ЖҰмыс бағдарламасы «Жол қозғалысын ұйымдастыру»Дата24.04.2018
өлшемі167.98 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
пгу_блэк1
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Көлік техникасы және логистика кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Жол қозғалысын ұйымдастыру» пәнінен
050901, 5В090100 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандықтың студенттеріне арналған

Павлодар


пгу_блэк1


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

пгу_блэк1

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

____________ Пфейфер Н.Э.

«___»_____________20__ж.


Құрастырушы: аға оқытушы________Бейсенова Х.З.
Көлік техникасы және логистика кафедрасы
050901, 5В090100 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандықтың студенттеріне арналған
«Жол қозғалысын ұйымдастыру» пәні бойынша
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
___________________ бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және

(бекіту күні)

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ Ордабаев Е.К. 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған __________________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы____________Ахметов Ж.Е. 20__ж. «___»___________
КЕЛІСІЛГЕН

ММЖжК факультет деканы____________Токтаганов Т.Т. 20__ж. «___»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ___________ Варакута А.А. 20__ж. «___»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама
1 Пәннің міндеті және мақсаты


    1. Пәнді оқыту мақсаты

Пәнді оқыту мақсаты - жол қатынасьш ұйымдастырудың теориялық негіздерімен, көлік кұралдарының және жаяу жүргіншілердің көше және жол қатынасын сипаттайтын параметрлерімен, жол қатынасын ұйымдастыруды зерттеу және оңтайландыру тәсілдерімен таныстыру болып табылады.


    1. Пәнді зерделеу міндеттері

Пәннің міндеттері маманның кәсіптік кызметіне байланысты, оның білім мен дағдысына қойылатын біліктілік сипаттамасының шарттарымен, сондай-ақ басқарушылық кұжаттармен айқындалады.

Осы курстың негізгі міндеті - жол қатынасының заңдылықтарын және оны зерттеу әдістерін ұғыну үшін қажетті білім негізін қалыптастыру, жол қатынасының инженерлік және ұйымдастырушылық мәселелерін шешу кезінде жүйелік тәсілді қолдана білу негізінде жатыр.


1.3 Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгер білуі керек:

-жол қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік қүжаттардың негізгі ережелерін;

-жол қатынасын ұйымдастырудың теориялық негіздерін; көлік құралдары мен жаяу жүрпншілердің қозғалысын сипаттайтын параметрлерді;

-жол қатынасын ұйымдастырудың негізгі әдістемелік принциптерін және оларды нақты жағдайда шепіу тәсілдерін;

-жол қатынасы үрдісін бағалау критерийлерін;

-жол қатынасын ұйымдастыру бойынша отандык, шетелдік тәжірибені және оны дамыту келешегін.    1. Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгер істей білуі керек:

-ЖКУ статистикасы материалдарын талдауды;

-көлік құралдары және жаяу жүргіншілер қозғалысының тәртібін зерттеуді;

-көше-жол желісіне тексеру жүргізуді және қазіргі жол қатынасын үйымдастырудағы кемшіліктерді анықтауды;

-әр түрлі жол, көлік және метеорологиялык жағдайлардағы қозғалыс қауіпсіздігін жақсарту және оны қамтамасыз ету бойынша кешенді инженерлік шаралар әзірлеуді.


2 Пререквизиттер

- автокөлік құралдары;

- жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары.
3 Постреквизиттер

- Жол жағдайы және қозғалыс қауіпсіздігі.
4 Пәннің мазмұны


4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырып аты

Сағат саны

Дәр.

Тәжір

Зертх,

СӨЖ

1

Кіріспе

112

2

Жол қатынасының сипаттамалары

3

6
12

3

Жол қатынасын зерттеу

312

4

Жол қатынасын зерттелеудің теориялық негіздері

3

4
12

5

Жол қатынасын ұйымдастыру бойынша тәжірибелік шаралар

3

5
12

6

Айрықша жағдайлардағы қозғалысты үйымдастыру

212
Барлығы

15

15
604.2 Теоретикалық курстың мазмұны
Тақырып 1. Кіріспе

Жол қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі мәселелер және оларды шешу жолдары. Жол қатынасы және «жүргізуші-автомобиль-жол-орта» жүйесі туралы үғым. Жол қатынасын ұйымдастыру қызметінің негізгі бағыттары.


Тақырып 2 Жол қатынасының сипаттамалары.

Көше-жол желісі. Көлік күралдары мен жол жүргіншілерінің козғалысын сипаттайтын негізгі параметрлер. Жолдың өткізу мүмкіндігі туралы ұғым. Қалалық қатынас жолдарының өткізу мүмкіндігін анықтау.


Тақырып 3 Жол катынасын зерттеу.

Жол қатынасын зерттеу әдістерінін жіктемесі және жалпы сипаттамасы. Жол қатынасын заттай зерттеу әдістемесі. Жол жағдайын тексеру. Стационар постарындағы жол қатынасының процесін бақылау. Жылжымалы қүралдардың көмегімен жол қатынасының параметрлерін зерттеу.

Жол қатынасын зерттеуге арналған аппаратура.

Жол қатынасын зерттеуді жоспарлау. Жол қатынасының заттай зерттеулер нәтижелерін өңдеу үшін ЭЕМ қолдану.


Тақырып 4 Жол қатынасын зерттелеудің теориялық негіздері.

Жол қатынасы міндеттерін шешудің жүйелік тәсілі. Көлік ағынының математикалық сипаты. Көлік ағынының негізгі диаграммасы.


Жол қатынасын ұйымдастырудьщ әдістемелік негіздері.

Жол қатынасын ұйымдастырудың негізгі бағыттары мен тәсілдері. Қозғалыстың кеңістік пен уақыттағы бөлінуі.'Бірыңғай көлік ағындарын қалыптастыру. Қозғалыстың жылдамдык кестесін оңтайландыру. Жол қатынасын ұйымдастыру тиімділігін бағалау. Жол қатынасын ұйымдастыруды жобалау.


Тақырып 5 Жол қатынасын ұйымдастыру бойынша тәжірибелік шаралар.

Жол қиылыстарындағы қозғалысты ұйымдастыру. Айналмалы қозғалысты ұйымдастыру. Жол қиылыстарында бағдаршамдық реттеуді қолдану.

Көше-жол желісінде біржақты қозғалысты қолдану.

Ар-тықшылығы және кемшілігі. Кіріспе шарттары. Біржақты қозғалыс түрлерінің жіктемесі. Жаяу жүргіншілер қозғалысын үйымдастыру. Жаяу жүргіншілер жолдарына қойылатын негізгі талаптар. Көше мен жол бойын-дағы жаяу жүргіншілер қозғалысын ұйымдастыру. Жаяу жүргіншілер өткелін ұйымдастыру. Оларды орналастыру және жабдықтау. Жаяу жүргіншілер ай-мақтары.

Жолаушылардың бағытты көлігінің қозғалысын үйымдастыру.

Қатынас жылдамдығы. Аялдама пунктерінің өткізу мүмкіндігі, орналасуы және жабдықталуы. Жолаушылардың бағытты көлігінің басымдылык қозғалысын ұйымдастыру. Автомобильдердің уақытша тұрақтарын ұйымдастыру. Көлік құралдарына арналған уақытша тұрақтар жіктемесі. Жол қозғалысына қатысатындарды ақпаратпен қамтамасыз ету. Алаңдардағы қозғалысты ұйымдастыру.


Тақырып 6 Айрықша жағдайлардағы қозғалысты үйымдастыру.

Жол қатынасының айрықша жағдайларын жіктеу және сипаттау. Апат ерекшелігі және тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шаралар . Көшелер мен жолдарды табиғи жарықтандыру. Қыс жағдайында қозғалысты ұйымдастыру. Жолдарды тазартуға және қарды жинауға қойылатын талаптар. Жол жабынының мұздануымен күрес. Қыс кезінде жүргізушілердің көру бағдарын жақсарту.

Жолдарды жөндеу орындарындағы қозғалысты ұйымдастыру.

Жол жүмыстары телімдеріндегі көлік қүралдары қозғалысының ерек-шеліктері. Жолдарды жөндеу орындарындағы қозғалысты үйымдастырудың негізгі әдістері. Темір жол өтпелеріндегі қозғалысты үйымдастыру. Темір жол өтпелерін орналастыру және жабдықтау ережелері. Таулы жер жолдарында қозғалысты үйымдастыру.

Көлік ағынының бөгелісі кезінде қозғалысты ұйымдастыру.

Жол қозғалысына қатысатындарды ақпаратпен қамтамасыз ету. Жол

қатынасын ұйымдастыру әдістерін келешекте жетілдіру.


4.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
Тақырып 2. Тәжірибелік жұмыс №1. Көлік құрамының қарқындылығы мен құрамын анықтау.

Тақырып 2. Тәжірибелік жұмыс №2. Қозғалыс жолақтарының санын анықтау.

Тақырып 2. Тәжірибелік жұмыс №3. Көлік ағындарының қарқындылығы картограммасын құру

Тақырып 4. Тәжірибелік жұмыс №4. Қиылыстың күрделесін анықтау.

Тақырып 4. Тәжірибелік жұмыс №5. Қатынас жылдамдылығын анықтау.

Тақырып 5. Тәжірибелік жұмыс №6. Көлік құралдарының кідірстерін анықтау.

Тақырып 5. Тәжірибелік жұмыс №7. Қанықтыру ағынды анықтау.
4.4 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағаттағы көлем

1

Дәріс сабағына дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материал оқу,есеп дайындау)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30


3

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

(және басқа)Коллоквиум

(және басқа)


12


4

Бақылау шараларына дайындалу
РК 1, РК 2, тестілеу

3


Барлығы:

60

Студенттердің өздігінің зерттеуіне тақырыптар тізімі:
  1. Жол қатынасының заттай зерттеулер нәтижелерін өңдеу үшін ЭЕМ қолдану [2]

  2. Алаңдардағы қозғалысты ұйымдастыру [2]

  3. Темір жол өтпелеріндегі қозғалысты үйымдастыру. Темір жол өтпелерін орналастыру және жабдықтау ережелері. Таулы жер жолдарында қозғалысты үйымдастыру [2,3]

  4. Жол жүмыстары телімдеріндегі көлік қүралдары қозғалысының ерек-шеліктері. Жолдарды жөндеу орындарындағы қозғалысты үйымдастырудың негізгі әдістері [3]

5 Әдебиеттер

5.1 Негізгі

1. Алиев Б. А. Тракторлар мен автомобильдер (теориясы), Алматы, 2005.-296 бет.

2. Жүнісбеков П. Ж. Автомобильдің құрылысы және пайдаланылуы: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2007. – 330 бет.

3. Алиев Б. А., Жүнісбеков П. Ж. Тракторлар мен автомобильдер (құрылысы). Алматы: «НАЗ-9» ЖШС 2005. -360 бет.
5.2 Қосымша

1. СНиП РК 3.03-09-2003. – Астана, 2003. – 48 с.


Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

6 Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

050901, 5В090100 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандықтың студенттеріне арналған


Пәннің атауы « Жол қозғалысын ұйымдастыру»

Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емтбар-лығы

дәр

тәжр

бар

лы

ғыСӨЖ

ОБ база-сындағы іштей

2

90

30

60

6


6

2

30

15

15

60

30


Кафедра меңгерушісі ___________ Ордабаев Е.К. 20__ж. «____» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет