«Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы» пәнінің оқу бағдарламасы sillabusбет1/5
Дата23.10.2018
өлшемі1.28 Mb.
  1   2   3   4   5


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті


Жаратылыстану ғылымдары факультеті

Химия және биотехнология кафедрасы

СЕЙЛХАНОВ Т.М.


«ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ»

ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В011200 – «Химия» мамандығының студенттеріне арналған

КӨКШЕТАУ, 2015 ж.

«Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы» пәні бойынша Оқу-әдістемелік кешені Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Оқу әдістемелік кенесінің отырысында ұсынылды (хаттама №1, 22.10.2015 ж.)

Құрастырушы: х.ғ.к., химия және биотехнология кафедрасының профессор м.а. Сейлханов Т.М.

«Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы» пәні бойынша Оқу-әдістемелік кешені 5В011200 – «Химия» мамандығы бойынша оқытын студенттеріне арналған. Пәннің оқу-әдістемеләк кешенінде курстың оқу бағдарламасы, дәрістердің қысқаша курсы, студенттердың өзіндік жұмыстарына арналған тапсырмалары мен зертханалық сабақтардың жоспары, тесттік тапсырмалары мен емтихан сұрақтары келтірілген.

© Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2015

«Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы» пәнінің оқу бағдарламасы - SILLABUS

2. Оқытушы туралы мәліметтер

Сейлханов Төлеген Мұратұлы – химия ғылымдарының кандидаты, химия және биотехнология кафедрасының профессор м.а.

Кафедрада болу уақыты: 900-1800 с.

3. Данные о дисциплине

Аты: Жоғары молекулалық қосылыстар (ЖМҚ) химиясыӨткізу орны: Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, химия және биотехнология кафедрасы, 124 лаборатория.

         Оқу жоспарының көшірмесі:

Курс

Семестр

Несиелер

Дә-ріс

ЗС

СОӨЖ

СӨЖ

Барлы-ғы

Бақы-лау түрі

4

7

3

30

15 (30)

45

45

135

экзамен


4. Пререквизиттер: «Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы» курсының материалы студенттерге анорганикалық химияны, циклді қосылыстар химиясы, алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясын, физикалық және аналитикалық химияны, ЖМҚ зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін оқытуға негізделеді.

Постреквизиттер: Берілген пәнді оқып бітіргеннен соң, студенттер ғылымижұмыстарың және дипломдық жұмыстарын игере алады.Компетенциялар:

Оқыту нәтижесінде студент:

Дескриптор А. ЖМҚ химиясы пәнінің негізгі бөлімдеріненбілім және түсіну көрсету.

Дескриптор В. ЖМҚ маныздылығың халық шаруашылығында жәнеғылымдақолдануы туралы аргументтерің беру және білімің қолдану білу.

Дескриптор С. Өз пiкiрің бiлдiруге икемi болуы және баспада жариялатылатын ғылыми мәлiметтерлер түсiндiруге икемi болуы.

Дескриптор D. Қабiлеттiлiк ақпаратты, ойды хабарлауға ие болуы және қойылған мақсаттардың шешiмнiң жолыңтабужәне қорытынды талдау негiзiнде жасалған мәлiметтерлердi салыстыру білу.

Дескриптор Е. Қосымша әдебиетті өз алдына зерттей білу.

5. Пән туралы мәліметтер:

Пәннің мақсаты: Студенттерге жоғары молекулалық қосылыстар химиясының қазіргі заманғы дамуының бағыттарын және олардың өндірістің әртүрлі саласында қолданысын түсіндіру. Жоғары молекулалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерінің негізгі ерекшеліктерін қарастыру полимерлерді және олардың негізіндегі материалдарды синтездеу мен өңдеу негізінде жатыр.

Пәннің мәндеті:

 • жоғары молекулалық қосылыстардың топтасуы мен номенклатурасын оқыту;

 • полимердің қасиеттерінің негізгі ерекшеліктерінің, саннан сапаға өту деген негізгі диалектикалық принципті білдіретін төменгі молекулалық қосылыстардан айырмашылығынан білу;

 • жоғарғы молекулалық қосылыстарды алу процестерінің заңдылықтары мен негізгі әдістерін оқып үйрену, полимерлердің химиялық өзгеруін білу;

 • полимердің агрегатты, фазалық және физикалқы күйіндегі құрылысы мен құрылымын қазіргі тұрғыдан оқып үйрену, кристалды және аморфты полимерлердің құрлымын білу.

Курсты толық игеру үшін студенттер дәріс материалдарымен жүйелі түрде жұмыс жасауға міндетті. Сонымен қоса, оқытудың жаңа технологияларын, полимерлердің физикасы мен химиясын оқыту біліктерін қалыптастыру үшін тәжірибелік сабақтардың материалдарын қолдана отырып, негізгі әдебиеттермен жұмыс істеуі керек. пәнді игеру, полимерлерді синтездеу жәнге олардың қасиеттерін әртүрлі физика-химиялық әдістермен зерттеу дағдыларын қалыптастыру тәжірибелік жұмыстар мен курстық жұмыстарды орындауда жүзеге асырылады.

Пәннің қысқыша мазмұны: «ЖМҚ химиясы» пәні осы мамандықтағы студенттерге оқытылатын салалы пәндерге жататын негізгі пәндердің бірі болып табылады. Бұл – теориялық және тәжірибелік пән, және ол студенттерді полимерлік күйдің ерекшеліктерімен ,полимердің төмен молекулалық қосылыстардың негізгі айырмашылықтарымен, оларды алудың негізгі механизмдерімен таныстыруға арналған. Бұл пән полимерлердің құрылысы, құрылымы олардың қасиеттерінің арасындағы байланыстықұрайды. Пән студенттерде әрі қарай полимерлерді физико-химиялық зерттеу негіздерін оқу үшін негіз салу керек.

Пәнді оқып бітіргеннен кейін студенттер не білу керек:

Түсіну керек: Полимерлердің табиғатта және өндiрiстегі рөлi туралы. Полимерлердің жiктеуің және номенклатурасын.

Білу және түсіну (Дескриптор А):

- Полимерлердің ерітінділерің;

- Полидисперстілік. Молекулярлық массаны және оның онықтау әдістерің;

- Полимерлердің надмолекулярлық құрылысың. Аморфты, кристалды полимерлерді;

- Тізбекті макромолекулалардың иілгіштігі;

- Радикалды гомо- және сополимеризация;

- Иноды полимеризацияның зандылықтары.

Істей білу (Дескриптор В):

- Сополимердін кұрамын мономердін қоспасының құрамынаң байланысың анықтау білу;

- ЖМҚ химия пәні бойынша арнайы және анықтама әдебиеттерімен бос қолдана білу;

- Вискозиметриялық және эбуллиоскопиялық анализдің мәліметтерінің негізінде полимерлердің молекулалық массасың және полидисперстілігің анықтау білу;

- Полимеризациялық және поликонденсациялық процестердің кинетикалық заңдылықтарың анықтау білу;

- Полимерлердің реологиялық сипаттамасы арқылы физико-химиялық қасиеттерін анықтау.Пайдалана білу (Дескриптор C, D, E):

- Полимелерді алу және олардың негізгі структураларының типтерің білу және терминологиясын игеру;

- Халық шаруашылығында қолданатың негізгі полимерлі материалдарды анықтай білу.

Практикалық дағдылар алу:

- Мономерлермен және полимерлермен қауыпсыздық жұмысын білу, олардың ерешектіліктерін білу;

- Полимерлердің алу жолдарыңың әдістерің игеру, оларды анализдеу жолдарың игеру;

- Командада жұмыс істеу білу;

- Эксперименталды және көрсетілген мәліметтер арқасында бақыланатың зандылықтарды ашу және одан негізгі қорытынды жасау;

- Ұйрене алынған өнер-бiлiмдерін пайдалана білу және оқытуға қабiлеттiлiктi ие болу(Дескриптор C, D, E).Оқытудың нәтижесінде студент профессионалды компетенцияларға ие болады:

Полимерлердін химиясың және физикасың білу; полимерлердін алу жолдарың және анализдеуің білу; полимер химиясының ең негізгі білімдерің білу; полимерлердің химиялық түрленулерін білу; полимерлердің синтезінің методикасың игеру.Бағдарламаның негізгі мақсаты:Жоғары молекулалық қосылыстар химиясыпәніненбiлiм беретiн бағдарлама келешекке дайындық бағыт бағамдайды, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келетің білімді азаматтарды оқыта.


6. Сабақтың жоспары

6.1 Аудиториялық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспарыМазмұны

(тақырып және сұрақтар)Дәріс, сағат

Практ., семин., сабақ, сағат

ЗСС, сағат

Әдебиеттер

1-4.

ЖМҚ тірі табиғатта және адам өміріндегі ролі. Полимерлердің классификациясы және номенклатурасы.

4


1-3 Н

5-8.

ЖМҚ ерітінділері

4


1-3 Н

9-10.

Полидисперстік.Молекулалық массалар және оңы аңықтау әдістері

24

1-3 Н

11-12.

Аморфты және кристалды полимерлердің қасиеті мен құрлысы.

2


1-3 Н

13-14.

Тізбекті макромолекулалардың иілгіштігі

2


1-3 Н

15-20.

Радикалды гомо- және сополимерлену

64

1-6 Н

21-22.

Иондық полимерленудің заңдылығы

23

1-3 Н

23-24.

Полимерленуді өткізудің өнеркәсіптік әдістер. Негізгі полимеризациялық полимерлер

24

1-3 Н

25-26.

Поликонденсациялық процестердін негізі. Пластмассалар.

21

1-3 Н

27-30.

Полимерлердің химиялық теңдеулері

3


1-3 Н
Барлығы:

30
15
6.2. СОӨЖ оқу-тақырыптық жоспарыСОӨЖ тақырыптары

СОӨЖ сағат

Әдебиетке сілтеме жасау (нег.,қос.)

Басқа құралдар (сайттар, электр.оқу-лықтар)

1-4.

ЖМҚ тірі табиғатта және адам өміріндегі ролі. Полимерлердің классификациясы және номенклатурасы.

6

1-3Н
5-8.

ЖМҚ ерітінділері .

6

1-3Н
9-10.

Полидисперстік.Молекулалық массалар және оңы аңықтау әдістері

3

1-3Н
11-12.

Аморфты және кристалды полимерлердің қасиеті мен құрлысы.

3

1-3Н
13-14.

Тізбекті макромолекулалардың иілгіштігі

3

1-3Н
15-20.

Радикалды гомо- және сополимерлену

9

1-3Н
21-22.

Иондық полимерленудің заңдылығы

3

1-3Н
23-24.

Полимерленуді өткізудің өнеркәсіптік әдістер. Негізгі полимеризациялық полимерлер

3

1-3Н
25-26.

Поликонденсациялық процестердін негізі. Пластмассалар.

3

1-3Н
27-30.

Полимерлердің химиялық теңдеулері

6

1-3НБарлығы:

45

1-3Н
6.2.1 СОӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмалар

Орындауға әдістемелік нұсқаулар: оқытылатын тақырып бойынша дәріс тезистерімен танысу. Оқулықтағы қажетті тарауларды оқу, қажетті мәліметтерді дәптерге түсіру. Дәптерге оқытушының көмегі қажет сұрақтарды жазу. Қажет болған жағдайда мерзімді басылым мен Интернет материалдарын пайдалану.

Апта I. СОӨЖ 1-3

Тақырыбы: ЖМҚ химиясының негізгі түсініктері.Полимерлердің классификациясы және номенклатурасы.Тапсырма:

 1. ЖМҚ химиясының негізгі түсініктеріне анықтама бер: полимер, макромолекула, полимерлену дәрежесі т.б.

 2. Тізбектің конфигурациясы және макромолекула конформациясы түсініктерін қарастыр.

 3. ЖМҚ-дың дәстүрлі, тривиалды, рационалды және халықаралық номенклатурасын қарастыр.

 4. ЖМҚ-дың жіктелуі.

Өткізу түрі: әңгімелесу.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-7, 10-11.

Апта IIIII. СОӨЖ4-9

Тақырыбы: Поликонденсациялық процестердің негізі. Пластмассалар.Тапсырма:

1.Поликонденсация процесініңнегізгі сатылары.

2. Әртүрлі факторлардың поликонденсация процесіне әсері.

3.Пластмассалардың жіктелуі термопластар,реактопластар,фенопластар .Өткізу түрі: әңгімелесу.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-7, 10-11.

Апта VI – VII. СОӨЖ 10-21

Тақырыбы: Жоғары молекулалық қосылыстарды радикалды

( со)полимерлену арқылы синтездеу

Тапсырма:

1.Радикалды тізбекті процестердің негізгі жағдайларын қарастыр.

2. 70-73, 187-190 есептерін шығар [18].

3. №1 зертханалық жұмыста синтезделінген сополимерлердің құрамын анықтау үшін калибрлік қисығын тұрғыз.

4. Сополимерлер құрамын есепте.

5. Сополимерлену тұрақтыларын есепте.

6. 424-427 есептерін шығар [18].

Өткізу түрі: ауызша әңгімелесіу; есепті шығару бойынша жазбаша бақылау жұмысы, коллоквиумға дайындық.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-7, 10-16.

Апта VIII. СОӨЖ21-24

Тақырыбы: Маңызды полимеризациялық полимерлер.Тапсырма:

1.Полиэтиленнің алу әдістері.

2.Маңызды полимеризациялық полимерлерді халық шаруашылығында қолдану.

Өткізу түрі: ауызша әңгімелесіу; байяндама дайындау.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-7, 10-16.

АптаIX– X. СОӨЖ25-30

Тақырыбы: Химиялық түрлендіру.Тапсырма:

1Химиялық түрлендіру реакцияларынын негізгі типтерін атаныздар.

2.Блок-сополимерлерді алу әдістерін қарастырыңыздар.

3.полимерлер деструкциясы:физикалық және химиялық.Өткізу түрі: жазбаша өзіндік жұмыс.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-9.

Апта XІ. СОӨЖ 31-33

Тақырып: Тізбекті макромолекулалардың иілгіштігі.Тапсырмалар:

1. Макромолекулалардың конформациясына анықтама беру.

2. Сызықты тізбектердің иілгіштігінің термодинамикалық аспектілерін қарастыру.

3. Макромолекулалардың иілгіштігінің өлшемін сипаттау. Иілгіш және қатты полимерлерге мысалдар келтіріңдер.Өткізілу түрі: әңгімелесу (коллоквиум).

Ұсынылатын әдебиет: 1, 2, 4 - 9.

Апта XII – XIII. СОӨЖ 34-39

Тақырыбы: Полимерлер ерітінділері және полимерлі гельдер.Тапсырма:

1.Полимерлердің еру механизмін қарастыр және оны төменгі молекулалық қосылыстардың еру механизмімен саластыр.

2.. Полимерлердің ісінуін қарастыр, негізгі түсініктерін бер.

3. Полимерлі гельдерге анықтама бер.

4. Гельдер қандай түрде жіктелетінін көрсет.

5. Біріншілік және екіншілік типті гельдердің физико-химиялық қасиеттерін сипатта.

6. Гельдердің ескіруін сипатта.

Өткізу түрі: аудиториялық әңгімелесу.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-11.

Апта XIV– XV. СОӨЖ 43-45

Тақырыбы: Химиялық түрлендіру.Тапсырма:

1Химиялық түрлендіру реакцияларынын негізгі типтерін атаныздар.

2.Блок-сополимерлерді алу әдістерін қарастырыңыздар.

3.полимерлер деструкциясы:физикалық және химиялық.Өткізу түрі: жазбаша өзіндік жұмыс.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1-9.

6.3. Пәнді оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыздандыру картасыОқулықтар, оқу құралдары

Оқу тілі

Автор,

Шыққан жылыОқу құралдарының саны

Элек-трон-дық түрі

Кафед-рада

Кітап-ханада библиотеке

1.

Высокомолекулярные соединения: Учебник для университетов, 3-е изд., пер. и доп. -

Рус.

Шур А.М. М.: Высшая школа, 1981. – 656 с.+

2.

Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений.
Торопцева Е.М., Белогородская К.В., Бондаренко В.М. М.: Химия, 1972. – 416 с.+

3.

Примеры и задачи

по химии высокомолекулярных соединений: Учеб. пособие для хим. И хим.-технол. спец. вузов.


Зильберман Е.Н., Наволокина Р.А. М.: Высш. шк. – 1984. – 224 с.
+

4.

Polymer Chemistry. Part 1. Pomona, California: M.Dekker, 1984 . – 736 p.

Hilmers P.S.

Pomona, California: M.Dekker, 1984 . – 736 p.

+

5.

Polymer Chemistry. Part 2. Pomona, California: M.Dekker, 1984 . – 736 p.

Pomona, California: M.Dekker, 1984 . – 736 p.+

Әдебиет (негізгі және қосымша)

Негізгі:

 1. Шайқұтдинов Е.М., Құрманалиев О.Ш. Полимерлер химиясының негіздері: - Алматы, ҚазНТУ, 1998.-241 б.

 2. Ерғожин Е.Е., Шайқұтдинов Е.М., Чугунова Н.И. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы: - Алматы: “Білім”, 1995.- 320б.

 3. Құрманалиев М. Жоғары молекулалық қосылыстар: - Алматы, “Санат”,1993.-297 б.

 4. Семчиков Ю. Д. Высокомолекулярные соединения: Учеб.для вузов. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 368 с.

 5. Новейшие методы исследования полимеров/Под ред. Б. Ки, пер. с англ.- М.: Мир, 1996. – 572 с.

 6. Тарутина Л. И., Позднякова Ф. О. Спектральный анализ полимеров. – Л.: Химия, 1986. – 248 с.

 7. Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров: В 2 т. – М.: Мир, 1983.

 8. Стрепихеев А. А., Деревицкая В. А. Основы химии высокомолекулярных соединений. Изд. 3-е, пер. и доп. – М.: Химия, 1976. – 440 с.

 9. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. Пер. с англ. – М.: Мир, 1974. - 614 с.

 10. Шур А. М. Высокомолекулярные соединения: Учебник для университетов, 3-е изд., пер. и доп. - М.: Высшая школа, 1981. – 656 с.

 11. Кулезнев В. Н., Шершнев В. А. Химия и физика полимеров: Учеб. для хим.-технол. вузов. – М.: Высшая школа, 1988. – 312 с.

 12. Тугов И. И., Кострыкина Г. И. Химия и физика полимеров: Учеб.пособие для вузов. – М.: Химия, 1989. – 432 с.

 13. Киреев В. В. Высокомолекулярные соединения: Учеб.для вузов по спец. «Хим. технол. высокомолекуляр. соединений». – М.: Высшая школа, 1992. – 512 с11. Технология пластических масс/Под ред. В. В. Коршака. – М.: Химия, 1976. – 608 с.

 14. Григорьев А. П., Федотова О. Я. Лабораторный практикум по технологии пластических масс: В 2 частях. – М.: Высшая школа, 1977.

 15. Торопцева Е. М., Белогородская К. В., Бондаренко В. М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1972. – 416 с.

 16. Практикум по химии и физике: Учеб.изд./Н. И. Аввакумова, Л.А. Бударина и др. Под ред. В. Ф. Куренкова. – М.: Химия, 1990. – 304 с.

 17. Практикум по высокомолекулярным соединениям/Под.ред. В. А. Кабанова. – М.: Химия, 1985. – 224 с.

 18. Зильберман Е. Н., Наволокина Р. А. Примеры и задачи по химии высокомолекулярных соединений: Учеб. пособие для хим. И хим.-технол. спец. вузов. – М.: Высш. шк. – 1984. – 224 с.


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет