ЖҰмыс бағдарламасы mggkokgf 4309 «Мұнай, газ және газдыконденсат кен орындарының кәсіптік геофизикасы»Дата22.03.2018
өлшемі191.82 Kb.
#62556
түріЖұмыс бағдарламасы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


БЕКІТЕМІН

Ғылыми кеңес төрағасы,

ҚарМТУ ректоры,

_________Ғазалиев А.М.

«____» _________ 2016ж.
ОҚУ-ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
MGGKOKGF 4309 «Мұнай, газ және газдыконденсат кен орындарының кәсіптік геофизикасы» пәні

(код - атауы)


OBGFAZ 7 Өлшеу және бақылаудың геофизикалық әдістерін зерттеу модулі

(код – атауы)5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы

(шифр -атауы)


Тау-кен факультеті
«Пайдалы кенорындарын қазып өндіру» кафедрасы

2016


Оқу-жұмыс бағдарламасын әзірлеген: Хусан Б.

«Пайдалы кен орындарын қазып өндіру» кафедрасының отырысында талқыланған «____»______________2016 ж. № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі_________ Т.К.Исабек «____»__________2016 ж.

(қолы) (А.Ж.Ә.)


Тау-кен факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған

«____»______________2016ж. № _______ хаттама

Төрайымы _______________ Старостина О.В. «____»____________ 2016 ж.

(қолы) (А.Ж.Ә.)

Пәннің еңбек көлемділігі


Семестр

Кредиттер саны

ECTS

Сабақ түрі

СӨЖ сағатта

рының саныЖалпы сағат саны

Бақылау түрі

Қатынас сабақтарының саны

СОӨЖ сағатта

рының сакныБар

лық сағат саныдәріс

практикалық сабақтар

зертханалық сабақтар

5

күндізгі


қыс

5

3

15

30

-

45

90

45

135

ЕПән сипаттамасы

«Мұнай, газ және газдыконденсат кен орындарының кәсіптік геофизикасы» Пәнді оқытудың мақсаты кәсіптік қызмет негізін құрайтын базалық білімді қамтамасыз ету; методология саласындағы ғылыми білімді қамтамасыз ету; мұнайгаз ісі саласындағы практикалық тәжірибені және кәсіптік біліктілікті дамыту болып табылады.


Пәннің мақсаты

«Мұнай, газ және газдыконденсат кен орындарының кәсіптік геофизикасы» білімгерлерді жердің геологиялық құрылымымен, мұнай кен орын дарының геологиялық ерекшкліктерімен, оның ішінде Қазақстанның мұнай –газ провинцияларының геологиялық , гидрологиялық, инжи нерлі-геологиялық, геофизикалық өзгешіліктерімен таныстыру

.

Пәнді білімгер оқу барысында

үйрену керек:

Мұнай, газ және газконденсатты кен орындарын толық зерттеуде бірінші кезекте геологиялық барлау жұмыстары жүргізіледі. Олардың нәтижелерінде мұнайлы-газды қабаттардың геологиялық құрылымдары анықталады.


Негізгі біліктілігі мен дағдылығы:

-Студенттер курсты оқу нәтижесінде мыналарды білуі тиіс

-Күрделі емес геологиялық, геофизикалық материалдарды талдау;

-Мұнай газ ісі саласындағы ғылыми, өндірістік және тәжірибелік тапсырмаларды орындау үшін алынған білімді қолдану;

-Әртүрлі шөгінді таужыныстарды анықтау үшін тәжірибиелі дағдылана білу.
Пререквизиттер

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет:

MGKONT 3318 Мұнай мен газды қайта өңдеудің негізгі тәсілдері

MGZhDZhB3208 Мұнай газ жабдығына диагностика жасау және оны бақылау

GGKKOI 2302 Газ және газдыконденсатты кен орындарын игеру

MOTT 3301 Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы

MGIN 2217 Мұнай газ ісінің негіздері
Постреквизиттер

«Мұнай, газ және газдыконденсат кен орындарының кәсіптік геофизикасы» пәнін меңгеру барысында алынған білім:

Дипломдық жұмысты орындау барысында қолданады.
Пәннің тақырыптық жоспары


№ п/п

Тарау атауы, (тақыптар)

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ.

дәріс

практи

калық


зертха

налық


СОӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе,пәннің мақсаты мен қыс қаша мазмұны

1

-
3

3

2

Мұнайлы қабаттардың геофизикалық факторлары.

1

2
3

3

3

Сулы, газды,мұнайлы қабаттардың бастапқы қалып-тасулары.Олардың шектелуі.

1

2
3

3

4

Кен орындарының ішкі геофизикалық құрылымдары.

1

2
3

3

5

Мұнай газ кендерін іздестіру,барласа өндіру салала рында қолданылған ұңғыма сипат тамалары.

1

2
3

3

6

Кен орындарының энерге тикалық көрсеткіштері.

1

2
3

3

7

Мұнай газ миграциясы және қорларының жиналу процестері.

1

2
3

3

8

Мұнай-газ қорларын есептеу әдістері.

1

2
3

3

9

Кен орындарын гео логиялық зерттеу негіздері. Геологиялық барлау жұмыстарын жүр гізу.

1

2
3

3

10

Геофизикалық және геохимиялық барлау жұмыстары.

1

2
3

3

11

Геологиялық іздеу және барлау кезеңдері сипаттамалары.

1

2
3

3

12

Кен орындарын игеруді бақылау және реттеу.

1

2
3

3

13

Геофизикалық құжаттарды сараптау.

1

2
3

3

14

Жер қабатындағы сулар.Сулардың геохимиясы. Судың құрамын жіктеу.

1

3
3

3

15

Жер асты суларының қозғалысы. Сүзілетін сулар анықтамасы. Ащы тұзды сулардың пайда болулары.

1

3
3

3

Барлығы:

15

30
45

45


Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі

1.Мұнайлы қабаттардың геофизикалық факторлары(2 cсағат).

2.Сулы, газды,мұнайлы қабаттардың бастапқы қалып-тасулары.Олардың шектелуі(2 cсағат).

3.Кен орындарының ішкі геофизикалық құрылымдары(2 cсағат).

4.Мұнай газ кендерін іздестіру,барласа өндіру салала рында қолданылған ұңғыма сипат тамалары(2 cсағат).

5.Кен орындарының энерге тикалық көрсеткіштері(2 cсағат).

6.Мұнай газ миграциясы және қорларының жиналу процестері(2 cсағат).

7.Мұнай-газ қорларын есептеу әдістері(2 cсағат).

8.Кен орындарын гео логиялық зерттеу негіздері. Геологиялық барлау жұмыстарын жүр гізу(2 cсағат).

9.Геофизикалық және геохимиялық барлау жұмыстары(2 cсағат).

10.Геологиялық іздеу және барлау кезеңдері сипаттамалары(2 cсағат).

11.Кен орындарын игеруді бақылау және реттеу(2 cсағат).

12.Геофизикалық құжаттарды сараптау(2 cсағат).

13.Жер қабатындағы сулар.Сулардың геохимиясы. Судың құрамын жіктеу(3 cсағат).

14.Жер асты суларының қозғалысы. Сүзілетін сулар анықтамасы. Ащы тұзды сулардың пайда болулары(3 cсағат).


Курстық жобалар (жұмыстар)

қарастырылмаған


Студент пен оқытушының өздік жұмысының тақырыптық жоспарыСОӨЖ тақырыбының атауы

Сабақ мақсаты

Сабақ өткізу түрі

Сабақ мазмұны

Ұсыныла

тын әдебиет1

Мұнайлы қабаттардың геофизикалық факторлары.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

2

Сулы, газды,мұнайлы қабаттардың бастапқы қалып-тасулары.Олардың шектелуі.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

3

Кен орындарының ішкі геофизикалық құрылымдары.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

4

Мұнай газ кендерін іздестіру,барласа өндіру салала рында қолданылған ұңғыма сипат тамалары.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

5

Кен орындарының энерге тикалық көрсеткіштері.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

6

Мұнай газ миграциясы және қорларының жиналу процестері.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

7

Мұнай-газ қорларын есептеу әдістері.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

8

Кен орындарын гео логиялық зерттеу негіздері. Геологиялық барлау жұмыстарын жүр гізу.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

9

Геофизикалық және геохимиялық барлау жұмыстары.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

10

Геологиялық іздеу және барлау кезеңдері сипаттамалары.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

11

Кен орындарын игеруді бақылау және реттеу.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-3]

12

Геофизикалық құжаттарды сараптау.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[5-7]

13

Жер қабатындағы сулар.Сулардың геохимиясы. Судың құрамын жіктеу.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[7]

14

Жер асты суларының қозғалысы. Сүзілетін сулар анықтамасы.

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-7]

15

Ащы тұзды сулардың пайда болулары

Тақырып бойынша білімді

тереңдетуБерілген мәліметтер бойынша есептер шығару

Берілген мәліметтер нұсқа бойынша

[1-7]

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы

1.Мұнайлы қабаттардың геологиялық факторлары.

2.Сулы, газды,мұнайлы қабаттардың бастапқы қалып-тасулары.Олардың шектелуі.

3.Кенорындарының ішкі геологиялық құрылымдары.

4.Мұнай газ кендерін іздестіру,барласа өндіру салала рында қолданылған ұңғыма сипат тамалары.

5.Кен орындарының энерге тикалық көрсеткіштері.

6.Мұнай газ миграциясы және қорларының жиналу процестері.

7.Мұнай-газ қорларын есептеу әдістері.

8.Геологиялық барлау жұмыстарын жүр гізу.

9.Геофизикалық және гео химиялық барлау жұмыстары.

10.Геологиялық іздеу және барлау кезеңдері сипаттамалары.

11.Кен орындарын игеруді бақылау және реттеу.

12.Геологиялық құжаттарды сараптау.

13.Жер қабатындағы сулар.Сулардың геохимиясы. Судың құрамын жіктеу.

14.Жер асты суларының қозғалысы. Сүзілетін сулар анықтамасы. Ащы тұзды сулардың пайда болулары.

15. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу.Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі

Бақылау

түрі


Тапсырма мақсаты

Ұсынылған

әдебиет


Орындау

ұзақтығы


Бақылау

түрі


Тапсыру

мерзімі


Балл

1

2

3

4

5

6
Сабаққа қатысу

Мұнай және газ кенорындарын барлау

[ 1-3 ], [4 ], [7], қысқаша дәріс жасау

4 апта

Ағымдық

6 апта

10

Тест

Бұрғылау колонкасы және оның құрамы мен тағайындалуы

[ 1-3 ], [4 ], [7], қысқаша дәріс жасау

6 байланыс сағаты

Межелік

7 апта

20

Практикалық сабақтарды орындау

Аналитикалық және тану қабілетін арттыру

[ 1-3 ], [4 ], [7],

қысқаша дәріс жасау5 апта

Ағымдық

12 апта

10

Дәріс

Мұнай және мұнай өнімдерін сақтау.

қысқаша дәріс жасау

4 байланыс сағаты

Межелік

14 апта

20

Е

Пәнді игеру материалын тексеру

Негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі

2 байланыс сағаты

Қортынды

Сессия кезінде

40

Барлығы
100

Негізгі әдебиет

  1. Аманиязов К.Н. Мұнай –газ кендері кәсіпшілігінің геологиясы.Астана,Фолиант, 2003-3дана.

  2. Сапарбаев К. Геология және гидрогеология. Алматы, Ана тілі,1991-50 дана.

  3. Иванов М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии.М.Высшая школа, 1980-10 дана

  4. Аманиязов К.Н.,Ахметов А.С.,Кожахмет К.А. Қазақстанның мұнай –газ кендері. Астана,Фолиант, 2003-3дана.

  5. Жолтаев Г.,Булекбаев З.Тектоника и нефтегазоносность Прикаспийской синеклизы.Алматы,Геология,1975-3


Қосымша әдебиет

1. Амирова Г.К. и др. Основы геофизических методов - на казахском языке. – Учебное пособие. Алматы: НИЦ КОУ, 2011, 276 с.2. Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов- Москва "Недра" 1978г. -319с
Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> Силлабусы%20от%20ХУСАН%20Б
syllabus -> Выписка из истории болезни
syllabus -> Исследование в проходящем свете и метод бокового освещения и биомикроскопия
syllabus -> Жалобы: на болезненность в правой подвздошной области
syllabus -> Деформирующий остеоартроз (первичный и вторичный доа)
syllabus -> 1. Стенками барабанной полости не являются:(3) Средняя. Сагитальная
Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> Бекітемін ғылыми кеңесінің тӛрағасы


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет