Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына негіздеп, гистология курсының оқытушысы, магистр Н. Н. Правин дайындаған. БағдарламаДата02.07.2017
өлшемі232.45 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

МЕББМ «ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ

2


НУО «КАЗАХСТАНСКО-

МЕДИЦИНАЛЫҚ
РОССИЙСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТІ»
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГИСТОЛОГИЯ КУРСЫ


КУРС ГИСТОЛОГИИ

__________________________________________________________________Силлабус
Пәні: Гистология, цитология және эмбриология
Пән коды: Gist-2 3206
Мамандық: 5В 110100- “Медбике ісі”
Дәрістер 15 сағат
Тәжірибелік (семинар) сабақтар - 30 сағат
Студенттердің өзіндік жұмысы - 45 сағат
СОӨЖ - 45 сағат
Барлығы - 135 сағат
Курс 2
Семестр 3

Алматы - 2014 ж.


Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына негіздеп, гистология курсының оқытушысы, магистр Н.Н. Правин дайындаған.

1. Бағдарлама

2. Кіріспе

Гистология – бағдарламасына жасушаны зерттейтін – цитология, ұрықтың пайда болуы мен дамуын зерттейтін – эмбриология және тіндер туралы ілім – жалпы гистология пәні кіріді. Жалпы гистология, цитология және эмбриологияның бір пән болып бірігуі жай емес, бұл пәндер өзара тығыз байланысады.

Гистология – тірі материяның тіндік деңгейіндегі құрылымдық ерекшелігінің жалпы заңдылықтарын зерттейді. Тіндер мүшелердің және олардың морфофункциональдық бірліктерінің дамуына, құрылымына және тіршілігіне қажетті элементтер болып табылады.

Гистология – 1 медико – биологиялық ілімдер жүйесінің ішіндегі болашақ дәрігерлер – стоматологтарға негізгі теориялық білім беретін пәндердің бірі болып табылады. Гисология – 1 жалпы тіндердің тіндік құрамының және мүшелердің құрылысындағы ерекшеліктерін жалпы даму заңдылықтары мен байланыстыра отырып зертейді. Мүшелердің құрамындағы жасушалары мен тіндердің қалыпты жағдайдағы құрылысын даму ерекшеліктерін білу, бұларлдың әр түрлі биологиялық, физикалық, химиялық және тағыда басқа да сыртқы әсерлерге қарсы тұрарлық қабілетін білу өте маңызды. Осыған байланысты гистологиялық зерттеу объектісі болып тірі және бекітілген жасушалар мен тіндер олардың жарықтық және электрондық микроскопиялық зерттеулерден алынған кесінділері мен микросуретері жатады.

Қазіргі кезде гистологияның дамуы физика, химия, математика және информатика ілімдерінің жлғарғы деңгейдегі жетістіктеріне тығыз байланысты. Гистология мед білім беру саласында маңызды орын алатын, әрі адам ағзасының құрылымдық – қызметтік негізіне, өмір бойы тіршілігі мен патологиясына талдау беретін ілімдердің бірі болып саналады.


2.2. Пәннің мақсаты:

Студенттерде жасуша мен тіндердің, үшелердің құрылысындағы құрылымдарының өмір тіршілігінде отетінкөптеген процестердің заңдылықтарын және олардың пайда болуын, дамуын оған белгілі бір мақсатта әсер етуге қажетті фундаментальды теориялық білімді қалыптастыру.

2.3. Пәннің міндеттері:

• жасуша мен оның туындыларының құрылысы мен қызметін анықтауын үйрету.

• Тіндердің гистогенезін, құрылысын гистофизиологиясын, қалпына келуін анықтауын уйрету.

• Әр түрлі мүшелергеді тіндердің арнайы атқаратын қызметтеріне байланысты ерекшеліктерін ажыратуын үйрету.

• Микроскопиялық деңгейде гистологиялық препараттарда тіндерді ажырата білуге дағдыландырып қалыптарсыру.
2.4. Оқытудың соңғы нәтижесі

Студент білуітиіс:

• Жасуша мен жасушааралықзаттардың, тіндердің және мүшелердіңқұрылысындағықұрылымдарыныңнегізгізаңдылықтарын;

• Оптикалық, электрондымикроскопиялықжәнегистохимиялық зерттеулердің нәтижесіндетіндердіңгистофизиологиялықерекшеліектеріменолардыңнегіздібиологиялықпроцестергеқатысуын (қорғаныс, трофикалық және пролиферациялық);

• Тіндердің эмбрионалдық даму кезеңіндегі негізгізаңдылықтардың;

Істейалуғатиісті:

• Микроскопиялық, ультрамикроскопиялықдеңгейдемүшелердіңтіндеріндегіжасушасынжәнежасушалықемесқұрылымдарынажыратабілу.

• Ағзадакездесетінәртүрліфизиологиялықжәнеқорғаныс – бейімделуреакцияларындағымүшелердіңжасушалары мен тіндеріндегіқұрылымдықерекшеліктерінбілу.

Дағдыларды меңгеруге:

• Құрғақ және иммерсиялық жүйе арқылы мүшелердендайындалғангистологиялықпрепараттардымикроскоптанзерттеу.

• Гистологиялықпрепараттардыңсуретін салу, хаттамақұрастыру.
2.5. Реквизитке дейінгі:

Қалыпты анатомия, молекулярлық биология мен медициналық генетика, физиология.

2.6. Кейінгіреквизиттер:

Патологиялық анатомия – 1, патологиялықанатомия – 2, патологиялық физиология – 1, патологиялық физиология – 2.2.7. Сабақтың тақырыптық жоспары: дәрістер, машықтану (семинарлық), зертханалық сабақтар және СӨЖ бойынша тапсырмалар (тақырыптар, өткізу түрлері және сағат саны).
2.7.1. Дәрістік сабақтардың тақырыптық жоспары:
Дәрістердің тақырыбы
1

02.09-06.09

Цитология. Жасуша және жасушалық емес құрылымдар.

1

2

08.09-13.09

Плазмолемма. Гиалоплазма. Органеллалар.

1

3

15.09-20.09

Цитология. Қосындылар. Жасушаның ядросы. Жасушаның бөлінуі. Жасушалық цикл

1

4

22.09-27.09

Адам эмбриологиясы. Прогенез.

1

5

29.09-04.10

Эмбриональдық дамудың бастапқы кезеңдері.

1

6

06.10-11.10

Адам эмбриологиясы. Ұрықтан тыс мүшелер.

1

7

13.10-18.10

Жабынды эпителий. Бездер.

1

8

20.10-25.10

Қан және лимфаның гистологиясы. Қанжасау

1

9

27.10-01.11

Дәнекертіндері. Құрылымдықэлементтері.

1

10

03.11-08.11

Сүйек тіндері

1

11

10.11-15.11

Бұлшықет тіні

1

12

17.11-22.11

Жүйке тіні. Нейроциттар

1

13

24.11-29.11

Нейроглия, жүйе талшықтары, жүйелік аяқтамалар.

1

14

01.12-06.12

Есту және тепе-тендiк мушелерiнiн гистологиясы.

1

15

08.12-13.12

Кору мушесiнiн гистологиясы.

1Барлығы:

15

2.7.2. Практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары


Тәжірибелік сабақтар
1

02.09-06.09

Гистологиялық техника

2

2

08.09-13.09

Цитология. Жасуша және жасушалық емес құрылымдар. Плазмолемма. Гиалоплазма. Органеллалар.

2

3

15.09-20.09

Цитология. Қосындылар. Жасушаның ядросы. Жасушаның бөлінуі. Жасушалық цикл

2

4

22.09-27.09

Адам эмбриологиясы. Прогенез. Эмбриональдық дамудың бастапқы кезеңдері.

2

5

29.09-04.10

Аралық бағалау.

2

6

06.10-11.10

Адам эмбриологиясы. Ұрықтан тыс мүшелер.

2

7

13.10-18.10

Жабынды эпителий. Бездер.

2

8

20.10-25.10

Қан және лимфаның гистологиясы. Қанжасау

2

9

27.10-01.11

Дәнекертіндері. Құрылымдықэлементтері.

2

10

03.11-08.11

Дәнекер тіндердің мамандануы. Сүйек тіндері.

Аралық бағалау.2

11

10.11-15.11

Бұлшықет тіні

2

12

17.11-22.11

Жүйке тіні. Нейроциттар. Нейроглия, жүйе талшықтары, жүйелік аяқтамалар.

2

13

24.11-29.11

Есту және тепе-тендiк мушелерiнiн гистологиясы.

2

14

01.12-06.12

Көру мушесiнiн гистологиясы.

2

15

08.12-13.12

Аралықбағалау.

2Барлығы


30

2.7.3. Оқытушыменстуденттің өзіндік жұмыстарының тақырыптық жоспары

Тәжірибелік сабақтар
1

02.09-06.09

Гистологиялық техника

3

2

08.09-13.09

Цитология. Жасуша және жасушалық емес құрылымдар. Плазмолемма. Гиалоплазма. Органеллалар.

3

3

15.09-20.09

Цитология. Қосындылар. Жасушаның ядросы. Жасушаның бөлінуі. Жасушалық цикл

3

4

22.09-27.09

Адам эмбриологиясы. Прогенез. Эмбриональдық дамудың бастапқы кезеңдері.

3

5

29.09-04.10

Аралық бағалау.

3

6

06.10-11.10

Адам эмбриологиясы. Ұрықтан тыс мүшелер.

3

7

13.10-18.10

Жабынды эпителий. Бездер.

3

8

20.10-25.10

Қан және лимфаның гистологиясы. Қанжасау

3

9

27.10-01.11

Дәнекертіндері. Құрылымдықэлементтері.

3

10

03.11-08.11

Дәнекер тіндердің мамандануы. Сүйек тіндері.

Аралық бағалау.3

11

10.11-15.11

Бұлшықет тіні

3

12

17.11-22.11

Жүйке тіні. Нейроциттар. Нейроглия, жүйе талшықтары, жүйелік аяқтамалар.

3

13

24.11-29.11

Есту және тепе-тендiк мушелерiнiн гистологиясы.

3

14

01.12-06.12

Кору мушесiнiн гистологиясы.

3

15

08.12-13.12

Аралықбағалау.


3Барлығы

45

2.7.4.Студенттің өзіндік жұмыстарының тақырыптық жоспары


Тақырыптары

Орындалу түрі

Сағат саны
1 кредит1.

Гистология, цитология және эмбриология пәндерінің даму тарихы. Қазақстан Республикасындағы гистология пәнінің даму тарихы.

Презентация,

3

2.

Цитология. Зиянды әсерлерге жасушаның реакциясы. Жасушаның қартаюы мен өлуі.

реферат,

3

3.

Адам эмбриологиясы. Ұрықтың дамуындағы қауіпті кезеңдер.

Презентация,

3

4.

Тіндердің дамуының және эволюциясының заңдылықтары. Тіндердің жіктелуі. Тін гомеостазын қамтамасыз ететін механизмдері мен жүйе түзуші факторлары. Тіндердің өзгергіштік шегі.

реферат,

3

5

Мүшелердің және шырышты қабықшалардың құрамындағы эпителий тіндерінің мамандануы. Бездер. Секреторлық процестің гистофизиологиясы. Өнім бөлу түрлері.

Презентация,

3

6

Қан және лимфа. Қанның адамның жасына байланысты гистологиясы мен регенерациясы.

Презентация,

3

7

Қанжасау. Эмбриональдық қанжасау. Адамның жасына байланысты гистологиясы.

Презентация,

3

8

Шеміршек. Адамның жасына байланысты гистологиясы. Қалпына келуі. Сүйек. Оның эктопиялық дамуы. Сүйектің физиологиялық және жарақаттанудан кейінгі регенарациясы. Сүйек құрылысының қайта қалыптасуына әсер ететін факторлар. Сүйек байламдары.

реферат,

3

9

Бұлшық ет тіндері. Қаңқалық бұлшық ет тінінің адамның жасына байланысты өзгерістері. Жүрек бұлшық ет тінінің қалпына келу қабілеті. Эпидермальдық, нейральдық бұлшық ет тіндері.

Презентация,

3

10

Жүйке тіні. Адамның жасына байланысты гистологиясы, қалпына келуі. Нейрондық теорияның негізгі қағидалары.

реферат,

3

11

Анализаторлар туралы ілім негізінде сезім мүшелерінің сипаттамасы. Рецепторлық жасушалар және рецепция механизмі. Көздің қосымша аппараты. Дәм сезу мүшесі.

Презентация,

3

12

Ас қорыту жүйесі. Сілекей және бадамша бездері, жұтқыншақ.

реферат,

3
Барлығы
45

2.8. Сабақ беру жәнеоқытуәдістері

Дәрістер: жалпышолу, проблемалық.

Тәжірибелік сабақтар: гистологиялық препараттарды микроскопиялық зертеу, суретін салу және сопаама беру, электронды оқулықтармен, жабдықтармен, түрлі – түсті және электронды микросуреттермен, бақылау сұрақтары мен схемалармен жұмыс істеу, тесттік және жағдаяттық есептерді шешу.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): әдебиеттермен, компьютердегі оқу – үйрету бағдарламасымен жұмыс істеу, гистологиялық препаратардың суретін салу және сипаттама беру, лоқиғалық есептерді, тестілерді шешу, реферат дайындап, қорғау.
2.9. Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері: тестілеу, ОСКЕ, жағдайлық есептер

Ағымды бағалау: тестілеу, сұхбаттасу, оқиғалық есептерді шешу, үй тапсырмасын тексеру, студенттердің гисологиялық препараттарды икроскопиялау, электрондық микросуреттерді және кестелерді зертеу барында орындағын тапсырмаларды бақылау.

Аралық бағалау: коллоквиум.

Қорынды бағалау: тест бойынша тексеруден/ сұхбатасудан және тәжірибелік (практикалық) машықтарын анықтаудан (гистологиялық препараттарды, микросуреттерді, электроннограммаларды аырату) тұратын емтихан қабылдау.


Пән бойынша білімі, жасай білуі және дағдыларды бағалау үшiн бақылау-өлшеу құралдар: әрбір деңгейдегі білімді бағалаудың шкаласы мен критерииі (ағымды, аралық, қортынды бақылау). Сабақтардың барлық түрін бағалаудың ережелері, айыппұл санкциясы, қорытынды бағаны апелляцияға беру ережелері.
СӨЖформалары:

1. Клиникалықжағдайларбойынша презентация дайындап, оны қорғау;

2. Сабақтардыңтақырыптарыбойынша презентация түріндеқысқа ЭССЕ-баяндамалардыдайындау;

3. Ғылымижобалардыәзiрлеужәнеқорғау;

СӨЖ көрсетілгенформабойыншаөткізіледі
2.9.1 Оқыту жетістіктерін бақылау жүйесі:
Ағымдық бақылау


  • Тәжірибелік сабақтар:

Ауызша сұрау (әдістемелік нұсқау сұрақтары бойынша студент сабаққа дайын болуы міндетті);

Вариант бойынша жазбаша немесе тест орталығында тестілеу;

Өзіндік жұмыс бойынша тапсырмалардың орындалуын жазбаша немесе ауызша түрде тексеру;


  • СӨЖ

Рефераттарды, баяндамаларды қорғау, презентация көрсету, жағдайлық есептерді, тесттерді құрастырылуын бағалау.
Рубеждік бақылау: жабық тесттер бойынша электронды тестілеу + ашық тесттер бойынша жазбаша тестілеу түрінде, немесе жабық тесттер бойынша электронды тестілеу + ауызша сұрау түрінде коллоквиум.

Қорытынды бақылау: ағымдық және рубеждік бақылау нәтижелерін есепке ала отырып, электронды тестілеу, әңгімелеу және практикалық машықтарды көрсету енетін емтихан.


2.9.2. Білім бақылаудың әртүрлі деңгейлерінде студент білімін бағалау
1. Ағымдық бақылау кезінде білімін бақылау (t1, t2) тәжірибелік сабақтарда, дәрістерде, СӨЖ-ді орындағанда іске асырылады
t1=(ТС о.ш. + СӨЖ о.ш.)/2

t2=(ТС о.ш. + СӨЖ о.ш.)/2, бұл жерде:


t1 – 1-ші рубеждік бақылауға дейін ағымдық бақылау кезінде бағаланған білімнің орташа бағасы (1 кезең)

ТС о.ш. – дәрістер мен тәжірибелік сабақтарда ағымдық бақылау кезінде бағаланған білімнің орташа балы

СӨЖ о.ш-СӨЖ-дің орташа балы

t2– 1-ші рубеждік бақылаудан 2-рубеждік бақылауға дейін жүргізілетін ағымдық бақылау кезінде бағаланған білімнің орташа бағасы (2 кезең)

2.Ағымдық бақылаудың 1-ші және 2-ші кезеңдеріндегі білімнің рейтингі:

R1=(t1+r1)/2; R2=(t2+r2)/2;


Бұл жерде:

R1–1-ші кезеңнің рейтингі, R2–2-ші кезеңнің рейтингі:


r1–1-ші рубеждік бақылауда алынған баға,r2–2-ші рубеждік бақылауда алынған баға

t1-,t2-нің анықтамасы жоғарыда келтірілген

3. 3-ші кезеңде емтихан тапсыруға жіберілу рейтингі (R жіб.) келесі формула бойынша есептеледі:

R жіб.=(R1+R2)/2

Емтихан тапсыруға жіберілу рейтингі 50 балдан (50%) аз болмау керек.

4.4-кезеңде ауызша және тестілеу түрінде емтихан (E) жүргізіледі.

Тестілеу мен ауызша жауапқа ең көбі 50%-дан беріледі.

E=(Тестілеу бағасы*0,5)+( ауызша жауаптың бағасы*0,5)

5.Қорытынды баға-J-5 кезеңде келесі формула бойынша анықталады:

J=(Rжіб*0,6)+(E*0,4)

Қорытынды бағаның (J) максималды балы 100-ге тең.R жіб.-нің аксималды шамасы қорытынды бағаның 0,6% (немесе 60 балл) құрайды,ал емтихан бағасының максималды шамасы–0,4(немесе 40 балл) құрайды.
6.Білім бақылаудың әр түрлі деңгейлеріндегі білімді бағалаудың критерийлері мен шкалалары.
Білім бақылаудың барлық түрінде білімді 100 балдық-100%-дық жүйе бойынша бағалайды.

1-кесте


Ағымдық білім бақылау жүргізу кезіндегі білімді бағалаудың критерийлері мен шкалалары (тәжірибелік сабақтар, дәрістер, СӨЖ, ОСӨЖ)
Бағалар

Орындалу критерийлері

Өте жақсы 90-100 балл

Жақсы 75-89 балл

Қанағаттанарлық 50-74 балл

Қанағаттанарлықсыз 0-49 балл

1

Сабақтарға, дәрістерге қатысу

Міндетті түрде

Міндетті түрде

Міндетті түрде

Міндетті түрде

2

Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтарға дайындық деңгейі

Бағдарламалық материал толық меңгерілген ешбір қателік жоқ өзіндік ойлау қабілетін көрсеткен

Бағдарламалық материалдың меңгерілуі 75% төмен емес, жауап беру барысында үлкен қателік жоқ

Бағдарламалық материалды меңгеруі 50% кем емес. Пренципиальды емес кемшіліктер немесе, студент оқытушының көмегімен түзеткен, пренципиальды қателіктер жіберілген

Бағдарламалық материалдың жартысынан артығын игерген, жауап берген кезде пренципиальды қате жіберген

3

Тақырыпты талқылауға қатысу

Белсенді

Белсенді

Сирек қатысады

Қатыспайды

4

Дұрыс орындалған зерттеулердің СӨЖ-гі сұрақтарға, тесттерге жауаптардың және т.б. саны

86-100%

75-85%

60-74%

Менее 60%

5

Тапсырманы өз бетімен орындалуы

Тапсырмалардың 90-100% өз бетімен орындалуы

Тапсырмалардың 75-89% өз бетімен орындалуы

Тапсырмалардың 50-74% өз бетімен орындалуы

Тапсырмалардың 50%-дан аз санының өз бетімен орындалуы

6

Тапсырманы орындау барысындағы қателіктер мен кемшіліктер сипаты

Студенттің өзі түзеткен пренципиальды емес кемшіліктер

Студенттің өзі түзеткен пренципиальды емес кемшіліктер немесе пренципиальды қателіктер

Студенттің мұғалім көмегімен түзетілген принципиалды емес кемшіліктер немесе принципиалды қателіктер

Өрескел қателіктер

7

Тақырып сұрақтары бойынша өз бетімен дайындалуы және СӨЖ дайындау кезінде қолданылған әдебиеттер

Оқулықтар, оқу нұсқаулар, монографиялар, интернеттен алынған материалдар

Жалпы гигиена және басқа гигиена пәндері жөніндегі оқулықтар, интернеттен алынған материалдар, мерзімді басылымдар.

Оқытушы ұсынған жалпы гигиена және басқа гигиена пәндері жөніндегі оқулықтар

Оқытушы ұсынған жалпы гигиена

жөніндегі оқулықтар
8

Қорытынды мен ұсыныстар құрастыру

Қорытындыны барлық мәліметтерді толық талдау негізінде өз бетімен жасаған, анық дәлелдеген

Қорытындыны оқытушы көмегімен барлық мәліметтерді толық талдау негізінде жасаған. Жеке сұрақтары дәлелдеуді қажет етеді.

Материалды жүйеге келтіруді қиынсынды, мұғалім көмегін қажет етті

Оқытушы көмегінсіз материалды жүйеге келтіре алмады

9

СӨЖ орындау барысы мен нәтижелерін жазбаша дайындау

Талапқа сай

Талапқа сай

Пренципиалды емес кейбір кемшіліктері бар

Дайындалу толық емес, қателіктері бар

10

Дәріс конспектінің болуы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

Конспектінің болуы мен бақылау сұрақтарына толық жауап беруі

Конспектінің болуы мен бақылау сұрақтарына толық емес жауап беруі

Конспектінің болуы және болмауы, бұл бақылау сұрақтарына жауап бермеуі

Конспектінің болуы, болмауы, бұл бақылау сұрақтарына жауап бермеуі. Дәрісте болмауы

Дәрісте, сабақта болмауы – 0 балл, СӨЖ болмауы 0 балл, кешігу-минус 10 балл

  • Бағалау кезіндегі бірінші дәрежелерге жататын критерийлер:№2,4,5,6,8

  • СӨЖ бағалау үшін 2, 4 - 9, 12 критерийлерді қолдану керек

  • Дәрістерді бағалау үшін 1, 10 критерийлерді қолдану керек

2-кесте

Рубеждік және қорытынды білім бақылау жүргізу кезіндегі білімді бағалаудың критерийлері мен шкалалары.Салттық жүйе бойынша баға

Ауызша сұрау барысындағы бағалаудың критерийлері

Пайыздық көлемі (балл)

5

Бағдарламалық материалды меңгеру толық, ешқандай қате ждібермеген, нақты ойлауы көрінеді

86-100

4

Бағдарламалық материалды меңгерілуі 75 %, төмен емес, жауапта принципиальды емес қателіктер немесе принципиальды түрде жіберілген студенттің өзімен түзетілген қателер бар

75-85

3

Бағдарламалық материалды меңгерілуі 50%-дан төмен емес, жауапта принципиальды емес қателіктер немесе принципиальды түрде жіберілген, студенттің өзімен немесе оқытушының көмегімен түзетілген қателер бар, сонымен бірге жауапты, сұрақтың мәнін түсінбей, береді.

50-74

2

Бағдарламалық материалды меңгерілуі 50%-дан төмен, жауапта принципиальды түрде жіберілген қателер бар, жауапты, сұрақтың мәнін түсінбей, береді.

50 % аз

3-кесте

Пән бойынша қойылатын қорытынды әріптік –балдық- рейтингті бағаӘріптік жүйе бойынша бағалау

Балдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық көлемі,%

Салттық жүйе бойынша бағалау

A

4,0

95-100
A-

3,67

90-94

Үздік

B+

3,33

85-89
B

3,0

80-84

жақсы

B-

2,67

75-79
C+

2,33

70-74
C

2,0

65-69
C-

1,67

60-64

қанағаттанарлық

D+

1,33

55-59
D

1

50-54
F

0

0-49
Қорытынды баға студенттің R жіб. Мен қорытынды бақылау бойынша юағалары 50 % -дан кем болмаған жағдайда ғана есептеледі.

2.10. Әдебиеттертізімі.

Негізгі:

1. Гисология: Оқуқұралытөртбөлімді/ Ж.О. Аяпова. Алматы: «Кітап» баспасы. – 2005. – 285 б.

2. Гисология, цитология және эмбриология аласы медицина жоғарғыоқуорындарыныңстудентерінеарналған. / Р.Б. абильдинов, Ж.О. Аяпова, Р.И. Юй. – Алматы: «Эффект» баспасы, 2006. – 411 б.

3. Гисология, цитология және эмбриология атласы: медициналық жоғарыоқуорындарыныңстуденттерінеарналоқуқұралы. / П. Қазымбет, М. Рысұлы, Ж.Б. ахметов. – астана, 2005. – 400б.

4. Ауызқуысы мен тістердіңгистологиялықнегіздері: Оқуқұралытөртбөлімді/ Р.И. Юй. Алаты, 2001 – 200б.
Қосымша:

1. Гистология: Оқу құралы. Ажаев С.А. Төртбөлімді. Кентау: Еркін и К – ХХІ, 2004.

2. Цитология, жалпыэбриология және гистология негіздері. Рысұлы М., Омаров К. / ҚР БМ Яссауиаындағыхалықаралыққазақ – түрікуниверситеті. – Алаты: Ғылым, 1996. – 224 б.

3. Гистология және эмбриология негіздері (оқулық). Нұрышев М. – Алматы: Санат, 1998. – 160 б.
___________________________________________________________________________________
Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет