Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыДата07.07.2017
өлшемі186.9 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Биотехнология кафедрасы

Жоғары өсімдіктердің жасушалардың мәдениеті пәні бойынша

Биотехнология 050701 мамандығының (тарының) студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойМамандықтың элективті пәндер

католыгының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э.Пфейфер

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Г.Г. Джаксыбаева

(қолы)
Биотехнология кафедрасы

Жоғары өсімдіктердің жасушалардың мәдениеті пәні бойынша

Биотехнология 050701 мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс оқу бағдарламасы_________ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер католығының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________ №_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ____________ К.С. Исаева 20__ж. «____» ________

(қолы)

Агротехнологиялық факультетінің оқу-әдістемелі кеңесімен мақұлданды20_ж. «___»____________ №_____ Хаттама.
ОӘК төрағасы______________К.К. Сейтханова 20_ ж. «_____»_________

(қолы)


КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы АТФ __________Т.К. Бексеитов 20_ ж. «___»___________

(қолы)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы __________ Е.Н. Жуманкулова 20_ ж.«___»___________

(қолы)

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама

1 Пәннің мақсаты: студентерді жоғары сатыдағы жасушалардың өсіру теориялық және әдістемелік негізгі принциптерімен түсіну және өсірілетін өсімдік жасушалардың фундаментальды аспектілерді қолдану.

Пән міндеттері: шоғырланған протопластардың, гаплоидты жасушалардың, суспензионды культуралардың, in vitro жағдайында алынған каллусты алу және алу әдістерін зерттеу; культурадағы өсімдік жасушалардың физико-биологиялық процестерді, сонымен қатар өсімдік жасушаларды өсіру негізіндегі биотехнологияны зерттеу.

.

Пәнді үйренгеннің нәтижесінде студенттер білуге тиісті:

- жоғары сатыдағы шоғырланған жасушаларды in vitro жағдайында өсіру әдістері мен культураға енгізу техникасын;

- ұзақ өсірілетін өсімдік жасушалардың цитологиялық, генетикалық, физико-химиялық популяция ерекшеліктері;

- экономикалық маңызды биологиялық белсенді заттарды заттарды алу үшін жасуша культураларды қолдану мүмкіншіліктері;

- сауықтырылған егу материалын алу және өсімдіктердің микроклоналды көбею технологиясының түп түйіні;

- өсімдіктердің генетикалық трансформация тәсілдері мен селекционды процестерді тездететін, жеңілдететін технологиялары;

- ұлпалар мен жасушалар культураларының жоғары сатыдағы өсімдіктердің генофондын сақтау кезіндегі орны мен роліПәнді үйренгеннің нәтижесінде студенттер істеуге тиісті: алған

  • суспензионды және каллусты культураларын пассировалау және алу

кезінде септикалық процедураларды жүзеге асыру;

- жасуша культуралардың өсу көрсеткіштерінің есеп жүргізу және олардың морфологиялық, тіршілік қабілет бағасының сипаттамаларын беру;

- қоректік ортадағы ауксин мен цитокининдердің байланысының өзгеруі негізінде культурадағы ұлпалар мен жасушалардың морфогенез бағытын анықтау;

- биотехнологиялық процестерді іске асыру кезінде өсірілетін өсімдік жасушалардың ерекшеліктері жөніндегі білімдерін қолдану.2 Пререквизиттер: жоғары өсімдіктердің жасушаларының мәдениеті пәнді зерттеу өсімдіктердің морфология анатомиясы негіздеріне, цитология, эмбриология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер биотехнологиясы, микробиология, генетика, молекулярлы биология.

.

3 Постреквизиттер: жоғары өсімдіктердің жасушаларының мәдениеті пәннің білімі: микроорганизмдер биотехнологиясы, экологиялық биотехнология, тағам биотехнологиясы, генетикалық инженерия, жасушалық инженерия, жасушалық биотехнология.


4 Пәннің мазмұны
Пәннің қысқаша сипаттамасы.

Жоғары өсімдіктердің жасушалардың мәдениеті құрылған экспериментальді ерекше биологиялық жүйе – интактивті өсімдіктерді регенерациясы белгілі бір жағдайда соматикалық жасушалардың дедифференциялық популяциясы.Өсімдік ағзасындағы көптеген биохимиялық және физиологиялық процестерді модельді объектілерді зерттейтін жүйесі ретінде болуы мүмкін
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

2

-

-

10

2

in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалар мен ұлпалардың өсіру әдістері

10

-

8,0

25

3

in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалардың биотехнологиясы

8

-

8,0

20

4

Жасушаларды, өсімдіктердің ұлпалары мен мүшелердің жасушаларын өсіру негізіндегі биотехнология

10

-

14,0

20
Барлығы:

30,0

-

30,0

75,0


4.2 Пәннің тақырыптық жоспары


Тақырыптар атауы мен нөмірі

Дәрістер мазмұны

1

2

1 Кіріспе (2,0 сағ)

1.Өсімдіктер биотехнологиясы негізі ретінде жасушалар культурасы мен ұлпалары. Өсімдіктер мүшелерінің, ұлпаларының культура жасушалары: пән, міндеттері. 2. Шоғырланған жасушалар, ұлпалар мен өсімдіктер мүшелерінің өсіру әдістерінің даму тарихы. 3. Биологияның фундаментальді мәселелерін шешу үшін өсімдік мүшелерін, ұлпаларын және жасуша культурасын зерттеу.

2 in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалар мен ұлпалардың өсіру әдістері (10,0 сағ)2.1 in vitro жағдайындағы өсімдік объектілерді өсіру жұмысын орындау кезіндегі септика шарттары, өсімдік материалдарын культураға енгізу кезіндегі зарасыздандыру әдістері мен тәсілдері. in vitro. жағдайындағы өсімдік жасушаларды және ұлпаларды өсіру кезінде, қоректік орталар мен өсімдіктердің өсу реттегіштері қолдану. Шоғырланған жасушаларға және өсімдік ұлпаларға физикалық факторлар мен физиологиялық жағдайдың әсері. (2,0 сағ)

2.2 Каллусты культуралар. Интакты өсімдіктегі каллусты ұлпаның ролі. Жасушалар дедифференция процесінің молекулярлы-физиологиялық процессі. Каллусты культуралардың типтері мен оның сипаттамасы. Каллустардың субкультурасы. Каллусты культуралардың өсу көрсеткіштері. Биотехнологиядағы фундаментальды зерттеу кезінде каллусты ұлпаларды қолдану.

Суспензионды культуралар. Жасуша суспензияларды өсіру кезіндегі негізгі артықшылықтары. Суспензионды жасушаларды алу тәсілдері. Жасушалық суспензиялар түрлері. Олардың эгрегирония дәрежесіне әсер ететін факторлар. Суспензионды культуралардың негізгі параметрлері. Жасушалық суспензияларды өсіру тәсілдері. (2,0 сағ) 2.3 Жалғыз жасушаларды өсіру. Жалғыз жасушаларды шоғырландыру әдістері. in vitro жағдайындағы жалғыз жасушаларды өсіру әдістері. (нянька культуралар әдісі, плейтинг әдіс, микрокультура әдісі) Кондиционирлеу факторы. Жеке жасушардың культурасын өсімдік жасушалардың тотипотентілігін дәлелдеу үшін зерттеу. (2 сағ)

2.4 1. Гаплоидты жасушалардың культурасы. 2.Гаплоидты өсімдіктерді алу. 3. Андрогенездің негізгі жолдары. Андрогенездің тиімділігіне әсер ететін факторлар. 4. Микроспоралар және тозаң культуралардың әдістері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.. 5. in vitro жағдайындағы андрогенез, гаплоидтарды идентификациялау тәсілдері. (2,0 сағ)

2.5 Шоғырланған протопластардың культурасы. 2. Протопластарды өсіру шарттары мен тәсілдері. Протопластардың бірігу әдістері. 3. (2,0 сағ)


3 in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалардың биотехнологиясы

(8,0 сағ)3.1 in vitro жағдайына өсімдік жасушалар культурасына ауыстыру кезінде болатын негізгі өзгерістер. in vitro жағдайындағы өсірілетін соматикалық жоғары өсімдіктердің және жасушалардың салыстырмалы сипаттамасы. Ұзақ өсірілетін жоғары өсімдіктердің жасушаларын генетикалық және морфологиялық гетерогендік популяциясы. Өсімдік донорлардың эпигенетикалық қасиеттерін сақтау. Жасушалық культуралардың синхрондылығы. in vitro жағдайындағы культуралардағы жасушалардың өсу. Өсу цикл фазалардағы сипаттамасы. Жасушалық культуралардың синхронизациялау тәсілдері. (4,0 сағ)

3.2 un vitro жағдайындағы культурадағы жасушалар дифференцировкасы. Дифференцировка типтері. Дифференциация процессінің кезіндегі молекулярлы-физиологиялық негіздері. Дифференцировканың незізгі типтері.. Гистогенез. Флоэма және ксилемогенезді реттейтін физиологиялық аспектілері. Морфогенез. Тура және кері морфогенез. Ризогенездің, флоральді және сабақтық органогенездің морфофизиологиялық сипаттамасы. Органогенез процессінің бағыттын анықтайтын факторлар. Соматикалық эмбриогенез. Өсімдіктердің регенерациясы. (4,0 сағ)


4 Жасушаларды, өсімдіктердің ұлпалары мен мүшелердің жасушаларын өсіру негізіндегі биотехнология

(10,0 сағ).
4.1 Өсімдік текті экономикалық маңызды биологиялық белсенді заттарды жасушалық алу технологиясы. Интактивті өсімдіктерді жасушалық культуралармен биологиялық белсенді заттар продуценттерін ретінде қолданудың артықшылықтары. Жоғары өсімдіктердің шоғырланған жасушалар культурасындағы екінші реттік метаболизм ерекшеліктері. Өсірілетін өсімдіктер жасушаларына екінші реттік метаболиттерді жиналуына әсер ететін факторлар. . (1,0 сағ)

4.1.1 Жасуша-продуцентердің биомассасын ферменттік өсіру, биореакторлардың констркутивті ерекшеліктері. 2. Өсімдік жасушаларын биореакторларда өсіру режимдері. 3. Өсімдік клеткаларын өсіру арқылы биологиялық белсенді заттарды алу өндірістік технологияларды құру бойынша жұмыс типтері. 4. Иммобилденген өсімдік жасушаларды биотехнологиялық өндірістерде қолдану артықшылықтары мен жетістіктері. 5. Биотрансформация үшін жасуша өсімдіктерді өсірудің пайдаланатын негізгі бағыттары.

(2,0 сағ)


4.2 Клоналды микрокөбейту жіне өсімдіктерді сауықтыру биотехнологиясы. Өсімдіктердің дәстүрлі вегетативті көбейту әдістерімен салыстырғанда клоналды микрокөбейту артықшылықтары. Микрокөбейту қолдану салалары. in vitro жағдайындағы клоналды микрокөбейту өсімдіктеріне, объектілерге қойылатын талаптар. Микроклоналды өсімдіктердің тәсілдері. Негізгі микрокөбейту кезеңдердің сипаттамалары. ex vitro жағдайындағы регенераттардың физиологиялық ерекшеліктері мен олардың ерекше бейімделу жағдайын туғызу қажеттіктері. Микроклоналды өсімдіктерді көбейту процесінің тиімділігіне әсер ететін факторлар.. Вируссыз егу материалын алу әдістері мен оларды пайдалану жетістіктері мен мүмкіншіліктері. (2,0 сағ)

4 Жасушаларды, өсімдіктердің ұлпалары мен мүшелердің жасушаларын өсіру негізіндегі биотехнология

(10,0 сағ).

4.3 Өсімдік генетикалық инжененриядағы және селекцияда шоғырланған жасушалар мен ұлпалар культуралары. Таксономиялық алшақтанған партнерлерді будандастыру кезінде in vitro жағдайындағы прогамды және постгамды сәйкеспеушілік болғанда эмбриокультура әдісін қолдану. Толық жетілмеген гибридті ұрықтарды өсіру. Экспериментті гаплоидия. Генетика және селекция жұмысында гаплоидтарды қолдану негізгі бағыттары мен артықшылықтары. Биотехнологиядағы өсімдік жасушаларындағы сомаклоналды вариабелділікті қолдану. in vitro жағдайында өсімдіктердің клеткалық селекциясы және мутагенезі. Сомалық жасущалардың гибридизациясы (түраралық, туысаралық) мен олардың селекционды процестегі ролі. (2,0 сағ)

4.3.4 Гибридизация. Жасуша органелларын тасымалдау. Өсімдіктердің жасушалық трансформациясы. Трансгенді өсімдіктерді құру кезіндегі негізгі бағыттары. Өсімдік жасушасына экзогенді генетикалық материалды енгізу әдістерінің сипаттамасы. Agrobacterium spp. арқылы in vitro жағдайында өсімдіктердің генетикалық трансформациясы. Өсімдіктердің генетикалық трансформацияның баллистикалық әдісі. (2,0сағ)

4.4 Жоғары сатыдағы өсімдіктердің генофондын сақтау үшін өсімдік жасушалардың культурасын қолдану. Өсімдік генофондын сақтау мәселелері мен қажеттілігі. in vitro жағдайында өсімдік культураларын сақтау әдістерінің ерекшеліктері. Отырғызылатын коллекциялардың сипаттамасы. . Өсімдік мүшелерінің, ұлпаларының және жасуша культураларының депонирлеуі. Өсімдік объектілердің криоконсервілеу негізгі технология кезеңдері. (1,0 сағ)


4.3 Зертханалық жұмыстардың мазмұны


Тақырыптар атауы

Зертханалық жұмыстардың тақырыптар атауы

Мазмұны

2. in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалар мен ұлпалардың өсіру әдістері (10,0 сағ)


1.Зертханадағы жұмыс техникасы.

Маточный ерітінділерді дайындау (4,0 сағ)Микробиологиялық зертханалардағы қауіпсіздік техникасы.

Тұздар ерітінділерін дайындау (макро- және микроэлементтер), дәрумендер, фитогормондар.2.Сұйық және агарлы Мурасиге-Скуга қоректік орталарды дайындау (4,0 сағ)

МС маточный ерітінділерді енгізіп, қоректік орталарды дайындау, макротұздар, микроэлементтер, темір хелаты, дәрумендер, фитогормондар, сахароза, агар-агар, 5,6-5,8 рН ортаны анықтау; температура - 134°С, қысымы - 1 атм., уақыты -20 мин режимінде ортаны автоклавтау

2. in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалардың биотехнологиясы

(8,0 сағ)3.Өсімдік материалдарды дайындау және экспланттарды изоляциялау (4,0сағ)

Өсімдік материалдарын 6% хлорамин ерітіндісімен, 6% кальций гипохлоридпен ерітіндісімен, 70% этил спирт ерітіндісімен, 0,1% сулема ерітіндісімен зарасыздандыру; 20-25°С температурада қараңғыда бидайды өсіру; Зарасыздандыратын ерітінділердің тиімділігі мен жұқтыру дәрежесін анықтау.

Піскен бидай ұрықтарын (ламинар бокста) асептикалық жағдайда отырғызу; 3-4 күннен соң өскен бидайлар санын санау. Отырғызу сапасын бағалау (жұқтыру сапасын).


4. Агарланған ортада эксплантарды өсіру мен отырғызу.

(4,0 сағ)

МС ортасындағы әр түрлі ИУК, НУК, 2,4-Д, БАП фитогормондар концентрацияланған сәбіз паренхима ұлпаларынан каллусты алу; (25-27°С) термостатта өсіру; кейінгі пассерлеу және каллусты түзілу тиімділігін бағалау.
5. Каллус ұлпаларынан өсімдіктерді регенирациялау.

(4,0 сағ)Фитогормондарды енгізу арқылы культура және ұлпалар жасушаларындағы морфогенез процестерін реттеу

3. in vitro жағдайындағы жоғары өсімдіктердің жасушалардың биотехнологиясы (8,0 сағ)
6. Соматикалық эмбриогенез және органогенез индукциясы (5,0 сағ)

Фитогомондарды қолдану арқылы жасушалар мен ұлпалар культурасындағы органогенез процестерінің индукциясы


7. Сауықтырылған материалдарын алу және микроклоналды өсімдіктерді өсіру. (5,0сағ)

Микрокөбейту, картоптың апикальды меристемалық культуралары4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ-нің түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалу
Сабаққа қатысу

0,5х30=152

Зертханалық сабағына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

0,5х7=3,53

Үй тапсырмасын орындау (дәріс конспекттілері, зерт. жұмыстар, СӨЖ)


Жұмыс дәптері

Жазбаша, дәптерде конспект жазу

0,5х45=22,54

Ғылыми докладтарға дайындалу, рефераттарды орындау

Рефераттарды қорғау

Жазбаша

6,0 х 4=245Коллоквиумға дайындалу

РК 1,2

Тестер және ауызша жауап беру

4,0 х 2=8,0

6

Глоссарияларға дайындалу

Сөздік, Глоссарий

Жазбаша

2,0

Барлығы

754.5. Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі:
1 Тақырып. in vitro жағдайындағы жоғары сатыдағы жасушалар мен ұлпаларды өсіру әдістері

Мазмұны: Каллусты культуралар. Каллусты ұлпаларды биотехнологияның фундаментальды эерттеулерде қолдану.

Әдебиет: [1] 13-15 бет, [5] 232-241бет.

2 Тақырып. Суспензионды культуралар.

Мазмұны: Суспензионды культуралардың негізгі параметрлері. Клеткалық суспензияларды өсіру тәсілдері.

Әдебиет: [1] 23-46 6ет, [5] 152-161 бет.

3 Тақырып. Жеке жасушаларды өсіру

Мазмұны: Өсімдік жасушаларының тотипотенттілігін дәлелдеу үшін жеке жасушалар культурасын зерттеу.

Әдебиет: [1] 48-57 бет

4 Тақырып. un vitro жағдайындағы культурасындағы жасушалардың дифференцировкасы

Мазмұны: Ризогенездің морфофизиологиялық сипаттамасы, флоральді және сабақты органогенез. Органогенез процессінің бағыты мен мүмкіншілігін анықтайтын факторлар. Соматиқалық эмбриогенез. Өсімдік регенерациясы.

Әдебиет: [8] 113-123 бет.

5 Тақырып. Өсірілетін жасушалар, ұлпалар және өсімдіктер мүшелері негізіндегі биотехнология.

Мазмұны: Жасуша-продуценттері биомассасын ферменттативтік өсіруі, биореакторлардың конструктивті ерекшеліктері. Биореакторларда өсімдік жасушалардың өсу режимдері. Биологиялық белсенді заттарды алу үшін өсімдік жасушаларын өсіру арқылы өндірістік технологияларды құру бойынша жұмыстар. Биотехнологиялық өндірістерде иммобилденген өсімдік жасушалардың артықшылықтары мен жетістіктері. Биотрансформация үшін өсірілетін өсімдік жасушалардың негізгі қолдану бағыттары.

Әдебиет: [5] 3-20 бет.

6 Тақырып. Өсімдіктердің клондық микрокөбейту және сауықтыру биотехнологиясы.

Мазмұны: Өсімдіктердің дәстүрлі вегетативтік әдістермен салыстырғанда клондық микрокөбейту артықшылықтары.

Әдебиет: [1] 371-482 бет.

7 Тақырып. Эмбриокультура әдісін қолдану.

Мазмұны: Гаплоидтарды генетикалық және селекция жұмыстарында негізгі пайдалану бағыттары мен артықшылықтары. Өсімдік жасушаларының сомаклондық вариабельділігі мен оны биотехнологияда қолдану. in vitro жағдайындағы культурасындағы өсімдіктердің клеткалық селекциясы мен мутагенезі. Сомалық жасушалардың гибридизациясы мен селекциялық процесте оның ролі Гибридизация соматических клеток (түраралық және туыс аралық ) Гибридизация. Клеткалық органеллаларды тасымалдау.

Әдебиет: [6] 189-272 бет.

8 Тақырып. Өсімдіктердің генетикалық трансформациясы

Мазмұны: Трансгенді өсімдіктерді құру негізгі бағыттары

Әдебиет: [7] 89-101 бет.

9 Жоғары сатыдағы өсімдіктердің генофондын сақтау үшін өсімдік жасушалар культурасын пайдалану.

Мазмұны: Өсімдіктер генофондын сақтау мәселелері мен қажеттіліктері. in vitro жағдайында өсімдік культураларын сақтау әдістер ерекшеліктері. Отырғызылатын коллекциялар сипаттамалары. Жасуша культуралар, ұлпалар мен өсімдік мүшелерін депонирлеу. Өсімдік объектілердің негізгі криоконсервация технологиясының кезеңдері.

Әдебиет: [6] 63-83 бет.

5. Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1.Егорова Т. А. Основы биотехнологии. М., Академия, 2003.

2.Лутова Л.А. Биотехнология высших растений. СПб., изд. С.-Петербургского ун-та, 2003.

3.Глик, Б. Молекулярная биотехнология: принципы и применения. М., Мир, 2002.

4. Антипова Л.В., Жаринов А.И. Прикладная биотехнология. ВГТА, 2001.

5.Геном, клонирование, происхождение человека. Фрязино, Век 2, 2004.

6. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. Алматы, Тонжик, 2005.

7. Комов В.П. Биохимия. Учебник для студ. вузов по направлению Биотехнология. М., Дрофа,2004.


Қосымша:

1. Тасекеев, М. С. Биотехнология и экология . Алматы: НЦ НТИ РК, 2008.

2. Плакунов В. К. Основы энзимологии. М., Логос, 2002.

3.Биотехнология сельскохозяйственных растений. Москва,1997.

4. Красильникова Л.А. Биохимия растений. Ростов н/ Д., Феникс, 2004.

5. Белясова Н. А. Биохимия и молекулярная биология .Минск, Книжный Дом, 2004.

6. Кузнецов В. В. Физиология растений. М., Высш. шк., 2005.

7. Афанасьев Ю.И., Кузнецов С.Л., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. М.,Медицина,2004.

8. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. СПб., СпецЛит : СПХФА, 2003.

9. Егоров А. М., Осипов А.П., Дзантиев Б.Б., Гаврилова Е.М. Теория и практика иммуноферментного анализа. М., Высш. шк., 1991. Электронный учебник.

10. Егоров Н.С., Самуилов В.Д. Биотехнология. Учебное пособие для вузов в 8 кн. М., Высшая школа, 1987. Электронный учебник.

11. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе. М., ФБК-ПРЕСС, 1999г. Электронный учебник.

12. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений n vitro и биотехнология на их основе. М., ФБК-ПРЕСС, 1999.

13. Биотехнология растений: культура клеток. М.. ВО Агропромиздат,1989.

14. Бутенко Р.Г. Изолированные протопласты растений - объект и модель для физиологических исследований. // Культура клеток растений. М.: Наука, 1981.

15. Бутенко Р.Г. Клеточные технологии для получения экономически важных веществ растительного происхождения. // Культура клеток растений и биотехнология. М.: Наука, 1986.

16. Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений. М.: Наука,1964.

17. Глеба Ю.Ю., Сытник К.М. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений. Киев: Наук. думка, 1982.  .

18. Дмитриева Н.Н. Проблема регуляции морфогенеза и дифференциации в культуре клеток и тканей растений. // Культура клеток растений.  М.: Наука, 1981. 

19. Калинин Ф.Л., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. Методы культуры ткани в физиологии и биохимии растений. Киев: Науковадумка, 1980.

20. Глеба Ю.Ю., Сытник К.М. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений. Киев: Наук. думка, 1982. 

21. Дмитриева Н.Н. Проблема регуляции морфогенеза и дифференциации в культуре клеток и тканей растений. // Культура клеток растений.  М.: Наука, 1981. 

22. Калинин Ф.Л., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. Киев, Наукова думка, 1980.

23. Бутенко Р.Г. Экспериментальный морфогенез: дифференциация в культуре клеток растений. Темир. чтения, М., Москва,1975.

24. Валиханова Г.Ж., Есмагулов К.Е. Русско-казахский словарь терминов, используемых в биотехнологии растений. Алматы, Казак унивесритетi, 1997.

25. Рахимбаев И.Р., Колумбаев С.Ж., Джокебаева С.А. Культура клеток и клеточная инженерия растений. Алматы, КазГУ, 1993.26. Урманцева В.В. Культивирование каллусных тканей на твердых средах. // Методы культивирования клеток. Л.: Наука, 1988.

27. Цуцаева А.А., Петренко Т.Ф. Криоконсервация культивируемых клеток животных. // Методы культивирования клеток. Л.: Наука, 1988.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет