж., Ќызылорда мен Жамбыл облысы.
$$$ 480 D

Ә.Бөкейханның саясатќа байланысты "Ќазаќ" газеті бетінде жарияланған маќалаларын атаңыз?

A) "Аспанда ұшып жүретін машина ћәм Еуропа соғысы", "Сүңгуір ќайыќ", "Соғыс кемелері ћәм мина";

B) "Ќазаќ жеріндегі ашаршылыќ", "Автономиядан" азаттыќќа!";

C) "Земство не нәрсе", "Мемлекет халі", "Босќан ќырғыз-ќазаќ";

D) "үшінші Дума ћәм ќазаќ", "Сайлау", "Дума ћәм ќазаќ", "Кабинет жеріндегі ќазаќтар", "Башќұрт жері", "Мен кадет партиясынан неге шыќтым?";

E) "Сайлау саясаты", "Жер мұңы", "Ќазаќ аќшасы".
$$$ 481 E

"Ќазаќ инженері" кімнің бүркеншік аты?

A) Елдес Омарұлы;

B) Є.Ермекұлы;

C) Т.Жүргенұлы;

D) М.Мырзаұлы;

E) М.Тынышбайұлы.
$$$ 482 E

1926 жылы жарыќ көрген "Ќазаќ жер мәселесінің тарихы" атты іргелі еңбекті жазған ќазаќ зиялысын атањыз?

A) Є.Бөкейхан;

B) Т.Рысќұлұлы;

C) Н.Төреќұлұлы;

D) А.Байтұрсынұлы;

E) Т.Шонанұлы.
$$$ 483 E

Түркістан автономиялы республикасындағы ќырғыз-ќазаќ Білім комиссиясының төрағасы кім болды? Ќырғыз-ќазаќ Білім комиссиясыны ұйымдастыруымен шығып тұрған басылымды атаңыз?

A) И.Арабайұлы, "Шолпан" журналы;

B) Б.Сүлейұлы, "Сәуле" журналы;

C) И.Ќашќымбайұлы, "Ќызыл байраќ" газеті;

D) С.Ќожанұлы, "Аќ жол" газеті;

E) Халел Досмұхамедұлы, "Сана" журналы.
$$$ 484 E

"Ќазаќ тілі" газеті ќайда және ќашан шыќты?

A) 1915 ж. Уфада;

B) 1916 ж. Троицкіде;

C) 1917 ж. Ташкентте;

D) 1918 ж.Алматыда;

E) 1919 ж.Семейде.
$$$ 485 C

"Мұғалім" журналы ќашан және ќай ќалада шыќќан?

A) 1917 ж Омбыда;

B) 1916 ж Оралда;

C) 1917 ж Ордада;

D) 1918 ж Орынборда;

E) 1919 ж Семейде.
$$$ 486 A

"Мұғалім" журналының редакторы?

A) Ғ.Мұсағалиұлы;

B) Х.Досмұхамедұлы;

C) Ж.Аймауытұлы;

D) С.Сәдуаќасұлы;

E) С.Ќожанұлы.
$$$ 487 A

"Ќазаќ тілі" газетініњ авторлар ќұрамы?

A) Ж.Аймауытұлы, Є.Досұлы, Ш.Тоќжігітұлы, С.Дөнентайұлы, М.Тұрғанбайұлы;

B) С.Меңдешұлы, Ғ.Сланұлы, А.Сегізбайұлы, М.Жолдыбайұлы;

C) Є.Мусин, Ѓ.Мұстафин, С.Төлешұлы, Т.Сәниұлы, Ќ.Єбдіќадырұлы;

D) Є.Байділдин, А.Байтұрсынұлы, С.Сейфуллин, С.Садуаќасұлы, Т.Рысќұлұлы;

E) О.Исаұлы, Ғ.Тоќжанұлы, М.Жұмабайұлы, М.Дулатұлы, О.Жандосұлы.
$$$ 488 E

"Еңбекшіл ќазаќ" газеті ќайда және ќашан шыќты?

A) 1917 ж Ташкентте;

B) 1918 ж Оралда;

C) 1919 ж Омбыда;

D) 1920 ж Алматыда;

E) 1921 ж Орынборда.
$$$ 489 E

"Ќызыл Ќазаќстан" журналы ќайда жєне ќашан шыќты?

A) 1917 ж Аќмолада;

B) 1918 ж Омбыда;

C) 1919 ж Оралда;

D) 1920 ж Алматыда;

E) 1921 ж Орынборда.
$$$ 490 A

1905 жылы Петерборда µзге µлттыњ µкілдерімен бірге автономист-федералистер одаѓын ќ±руѓа атсалысќан ќазаќ оќыѓандары кімдер?

A) Бодуэн де Куртенэ, А.Кусов, В.Жаботинский, Х.Досм±хамед±лы, М.Тынышбай±лы;

B) В.В.Бартольд, В.В.Радлов, Б.Ќаратаев, Ж.Сейдалин;

C) П.Н.Милюков, А.Керинский, М.Шоќай, Ж.Досм±хамед±лы;

D) В.Александров, А.Сидоров, Ж.Аќбай±лы, М.Дулат±лы;

E) Т.Павлов, Е.Макушкин, А.Байт±рсын±лы, Є.Бµкейхан.
$$$ 491 E

"Темірќазыќ" журналы ќашан жєне ќайда шыќты?

A) 1919 ж. Орынборда;

B) 1920 ж. Астраханда;

C) 1921 ж. Троицкіде;

D) 1922 ж. Омбыда;

E) 1923 ж. Москвада.

$$$ 492 B

Ќазаќ, татар мерзімді баспасµзінде туѓан халќыныњ тілі мен єдебиеті, мєдениеті мен тарихына арналѓан кµптеген кµсемсµз маќалалардыњ авторы, Кайр университеті зањ факультетініњ т‰легі?

A) Ѓ±мар Ќараш;

B) Райымжан Мєрсек±лы;

C) Дінше (Дінм±хамед)Єділ±лы;

D) Ѓабдолѓазиз М±саѓали±лы;

E) Жан±заќ Жєнібек±лы.


$$$ 493 D

¤з ќаражатына жеке меншік ретінде шыѓарып ±лттыќ ќоѓамдыќ-саяси, єлеуметтік-мєдени, тєлім-тєрбиелік, єдеби-кµркем мерзімді баспасµз дењгейіне дейін кµтерген ќазаќ журналисін атањыз? Ќай басылымныњ редакторы?

A) Ешм±хамед Аблайханов "Дала уалаятыныњ газеті";

B) Міржаќып Дулат±лы "Серке" газеті;

C) Тухватуллин Камил М±ттыѓ±л±лы "Фикер" газеті;

D) М±хамеджан Сералин "Айќап" журналы;

E) Кµлбай Тоѓысов "Алаш" газеті.
$$$ 494 D

"Фікір" газеті туысќан т‰ркі халыќтарыныњ ќайсысына ортаќ єрі етене жаќын? Оныњ наќты себептерін атањыз?

A) ¤збек пен ќазаќќа;

B) ќырѓыз бен ќазаќќа;

C) башќ±рт пен татарѓа;

D) ќазаќ пен татарѓа;

E) єзербайжан мен башќ±ртќа.
$$$ 495 A

Ресей патшалыѓына ќараѓан т‰ркі тілдес халыќтардыњ т±њѓыш тµлтума мерзімді басылымы ќалай аталады?

A) "Тєржіман" газеті;

B) "Шора" журналы;

C) "Серке" газеті;

D) "Т‰ркістан уалаятыныныњ газеті";

E) "Сµз" газеті.
$$$ 496 E

"Бекет батыр" атты киносценарий ќай жылы жазылды, авторы кім? Оѓан ќазаќ зиялыларынан кім кинорецензия жазды?

A) 1918 жылы, Н.Тµреќ±л±лы. С.Ќожан±лы;

B) 1919 жылы, Т.Рысќ±л±лы. С.Асфандияр±лы;

C) 1920 жылы, М.Ж±мабай±лы. У.Омар±лы;

D) 1923 жылы, Телжан Шонан±лы. Ќ.Кемењгер±лы;

E) 1922 жылы, Є.Диваев. Х.Досм±хамед±лы.
$$$ 497 A

Коммуникациялыќ ќатынастыњ ќиындыѓына ќарамастан "Айќап" журналы ќай елдер мен ірі ќалаларѓа тараѓан?

A) Ќытай, Т‰ркия, Ќазан, Уфа, Петербор, Мєскеу, Самара, Саратов, Орынбор, Омбы, Пішпек, Т‰рікменстан, ¤збекстан, Баќшасарай, Баку;

B) Ауѓанстан, ¤збекстан, Тєжікстан;

C) Т‰ркия, Египет, Ресей;

D) Єзірбайжан, Башќ±ртстан, Ќалмаќстан;

E) Ќырѓызстан, ¤збекстан, Иран.
$$$ 498 E

Ежелгі тµр‰ктердіњ ±лыстыќ аќпарат тарату мен саќтаудаѓы т±тынѓан материалдары?

A) Папирус;

B) Ќаѓаз;

C) Ќыш;

D) Тері;


E) Тас, асыл метал, ќыш, тері, аѓаш.
$$$ 499 C

Ежелгі тµр‰ктер жазуѓа ќолайлы тастарды ілкі єзірде ќалай тањдап, ажыратты?

A) Пішініне ќарап;

B) Ќасиетіне;

C) Табиѓи µњделген тµзімділігі мен мыќтылыѓына;

D) Єдемілігіне;

E) Сапалыѓына.
$$$ 500 E

Руна деген атау єлемдік сµздік ќорѓа ќай тілден енген?

A) Герман тілінен;

B) Скандинав тілінен;

C) Аѓылшын (Ањгл-саќсон) тілінен;

D) Швед тілінен;

E) Ежелгі тµр‰к (ќазаќ) тілінен.
$$$ 501 E

Ежелгі тµр‰к бітіктастарындаѓы кµркемдік безендірудіњ ерекшелігі?

A) М‰сін µнерімен сабаќтастырылып безендірілген;

B) Тотемизммен сабаќтастырылып безендірілген;

C) Мифтіктаныммен сабаќтастырылып безендірілген;

D) Сурет µнерімен сабаќтастырылып безендірілген;

E) Ќыр-сыры мол ємбебап безендірілген.
$$$ 502 A

Ежелгі тµр‰к бітіктастарындаѓы дєуір ‰ні публицистика табиѓатына тєн белгілер?

A) Жер-су, ел мен ±лыс, ру-тайпалар, кісі атауларыныњ, єдет-ѓ±рып, ырым-сырым, даналыќ, шешендік сµздер, билік иерархиясы, тарихи оќиѓалар туралы аќпараттыњ саќталуы мен бейнеленуі;

B) Ќоѓамдыќ-саяси оќиѓаларды мєлімдеу;

C) єскери жорыќ хроникасы;

D) ±рпаќќа µсиет;

E) ±лыс елді толѓандырѓан мєдени-рухани мєселе.
$$$ 503 D

Есік ќорѓанынан табылѓан археологиялыќ жєдігер к‰міс тостаѓандаѓы жазу мєтіні б‰гінгі мерзімді баспасµз жанрыныњ ежелгі ќандай ‰лгісі?

A) Даналыќ ѓибрат;

B) µсиетнама;

C) Марќ±м ќ±рметіне таѓзым;

D) Ќазанама (никролог);

E) Ѓ±рыптыќ жоќтау.
$$$ 504 D

Ќазаќтыњ ±лттыќ тµлтума жазуы аќпарат тарату мен саќтаудыњ алѓашќы н±сќасы.

A) Кирилл;

B) Араб;


C) Латын;

D) Руна;


E) Манихей.
$$$ 505 D

Тарихи ќ±жат ретінде ±лттыќ мєдениетіміздіњ жасын ±зартар сенімді дереккµздері?

A) Фольклорлыќ шыѓармалар;

B) Орта ѓасыр ескерткіштері;

C) Шежірелер;

D) Руникалыќ тасбітіктер;

E) Шет ел жићанкездерініњ жазбалары.
$$$ 506 A

Ежелгі тµр‰к руникасын т±тынуѓа тиым салѓанмен стилизацияѓа т‰сіп, µнердіњ ќай т‰рлерімен ±лтпен бірге жасап келді?

A) Ою-µрнекте;

B) Зергерлік µнерде;

C) Ќол µнерде;

D) ¦лттыќ киім ‰лгілерінде;

E) Мемлекеттік рєміздерде.
$$$ 507 B

Ежелгі тµр‰к руникалыќ тасбітіктерін зерттеушілердіњ оќуындаѓы ала-ќ±лалыќтыњ басты себебі?

A) Жазудыњ жетілмеуінен;

B) Орфографиялыќ ережесін д±рыс мењгермегендіктен, криптографиялыќ маѓынасын т‰сінбегендіктен;

C) ±лыстыќ єдет-ѓ±рыпты ескермегендіктен;

D) Космологиялыќ танымныњ тµмендігі;

E) Графикалыќ тањбаныњ дыбыстыќ ж‰йені бейнелеу м‰мкіндігіне байланысты.
$$$ 508 C

Ежелгі тµр‰к руникалыќ тасбітіктерініњ уаќыт пен кењістік арасындаѓы таралым ерекшелігі?

A) Кµшірмесі таратылды;

B) Ауызша таралды;

C) Кµшпелі тµр‰к ±лыстары руникалыќ тасбітіктерді ќасиет т±тып µз аяќтарымен барды;

D) Магиялыќ єдіспен таралды;

E) Абыздар арќылы таралды.
$$$ 509 B

Тєржіман" газетініњ кµтерген ±раны?

A) Барлыќ елдердіњ пролетарлары, бірігіњдер!;

B) Тілде, пікірде, істе бірлік!;

C) Туѓан жерге туыњ тік!;

D) Сµзі жоѓалѓан ж±рттыњ µзі де жоѓалады;

E) Т‰ркістан - екі д‰ние есігі ѓой...
$$$ 510 C

Ысмаѓ±лбек Ѓаспр±лініњ кадет корпусындаѓы оќуын тастап, тµр‰кшілдік жолѓа біржола т‰суіне не себеп болды, кім єсер етті?

A) Миссионер ѓалымдар Остроумов, Миропеев;

B) ±лт зиялылары М.Акчурин, Али-Челеби Боданинский, Аджы-Абибулла Эфенди;

C) єскери ортадаѓы тµр‰к ±лты µкіліне деген кµзќарас жєне славяншыл Иван Катков;

D) Ресейдіњ империялыќ саясаты ћєм Ильминский, А.Алекторов ыќпалы;

E) Ќырымѓа Европалыќ келімсектерді ќоныстандыру, жергілікті халыќты кемсітушілік.
$$$ 511 C

Ысмаѓ±лбек Ѓаспрєліні Шоќан Уєлихановќа ±ќсас т±лѓа деп тењеген туыстас халыќтыњ µкілі, ѓалым-кµсемсµзшіні аныќтањыз?

A) Ѓалымжан Ибрагимов;

B) Ѓалимардан Топчибашев;

C) Зєки Уєлиди Тоѓан;

D) Бекир Вахибоѓлы Чобанзаде;

E) Мехмед Фуад Кµперлізаде.
$$$ 512 C

Єлихан Бµкейханныњ "Башќ±рт жері" маќаласына эпиграф ретінде "Ќызым саѓан айтамын, келінім сен тыњда!" деген мєтелді пайдалануыныњ себебі?

A) Журналистік шеберлік;

B) Башќ±рт жеріне жанашырлыќ;

C) Башќ±рт халќына туѓан жаѓдай ќазаќќа да туатындыѓын астарлап, емеурінмен жеткізу, яки цензура баќылауынан ќаймыѓу;

D) Кµшпелі ќазаќ елі ‰шін жер мєселесініњ мањыздылыѓы;

E) Ресей империясыныњ отарлау саясатын єшкерелеу.
$$$ 513 E

Данышпан Абай Ќ±нанбай±лын алѓаш баспа ж‰зінде к‰ллі Ресей империясына танытќан публицист?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) Міржаќып Дулат±лы;

C) Єлихан Бµкейхан;

D) Халел Досм±хамед±лы;

E) Телжан Шонан±лы.
$$$ 514 E

Данышпан Абайѓа "Ќазаќтыњ бас аќыны" деп баѓа берген аѓартушы-ќайраткерді атањыз?

A) М±хтар Єуезов;

B) Міржаќып Дулат±лы;

C) Шєкєрім;

D) Єлихан Бµкейхан;

E) Ахмет Байт±рсын±лы.
$$$ 515 E

"Ќазаќтыњ µкпесі" деп аталатын кµсемсµздіњ кµтерген мєселесі не туралы? Авторы кім?

A) Халыќты аѓарту туралы, Ж‰сіпбек Аймауыт±лы;

B) Дінитаным туралы, Ѓ±мар Ќараш;

C) Ќазаќтыњ жат ќылыќтары туралы, М±рат аќын;

D) Ауру-сырќаудыњ халыќ денсаулыѓына зияны туралы, Ахмед Мамет±лы;

E) Надандыќ пен µнерсіздік, жер туралы, Ахмет Байт±рсын±лы.
$$$ 516 E

М±хтар Єуезов "Ќазаќтыњ рухани кµсемі" деп жоѓары баѓасын берген асыл т±лѓаны атањыз?

A) Шєкєрім Ќ±дайберді±лы;

B) М±стафа Шоќай±лы;

C) Єлихан Бµкейхан;

D) Абай Ќ±нанбай±лы;

E) Ахмет Байт±рсын±лы.
$$$ 517 D

Замандастары "Екі Дос" деп ќ±рметпен атаѓан рухани туысќан егіз т±лѓаны атањыз?

A) Исатай мен Махамбет;

B) Иса мен Досан;

C) Кенесары мен Наурызбай;

D) Халел мен Жаћаншаћ;

E) Ахмет пен Міржаќып.
$$$ 518 D

Маѓжан Ж±мабай±лыныњ Жоѓары кµркем єдебиет институтына жолдама ретінде "Ол біздіњ болашаќ Пушкиніміз" деп мінездеме єрі батасын берген алаш ардаќтысы кім?

A) Нєзір Тµреќ±л±лы;

B) С±лтанбек Ќожан±лы;

C) Смаѓ±л Сєдуаќас±лы;

D) Халел Досм±хамед±лы;

E) Сейітќали Мењдеш±лы.
$$$ 519 D

Алаш зиялылары арасында "Дєрігер" аталѓан кµсем т±лѓа?

A) Ахмет Мємет±лы;

B) Ж±маѓали Тілеулин;

C) Санжар Асфандияр±лы;

D) Халел Досм±хамед±лы;

E) Н±рѓали Ипмаѓамбет±лы.
$$$ 520 A

"Біздіњ заманымыз - µткен заманныњ баласы, келер заманныњ атасы" деген ±лаѓатты пікірдіњ иесі кім?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) Ыбырай Алтынсарин;

C) С±лтанмахм±т Торайѓыр±лы;

D) Бейімбет Майлин;

E) Жаћаншаћ Сейдалин.
$$$ 521 A

Б±рынѓы єділ билердіњ ќолында билік ќазаќтыњ неше т‰рлі дертін жазат±ѓын жаќсы дєрі еді, б±л к‰нгі арам билердіњ ќолында дєрі болмаќ т‰гіл, у болып ж±ѓып т±р" деген т±жырым кімдікі? Кµсемсµздіњ аты?

A) Ахмет Байт±рсын±лы, Таѓы да народный сот хаќында;

B) Ќыр баласы, Би ћєм билік;

C) Шєкєрім, Би ћєм билік туралы;

D) Сєдуаќас Шорманов, Ескі ћєм жања билер;

Е) М.Д., Сот ісі.
$$$ 522 D

"…Тµр‰к халќы - батыр халыќ. Тµр‰к халќы - арыстан ер халыќ. "Кімнен таяќ жегендей біздіњ тµр‰ктіњ баласы, алдырып ж‰рген д±шпанѓа ауызыныњ аласы". Б±л наќыл сµзді ±мытпауымыз керек" деген жалынды ой-пікірді жат ж±рттыњ топыраѓында Т‰ркістан жастарыныњ алдында жар салѓан саяси кµсем?

A) Жаћаншаћ Досм±хамед±лы;

B) Зєки Уєлиди Тоѓан;

C) Т±рар Рысќ±л±лы;

D) М±стафа Шоќай±лы;

E) Міржаќып Дулат±лы.
$$$ 523 E

"Білім - бір ќ±рал. Білімі кµп адам ќ±ралы сай ±ста сыќылды, не істесе де, келістіріп істейді" деп жазѓан жањашыл-аѓартушы?

A) Жиенѓали Тілепберген±лы;

B) Ыбырай Алтынсарин;

C) Жан±заќ Жєнібек±лы;

D) Ж‰сіпбек Аймауыт±лы;

E) Ахмет Байт±рсын±лы.
$$$ 524 C

"Кењестер билеген Т‰ркістан" деп к‰ллі єлемге ќызыл коммунистердіњ ж‰ргізіп отырѓан отарлау саясатын єшкерелеген тарихи ірі т±лѓа?

A) С±лтанбек Ќожан±лы;

B) Нєзір Тµреќ±л±лы;

C) М±стафа Шоќай±лы;

D) Махмуд Бехбуди;

E) Убайдулла Ќожа.
$$$ 525 D

"Бейімбет жау болса, менде жаумын!" деп жеке басына тµнген ќауыпты сын сєтте ардыњ сµзін айтќан ќаламгер-ќайраткер?

A) Сєкен Сейфолла±лы;

B) Ілияс Жанс‰гір±лы;

C) Сєбит М±ќан±лы;

D) Ѓабит М‰сіреп±лы;

E) Ѓаббас Тоѓжан±лы.
$$$ 526 D

"Бірлік туы" газетінњ1918 жылѓы 29 ќњтаардаѓы санында "µткен жылѓы нойєбір басынан бері ќарай Т‰ркістан аймаѓыны" билігін бµлшеуиктер партиясы зорлыќпен ќолдарына алып, µз ‰кімін ж‰ргізіп, µз айтќанын ќылдырып т±р… "Тоќпаѓы мыќты болса, киіз ќазыќ жерге енеді" деген осы-даѓы" деп сол дєуірде шындыќты љткір білдірген мемлекет ќайраткері, кµсемсµз шебері?

A) Т±рар Рысќ±л±л;

B) Нєзір Тµреќ±л±лы;

C) М±стафа Шоќай±лы;

D) С±лтанбек Ќожан±лы;

E) Сейітќали Мењдеш±лы.
$$$ 527 E

"Публицистика" терминініњ ќазаќша баламасын "кµсемсµз" деп т‰пн±сќадаѓы маѓынасыныњ нєзік ќырларын одан єрі кењ аша т‰скен "ана тілін т‰рлеген" сµз зергерін атањыз?

A) Елдес Омар±лы;

B)Телжан Шонан±лы;

C) Ж‰сіпбек Аймауыт±лы;

D) М±хтар Єуезов;

E)Ахмет Байт±рсын±лы.
$$$ 528 C

Тµмендегі кµсемсµз маќалалардыњ арасынан Ж‰сіпбек Аймауыт±лыныњ жазѓанын табыњыз?

A) "Ашыќ хат";

B) "Темір жол єлегі";

C) "Партия";

D) "Заман талабы";

E) "Ќанапия-Шєрбану".
$$$ 529 A

Єлихан Бµкейхан ќатысќан Щербинаныњ ќазаќ жерін зерттеу экспедициясы ќай жылдарды ќамтиды?

A) 1896-1903 жылдар;

B) 1889-1896 жылдар;

C) 1889-1903 жылдар;

D) 1905-1907 жылдар;

E) 1913-1916 жылдар.
$$$ 530 C

Ќазаќ µмірі мен т±рмысы туралы кµркем кескіндемесін Ахмет Байт±рсын±лы сынаѓан орыстыњ белгілі ќылќалам шеберін атањыз?

A) Серов В.А.;

B) Шадр И.Д.;

C) Хлудов Н.Г.;

D) Греков М.Б.;

E) Иогансон Б.В.
$$$ 531 C

Ќазаќ зиялыларыныњ арасында кім Ж‰сіпбек Аймауыт±лы шыѓармашылыѓына єділ сын айтып, "Ол Еуропалыќ жазушыларды еркін єрі жатыќ аударды" деп лайыќты баѓасын берді?

A) М±хтар Мурзин;

B) М±хтар Самат±лы;

C) Смаѓ±л Сєдуаќас±лы;

D) М±хтар Єуезов;

E) Єлімхан Ермек±лы.
$$$ 532 C

Тµреќ±л±лы сыншылдыѓына тєн шектен тыс міншілдігініњшыѓармашылыќ ортада зияндылыѓын ескертіп: "Нєзірде де сєуріктіњ мінезі бар. Біреуді тістемей, шаншымай, найзаламай сµз жазбайды… Білім сµзінде м±ндай мінез бізге ерсі кµрінеді" деп оныњ кемшілігін бетіне басќан алаштыњ азаматы?

A) Халел Ѓаббас±лы;

B) М±стафа Шоќай±лы;

C) Єлихан Б±кейхан;

D) Міржаќып Дулат±лы;

E) Халел Досм±хамед±лы.
$$$ 533 D

Ањызѓа айналѓан Ақан сері туралы т±њѓыш ѓылыми-танымдыќ кµсемсµз маќаланыњ авторы?

A) Сєбит М±ќан±лы;

B) Ќошке Кемењгер±лы;

C) Сєкен Сейфулла±лы;

D) Маѓжан Ж±мабай±лы;

E) Ѓабит М‰сіреп±лы.
$$$ 534 E

Т‰ркістан автономиялыќ республикасында саяси-экономикалыќ даѓдарыстыњ салдарынан аќшаныњ айтса сенгісіз ќ±нсызданѓаны сондай, миллионныњ к‰нбе-к‰н ќадірі кетіп, сан µлшемініњ сапалыќ мєнін єлеуметтіњ есіне салуѓа, "Миллион деген немене?" деп жазуѓа мєжб‰р болѓан арысты аныќта?

A) Ѓазымбек Бірімжан±лы;

B) Білєл С‰лей±лы;

C) Абдолла Байтас±лы;

D) Иса Тоќтыбай±лы;

E) Халел Досм±хамед±лы.
$$$ 535 D

"¤ткен ќыс аштыќ болды. Ашыќќан адам бірініњ етін бірі жеді. ¤ліктіњ етін жегені былай т±рсын, µлмеген тірі адамдарды малша ±рлап, малша сойып жеді. Ќалаларда т‰н болса, кµшеде ж‰руге болмады. Мезгілсіз уаќытта кµшеде ж‰ген адамдарды жылќы сияќтандырып б±ѓалыќ салып, буындырып ±стап, сойып жейтін болды. Анасы баласыныњ етін жеуге жетті. М±ныњ бєрі аштыќ єсерінен адамныњ есі шыѓып, аќылы ќалмайтындыѓын кµрсетеді. Аштыќ аќылын алмаса, адам ањ дєрежесіне жетіп, хайуандыќтан да асып, бірін-бірі жер ме еді? Анасы баласын жеуге келгенде, ол анада аќылдан т‰к ќалды деуге болар ма?" деп ќазаќ ±лтын аштан ќатыруѓа жасалѓан ќызыл империяныњ ќасіретке толы тарихи ќылмысын боямасыз єшкерелеген кµсем т±лѓаны жєне маќала атын аныќта?

A) М±стафа Шоќай±лы "Ќазаќ жеріндегі ашаршылыќ";

B) Міржаќып Дулат±лы "Ќайда еді"?";

C) Т±рар Рысќ±л±лы "Ќазаќ даласындаѓы аштыќ";

D) Ахмет Байт±рсын±лы "Т±ні саудыњ - жаны сау";

E) Жиенѓали Тілепберген±лы "Мастыќ не дегізбейді - аштыќ не жегізбейді".
$$$ 536 D

Ж‰сіпбек Аймауыт±лыныњ публицистикалыќ шыѓармалары жиі жарыќ кµрген мерзімді баспасµз?

A) "Серке" газеті;

B) "Ќазаќ м±њы" газеті;

C) "Еркін ќазаќ" газеті;

D) "Сарыарќа" газеті;

E) "Д±рыстыќ жолы" газеті.
$$$ 537 D

Зерттеушілердіњ есебі бойынша Єлихан Бµкейханныњ ќаламынан туѓан 250-ден астам кµсемсµз маќалалары мен эпистолярлыќ шыѓармалары, аудармалары мен сыни ењбектері жарияланѓан мерзімді баспасµз?

A) "Аќ жол" газеті;

B) "Айќап" журналы;

C) "Ењбекші ќазаќ" газеті;

D) "Ќазаќ" газеті;

E) "Дала уалаяты газеті".
$$$ 538 C

Є.Бµкейханныњ орыс тілінде жарияланѓан маќалаларын "Ќазаќ" газетіне аударып басып отырѓан журналисті атањыз?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) Халел Досм±хамед±лы;

C) Жан±заќ Жєнібек±лы;

D) Ќ±дайберген Ж±бан±лы;

E) Міржаќып Дулат±лы.
$$$ 539 B

"Ќазаќ" газетінде ±лтымыздыњ демографиялыќ µсіп-µнуіне ѓылыми т±рѓыда сипаттама беріп, цифр кµрсеткішін сµйлету арќылы елдіњ саяси сауатын ашуды кµздеген "Ќазаќ" атты маќаланыњ авторын табыњыз?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) Єлихан Бµкейхан;

C) Жаќып Аќбаев;

D) М±хамеджан Тынышбай±лы;

E) М±стафа Шоќай±лы.
$$$ 540 B

"Біздіњ ќазаќ халќын шын кµњілімен жаќсы кµріп, ќолынан келген ќадірінше ќалам µнерімен ќызмет ќылѓандардыњ алдыњѓы ќатарында Єбубєкір Ахметжан±ѓлы Диваевтіњ аты айтылса керек" деп ѓалымныњ ауыз єдебиетініњ ‰лгілерін жинай бастаѓанына 25 жыл толуына орай "Ќазаќ" газетінде арнайы маќала жазѓан авторды аныќтањыз?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) М±стафа Шоќай±лы;

C) Єлихан Бµкейхан;

D) М±хамеджан Тынышбай±лы;

E) Міржаќып Дулат±лы.
$$$ 541 C

"Мырзаныњ к‰ні кетті; халыќ енді ойланатын кезіњ жетті. Ќара б±ќара! Аш кµзіњді! Кедейлер к‰ніњ туды - байѓа жаѓынып, малѓа баѓынып, тамаќќа сатылатын заманыњ емес. Алсањ тењдесіп, тізелесіп отырып ал сыбаѓањды! Тењдік алатын кезіњде ќ±лќынныњ ќ±лы болып кетпе!" деп жањалыќќа жаршы боп, езіліп, жаншылѓан б±ќараныњ ањсаѓан тењдігініњ ќадыр-ќасиетін естеріне салѓан Ж‰сіпбек Аймауыт±лы кµсемсµзі ќай басылымда жарыќ кµрді?

A) "Алаш" газеті;

B) "Абай" журналы;

C) "Сарыарќа" газеті;

D) "Ќазаќ" газеті;

E) "¦ран" газеті.
$$$ 542 A

"Сµйтіп, ж±ртты" кµбі орыс тілін, орыс оќуын білімді-µнерлі болу маќс±дымен ‰йренбей, дєреже алу, тµре болу ‰шін оќитын болды. Ќалада оќып ж‰рген балалардан елге келгенде "Шыраѓым, ќашан тµре боласын?" деушілер, ќалжыњы жоќ, шынымен с±раушы еді. М±ныњ т‰бі неге соѓатынын ж±рттыњ кµбі ќапелімде сезген де жоќ. Кµњілінде дєнење жоќ, школда оќып ж‰рген жас балалар, хатта ‰лкендер де, біріне-бірі орысша хат жазысатын болды. ¤зара орысша сµйлесетін болды" деп Азамат б‰ркеншік атымен Міржаќып Дулат±лыныњ тіл мєселесін кµтерген басылым?

A) "Аќ жол" газеті;

B) "Шолпан" журналы;

C) "Ќазаќ тілі" газеті;

D) "Тањ" журналы;

E) "Ењбекші ќазаќ" газеті.
$$$ 543 C

"Жетісу ќазаѓы" деп ќол ќойѓан "Ќазаќ" газетінде жарияланѓан "Зайсанныњ Хлестаковы ћєм Ферѓананыњ Добшинскийі" деген маќала кім туралы жазылѓан?

A) Тєттімбет Шыњѓысов;

B) М±хамедияр Т±нѓаншин;

C) Кµлбай Тµгісов;

D) Єбдірахман Єйтімов;

E) Ахмет Баржаќсин.
$$$ 544 A

"Ілияс Ќабыл±лыныњ ел ішінде ж‰ріп жатќан ±лттыќ к‰ресті біздіњ атымызбен - "Шоќай фашистерімен" - байланыстырѓаны, бєрінен б±рын біздіњ атамекендегі бауырларымыздан айрылып ќалмаѓанымызды, олармен ішкі байланысымыздыњ к‰шті екенін таѓы бір дєлелдейді",- деп 1937 жылдыњ ќуѓын-с‰ргін з±лматы ќазаќтыњ жаќсы мен жайсањын шыдатпай жалмап т±рѓан шаќта ел ішінен жау іздеген опасыз, сатќындар пікіріне ќайтарѓан уєжін М±стафа Шоќай±лы шет елде шыѓатын ќай басылымда жариялады?

A) Яш Т‰ркістан" журналы;

B) "Жања Т‰ркістан" журналы;

C) "Йања йол" газеті;

D) "Отлы юрт" журналы;

E) "Ж±мћєриет" газеті.
$$$ 545 E

"Т‰ркістандаѓы ±лттыќ идеяларѓа µздерініњ большевиктік идеяларын ќарсы ќойѓанымен, одан ештење шыѓара алмаѓан ќызыл отаршылдар, соњѓы кездері "ќара к‰шке" басып "¦рда-жыќ", "атып-асу", "ќамауѓа алу", "ќуѓын-с‰ргінге ±шыратулармен" айналысып жатќандарынан дерек беретін материалдар "Т‰ркіменстан", "Йењи Ферѓана", "Шарих аќиќаты", "Ењбекші ќазаќ", "Правда Востока", "Советская степь" беттерінде кµз с‰рінеді" деп 1930 жылдардаѓы ќызыл ќырѓынныњ шындыѓын айна-ќатесіз жазып, кењестік отаршылдыќ саясатты єшкерелеген кµсем т±лѓаны атањыз?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) Жаћанша Досм±хамед±лы;

C) Єлихан Бµкейхан;

D) М±хамеджан Тынышбай±лы;

E) М±стафа Шоќай±лы
$$$ 546 C

"Баспасµзіміз не к‰йде?" деп саяси-идеологиялыќ мањызды мєселені жан-жаќты талдап кµрсеткен Міржаќып Дулат±лыныњ Мадияр б‰ркеншік атымен ќол ќойѓан жарияланымы жарыќ кµрген басылым?

A) "¤рнек" газеті;

B) "Ќызыл Ќазаќстан" журналы;

C) "Ењбекшіл ќазаќ" газеті;

D) "Ќызыл ту" газеті;

E) "Бостандыќ туы" газеті.
$$$ 547 E

Найманский деген єдеби б‰ркеншік атпен жазѓан ќаламгер-кµсемсµзшіні атањыз?

A) Отыншы Єлжанов;

B) Райымжан Мєрсек±лы;

C) М±стаќым Малдыбаев;

D) Биахмет Сєрсенбаев;

E) Кµлбай Төгісов.
$$$ 548 D

"Англияныњ кемелерінен ќорќып Германия µз кемелері т±рѓан судыњ алдынан неше шаќырым жерге шейін мина салды. Австрия µз кемелерін ќорѓап Англия ћєм Франсия кемелерініњ жолына мина салып отыр. Т‰ріктер Стамб±лды ќорѓап орыс жаѓында Посфор деген Ќаратењіздіњ ќиылысына, Англия ћєм Франсия кемелері келетін жаќтан Дартанел деген ќиылысына мина ќ±рып саќтап отыр" деп соѓыс таќырыбына жазѓан алаштыњ азаматын жєне маќала атын аныќтањыз?

A) Ахмет Байт±рсын±лы "Соѓыс керек-жараѓын даярлау";

B) Хасен Ќ±рманѓали±ѓлы "Соѓысќа ќазаќ жєрдемі";

C) Єлихан Бµкейхан "Мєскеу хаты";

D) М±хамеджан Тынышбай±лы "Соѓыс кемелері ћєм мина";

E) Елдес, Мырзаѓазы "Майданнан хат".
$$$ 549 B

"Пушкинніњ ±лы шыѓармалары ќазаќ єдебиеті мен біте ќайнап, Пушкин ќазаќ ќалќыныњ с‰йкімді аќыны болып отыр. Пушкинді орыс тілінде оќытып, ќазаќ азаматтары да ана тілінде с‰йсініп аудармаларын оќып отыр.

Пушкин - єдебиеттіњ биік шыњы. Сол шыњды толыќ игеріп алуымыз керек" деп "Пушкин шыѓармалары ќазаќ ауызында" атты маќала жазѓан алаштыњ азаматын аныќтањыз?

A) Ілияс Жанс‰гір±лы;

B) Телжан Шонан±лы;

C) М±хтар Єуезов;

D) Єлихан Бµкейхан;

E) Сєкен Сейфолла±лы.


$$$ 550 D

"Ќазаќстан Аѓарту Комиссариаты жанында ќ±ралѓан Жазушы-бастырушы Комиссариат єдебиет жинап ењ єуелі "Абай" сµзін бастырар деп сенеміз. Олай етпеске болмайды, неге десењіз "Абай" кітабы б±л к‰нде … ¤те-µте сирек ќалды. Ол сирек ќалѓан жалѓыз жарым н±сќаларыныњ да тозып, жыртылѓаны кµрінеді. Енді µзімізге де "Абайды" ќолѓа т‰сіре алмасќа кєдік" деп Абайдыњ кітабын бастыруды мєселе етіп кµтерген кµсемсµзшіні табыњыз?

A) С±лтанбек Ќожан±лы;

B) Халел Досм±хамед±лы;

C) М±хтар Єуезов;

D) Телжан Шонан±лы;

E) Шєкєрім Ќ±дайберді±лы.
$$$ 551 E

"Сєкенніњ де тілі єлі зерттелмеген, зерттеу - ‰лкен де ж±мыс. Сєкен жазѓалы 20 жылдай болды. Сол ±заќ жолында аќын талай белден, талай к‰дірден асып келеді. Тілі де, темалары да, шыѓармаларыныњ т‰рі де жањарѓан т±рмыспен ілесіп, талай белестен µрлеп, жањарып келеді. Сєкен тілін зерттеп, талдау - бір к‰нніњ, бір айдыњ, бір маќаланыњ аясына сыймайтын нєрсе; б±л жылдардыњ, кітаптардыњ ж±мысы" деп сєкентанудыњ ірге тасын ќаласќан зерттеуші-кµсемсµзшіні атањыз?

A) Нєзір Тµреќ±л±лы;

B) Маѓжан Ж±мабай±лы;

C) Сєбит М±ќан±лы;

D) Ѓабит М‰сіреп±лы;

E) Телжан Шонан±лы.
$$$ 552 B

Смахан Бµкейханныњ б‰ркеншік атын табыњыз?

A) Тоќпаќ;

B) С±њќар;

C) К‰зетші;

D) Кµреген;

E) Байќаушы.
$$$ 553 C

Смахан Бµкейхан маќалаларын жиі жариялап т±рѓан мерзімді баспасөз?

A) "Т‰ркістан уалаяты газеті";

B) "Айќап" журналы;

C) "Ќазаќ" газеті;

D) "‡ш ж‰з" газеті;

E) "Алаш" газеті.
$$$ 554 D

"Тµрт-бес жылдыњ ішінде шыѓып тоќтаѓан ћєм осы к‰нде шыѓып т±рѓан т‰рліше газета-жорналдардыњ бєрі "Тєржіманныњ" балалары" - деп єділ баѓасын берген т±лѓаны атањыз?

A) Шєкєрім Ќ±дайберді±лы;

B) С±лтанмахм±т Торайѓыр±лы;

C) М±хамеджан Сералин;

D) Ахмет Байт±рсын±лы;

E) Міржаќып Дулат±лы.
$$$ 555 C

1910 жылы француздыњ "М±сылман єлеміне шолу" атты беделді журналы тµр‰к ќандастардыњ арасындаѓы кµрнекті ќоѓам ќайраткері ретінде кімніњ есіміне халыќаралыќ Нобель сыйлыѓын беру жµнінде ±сыныс жасады?

A) Єлихан Бµкейхан;

B) М±стафа Шоќай±лы;

C) Смаѓ±лбек Гаспринский;

D) Алимардан Топчибашев;

E) Юсуф Аќчора (Аќчурин).
$$$ 556 B

"Алдында µткен, тєрбиесін кµрген Абайдан соњѓы ±стазым - "Тєржіман" газетініњ иесі Ысмаѓ±лбек Гаспринский десем бек д±рыс. Аныќтыќ ‰шін сол кісініњ газетін оќып, бек кµп пайдаландым. Алла таѓала екі д‰ниеде маќсатына жеткізсін. Єумин!", - деп ауызынан тастамаѓан данагµй т±лѓа?

A) Ахмет Байт±рсын±лы;

B) Шєкєрім Ќ±дайберді±лы;

C) С±лтанмахм±т Торайѓыр±лы;

D) М±хтар Єуезов;

E) Єлихан Бµкейхан.
$$$ 557 D

"Бірлік туы" газетінде жарыќ кµрген "Т±ла бойы ќан сасиды" деген маќаланныњ авторы кім?

A) К.Тоѓыов;

B) Р.Д‰йсенбаев;

C) Є.Бµкейханов;

D) Б.Хайретдин;

E) С.Ќожанов.
$$$ 558 C

"Бостандыќ туы" газетіне ќандай аќын арнау µлењ жазѓан?

A) Ѓ.Малдыбаев;

B) С.Дµнентаев;

C) М.Ж±мабаев;

D) Ж.Аймауытов;

E) І.Жанс‰гіров.
$$$ 559 E

"Ауыл" газеті ќашан,ќайда шыќты?

A) 1919ж Семейде;

B) 1920ж Оралда;

C) 1921ж Аќтµбеде;

D) 1922ж Ќызылжарда;

E) 1923ж Ќостанайда.
$$$ 560 D

"Ауыл" газетін кімдер шыѓарды?

A) А.Тоќмаѓамбетов,І.Жанс‰гіров;

B) С.М±ќанов,М.Єуезов;

C) А.Байт±рсынов, М.Дулатов;

D) М.Сералин, Б.Майлин;

E) ‡.Сатыбалдинов, Т.Сарымолдаев.
$$$ 561 C

"Ауыл" газетінде Б.Майлинніњ "Малай" деген б‰ркеншік атпен ќандай фельетондары жарыќ кµрді?

A) Сарыбас, Доњѓай, Ішірткі;

B) ¤њгелбай, Аќырзаман, Ќ±лаќ;

C) Ыбыраймыз, Бастыњ єлегі, Кµкќ±тан;

D) Шµњѓе, Б‰кір, Алыпсоќ;

E) Саќалды молда, Ішірткі.
$$$ 562 E

"Кедей" газеті ќашан, ќайда шыќты?

A) 1920ж Ордада;

B) 1921ж Алматыда;

C) 1922ж Аќмолада;

D) 1923ж Астраханьда;

E) 1924ж Аќтµбеде.
$$$ 563 A

"Кедей" газетінніњ алѓашќы редакторлары кімдер?

A) І.Ќ±рамысов, ¤темісов, Ќ±лбеков;

B) Ќ±лжабаев, Єлиев, Ќамалов;

C) Н±рмаќов, Досов, Тоќжігітов;

D) Ќордабаев, Сарыбаев, Берденов;

E) Берденов, Досов;
$$$ 564 A

"Кедей тілініњ" алѓашќы редакторлары кімдер еді?

A) Ѓ±байда±лы, Н.Сєбитов;

B) Серікбаев,Ж.Н±ркин;

C) Ѓаббасов,Т.Бокин;

D) Шєкіржанов,Ѓ.Мусин;

E) З±лѓайыров,Т.Сєкенов.
$$$ 565 E

"Темірќазыќ" журналы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1919ж Орынборда;

B) 1920ж Астраханьда;

C) 1921ж Троціде;

D) 1922ж Омбыда;

E) 1923ж Москвада;
$$$ 566 A

"Тањ" журналында М.Єуезовтыњ ќандай шыѓармалары жарыќ кµрген?

A) Ќайѓылы жетім, Ќазаќ ќызы, Ќорѓансыздыњ к‰ні;

B) Ќазаќтыњ µзгеше мінездері, Адамдыќ негізі-єйел;

C) Оќудаѓы ќ±рбыларыма, Ѓылым, Абайдыњ соњѓы аќындар;

D) Жастар ±йымдарына ашыќ хат, Ескерту керек, Ѓылым тілі;

E) ¤ліп таусылу ќаупі, Абай аќындыѓыныњ айнасы, Шыншыл, тєкєппар аќын.
$$$ 567 C

"Аќ жол" газетініњ алѓаш ±йымдастырушылары кімдер еді?

A) А.Байт±рсынов, М.Дулатов;

B) Є.Бµкейханов, М.Тынышбаев;

C) С.Ќожанов, М.Дулатов;

D) Ж.Аймауытов, М.Єуезов;

E) С.Сєдуаќасов, Ќ.Кеменгеров.
$$$ 568 A

"Шолпан" журналыныњ шыѓарушысы, редакторы кім болды?

A) О.Жандос±лы;

B) Є.Диваев;

C) М.Ж±мабай±лы;

D) Ж.Аймауыт±лы;

E) И.Тоќтыбай±лы.
$$$ 569 A

"Шолпан" журналында єдебиет,мєдениет, µнер мєселелеріне арналѓан кімніњ ќандай шыѓармалары жарияланды?

A) М.Ж±мабаевтыњ "Ќорќыт", "Батыр Баян", поэмалары, М.Єуезовтыњ "Оќыѓан азамат" єњгімесі мен "Заман еркесі" романы, Б.Серікбаевтыњ "Ќанай ќ±лаѓан тас"жєне Ш.Ќ±дайбердиевтіњ "Лєйлі-Мєжн±н" поэмалары;

B) Ш.Уалихановтыњ "Ќырѓыздардыњ ата тегі", "Ќырѓыздардаѓы шамандыќтыњ ќалдыќтары", "Ќазаќ даласындаѓы м±сылмандыќ туралы" маќалалары Ж.Аймауытовтыњ "Тєрбиеге жетекші";

C) С.Сейфуллинніњ "Зор міндет","Біздіњ баѓыт", "Мєдениет майданында маќалалары", Б.Майлинніњ "Алыптарды аралаѓанда", "Ќиын емес, ±йренеміз", "Ќараѓанды" ;

D) І.Жанс‰гіровтыњ "Ќ±ќ","Жол аузында Жолдастар" ењбектері, Ѓ.М‰сіреповтыњ "Желкелер неге ќышиды?", "Отарлар оралып келеді", "Аспанда болѓан жекпе-жек "очерктері;

E) Н.Манаевтыњ Аяќталмаѓан романнан ‰зінді, 16-шы жыл туралы естелік, Кешегі екпін б‰гінге жарамайды маќалалары, А.Лекеровтыњ "Сµнбейтін ж±лдыз", "Т±з г‰лі", "Ењ ќымбатты", "Ќырдаѓы єн" шыѓармалары.
$$$ 570 C

Сана журналыныњ шыѓарушысы, редакторы кім?

A) Ж.Аймауытов;

B) М.Ж±мабаев;

C) Х.Досм±хамед±лы;

D) М.Тынышбаев;

E) С.Ќожанов.
$$$ 571 E

"Жас ќайрат" журналы ќашан, ќайда шыќты?

A) 1920ж Ќызылжарда;

B) 1921 ж Жамбылда;

C) 1922ж Оралда;

D) 1923ж Аќтµбеде;

E) 1924ж Ташкенте.
$$$ 572 C

"¤ртењ" газеті ќашан, ќайда шыќты?

A) 1918 ж Астраханьда;

B) 1919 ж Ташкентте;

C) 1922ж Орынборда;

D) 1923 Омбыда;

E) 1920 ж Троцкіде.
$$$ 573 A

¤ртењ газетініњ ќанша нµмері жарыќ кµрді?

A) 6 нµмері;

B) 10 нµмері;

C) 16 нµмері;

D) 20 нµмері;

E) 26 нµмері.
$$$ 574 E

"Жас ќазаќ" журналы ќашан, ќайда шыќты?

A) 1919ж Ташкентте;

B) 1920ж Троцкіде;

C) 1921ж Оралда;

D) 1922ж Омбыда;

E) 1923ж Орынборда;
$$$ 575 A

"Ењбешіл ќазаќтаѓы","Лениншіл жас" жастар беті ќашан,ќайда шыќты?

A) 1924ж Орынборда;

B) 1923ж Ташкентте;

C) 1922ж Алматыда;

D) 1921ж Ќызылордада;

E) 1920ж Омбыда.
$$$ 576 C

"Ленишіл жас" журналы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1922 ж Ташкентте;

B) 1923ж Орынборда;

C) 1925ж Ќызылжарда;

D) 1925ж Шымкентте;

E) 1926ж Оралда;
$$$ 577 A

"Азат єйел" газетінде кімдердіњ маќала,µлењдері басылды?

A) С.Есова,Н.Арыќова,М.Бектембекова;

B) М.Бегалиева,Г.Аспендиярова,А.Досжанова;

C) Р.Ермекова,М.Ќазыбаева,Б.¤теуова;

D) Ж.Ысмаѓ±лова , Є.Мєметова,Ж.¤теуова;

E) А.Оразбаева,Н.Арыќова,Ш.Иманбаева;
$$$ 578 E

"Тењдік" газеті ќашан, ќайда шыќты?

A) 1921 ж Ташкентте;

B) 1922 ж Оралда;

C) 1923 ж Ордада;

D) 1924ж Омбыда;

E) 1925ж Орынборда.
$$$ 579 C

"Тењдік" газетініњ редакторын ата?

A) Р.Ермекова;

B) М.Хакімжанова;

C) С.Есова;

D) Н.Арыќова;

E) М.Ќазыбекова.
$$$ 580 C

"Пионер" журналы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1921 ж Ташкентте;

B) 1922ж Оралда;

C) 1925ж Орынборда;

D) 1923ж Омбыда;

E) 1923 Ордада.
$$$ 581 E

"Пионер" журналыныњ алѓашќы редакторы кім?

A) С.Есова;

B) А.Оразбаева;

C) С.Садуаќасов;

D) Б.Кенжебаев;

E) Е.Алдоњѓаров.
$$$ 582 D

"Жыл ќ±сы" жинаѓы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1923ж Ташкентте;

B) 1924ж Орынборда;

C) 1925ж Ордада;

D) 1926ж Оралда;

E) 1927ж Ќызыордада.
$$$ 583 D

"Жања єдебиет" журналыныњ алѓашќы саны Т.Жароковтыњ ќандай µлењімен ашылды?

A) Жалѓыз аѓаш орман емес;

B) Тасќын;

C) Тасќынѓа тосќын;

D) Аэроплан;

E) Сел.
$$$ 584 E

"Жања мектеп" журналыныњ алѓашќы редакторы кім?

A) С.Сейфуллин;

B) Б.Майлин;

C) М.Єуезов;

D) М.Т±рѓынбаев;

E) М.Жолдыбаев.
$$$ 585 D

"Ќазаќ єдебиеті" газеті ќашан,ќайда шыќты?

A) 1930 ж Ќызылордада;

B) 1931ж Аќмолада;

C) 1932ж Семейде;

D) 1934ж Алматыда;

E) 1933ж Оралда.
$$$ 586 C

Ќазаќ єдебиеті газетініњ т±њѓыш редакторы кім болды?

A) С.М±ќанов;

B) М.Єуезов;

C) Ѓ.М‰сірепов;

D) Б.Майлин;

E) С.Сейфуллин.
$$$ 587 E

"Шаншар" журналы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1921 ж Омбыда;

B) 1922ж Орынборда;

C) 1923 ж Астраханьда;

D) 1924ж Троицкіде;

E) 1925ж Ташкентте.
$$$ 588 D

"Жаршы" журналы, ќашан,ќайда шыќты?

A) 1925ж Ќызылорда;

B) 1926ж Ќызылжарда;

C) 1928 ж Аќтµбеде;

D) 1929 Алматыда;

E) 1927ж Ќостанайда.
$$$ 589 B

"Балѓа" сатиралыќ журналы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1936 ж Ќызылордада;

B) 1932 ж Алматыда;

C) 1933ж Аќмолада;

D) 1934ж Жамбылда;

E) 1935ж Шымкентте.

$$$ 590 B

"Ж±мысшы" газеті ќашан,ќайда шыќты?

A) 1922 ж Ташкентте;

B) 1928 ж Ќызылордада;

C) 1923 ж Орынборда;

D) 1924ж Омбыда;

E) 1925ж Оралда.


$$$ 591 А

Ќазаќстан бірлесу партиясыныњ /ПНЕК/ тµраѓасы кім болған жєне оныњ баспасµз органы ќалай деп аталған?

A) Ќ.С±лтанов, Дєуір газеті;

B) М.Єуезов, Азамат газеті;

C) Д.Кµшімов,Дат газеті;

D) О.С‰лейменов, Аруана газеті;

E) Х.Ќожахметов Азат газеті.
$$$ 592 D

"Алаш" партиясыныњ тµраѓасы жєне оныњ баспасµз органы?

A) Б.Тµлепов, "Ќазаќ елі" газеті;

B) О.С‰лейменова, "Халыќ конгресі", газеті;

C) Д.Кµшімов, "Дєуір" газеті;

D) А.Ќабаш±лы, "Алаш" газеті;

E) САќатаев, "Азат" газеті.
$$$ 593 C

"Казахская правда" газеті ќандай басылым,оныњ редакторы кім?

A) Ќоѓамдыќ газет. А.Мусин;

B) Салалыќ газет. Т.Ќ±раќбаев;

C) Жекеменшік газет. А.Айымбетов;

D) Тєуелсіз газет. Ш.Исраилов;

E) Єдеби газет. Ф.Оразаев.
$$$ 594 E

"Ќазаќ ‰ні" газеті ќандай басылым,оныњ редакторы кім?

A) Салалыќ газет. Ж.Кенжалин;

B) Єдеби газет. Ш.Исраилов;

C) Ќоѓамдыќ газет. А.Мусин;

D) Тєулсіз газет. А.Айымбетов;

E) Жекеменшік газет. Ф.Оразаев.
$$$ 595 E

Заман-Ќазаќстан газеті ќандай басылым? Редакторы кім?

A) Тєуелсіз басылым.Н.Ж‰сіп;

B) Саяси,ќоѓамдыќ басылым. Ж.Кенжалин;

C) Еларалыќ басылым. Е.Айѓалиев;

D) Халыќаралыќ басылым. Ш.Паттеев;

E) Єдеби,мєдени басылым.Ќ.Сєрсенбаев.
$$$ 596 D

"Экспресс-К" газеті кімніњ органы жєне ол б±рын ќалай деп аталып еді?

A) Алматы ќалалыќ єкімшілігініњ органы. Вечерняя Алма-Ата деп аталѓан;

B) Республикалыќ Министрлер комитетініњ органы "Экономическая смена" деп аталѓан;

C) Жоѓарѓы Кењестіњ органы"Советы Казахстана" деп аталѓан;

D) Ќазаќстан жастар одаѓыныњ органы. "Ленинская смена" деп аталѓан;

E) Алматы облыстыќ єкімшілігініњ органы. "Огни Алатау" деп аталѓан.
$$$ 597 E

"Халыќ кењесі" газеті ќай жылдары шыќты, оныњ алѓашќы жєне соњѓы редакторлары кімдер?

A) 1980-1986 ж.ж. Ш.М±ртаза,¦.Баќаев;

B) 1986-1996 ж.ж. К.Смаилов, Ќ.Олжаев;

C) 1987-1993 ж.ж. С.Аќатаев, Т.Ќ±лымбетов;

D) 1989-1995 ж.ж. А.Жаќсыбаев, Н.Ж‰сіпов;

E) 1990-1096ж.ж. С.Аќтаев, Ж.Кенжалин.
$$$ 598 D

Саяси-экономикалыќ "С±хбат" апталыќ газеті ќай жылдары шыќты жєне оныњ алѓашќы редакторы кім еді?

A) 1986 ж.А.Мархабаев;

B) 1987ж Ш.М±ртаза;

C) 1989ж. А.Айымбетов;

D) 1990ж.С.Ш‰кіров;

E) 1988ж. К.Смаилов.
$$$ 599 D

"Т‰ркістан" газеті мен "Ќазаќ елі" газеттерініњ алѓашќы редакторлары кімдер?

A) Н.Ж‰сіпов,Ж.Кенжалин;

B) Ж.Кейкин,С.Ш‰кіров;

C) Є.Кµпішев,С.Ерѓалиев;

D) Ќ.М±хаметжанов,Б.Сарбалаев;

E) А.Мархабаев,Т,Райымќ±лов.
$$$ 600 A

С.Сейфулинніњ 1923 жылы мемлекеттік тілге байланысты ќандай маќалалары жазылѓан?

A) "Не ќылдыњдар?", "Ќазаќстанныњ зањ комиссариатына тењеліњдер", "Кењсе істерін ќазаќ тілінде ж‰ргізу керек";

B) "Басты с±раќ", "Тілден айырылу -елдіктен айрылу", "Табалдырыќтан еніп,тµр менікі дейді";

C) "Неден бастаймыз","Зањ шыѓару оњай, орындау ќиын","Балыќ басынан шіриді";

D) "Судыњ да с±рауы бар", "Тіл мєселесі -мемлекеттік іс", "Алтын кµрсе періште жолдан таяды";

E) "Алыстан арбаланша, жаќыннан дорюалау керек", "Ана тіліњ ардаѓыњ", "Біріміз ќалмай ќазаќ тілінде сµйлейік".
$$$ 601 D

Б.Майлинніњ Шымкентке бару сапарынан жазѓан алѓашќы очеркі ќалай деп аталады?

A) Алып зауыт ерлері егіске аттанды;

B) Ќиын емес, ‰йренеміз;

C) Кµз ќорќаќ, ќол батыр;

D) Ќорѓасын зауытында;

E) Алыптарды аралаѓанда.
$$$ 602 A

¦лттыќ аќпарат таратудыњ ежелгі тегі мен т‰рлері?

A) Тас бітітер мен ќыш таблицаларѓа, с‰йек пен аѓашќа, тері мен асыл металѓа бєдізделген;

B) Газеттер мен журналдар, радио мен теледидар арналары;

C) Аќпарат хабаршылары мен альманахтар;

D) Ќаѓаз бен электронды аќпарат ќ±ралдары;

E) Интернет пен теледидар арналары.
$$$ 603 B

І.Жанс‰гіровтыњ "Ќазаќ" газетінде ќандай маќалалары жарияланѓан?

A) "Жања салыќтар", "М±сылан босќындарды ќонаќ ќылу","Ж±мысшылар ќамы","Жігіттер ќалпы";

B) "Жер туралы", "Салыќ кімдерге салынады", "Соѓыс туралы","Келімсектер жайлы";

C) "Ќала болу керек пе?", "Отырыќшылыќќа кµшеміз бе?", "Солдат беру жайы";

D) "Ауызбірлік жайлы", "Кедейшілік тауќыметі", "Жастар мєселесі";

E) "‡кімет жай", "Ќазаќ зиялылары туралы", "Ел ќамын кім ойлайды?".
$$$ 604 E

Ж.Алтайбаевтыњ ќандай фельетондарын білесіњ?

A) Ќоќиланѓан ќораздар, Осы ж±рт мені текке жамандап ж±р, Ќ±ртты-ау, мына кебенек!;

B) Сергей Гаврилович-сері кісі, Тымаќтыњ сыртынан таќия, Ќай колхозда жоќ екен?;

C) Б±заулы сиырѓа арзан домыра, Желке неге ќышиды?, Айѓыр туралы баллада, Байтал т‰гіл бас ќайѓы,Ку-ка-ре-ку;

D) Емделудіњ ќайѓысы, Сарыш±наќтармен шайќасу, Берекесіз бес к‰н;

E) Сынсыз кењес,сылдыр су, Кімге ж‰гінеміз, Жердіњ асты мен ‰стіне, Ќыл кµпір.
$$$ 605 С

Ќ.Бекхожинніњ басты екі монографиясын /ќазаќ мерзімді баспасµзініњ тарихы туралы/ата?

A) Ќазаќ баспасµзініњ тарихынан, Дала уалаяты -ќазаќтыњ т±њѓыш газеті;

B) Ќазаќ баспасµзі тарихынан мєліметтер, Ќазаќ баспасµзі совет µкіметін орнату жылдарында;

C) Ќазаќ баспасµзініњ даму жолдары, Ќазаќ баспасµзі тарихыныњ очеркі;

D) ХХ ѓасырдаѓы ќазаќ єдебиеті,Айќап бетіндегі маќалалар мен хат-хабарлар;

E) Ќазаќтыњ революциядан б±рынѓы мерзімді баспасµздегі материалдар, Ќазаќ совет баспасµзі тарихынан.
$$$ 606 B

Абай Ќ±нанбай±лыныњ бесінші ќара сµзі ќандай мєселеге арналѓан?

A) Ќазаќтыњ ѓылым-білім ‰шін ќам жемейтіндігі туралы;

B) Ќазаќтыњ бар ќайѓысы мал екендігі жайында;

C) Тыныштыќ,єділет жолын ќумайтындыѓы хаќында;

D) ¤зінен басќа адам жоќ деп ќателесетіндігі туралы;

E) Болашаѓын ойламайтындыѓы туралы.

$$$ 607 E

"Ќазаќ батырлары" газеті ќандай мєселе ќозѓайды?

А) Тарихи,єдебиет,мєдениет,ел мен жерді ќорѓау,ќаћармандыќ,патриоттыќ мєселелері;

В)Єдет-ѓ±рып,салт-дєст‰р, этнография мєселелері;

С)¤нер,білім,жазба єдебиеті, тарихтыњ аќтањдаќ мєселелері;

D)Ауыз єдебиеті,жазба єдебиеті, тарихтыњ аќтањдыќ мєселелері;

E)Тарих,єдет-ѓ±рып,дєст‰р мєселелері.


$$$ 608 E

1986 жылы Алматыда болѓан Желтоќсан оќиѓасы Кењес Одаѓыныњ ќандай орталыќ газеттерінде б±рмаланып жазылды?

A) Московские новости, Аргументы и факты,Журналист;

B) Труд, Гудок, Литературная газета;

C) Московский комсомолец, За рулем;

D) Вопросы истории литературы, Гудок,Труд;

E) Правда, Известия,Литературная газета,Комсомольская правда.
$$$ 609 B

Ќазаќстанныњ азаматтыќ "Азат" ќозѓалысыныњ тµраѓасы жєне оныњ баспасµз органы?

A) Ќуаныш С±лтанов,Дєуір газеті;

B) Сєбетќазы Аќатаев,Азат газеті;

C) Б.Тµлепов,Алаш газеті;

D) О.С‰лейменов,Халыќ конгресі газеті;

E) Арон Ќабаш±лы,Желтоќсан газеті.
$$$ 610 C

Баќшасарайда жарыќ кµрген "Тєржіман" газетіне демеушілік жасап, ќаржылай кµмек берген алтын кенішіні" иегері, Дєрдіман деген б‰ркеншік атпен жазѓан татарды" классик аќынын атаңыз? Ол Орынборда "Ќазаќ" газетіне патша єкімшілігі тарапынан айыпп±л салѓанда А.Байт±рсын±лыныњ абаќтыдан босанып шыѓуына да ќол ±шын берген?

A) Ѓабдолла Тоќай;

B) Риза Фахретдинов;

C) Камиль Тухваттуллин;

D) Фатих Кєрим;

E) Зєкір Рємиев.
$$$ 611 D

ХХ ѓасырды" басында ±лт зиялылары ‰збей жазып т±рѓан Ќазаќстанда жарыќ кµрген татар мерзімді баспасµздері. Баспасµзге белсенділік танытќан ќазаќ авторлары мен жарыќ кµрген ќала аттарын атањыз?

A) "Ањ" журналы, "Аќмолла" журналы, "Ел" газеті;

B) "Тєржіман" газеті, "Т±рмыш" газеті, "Юлдуз" газеті;

C) "Н±р" газеті;

D) "Халыќ" газеті, "Уаќыт" газеті, "Фикир" газеті, "Шора" журналы;

E) "Ќазан утлары" журналы, "Яња юл" журналы.
$$$ 612 D

Ж.Аймауыт±лыны" "Сарыарќа" газетінде ќандай маќалалары мен єњгіме, оќшау сµздері жарияланѓан?

A) Сарыарќаны" жањбыры", "Кедей жастар ±йымы", "Ќазаќтардыњ партиясы", "Махаббат м±њы", "От пен к‰н";

B) "Сарыарќа кімдікі?", "Кедей шаруа бірлігі", "Ќазаќтардыњ билігі", "Сезім оты", "Кµњіл к‰й";

C) "Сарыарќа ажары", "Ж±мысшы шаруа одаѓы", "Тењдік келді", "С‰йіспеншілік сыры", "Соњѓы сµз";

D) "Сарыарќаны" сєлемі", "Т±р б±ќара, жиыл кедей, ±мтыл жастар!", "Ѓашыќтыќ", "Жынды", "Айна";

E) "Сарыарќаныњ жері", "Бірт±тас шаруа одаѓы", "Партияшылыќ", "Жастыќ", "Кєрілік", "Н±ршуаќ".
$$$ 613 D

"Азамат" серіктігініњ ќ±рылу себептері? Серіктікті бастап ќ±рѓандар кімдер?

A) Материалдыќ жаѓдайды жаќсарту;

B) Мєдени-рухани с±раныс;

C) экономикалыќ бєсекелестік;

D) "Ќазаќ" газетін тоќтаусыз шыѓару, ана тіліндегі баспа µнімдерініњ даму ќарќынына м‰мкіндік туѓызу;

E) Єлеуметтік т±рмыс жаѓдайын кµтеру маќсатымен.
$$$ 614 D

“Ќазаќ" газетінде соѓыс таќырыбына жиі жазѓан М.Тынышбай±лыныњ маќалаларын атањыз?

A) “Соѓыс ћєм басќа істер", "Соѓыс керек-жараѓын даярлау";

B) "Соѓыстыњ кєзіргі жайы", "Соѓысќа ќазаќ кµмегі";

C) "Рига шаћарын жау алды", "Соѓыс салыѓы";

D) "Ќазаќтан солдат алу", "К‰нбатыс майданы";

E) "С‰њгуір ќайыќ", "Соѓыс кемелері ћєм мина".
$$$ 615 Е

“Әйел теңдігі” журналы қашан және қай қалада шықты?

A) 1914 жылы Ақмолада;

B) 1915 жылы Ордада;

C) 1916 жылы Қызылжарда;

D) 1917 жылы Қызылордада;

E) 1926 жылы Орынборда.
$$$ 616 А

“Әйел теңдігі” журналында жарияланған “Алдырыңдар, бұл журнал сендердікі!”-деген өлеңнің авторы кім?

A) Ж.Аймауытов;

B) М.Тұрғанбайұлы;

C) С.Сейфуллин;

D) Иса Байзақов;

E) М.Дулатов.
$$$ 617 С

Ана тілінің қоғамдық-әлеуметтік маңызын насихаттауға арналған алғашқы салалық басылым?

A) “Қазақ” газеті
B) “Қазақ тілі” газеті
C) “Ана тілі” газеті
D) “Рухдария” газеті
E) “Қазақстан” газеті
$$$ 618 D

“Қазақ” газетінің фирмасы, яки брэнді қандай графикада және рәміздік бейнесі?

A) араб графикасында, табалдырықты;
B) араб графикасында, шаңырақты;
C) латын графикасында, керегені;
D) араб графикасында,киіз үйдің есігі;
E) руникада, киіз үйді.
$$$ 619 В

Қазақ мерзімді басылымдары тарихи дамуында қандай графикалық жазу үлгілерін тұтынды?

A) араб, латын, кирилл;
B) руна, араб, кирилл;
C) соғды, армиян, манихей;
D) арамей, парсы, грек;
E) көне ұйғыр, славиян, араб.
$$$ 620 Е

Ш.Уәлихановтың ғылыми, ғылыми-танымдық мақалаларын атаңыз?

A) “Қырғыздардың атамекені туралы”, “Төменгі топ жайында”;

B) “Дін уағыздаудың жолдары”, “Билік кімнің қолында”;

C) “Қырғыздардағы шамандықтың қалдықтары”, “Қазақ даласындағы мұсылмандық туралы”;

D) “Қазақ жеріндегі сот туралы”, “Манас кімнің жыры”;

E) “Шариғат жолы”, “Қырғыздың шежіре тарихы”.
$$$ 621 А

Ы.Алтынсаринның кімдерге жазған эпистолярлық шығармасын білесің?

A) Ильминскийге, Катаринскийге;

B) Пантусовке, Григорьевке;

C) Майковқа, Достоевскийге;

D) Белинскийге, Герценге;

E) Чеховке, Тургеневке.
$$$ 622 А

Абайдың бесінші қара сөзі қандай мәселеге арналған?

A) Қазақтың бар қайғысы мал екендігі жайында;
B) Масылдық, қызғаншақтық жайында;
C) Екіжүзділік, парақорлық;

D) Өзімшілдік, көрсе қызарлық хақында;


E) Қазақтың ғылым-білімі үшін қам жемейтіндігі туралы.
$$$ 623 С

Абайдың тоғызыншы қара сөзі қандай мәселеге арналған?

A) Әділетсіз таптық қоғамның қайшылықтары туралы;
B) Отарлау саясатының жүгенсіздігі туралы;
C) Өз халқының болашағы бұлыңғырлығы туралы;
D) Қараңғылық, надандықтан арылу туралы;
E) Халықтың сана-сезімін ояту туралы.
$$$ 624 C

“Бостандық туы” газеті қашан және қай қалада шықты?

A) 1917 жылы Омбыда;

B) 1916 жылы Оралда;

C) 1921 жылы Омбыда;

D) 1918 жылы Орынборда;

E) 1919 жылы Семейде.
$$$ 625 A

“Кедей сөзі” газеті қайда, қашан шықты?

A) 1920 жылы Омбыда;

B) 1916 жылы Ташкентте;

C) 1917 жылы Орынборда;

D) 1918 жылы Оралда;

E) 1919 жылы Ордада.
$$$ 626 Е

“Таң” журналы қайда және қашан шықты?

A) 1917 жылы Ташкентте;

B) 1918 жылы Оралда;

C) 1919 жылы Омбыда;

D) 1920 жылы Алматыда;

E) 1925 жылы Семейде.
$$$ 627 Е

“Ана тілі” газетінің алғашқы редакторы кім?

A) С.Шүкірұлы;
B) Ж.Кенжалин;
C) М.Құлкенов;

D) Е.Айғалиев;


E) Ж.Бейсенбаев.
$$$ 628 С

“Дұрыстық жолы” газеті қайда, қашан шықты?

A) 1919 жылы, Орынборда;
B) 1916 жылы, Омбыда;
C) 1919 жылы, Ордада;
D) 1918 жылы, Семейде;
E) 1917 жылы, Ташкентте.
$$$ 629 С

“Қазақ” газетінің таралымы саны қаншаға жеткен?

A) 1 мың;
B) 3 мың;
C) 8 мың;
D) 5 мың;
E) 10 мың.
$$$ 630 D

Қазақтың төл емлесімен тұңғыш рет жарық көрген басылым?

A) “Айқап” журналы;
B) “Қазақстан” газеті;
C) “Серке” газеті;
D) “Қазақ” газеті;
E) “Түркістан уалаяты газеті”.
$$$ 631 D

Қызыл коммунистер көсемі И.В.Сталин “Шығыстың Шыңғысханы” деп атаған от ауызды, орақ тілді көсемсөзші?

A) Тұрар Рысқұлов;
B) Нәзір Төреқұлов;
C) Мұстафа Шоқайұлы;
D) Сұлтанбек Қожанұлы;
E) Сейітқали Меңдешұлы.
$$$ 632 D

А.Байтұрсынұлы туралы “Қазақ халқын байға, кедейге бөлмей намысын бірдей жыртты, арын бірге жоқтады”,- деп пікір білдірген көсемсөз шебері?

A) Елдес Омарұлы;
B) Телжан Шонанұлы;
C) Жүсіпбек Аймауытұлы;
D) Мұхтар Әуезов;
E) Сәкен Сейфуллин.
$$$ 633 С

“Фікір” газетінің редакторы?

A) Ғалымжан Ибрагимов;
B) Риза Фахрутдинов;
C) Кәмил Мұттығұлұлы Тухваттуллин;
D) Фатих Кәрим;
E) Ғалымжан Шарап.
$$$ 634 D

Смағұлбек Ғәспрәлі “Тәржіман” газетінде жарияланған “Бақшасарайдан Ташкентке дейін”,-деп аталатын жолсапар очеркінде қай халықтың мәдени тұрмысын жазды?

A) түркімендер туралы;
B) қырғыздар туралы;
C) өзбектер туралы;
D) қазақтар туралы;
E) татарлар туралы.
$$$ 635 Е

Ұлт тіліндегі мерзімді басылымның алғашқы редакторлық-шығарушылық міндетін атқарған қазақ әйелі?

A) Шолпан Иманбаева;
B) Аққағаз Досжанова;
C) Сара Есова;
D) Нәзипа Құлжанова;
E) Мәриям Төгісова.
$$$ 636 D

“Роман бәйгесі” туралы атсалысқан қазақ мерзімді баспасөздерін атаңыз?

A) “Түркістан уалаяты газеті”;
B) “Дала уалаяты газеті”;
C) “Еркін қазақ” газеті;
D) “Айқап” журналы, “Қазақ” газеті;
E) “Бірлік туы” газеті.
$$$ 637 С

“Мәдениет бәйгесінде алда келе жатқан жұрттың қатесі кейінгіге сабақ. Алдыңғы келе жатқан жұрттың жығылған жары, сүрінген томары кейінгінің бетін еріксіз бұрғызады. өзге жолдағы істерінің оң, терісін қойып, осы тіл жолындағы орыс пен жапондардың істеген қаталары бізге айқын үлгі боларлық”,-деп жазған сөз зергерін және мақаласын атаңыз?

A) А.Байтұрсынұлы “Қазақша оқу жайынан”;
B) Х.Досмұхамедұлы “Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы”;
C) М.Әуезов “Ғылым тілі”;
D) Қ.Жұбанов “Төңкеріс және қазақтың ұлт тілі”;
E) М.Дулатов “Қазақ тілінің мұңы”.
$$$ 638 А

“Қазақ” тіліндегі Ә.Бөкейхановтың эпистолярлық үлгідегі шығармаларын анықта?

A) Жауап хат, Қазаққа ашық хат, Мәскеуден хат;
B) Арыз хат, Жиһанша хатына жауап;
C) Ашық-хат- Ғабдола Шоқаевқа, Мал індеті;
D) Азық-түлік жабдығы, Игілік ісі;
E) Жер қозғалу, Уақ қарыз серіктестігінің қаулысы.

$$$ 639 Е

Денсаулық тақырыбына жазылған Х.Досмұхамедұлының мақаласын атаңыз?

A) Құрт ауру, Трахома, Шешек;


B) Ауырудың аз болуына не керек?;
C) Арақ пен темекінің зияны, Жас доктор;
D) Арасан, Тамыр дәрі;
E) Жұқпалы ауыру қақында, Тамыр дәрі қақында, Сары кезік-сүзек.
$$$ 640 D

“Бірлік туы” газетінде жарық көрген “Тұла бойы қан сасиды”,- деген мақаланың авторы кім?

A) К.Төгісов;
B) Р.Дүйсенбаев;
C) Ә.Бөкейханов;
D) Б.Хайретдин;
E) С.Қожанов.
$$$ 641 E

Семей облысының қазақ құрылтайында “Сарыарқа” газетін бастыру міндетін мойнына алған қандай серіктік ашылды?

A) “Азамат” серіктігі;
B) “Талап” серіктігі;
C) “Игілік” қоғамы;
D) “Бірлік” ұйымы;
E) “Теңдік” серіктігі.
$$$ 642 В

“Қазақ ұлтының халық ақыны А.Байтұрсынұлы сотсыз, тергеусіз алты ай бойы абақтыда жапа шегуде”-деп 1909 жылы Ресей патшалығының орталық қандай басылымда жарияланды?

A) “Московский ведомости”;
B) “Свобода слова”;
C) “Петербургский ведомости”;
D) “ Речь”;
E) “Новое время”.
$$$ 643 А

"Жас ќазаќ" журналын кімдер шыѓарды?

A) Е.Алдоњѓаров, А.Оразбаева,А.Сегізбаев;

B) Ж.Аймауытов,Ќ.Кемењгеров, С.Есова;

C) С.Садуаќасов,І.Жанс‰гіров,Ш.Иманбаева;

D) Е.Б±йрин,С.Мењдешов,Б.Ќаратаев;

E) С.Сейфуллин,Р.Д‰йсенбаев,Н.Арыќова.

$$$ 644 С

Ана тілінің қоғамдық-әлеуметтік маңызын насихаттауға арналған алғашқы салалық басылым?

A) “Қазақ” газеті


B) “Қазақ тілі” газеті
C) “Ана тілі” газеті
D) “Рухдария” газеті
E) “Қазақстан” газеті
$$$ 645 C

"Ќазаќстан" газетініњ редакторлары мен авторлар ќ±рамын ата?

A) С.Ќожан±лы, М.Дулат±лы, С.Сейфуллин;

B) М.Сералин, Ѓ.Байділдин, М.Ж±мабай±лы;

C) Е.Б±йрин, Ѓ.Ќараш, Б.Ќаратаев, С.Мењдеш±лы;

D) Ж.Аймауыт±лы, Р.Д‰йсенбаев, Б.Майлин;

E) С.Садуаќас±лы, Ќ.Кемењгер±лы, М.Тынышбай±лы.
$$$ 646 A

¦лттыќ аќпарат таратудыњ ежелгі тегі мен т‰рлері?

A) Тас бітітер мен ќыш таблицаларѓа, с‰йек пен аѓашќа, тері мен асыл металѓа бєдізделген;

B) Газеттер мен журналдар, радио мен теледидар арналары;

C) Аќпарат хабаршылары мен альманахтар;

D) Ќаѓаз бен электронды аќпарат ќ±ралдары;

E) Интернет пен теледидар арналары.
$$$ 647 В

Қазақ мерзімді басылымдары тарихи дамуында қандай графикалық жазу үлгілерін тұтынды?

A) араб, латын, кирилл;
B) руна, араб, кирилл;
C) соғды, армиян, манихей;
D) арамей, парсы, грек;
E) көне ұйғыр, славиян, араб.
$$$ 648 C

"Бостандыќ туы" газетіне ќандай аќын арнау µлењ жазѓан?

A) Ѓ.Малдыбаев;

B) С.Дµнентаев;

C) М.Ж±мабаев;

D) Ж.Аймауытов;

E) І.Жанс‰гіров.
$$$ 649 C

"Ленишіл жас" журналы ќашан,ќайда шыќты?

A) 1922 ж Ташкентте;

B) 1923ж Орынборда;

C) 1925ж Ќызылжарда;

D) 1925ж Шымкентте;

E) 1926ж Оралда;
$$$ 650 D

"Англияныњ кемелерінен ќорќып Германия µз кемелері т±рѓан судыњ алдынан неше шаќырым жерге шейін мина салды. Австрия µз кемелерін ќорѓап Англия ћєм Франсия кемелерініњ жолына мина салып отыр. Т‰ріктер Стамб±лды ќорѓап орыс жаѓында Посфор деген Ќаратењіздіњ ќиылысына, Англия ћєм Франсия кемелері келетін жаќтан Дартанел деген ќиылысына мина ќ±рып саќтап отыр" деп соѓыс таќырыбына жазѓан алаштыњ азаматын жєне маќала атын аныќтањыз?

A) Ахмет Байт±рсын±лы "Соѓыс керек-жараѓын даярлау";

B) Хасен Ќ±рманѓали±ѓлы "Соѓысќа ќазаќ жєрдемі";

C) Єлихан Бµкейхан "Мєскеу хаты";

D) М±хамеджан Тынышбай±лы "Соѓыс кемелері ћєм мина";

E) Елдес, Мырзаѓазы "Майданнан хат".
$$$ 651 А

“Қазақ халқы қала болуы тиіс емес, қала болудың соңында біздің үшін бек көп қорқыныштар сезіледі”,- деп “Айқап” журналының 1912жылдың бесінші санында пікір білдірген кім?

А) Ахмет Жанталин;

В) Ахмет Байтұрсынов;

С) Ахмет Жұбанов;

D) Ахмет Айсин;

Е) Ахмет Есенберлин.
$$$ 652 A

¤ртењ газетініњ ќанша нµмері жарыќ кµрді?

A) 6 нµмері;

B) 10 нµмері;

C) 16 нµмері;

D) 20 нµмері;

E) 26 нµмері.
$$$ 653 С

“Айқапта” жарияланған “Қазақ тіліндегі өлең, кітаптары жайынан” әдеби сын мақаланын авторы кім?

А) Ә.Ғалимов;

В) М.Сералин;

С) С.Торайғыров;

D) Б.Мендібеков;Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет