«Жоғары молекулалы қосылыстарының физикасы және химиясы»Дата05.06.2018
өлшемі253.83 Kb.
5В072600 – «Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының технологиясы және құрастыруы» мамандығы бойынша

«Жоғары молекулалы қосылыстарының физикасы және химиясы»

ПӘНІНІҢ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ


$$$ 1

ЖМҚ ғылымының негізін салушы кім?

А. Г. Штаудингер

В. У. Карозерс

С. П. Кобеко

D. П. Шорыгина

Е. С. Медведева
$$$ 2

Аморфты полимерлер неше фазалы?

А. үш

В. төрт


С. екі

D. бір


Е. бес
$$$ 3

Полимер дегеніміз не?

А. Молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы

В. Кинетикалық иілгіштік тізбектің бір энергетикалық күйден екіншісіне көшу жылдамдығын көрсетеді.

С. Макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады.

D. Тұтқыр ортаның тұрақталған ағысын толық сипаттау үшін ығысу кернеуіне тәуелділігін көрсететін толық ағу

Е. Мономерлік буын деп аталатын белгілі құрамда қайталанып отыратын буындардан құрылған макромолекулалардың қосылысы
$$$ 4

Бірдей мономерлерден құрылған ЖМҚ қалай аталады?

А. сополимер

В. гомополимер

С. гетерополимер

D. аралас полимер

Е. аморфты полимер
$$$ 5

ЖМҚ – ның басты айырмашылықтарының бірі?

А. тұтқырлығы

В. жоғары температурасы

С. кристалдануы

D. полидисперстілігі

Е. поликонденсациясы
$$$ 6

Полидисперстілік деген не?

А. тізбектегі звено массасы

В. кеңістіктегі құрылымы

С. тізбектегі звено саны

D. классификациясы

Е. тізбектегі звено орны
$$$ 7

Полимердің молекулалық массасын анықтайтын формула

А. M = mP

В. 

С. 

D. N = P/S

Е. L = NA
$$$ 8

Кеңістіктік немесе торлы полимерлердің анықтамасын көрсетіңіз?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. барлық буындар мен орынбасарлары кеңістікте белгілі ретпен орналасқан полимерлерді айтады 

С. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз 

D. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

Е. Молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы
$$$ 9

Стереоретті полимерлерге анықтама беріңіз?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. барлық буындар мен орынбасарлары кеңістікте белгілі ретпен орналасқан полимерлерді айтады 

С. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз 

D. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

Е. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы
$$$ 10

Макромолекула формасына байланысты қалай бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған

В. тармақталған, құрылымды

С. торлы, тізбекті 

D. сызықтық, тармақталған, тізбектік

Е. сызықтық, тармақталған, торлы
$$$ 11

Полимерлер геометриялық орналасуына қарай қалай бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған, торлы

В. атактикалық, изотактикалық, синдиотактикалық 

С. сатылы, паркетті, пластинкалы және үшөлшемді

D. кеңістіктік, торлы

Е. торлы, тізбекті
$$$ 12

Изотактикалық полимер анықтамасы?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады 

С. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

D. Полимерлер ассиметриялық көміртегі атомы бір конфигулациялы

Е. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер
$$$ 13

Стереоретті полимерге жататындар қайсысы?

А. сызықтық, тармақталған

В. изотактикалық, синдиотактикалық 

С. торлы, тізбекті 

D. атактикалық, изотактикалық

Е. атактикалық, синдиотактикалық, тактикалық
$$$ 14

Полисахаридтер, белоктар, нуклеин қышқылдары, каучук, пектиндер, аминқышқылдар жатады?

А. синтетикалық полимерге

В. жасанды полимерге 

С. табиғи полимерге 

D. сызықтық полимерге

Е. тармақталған полимерге
$$$ 15

Синтетикалық полимерлерді қалай алады?

А. төмен молекулалық заттарды мономерлерді синтездеу арқылы

В. жоғары молекулалық заттарды синтездеу арқылы

С. табиғатта дайын күйінде кездеседі 

D. химиялық өңдеу арқылы

Е. жасанды полимерлерді синтездейді
$$$ 16

Мономер буындары тізбекте кездейсоқ орналасқан сополимер қалай аталады?

А. сызықтық

В. тармақталған 

С. кезектесетін

D. статистикалық

Е. блок
$$$ 17

Сополимер буындары орналасуына байланысты қалай бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған

В. статистикалық, блок, кезектесетін 

С. торлы, тізбекті 

D. сызықтық, тармақталған, тізбектік

Е. сызықтық, блок, статистикалық
$$$ 18

Макромолекула формасына байланысты қалай бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған

В. тармақталған, құрылымды

С. торлы, тізбекті 

D. сызықтық, тармақталған, тізбектік

Е. сызықтық, тармақталған, торлы
$$$ 19

Макромолекуланың конформациясының саны, не термодинамикалық ықтималдық (W) пен тізбектің екі шетінің ара қашықтығының (h) арасындағы тәуелділік қай заңға бағынады?

А. Гаусс заңына

В. Флори Хаггинс теориясына

С. Ван дер Ваальс 

D. вант Гофф заңына

Е. Марк-Хаувинк-Кун теңдеуіне
$$$ 20

Конформацияға анықтама беріңіз ?

А. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

В. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

С. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы 

D. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз

Е. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады
$$$ 21

Полимер тізбектерінің конформациясы жылулық қозғалыстың салдарынан қандай болуы мүмкін?

А. көптеген кристалл полимерлерге тән қатпарлы конформация

В. түзу таяқша тәріздес конформация 

С. белоктар мен нуклеин қышқылдарына тән спиральды конформация 

D. өте тығыз сфера тәріздес бөлшектерден тұратын глобулалық конформация

Е. барлық жауап дұрыс
$$$ 22

Полимер тізбегінің иілгіштігі қандай болып бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған

В. термодинамикалық, кинетикалық 

С. торлы, тізбекті 

D. полимерлік, кинетикалық

Е. сызықтық, тармақталған, торлы
$$$ 23

 ненің формуласы?

А. полимер ерітіндісінің күйінің теңдеуі

В. Ван дер Ваальстың концентрация бойынша дәрежелі жіктелу теңдеуі

С.Осмос қысымының сұйытылған полимер ерітіндісінің концентрациясына тәуелділігі 

D. салыстырмалы тұтқырлық теңдеуі

Е. Марк-Хаувинк-Кун теңдеуі


$$$ 24

Салыстырмалы тұтқырлық формуласы?

А.

В. 

С. 

D.

Е. 
$$$ 25

Марк-Хаувинк-Кун теңдеуін көрсетіңіз?

А.

В. 

С. 

D.

Е. 
$$$ 26

Осмометриялық әдіс қай заңға негізделген?

А. Гаусс заңына

В. Флори Хаггинс теориясына

С. Ван дер Ваальс 

D. Вант Гофф заңына

Е. Марк-Хаувинк-Кун теңдеуіне
$$$ 27

Осмометриялық әдіспен қандай аралықтағы молекулалық масса анықталады?

А. 5.103 – 108

В. 5.106 – 1012

С. ≈100-150

D. 5.102 – 106

Е. ≈100-170
$$$ 28

Эбулиоскопиялық әдіспен қандай аралықтағы молекулалық масса анықталады?

А. 5.103 – 108

В. 5.106 – 1012

С. ≈100-150

D. 5.102 – 106

Е. ≈100-170
$$$ 29

Криоскопиялық константа?

А.

В.


С. 

D.

Е.
$$$ 30

Эбулиоскопиялық константа?

А.

В.


С. 

D.

Е.
$$$ 31

Басқа еріткіштерді қолдану кезінде орташамассалық молекулалық массаны қалай есептейді?

А.

В.


С. 

D.

Е.
$$$ 32

Еркін мүшеленген тізбектер (ЕМТ) дегеніміз не?

А. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

В. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

С. барлық байланыстары бірдей, валенттік бұрыштары шектелмеген σ-байланысы бойымен еркін айнала алатын идеал жағдайда алынған тізбек

D. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз

Е. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады
$$$ 33

ненің формуласы?
А. ЕМТ анықтау формуласы

В. Кун сегментінің арасындағы тәуелділік

С. Гаусс шумақтары үшін

D. термодинамикалық иілгіштік

Е. кинетикалық иілгіштік
$$$ 34

ненің формуласы?
А. ЕМТ анықтау формуласы

В. Кун сегментінің арасындағы тәуелділік

С. Гаусс шумақтары үшін

D. термодинамикалық иілгіштік

Е. кинетикалық иілгіштік
$$$ 35

Ассимметриялық табиғат құрылымды звенолардың қосылуындағы винильді полимерлердің қанша нұсқасын анықтайды?

А. үш

В. төрт


С. бес 

D. екі


Е. алты
$$$ 36

Ассимметриялық табиғат құрылымды звенолардың қосылуындағы винильді полимерлердің әртүрлі нұсқаларын атаңыз?

А. 1-ші тип – ,  («басы басына»). 2-ші тип – α,  («басы аяғына»)

В. 1-ші тип – ,  («басы басына»). 2-ші тип -қысқартылмаған қосылыстар 

С. 1-ші тип –α,  («басы аяғына»). 2-ші тип – қысқартылмаған қосылыстар 

D. 1-ші тип – ,  («басы басына»). 2-ші тип – α,  («басы аяғына»). 3-ші тип – қысқартылмаған қосылыстар

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 37

Сұйытылған ерітінді дегеніміз не?

А. полимерлердің тізбекті молекулалары бір бірімен әрекеттесетін ерітіндіні

В. еріген заттың молекулалары бір бірімен байланыса алатын ерітіндіні 

С. еріген заттың молекулалары бір бірімен байланыса алмайтын ерітіндіні 

D. біріккен сұйықтар

Е. полимерлердің тізбекті молекулалары іс жүзінде бір бірімен әрекеттеспейтін ерітіндіні
$$$ 38

Концентрлі дегеніміз не?

А. полимерлердің тізбекті молекулалары бір бірімен әрекеттесетін ерітіндіні

В. еріген заттың молекулалары бір бірімен байланыса алатын ерітіндіні 

С. еріген заттың молекулалары бір бірімен байланыса алмайтын ерітіндіні 

D. біріккен сұйықтар

Е. полимерлердің тізбекті молекулалары іс жүзінде бір бірімен әрекеттеспейтін ерітіндіні
$$$ 39

Полиэлектролиттерге (полиамфолиттерге) не жатады?

А. белоктар және нуклеин қышқылдары

В. крахмал және нуклейн қышқылы

С. белок

D. майлар

Е. спирттер
$$$ 40

Мономер буындары тізбекте кездейсоқ орналасқан сополимер қалай аталады?

А. сызықтық

В. тармақталған 

С. кезектесетін

D. статистикалық

Е. блок
$$$ 41

Гетерогенді ұрық түзілу ненің әсерінен жүреді?

А. полимерлердің өзгеру қасиетіне байланысты

В. құрылымдық формасының

С. полимер балқымасында болатын кездейсоқ бөтен қоспаның әсерінен жүреді

D. сегменттердің ең ұсақ элементтері өздігінен агрегаттанып, статикалық реттелген микроаймақтар түзіледі

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 42

Гомогенді ұрық түзілу ненің әсерінен жүреді?

А. полимерлердің өзгеру қасиетіне байланысты

В. құрылымдық формасының

С. полимер балқымасында болатын кездейсоқ бөтен қоспаның әсерінен жүреді

D. сегменттердің ең ұсақ элементтері өздігінен агрегаттанып, статикалық реттелген микроаймақтар түзіледі

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 43

Ұрық түзілу әсеріне байланысты полимерлер қалай бөлінеді?

А. гомогенді, гетерогенді

В. тармақталған, құрылымды

С. торлы, тізбекті 

D. сызықтық, тармақталған, тізбектік

Е. сызықтық, тармақталған, торлы
$$$ 44

Полимердің кристалдығы немен сипатталады?

А. сызықтық құрылымымен

В. тармақтарымен

С. тізбектің орналасуымен

D. ұрық түзілу әсерімен

Е. кристалл бөлігінің үлесімен
$$$ 45

Нақты сұйықтарда тұтқырлық неге байланысты өзгеріп отырады?

А. құрылымы

В. тармақтары

С. кернеу

D. тізбек

Е. құрылымдық формуласы
$$$ 46

Кернеу мен ығысу жылдамдығына тәуелді тұтқырлықты...... тұтқырлық деп атайды?

А. тиімді

В. тармақталған 

С. торлы 

D. тізбектік

Е. тиімсіз
$$$ 47

Реология нені зерттейді?

А. полимерлердің аққыш күйдегі қасиеттерін

В. төмен молекулалық қосылыстарды 

С. жоғары молекулалық қосылыстарды

D. макромолекулаларды

Е. мономолекулаларды
$$$ 48

Я.И. Френкель мен Г. Эйрингтің теориясы бойынша сұйықтардың ағуы қалай жүреді?

А. молекулалардың көршілес бос орынға секіріп түсуі арқылы

В. жылулық әсерден өздігінен 

С. молекулалардың сырттан түсірілген кернеудің бағытына қарай 

D. берілген сыртқы күштің әсерінен

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 49

Ламель дегеніміз не?

А. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

В. 1800-қа майысып, қатпарланып тығыз орналасқан макромолекулалардан құралған пластинаға ұқсас түзілістер

С. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы 

D. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз

Е. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады
$$$ 50

еріксіз эластикалық құбылысты қалай түсінесіз?

А. құрылымдық формуланың құрамы

В. тізбектің жалғасуы

С. шыны тәріздес полимердің үлкен деформацияға қабілеттілігін 

D. сызықтық полимерлердің деформацияға қабілеттілігін

Е. тармақтардың бір реттілікпен орналасуы


$$$ 51

еріксіз эластикалық деформацияны қалай түсінесіз?

А. құрылымдық формуланың құрамы

В. тізбектің жалғасуы

С. шыны тәріздес полимердің үлкен деформацияға қабілеттілігінен пайда болған деформация

D. сызықтық полимерлердің деформацияға қабілеттілігін

Е. тармақтардың бір реттілікпен орналасуы


$$$ 52

Релаксациялану уақытының температура мен кернеуге тәуелділігі қандай теңдеумен өрнектеледі?

А. Эйринг

В. Френкель

С. Колмогоров—Авраами 

D. Ньютон

Е. Алексеев
$$$ 53

Полимерлер геометриялық орналасуына қарай қалай бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған, торлы

В. атактикалық, изотактикалық, синдиотактикалық 

С. сатылы, паркетті, пластинкалы және үшөлшемді

D. кеңістіктік, торлы

Е. торлы, тізбекті
$$$ 54

Изотактикалық полимер анықтамасы?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады 

С. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

D. Полимерлер ассиметриялық көміртегі атомы бір конфигулациялы

Е. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер
$$$ 55

Стереоретті полимерге жататындар қайсысы?

А. сызықтық, тармақталған

В. изотактикалық, синдиотактикалық 

С. торлы, тізбекті 

D. атактикалық, изотактикалық

Е. атактикалық, синдиотактикалық, тактикалық
$$$ 56

Полимердің белгілі бір уақыт ішінде тұрақты күштің әсерінен берілген температураға байланысты деформациялануын не зерттейді?

А. термомеханикалық әдіс

В. реология

С. изотактикалық әдіс

D. синдиотактикалық әдіс

Е. атактикалық әдіс
$$$ 57

Аморфты полимердің термомеханикалық қисығының 1-ші бөлігі қалай аталады?

А. шыны тәріздес күй аймағы

В. жоғары эластикалық күй аймағы 

С. тұтқыраққыш күй аймағы 

D. сызықтық аймақ

Е. жауап жоқ
$$$ 58

Аморфты полимердің термомеханикалық қисығының 2-ші бөлігі қалай аталады?

А. шыны тәріздес күй аймағы

В. жоғары эластикалық күй аймағы 

С. тұтқыраққыш күй аймағы 

D. сызықтық аймақ

Е. жауап жоқ
$$$ 59

Аморфты полимердің термомеханикалық қисығының 3-ші бөлігі қалай аталады?

А. шыны тәріздес күй аймағы

В. жоғары эластикалық күй аймағы 

С. тұтқыраққыш күй аймағы 

D. сызықтық аймақ

Е. жауап жоқ
$$$ 60

Фракциялау дегеніміз не?

А. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

В. полимергомологтар қоспасын молекулалық массасына қарай іріктеп, бөлу 

С. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы 

D. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз

Е. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады
$$$ 61

Басқа еріткіштерді қолдану кезінде орташамассалық молекулалық массаны қалай есептейді?

А.

В. 

С. 

D.

Е.
$$$ 62

Я.И. Френкель мен Г. Эйрингтің теориясы бойынша сұйықтардың ағуы қалай жүреді?

А. берілген сыртқы күштің әсерінен макромолекулалардың бір біріне қатысты қайтымсыз ауысуы

В. жылдамдық пен кернеудің өте аз мәндерінде 

С. жылдамдық пен кернеудің пропорциональ жағдайда

D. тізбек бойымен

Е. молекулалардың көршілес бос орынға секіріп түсуі
$$$ 63

Ламельдің ұзындығы мен ені қандай аралықта болады?

А. 100-150

В. 150-200

С. 200-300 

D. 100-200

Е. әртүрлі
$$$ 64

Конформацияға анықтама беріңіз ?

А. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

В. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

С. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы 

D. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз

Е. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады
$$$ 65

Ассимметриялық табиғат құрылымды звенолардың қосылуындағы винильді полимерлердің әртүрлі нұсқаларын атаңыз?

А. 1-ші тип – ,  («басы басына»). 2-ші тип – α,  («басы аяғына»)

В. 1-ші тип – ,  («басы басына»). 2-ші тип -қысқартылмаған қосылыстар 

С. 1-ші тип –α,  («басы аяғына»). 2-ші тип – қысқартылмаған қосылыстар 

D. 1-ші тип – ,  («басы басына»). 2-ші тип – α,  («басы аяғына»). 3-ші тип – қысқартылмаған қосылыстар

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 66

Ламельдер кристалды қалай түзеді?

А. сызықтық

В. тармақтала

С. параллель

D. қабаттанып

Е. қатарласа
$$$ 67

Полимердің аморфты күйден кристалды күйге, не керісінше ауысуын қалай атаймыз?

А. кристалдану

В. тармақталу

С. фазалық ауысу

D. домен

Е. термомеханикалық әдіс
$$$ 68

Алексеев теңдеуін көрсетіңіз?

А. 

В. 

С. 

D. 

Е. 

$$$ 69


Бірдей мономерлерден құрылған ЖМҚ қалай аталады?

А. сополимер

В. гомополимер

С. гетерополимер

D. аралас полимер

Е. аморфты полимер


$$$ 70

Гаусстың таралу функциясын көрсетіңіз?

А. 

В. 

С.  

Д. 

Е. 
$$$ 71

Больцман формуласын көрсетіңіз?

А. 

В. 

С.  

Д. 

Е. 
$$$ 72

Жүйенің энтропиясы кімнің формуласы арқылы өрнектеледі?

А. Больцман

В. Гаусс

С. Гук

D. Френкель

Е. Ньютон
$$$ 73

Полимердің бос көлемі қанша пайызға жеткенде сегменттер орын ауыстыра алмай қалады?

А. 1,5%

В. 2,5% С. 3,5% 

D. 4,5%


Е. 5,5%
$$$ 74

Синтетикалық полимерлерді қалай алады?

А. төмен молекулалық заттарды мономерлерді синтездеу арқылы

В. жоғары молекулалық заттарды синтездеу арқылы

С. табиғатта дайын күйінде кездеседі 

D. химиялық өңдеу арқылы

Е. жасанды полимерлерді синтездейді
$$$ 75

Мономер буындары тізбекте кездейсоқ орналасқан сополимер қалай аталады?

А. сызықтық

В. тармақталған 

С. кезектесетін

D. статистикалық

Е. блок
$$$ 76

Сополимер буындары орналасуына байланысты қалай бөлінеді?

А. сызықтық, тармақталған

В. статистикалық, блок, кезектесетін 

С. торлы, тізбекті 

D. сызықтық, тармақталған, тізбектік

Е. сызықтық, блок, статистикалық
$$$ 77

Кеңістіктік немесе торлы полимерлердің анықтамасын көрсетіңіз?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. барлық буындар мен орынбасарлары кеңістікте белгілі ретпен орналасқан полимерлерді айтады 

С. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз 

D. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

Е. Молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы
$$$ 78

Стереоретті полимерлерге анықтама беріңіз?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. барлық буындар мен орынбасарлары кеңістікте белгілі ретпен орналасқан полимерлерді айтады 

С. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз 

D. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

Е. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы
$$$ 79

Тізбекте буындар кезектесіп орналасқан?

А. статистикалық

В. кезектесетін 

С. блок 

D. блок-сополимерлер

Е. сызықтық
$$$ 80

Ламель дегеніміз не?

А. макромолекулалары жоғары дәрежелі ассиметрияда ұзын тізбекті полимерлер

В. барлық буындар мен орынбасарлары кеңістікте белгілі ретпен орналасқан полимерлерді айтады 

С. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз 

D. 1800-қа майысып, қатпарланып тығыз орналасқан макромолекулалардан құралған пластинаға ұқсас түзілістер

Е. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы
$$$ 81

Ламельдердің қалындығы қанша?

А. 100-А

В. 200-А

С. 300-А

D. 400-А

Е. 500-А
$$$ 82

«шиш кебаб» қай жағдайда пайда болады?

А. кристалдану дәрежесі өзгерген жағдайда

В. кезектесіп оранласқанда

С. монокристалдағы тізбектер жазылған конформациясын сақтайды 

D. тармақталуына байланысты

Е. сызықтық құрылымына байланысты
$$$ 83

Кристалды полимерлердің аморфты полимерлерден ерекшелігі?

А. кристалдану дәрежесіне байланысты

В. тармақтардың орналасуына байланысты

С. полимерлердің деформациялану қабілеттігі 

D. макромолекулалары төменгі реттілікпен орналасқан

Е. макромолекулалары жоғары реттілікпен орналасқан
$$$ 84

 кімнің формуласы?

А. Колмогоров—Авраами

В. Гук

С. Ньютон 

D. Френкель

Е. полимеризация


$$$ 85

Барлық еру процесін неше сатыға бөлуге болады?

А. бес

В. төртС. үш 

D. екі


Е. бөлінбейді
$$$ 86

Мономер буындары тізбекте кездейсоқ орналасқан?

А. статистикалық

В. кезектесетін 

С. блок 

D. блок-сополимерлер

Е. сызықтық
$$$ 87

Изотактикалық орналасу деген не?

А. полимерлер ассиметриялық көміртегі атомы бір конфигулациялы болса

В. полимерлер ассиметриялық көміртегі атомы екі конфигулациялы болса 

С. полимерлер ассиметриялық көміртегі атомы үш конфигулациялы болса 

D. полимерлер ассиметриялық көміртегі атомында конфигулация жоқ болса

Е. полимерлер ассиметриялық көміртегі атомы бес конфигулациялы болса
$$$ 88

ЖМҚ-ның қандай молекулалық күйі бар?

А. бу, сұйық

В. қатты, бу

С. бу, сұйық, қатты зат.

D. сұйық, қатты

Е. қатты, бу
$$$ 89

ТМҚ-ның қандай молекулалық күйі бар?

А. бу, сұйық

В. қатты, бу

С. бу, сұйық, қатты зат.

D. сұйық, қатты

Е. қатты, бу
$$$ 90

Релаксациялану уақыты полимердегі ненің жылдамдығына байланысты?

А. атомдардың

В. топтардың

С. сегменттердің 

D. агрегациялану дәрежесі

Е. барлық жауап дұрыс
$$$ 91

Релаксациялану уақытының температура мен кернеуге тәуелділігі қай теңдеу арқылы көрсетіледі?

А. Алексеев теңдеуі

В. Ньютон теңдеуі

С. Ван дер Вальс теңдеуі 

D. Гаусс теңдеуі

Е. Вант Гоф теңдеуі
$$$ 92

Алексеев теңдеуін көрсетіңіз?

А. 

В. 

С. 

D. 

Е. 
$$$ 93

Шыны тәріздес полимердің үлкен деформацияға қабілеттілігі?

А. релаксация

В. пластификация

С. еріксіз эластикалық құбылыс 

D. еріксіз эластикалық деформация

Е. реология
$$$ 94

Төмен молекулалық қосылыстарды еңгізуіне негізделген полимерлерді модификациялау әдісі қалай аталады?

А. деформациялау

В. құрылымдық

С. релаксациялау

D. реология

Е. пластификация
$$$ 95

Реология нені зерттейді?

А. полимерлердің аққыш күйдегі қасиеттерін

В. төмен молекулалық қосылыстарды 

С. жоғары молекулалық қосылыстарды

D. макромолекулаларды

Е. мономолекулаларды
$$$ 96

Я.И. Френкель мен Г. Эйрингтің теориясы бойынша сұйықтардың ағуы қалай жүреді?

А. молекулалардың көршілес бос орынға секіріп түсуі арқылы

В. жылулық әсерден өздігінен 

С. молекулалардың сырттан түсірілген кернеудің бағытына қарай 

D. берілген сыртқы күштің әсерінен

Е. дұрыс жауап жоқ
$$$ 97

Ламель дегеніміз не?

А. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады

В. 1800-қа майысып, қатпарланып тығыз орналасқан макромолекулалардан құралған пластинаға ұқсас түзілістер

С. молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы 

D. көлденең байланыспен қосылған ұзын тізбектен тұратын полимерлерді айтамыз

Е. макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады
$$$ 98

Кристалды полимерлердің аморфты полимерлерден ерекшелігі?

А. макромолекулалары төмен реттілікпен орналасқан

В. ерекшеліктері жоқ

С. құрылымдары әртүрлі

D. формула

Е. макромолекулалары жоғары реттілікпен орналасқан
$$$ 99

Полимердің кристалдық дәрежесі қай өрнекпен анықталады?

А.

В. 

С.


D.

Е. 
$$$ 100

Гомогенді ұрық түзілу процесінде сегменттердің ең ұсақ элементтері өздігінен агрегаттанып не түзеді?

А. микроаймақтар

В. тізбек

С. кристалдық тор 

D. торлы аймақЕ. құрылымдық форма
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет