Жасыл балдырларға тән пигменттер: A. ХлорофиллДата15.07.2017
өлшемі413.88 Kb.

Жасыл балдырларға тән пигменттер:

A. Хлорофилл «с»

B. Хлорофилл «а»

C. Хлорофилл «а» және «d»

D. Хлорофилл «а» және «с»

E. Хлорофилл «а» және «в»

Балдырларға тән қоректену әдісі:

A. Бүрмекшелену

B. Көбею ерекшелігі

C. Жануарларды еліктіру

D. Суға байланысты

E. Фотосинтезге бейімделу

Балдырдардың денесінің әртүрлі реңін анықтайтын белгі:

A. . Бүркеншектік

B. Көбею ерекшелігі

C. Жануарларды еліктіру

D. Суға тәуелділігі

EФотосинтезге бейімделу

Дене құрылысының типіне және көректену тәсіліне  қарай балдырлар:

A. Талломды, сапрофитті ағзалар

B. Жапырақ сабақты, гетеротрофты ағзалар

C. Жапырақ сабақты, гетеротрофты ағзалар

D. Гетеротрофты, талломды ағзалар

E. Талломды, автотрофты ағзалар
Тұщы сулардағы балдырлардың реңі:

A. Көк


B. Қоныр

C. Сары


D. Қызыл

E. Жасыл
Теңіздерде тереңде тіршілік ететін балдырлардың реңі:

A. Жасыл, қызыл

B. Қоныр, жасыл

C. Қоныр, қызыл

D. Жасыл


E.Қызыл
Балдырларға тән қоректену:

A. Хемотрофты

B. Сапрофитты

C. Гетеротрофты

D. Паразитты

E. Фототрофты

Төменде аталған балдырлардың қайсысы талшықсыз, бірклеткалы, суда тіршілік етеді, тағамдық және мал азықтық маңызы бар:

A. Хлорококк

B. Хламидамонада

C. Улотрикс

D. Вольвокс

E. Хлорелла

Апланоспораның зооспорадан айырмашылығы:

A. Қозғалғыш

B. Қозғалғыш, көп талшықт

C. Бір талшығы бар, қозғалғыш

D. Екі талшығы бар, қозғалғыш

E. Қозғалмайды, талшықсыз

Жасыл балдырлардың көбею тәсілі:

A. Вегетативті

B. Вегетативті, жыныссыз, жынысты

C. Вегетативті, жынысты

D. Жынысты

E. Жыныссыз

Периноидтың атқаратың қызметі:

A. Жыныссыз және жынысты көбею қызметін атқару

B. Вегетативтік көбею қызметін атқару

C. Жыныссыз көбею қызметін атқару

D. Жынысты көбею қызметін атқару

E.Қор затын жинаушы

Улотрикстің көбею тәсілі:

A. Вегетативті, жынысты

B. Жыныссыз

C. Вегетативті

D. Жыныссыз, жынысты, вегетативті

E. Жыныссыз, жынысты

Планктонды балдырлар:

A. Хлорококк, вольвокс, хламидомонада

B. Хламидомонада, вольвокс, улотрикс, хара

C. Улотрикс, хлорелла, каулерпа

D. Су торшасы, вольвокс, хара

E. Хламидомонада, вольвокс, пандорина

Бентосты балдырлар:

A. Хара, улотрикс, вольвокс

B. Хламидомонада, улотрикс, хлорелла

C. Каулерпа, вольвокс, су торшасы

D. Каулерпа, хлорококк, хламидомонада

E. Улотрикс, каулерпа, хара

Жасыл балдырлар кластарын ата:

A. Харалар, коньюгаттар, тең талшықтылар

B. Вольвокстер, коньюгаттар, сифондылар

C. Тең талшықтылар, вольвокстер, улотрикстер

D. Коньюгаттар, улотрикстер, вольвокстер

E. Тең талшықтылар, сифондылар, коньюгаттар

Тең талшықтар класына жататын қатарды атаңыз:

A. Протококктар, улотрикстер, сифондылар

B. Зигнемалықтар, сифондылар, вольвокстер

C. Вольвокстер, десимиялықтар, мезотаниялықтар

D. Улотрикстер, вольвокстер, Хламидомонада, хлорококктар, хетерофоралар, сифондылар

E.Улотрикстер, зигнемакалықтар, вольвокстер

Протококкалылар қатарының өкілдері:

A. Ульва, Пандорина, Хлорококк

B. Ульва, Пандорина, Хламидоманада

C. Хлорелла, Хламидоманада, Каулерпа

D. Су торшасы, Хлорелла, Каулерпа

E. Хлорелла, Педиаструм, Су торшасы

Коньюгация процесі кездесетін балдырлар:

A. Улотрикс, Мужоция, Зигнема

B. Ульва, Улотрикс, Спирогира

C. Спирогира, Мужоция, Десмидиум

D. Ульва, Зигнема, Каулерпа

E. Каулерпа, Зигнема, Кодиум

Диатомды балдыр клеткасы құрылысының ерекшелігі:

A. Клетка қабырғасы целлюлозадан тұрады

B. Микроскопия мөлшердегі бірклеткалы ағзалар

C. Клетка қабырғасы төменгі

D. Клетка қабырғасы панцирден тұрады

E.Клетка қабырғасы кремнезмнан тұрады, эпитека және гипотекадан тұрады

Ауксоспора дегеніміз:

A. Талшығы жоқ споралар

B.Ұрықтанудан кейін түзілген зигота

C.Қозғалғыш споралар

D.Талшығы бар споралар

E.Қозғалмайтын споралар

Пиннулярияның даму кезеңіндегі басым фаза:

A  Талшығы жоқ споралар

B.Ұрықтанудан кейін түзілген зигота

C.Қозғалмайтын споралар

D.Талшығы бар споралар

E.Қозғалғыш споралар

Қоныр балдырлардың дене құрылысы:

A.Тыныштық фаза

B.Гаплоидты және дикарионды

C. Дикарионды

D. Диплоидты

E. Гаплоидты

Қоңыр балдырға тән пигмент:

A. Фикоэритрин

B. Хлорофилл

C. Ксантофилл

D. Хлорофилл, ксантофилл

E. Фукоксантин

Жапырақтәрізді пластинкасы жыл сайын өлетін балдыр:

A. Қызыл балдыр

B. Сары-жасыл балдыр

C. Диатомды балдыр

D. Жасыл балдыр

E. Қоңыр балдыр

Ұрпақ ауысуы жоқ қоңыр балдырлардың бір тобын ата:

A. Ламинариялықтар

B.Эктокарпалықтар

C. Гетерогенераттылар

D. Изогенераттылар

E. Циклоспоралылар

Гетерогенераттылар тобына жататын қатарды ата:

A. Фукустар

B. Кутелярилар

C. Эктокарпалықтар

D. Диктиоталылар

E. Ламинариялықтар

Кондитер өндірісіне және микробиологияға қажетті зат алатын балдыр:

A. Қоңыр


B.Сары-жасыл

C. Жасыл


D. Диатомды

E. Қызыл


Қызыл балдырларда жиналатын крахмал және оның ерекшелігі:

A. Багрянкалы крахмал, йодпен көк түске боялады

B. Кәдімгі крахмал емес, йодпен жасыл түске боялады

C.Багрянкалы крахмал, йодпен жасыл түске боялады

D. Кәдімгі крахмал, йодпен көк түске боялады

E. Багрянкалы крахмал, йодпен қызыл-қоңыр түске боялады

Қызыл балдырдың аналық жыныс мүшесі:

A. Архегоний

B. Оогоний

C. Архикарп

D. Аскогон

E. Карпагон

Қоңыр балдырдың спорофиті мықты және көп өмір сүретін өкілі:

A. Эктокарпус, Диктиота

B.Фукус, Диктиота

C. Макроцистис, Фукус

D. Ламинария, Фукус

E. Ламинария,  Макроцистис

Жасыл балдырлар бөліміне жататын қатарлар:

A. Fucales, Volvocales, Siphonales

B. Volvocales, Ectocarpales, Siphonales

C.Ulotrichales, Zydnematales, Dictyotales

D.Laminariales, Ulotrichales, Cladophorales

E.Cladophorales, Desmidiales, Protococcales

Ламинарияныңталломы:

A. Пластинкалы

B.Монодалы

C.Гетеротрихальды

D.Коккоидты

E. Жіпшелі

Спирогираның жынысты көбею:

A. Оогамия

B. Гетерогамия

C.Изогамия

D. Хологамия

E. Коньюгация


Амебоидты құрылым тән балдыр:

A. Phaeophyta, Diatomphyta

B.Rhodophyta

C.Charophyta

D. Chlorophyta

E. Chrysоphyta, Xanthophyta, Pyrrophyta


Ботаниканың «Альгология» депаталатынтарауыныңзерттейтіннысаны:

A.  Балдырлар

B. Қыналар

C. Мүктер

D.Саңырауқұлақтар

E. Микроскопиялықағзалар


Көк-жасылбалдырлардыңклеткасындапигменттерорналасқан:

A. Центроплазмада

B.Клеткакеңістігінде

C. Хлоропласта

D.Цитоплазмада

E.Хромотоплазмада


Көк-жасылбалдырлардыңклеткасындаДНҚ-ныңорналасуы:

A. Центроплазмада, нуклеотидте

B. Хромотоплазмада

C.Нуклеотидте

D.Хромотоплазмада, нуклеотидте

E.Центроплазмада


Көк-жасыл балдырлардың әр түрлі түсті болып келуі:

A.Хлорофиллге, каратиноид және фикоэритринге

B.Хлорофиллге

C.Каратиноидқа

D. Фикоцианинге

E. Клеткадағы әр түрлі пигменттердің орналасуына


Көк-жасыл балдырлар бір немесе көп клеткалы организмдер ме:

A. Бір  клеткалы, көп клеткалы, колониальды

B. Көпклеткалы, клеткасыз

C. Бірклеткалы, колониялы, клеткасыз

D. Бірклеткалы, колониялы, ядролы

E. Бірклеткалы, клеткасыз


Көк-жасыл балдырлар мен саңырауқұлақтар арасындағы екі ұқсас белгілер:

A. Қоректену, пигменттің болуы

B. Спора түзілу, қор заттары

C. Клетка құрылысы, қоректенуі

D. Көбеюі, қор заттарының түзілуі

E. Көбеюі, клетка қабығының құрылысы


Көк -жасыл балдырлардың сатылы даму схемасын көрсет:

A.   Вегетативтік көбею-колонияның тузілуі-спораның көп мөлшерде тузілуі

B. Спораның өнуі-вегетативтік көбеюі-спораның көптеп түзілуі

C. Вегетативтік көбею-жіпшенің өсуі-мезгілі жойылу

D. Спораның өнуі-вегетативтік көбею-ересек өсімдіктің тузілуі

E. Спораның өнуі-вегетативтік көбею-жіпшенің өсуі-вегетативтік бөлшектердің өлуі- спораның түзілуі


Гормогониалдылар класының өкілдерін көрсет:

A. Хроококк, носток, осцилятория

B. Хроококк, хлорелла, глеокапса

C. Глеокапса, хлорококк, носток       

D. Осцилятория, глеокапса, носток

E. Лингбия, носток, анабена


Көк жасыл балдырлар жататын ағзалар:

A. Прокариоттар

D Саңырауқұлақтар

B. Эукариоттар

C. Колониалылар      

E. Жоғарғы споралылар


Қандай пигмент қызыл балдырларға тән келеді?

A. Каротин.

B. Фикоциан.

C. Хлорофилл.

D. Ксантофилл.

E. Фикоэритрин.


Қауымды (калониальды) балдырды көрсетіңіз?

A. . ХлореллA

B. СпирогирA.

C. Осциллятория.

D. КаулерпA.

E.Вольвокс.


Оттегіне қатысты бактериялар қандай топтарға бөлінеді?

A.. Анаэробты және автотрофты

B. Аэробты және хемосинтездеуші.

C. Аэробты және фототрофты.

D. Анаэробты және фотосинтездеуші.

E..аэробты және анаэробты


Хара балдырларының қандай қасиеттеріне байланысты өте жоғары дамыған балдырлардың қатарына жатқызамыз.

A. бір клеткалы болуына байланысты

B. ассимилляциялық пигментерінің жиынтығына байланысты

C. тоқтаусыз өсуіне байланысты

D. клетка қабығы целлюлозды- каллозды болуына байланысты

E..жынысты көбею органдарының көп клеткалылығына және жіпше талломдарының тармақталуына байланысты


Циандықтардың клетка қабырғасы

A. пектинді, муреинді қабаты бар

B. іші целлюлозді, сырты пектинді

C. целлюлозді, целлюлозді-пектинді

D. хитинді

E. целлюлозды қабағы жоқ, пелликула


Үлкен көп клеткалы денесі бунақты құрлысты, оларға негізгі бұтақ , жапырақ және ризоидтар тән

A. коньюгаттарға

B. вольвокстерге

C. улотрикстерге

D. хлорококкалыларға

E. хараларға


Қоңыр балдырлардың қай класында жыныс алмасу циклі жоқ

A. изо- гетерогенераттылар

B. гетерогенераттылар

C.циклоспоралылар

D. Жынысты көбею тән

E. изогенераттылар


Коньюгаттар класына жататын балдырлар

A. вошерия

B. фрагилярия

C. хлорелла

D. улотрикс

E. спирогира


Төменгі сатыдағы ең үлкен өсімдік

A. строгит

B. цимбелла

C. фукус


D. пандорина

E. ламинария


Нителла балдыры қай класқа жатады.

A.. диатомды балдыр

B. көкжасыл балдыр

C. жасыл балдыр

D. қызыл балдыр

Eхара балдыры


Диатомды балдырдың ең сыртқы жақтауы қалай аталады

A. гипо- эпитека

B. гипотека

C. жақтаулары бірдей

D. жақтаусыз

E. эпитека


Бұл балдыр түрі тоқтап қалған тоғандарда, шалшық суларда судың «гүлденуін» түзеді

A. хламидомонада

B. каулерпа

C. Хара балдыры

D. пиннулария

E. улотрикс

Диатомды балдырлардың басқа балдырлар бөлімдерінен негізгі айырмашылығы

A. Жер бетінде қоныстауына және қоректенуіне байланысты

B. Сулы ортада тіршілік етуіне байланысты.

C. Денесі тек бір клеткалы болуына байланысты

D. Тіршілік ортасына байланысты

E. Клеткасы кремнеземді жақтаулармен қапталған


Көптеген балдырлардың даму циклдерінде жыныссыз стадия тән. Ол өсімдіктер қалай аталады.

A. спорофит

B. базидия

C. фитопотоген

D. гаметофит

E. сапрофит


Хроматофорасы лента пішіндес спиральді орналасады .

A. Табеллярия.

B. Улотрикс

C. Хара


D. Педиаструм

E. Спирогира


Хламидоманаданың хроматофорасының пішіні

A. Жұлдызша

B. Дән

C. Лента


D. Қосылмаған белдік

E. Табақ


Хламидомонаданың сыртқы пішіндері бірдей гаметалар қосылу арқылы жынысты жолмен көбею жүреді. Ол қалай аталады.

A. коньюгация

B. гетерогамия

C. хологамия

D. оогамия

E. изогамия


Харалардың жыныс органдары диатомды балдырлардың жыныс органдарынан қандай белгісі арқылы ажыратылады.

A. жыныс органдары көп клеткалы

B. жыныс органы бір клеткалы

C. жыныс органдары жоқ

D. жыныс органдарындарында айырмашылығы аз

E. коньюгация


Спирогираның жынысты көбею:

A. Коньюгация

B. Гетерогамия

C. Изогамия

D. Хологамия

E. Оогамия


Балдырлардың зооспорасының қызметі:

A. Жыныссыз көбеюі

B. Су асты заттарға бекінуі

C. Басқа өсімдіктерде паразиттігі

D. Қолайсыз жағдайды өткізу

E. Жынысты көбею


«Вирус» деген латын тілінен аударғанда:

A. У


B. Клеткаланбаған

C. Ядросыз

D. Мозайка

E. Із
Денесіне коккоидты құрылым тән өсімдік:

A. Chlorophyta

B. Charophyta

C. Euglenophyta

D. Rhodophyta

E. Pyrrophyta
Денесіне жіпшелі құрылым тән өсімдік:

A. Chlorophyta

B. Euglenophyta

C. Charophyta

D. Rhodophyta

E. Pyrrophyta


Денесіне харафитті құрылым тән өсімдік:

A. Charophyta

B. Pyrrophyta

C. Euglenophyta

D. Chlorophyta

E. Rhodophyta


Ламинария балдырына тән белгі:

A.Үнемі ұрпақ алмасу болатын, гетеротрофты даму циклі

B. Изоморфты ұрпақ алмасу

C. Үнемі ұрпақ алмасу болмайтын, гетеротрофты даму циклі

D. Аралық даму кезеңі

E. Негізгі даму циклі


Dictiota балдырына тән белгі:

A. Изоморфты даму циклі

B. Аралық даму циклі

C. Үнемі ұрпақ алмасу болатын, гетеротрофты даму циклі

D. Гетеморфты даму циклі

E. Әртүрлі даму циклі


Максимальды температураға шыдайтын қайнар бұлақтың балдыры:

A. Көк-жасыл балдыр

B. Жасыл балдыр

C. Диатомды балдыр

D. Қоңыр балдыр

E. Қызыл балдыр

Температураның төмендеуінде тіршілік ететін балдыр:

A. Көк-жасыл балдыр

B. Жасыл балдыр

C. Диатомды балдыр

D. Қызыл балдыр

E. Қоңыр балдыр


Балдырлардың «а» және «в» хлорофиллдері бар бөлімдер:

A. Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta

B. Xanthophyta

C. Rhodophyta

D. Phaeophyta

E. Chrysоphyta


Балдырлардың «а» және «с» хлорофиллдерібарбөлімдер:

A. Chrysоphyta, Xanthophyta

B. Chlorophyta, Rhodophyta

C. Charophyta, Diatomphyta

D. Phaeophyta, Pyrrophyta

E. Euglenophyta, Diatomphyta


Балдырлардың көбеюі:

A. Вегетативті, жыныссыз, жынысты жолмен

B. Тек спорамен

C. Тек вегетативті

D. Тек жынысты жолмен

E. Телеспорамен


Жасушасында сифонеин, сифоноксантин пигменттері болатын көк жасыл балдырлар класы:

A. Сифоналықтар

B. Кладофоралықтар

C. Ульвалықтар

D. Хлорококктықтар

E. Вольвокстілер


Хламидоманаданың кейбір түрлерінде гетерогамиялық және оогамиялық жыныс процесі болатынын бірінші байқаған ғалым:

A. И.И.Горожанкин

B. Н.И. Кузнецов

C. Н.A.Буш

D. A.A.Гроссгейм

E. И.Павлов


Хламидомоноданың даму циклі қай фазада өтеді:

A. Гаплоидты

B. Диплоидты

C. Даму фазасы жоқ

D. Диплоидты және гаплоидты

E. коньюгация


Хламидомоноданың қай фазасы зигота түрінде өтеді:

A. диплоидты

B. Гаплоидты

C. Даму фазасы жоқ

D. Диплоидты және гаплоидты

E. коньюгация


Хламидомонодалықтар туысының хлорофилі жоқ сапрофитті өкілі:

A. hyalogonium, politoma

B. Eudorina, Volvox

C. Cloroccoccum

D. Chlorella

E. Volvox


Вольвокстілер тұқымдасының қауымның сыртын қаптайтын ортақ қабықша:

A. инволюкрум

B. Кілегей

C. Пектин

D. Эпитека

E. Таллом


Тұщы суда, дымқыл жерлерде, ағаштардың қабығында және басқа организмдермен селбесіп тіршілік ететін жасыл балдыр өкілі.
A. Хлорелла

B. Ламинария

C. Хара

D. Фукус


E. Спирогера

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасуша аралықтарында эндофитті тіршілік ететін жасыл балдыр өкілі:


A. Хлорохитриум

B. Хлорелла

C. Эремосфера

D. Голенкиния

E.Спирогера
Күрделі ценобиальді құрылымды, ірі, азотты қосылыстарға бай суларда тіршілік ететін жасыл балдыр өкілі:

A. Су торшасы

B. Хлорелла

C. Эремосфера

D. Хлорохитриум

E.Спирогера


Зооспора беретін дарақ аталады:

A. Спорофит

B. Гаметофит

C. Зигота

D. Спора

E. Таллом


Гаметалар түзілетін дарақтар:

A.Гаметофит

B. Спорофит

C. Зигота

D. Спора

E. Таллом


Цитологиялық және физиологиялық жағынан айырмашылығы бар ұрпақ алмасуды:

A. Гетероморфты

B. Изоморфты

C. Огамиялы

D. Гетерогамия

E. Коньюгациялы


Споралар жетілетін орын:

A. Спорангия

B. Гаметангия

C. Зооспорангия

D. Оогамия

E. Таллом


Зооспоралар жетілетін орын:

A. Зооспорангия

B. Спорангия

C. Гаметангия

D. Оогамия

E. Таллом


Гаметалар жетілетін орын:

A. Гаметангия

B. Спорангия

C. Зооспорангия

D. Оогамия

E. Таллом


Қай органоидтың меншікті генетикалық материалы бар?

A. Митохондрия

B. Эндоплазмалық ретикулум

C.Лизосома

D.Вакуоль

E.Гольджи аппараты


Ағаштың қабығында қызыл түсті тін түзетін жасыл балдыр өкілі:

A. Трентеполия

B. Хлорелла

C. Эремосфера

D. Хлорохитриум

E. Спирогера


Талшықты қозғалыс стадисының және жыныс процесі коньюгациясының болуымен ерекшеленетін балдырлар класы:

A.Тіркеспелі

B. Тең талшықты

C. Диатомды

D. Хара

E. Спирогера


Қоңыр балдырлар бөліміне жататын кластар :

A. Изогенераттылар,гетерогенераттылар ,циклоспоралылар

B. Бангиялар, флоридиялар

C. Харалар

D. Центрикалы , пенаттылар

E. Спирогера


Диатомды балдырлар бөліміне жататын кластар:

A. Центрикалы , пенаттылар

B. Бангиялар, флоридиялар

C. Харалар

D. Изогенераттылар,гетерогенераттылар , циклоспоралылар

E. Тең талшықтылар


Қызыл балдырлар бөліміне жататын кластар:

A. Бангиялар,флоридиялар

B. Изогенераттылар,гетерогенераттылар ,циклоспоралылар

C. Харалар

D. Центрикалы ,пенаттылар

E. Тең талшықтылар


Жасыл балдырлар бөліміне жататын кластар:

A. Тең талшықтылар, вольвокстілер , сифондылар, тіркеспелі

B. Бангиялар, флоридиялар

C. Харалар

D. Центрикалы , пенаттылар

E. Тігістілер, тігіссіздер


Спорофит пен гаметофит кезектесіп келіп отыратын даму циклі:

A. Метагенез

B. Спорагенез

C. Гомотогенез

D. Овогенез

E. Коньюгация


Алғаш ұрпақ алмасу деген ұғымды ботаникада қолданған:

A. Говмеистер

B. Турнефор

C. Джон Рей

D. Горожаннин

E. Буш
Кейбір организмдердің даму циклінде қосылмаған гаплоидты аталық және аналық ядролар, яғни қос ядроның болуы:

A. Дикарион

B. Диплонтты организм

C. Синкарион

D. Кариогамия

E. Коньюгация
Сілтілік ортада тіршілік ететін балдырлар:

A. Базофильді

B. Ацидофильді

C. Криофильді

D. Термофильді

E. Хемобильді


Қышқылдық қасиеті төмен ортада тіршілік ететін балдырлар:

A. Ацидофильді

B. Ацидофильді

C. Криофильді

D. Термофильді

E. Хемобильді


Базофильді балдырларға жатады:

A. Хара балдыры

B. Жасыл

C. Диатомды

D. Эвгленалы

E. Тең талшықтылар


Хроматикалық адаптация ұғымы қай балдырлармен байланыста:

A. Қызыл

B. Жасыл

C. Диатомды

D. Эвгленалы

E. Теңталшықтылар


Кең диапозонды жағдайда тіршілік ететін түрлерді айтады:

A. Эвритермиялық

B. Стенотермиялық

C. Криофильді

D. Термофильді

E. Хемофильді


Қысқа диапозонды жағдайда тіршілік ететін түрлерді айтады:

A. Стенотермиялық

B. Криофильді

C. Термофильді

D. Эвритермиялық

E. Хемофильді


Судың ішінде қалықтап тіршілік ететін микроскопиялық құрылымы бар ұсақ организмдер:

A. Фитопланктон

B. Бентос

C. Балдыр

D. Харалар

E. Спирогера


Су беті пленкасының астында тіршілік ететін нейстонды балдырлар:

A. Гипонейстон

B. Эпинейстон

C. Перифитон

D. Фитобентос

E. Планктон


Су түбіндегі әр түрлі құрылыстар мен кемелердің астыңғы бөлімдеріне қаптап өсетін балдырлар:

A. Перифитон

B. Эпинейстон

C. Гипонейстон

D. Фитобентос

E. Планктон


Қоңыр балдырларға тән:

A. изоморфты және гетероморфты ұрпақ алмасу

B. Жынысты көбею жоқ

C. Оогамия

D. Ұрпақ алмасу болмайды

E. Багрянка крахмалы
Балдырлардың экологиялық топтары -40- сұрақ.
Су түбіндегі заттарға бекініп тіршілік ететін организмдер:

A. Фитобентос

B. Эпинейстон

C. Перифитон

D. Гипонейстон

E. Планктон


Суық жерлерде кездесетін балдырлар:

A. Криофильді

B. Галобионттар

C. Геофитті

D. Эвглиофитті

E. Хемофильді


Ащы көлдерде тіршілік ететін балдырлар:

A. Галобионттар

B. Геофитті

C. Эвглиофитті

D. Криофильді

E.Термобионтты


Топырақ бетінде , кеуіп бара жатқан батпақты жерлерде тіршілік ететін балдырлар:

A. Геофитті

B. Криофильді

C. Эпилитті

D. Эвглиофитті

E.Термобионтты


Хлорлы тұздары мол суда кездесетін балдырлар:

A. Эвглиофитті

B. Геофитті

C. Криофильді

D. Эпилитті

E. Термобионтты


Жартастардың жоғары бетін мекендейтін балдырлар:

A. Эпилитикалық

B. Геофитті

C. Эпилитті

D. Криофильді

E. Хемофильді


Жартастардың төменгі қабатын мекендейтін балдыр:

A. Эндолитикалық

B. Эпилитикалық

C. Криофильді

D. Геофитті

E. Хемофильді


Жартастардың жарықтарын мекендейтін балдырлар :

A. Хазмолитикалық

B. Эпилитикалық

C. Криофильді

D. Геофитті

E. Хемофильді


Су беті пленкасының астында тіршілік ететін нейстонды балдырлар:

A. Гипонейстон

B. Эпинейстон

C. Перифитон

D. Фитобентос

E. Планктон


Өсімдік мүшесінің тік өсетін бөлімі қалай аталады:

A. Ортотроф

B. Плагиотроф

C. Ризоид

D. Сабақ

E. Таллом


Өсімдік мүшесінің көлбей не топырақ бетіне төселіп өсетін бөлімін :

A. Плагиотроф

B. Ортотроф

C. Ризоид

D. Сабақ

E. Таллом


Ауытқушылықтың нәтежиесінде атқаратын қызметтері біркелкі, ал шығу тектері әр түрлі өсімдіктің белгілі бір мүшесін айтады:

A. Аналогия

B. Гомология

C. Оогамия

D. Таллом

E. Ортотроф


Аналогияға қарама-қарсы шығу тектері біркелкі, бірақ морфологиялық-физиологиялық бір-бірінен айырмашылығы бар және атқаратын қызметтері әр-түрлі мүшелерді :

A. Аналогия

B. Гомология

C. Оогамия

D. Таллом

E. Ортотроф


Систематикалық жағынан алшақ тұратын, біркелкі орта жағдайында өсіп-өніп, сұрыпталу нәтежиесінде морфологиялық өзара бір-біріне ұқсас белгілердің дамуы:

A. Конвергенция

B. Дивергенция

C. Коньюгация

D. Модификация

E. Мутация


Эволюциялық даму нәтежиесінде біртектен шыққан организмдердің айырмашылық белгілерінің пайда болып, олардың әр түрлі жағдайда байланысты күшейе түсуі:

A. Дивергенция

B. Конвергенция

C. Коньюгация

D. Редукция

E. Мутация


Организмдер топтарының бір тектен шығуын:

A.Монофилия

B. Полифилия

C. Анизофилия

D. Гетерофилия

E. Дивергенция


Ковергенцияның нәтежиесінде бегілі бір систематикалық топқа жататын организмдердің екі және одан да көп тектен шығуы:

A. Полифилия

B. Монофилия

C. Гетерофилия

D. Анизофилия

E. Дивергенция


Тегінде жақсы жетілген, кейінннен керісінше ұзақ даму жағдайында, бірте-бірте алғашқы қызметінен айырылып, қарапайым құрылысты формаға айналған мүшелерді айтады:

A. Редукцияланған

B. Атавизм

C. Коррелятивтік өзгергіштік

D. Дивергенция

E. Конвергенция


Арғы ататектерінде болған, келе жойылып кеткен, бірақ белгілі бір жағдайларда ғана организмнің қайталап отыратын қасиеттерін айтады:

A. Атавизм

B. Редукцияланған

C. Корреелятивті өзгергіштік

D. Дивергенция

E. Конвергенция


Белгілі бір органның өзгеруімен байланысты басқа органдардың өзгеруі:

A. Коррелятивтік өзгергіштік

B. Компенсациялы

C. Редукцияланған

D. Дивергенция

E. Конвергенция


Органдардың функцияларының дамуы басқа бір органдарды тежеп, олардың жетілмей қалуына және редукциялануына себеп болады:

A. Компенсациялы

B. Коррелятивті өзгергіштік

C. Редукцияланған

D. Дивергенция

E. Конвергенция


Күрделі дайын органикалық қосылыстармен қоректенетін организмдер:

A. Гетеротрофты организмдер

B. Автотрофты

C. Хемотрофты

D. Симбиоз

E. Миксотрофты


Екі организмнің бір-бірімен селбесіп тіршілік етуі:

A. Симбиоз

B. Автотрофты

C. Хемотрофты

D. Гетеротрофты организмдер

E. Миксотрофты


Организмдердің жасушалары кілегеймен қоршалған, бірақ бір-бірімен байланыспай, кілегей ішінде бос жатады:

A. Пальмеллоид құрылымды

В. Жіптесін құрылымды

С. Коккоид құрылымды

D. Пластинка құнрылымды

E. Сифональды құрылымды


Гармогониялықтар класының өкілдері:

А . Осцилятория,анабена, носток, лингбия.

В. Микросицтис, хроококк,глеокапса.

С. Спирогера, Хломинадоманада

D. Плеврокапса, хроококкопсис

E. Хамесифон, дермокарпа


Хроококкалылар класының өкілдері:

A. Микроцистис, хроококк,глеокапсA.

В. Осцилятория,анабена, носток, лингбия.

С. Спирогера, хломинадоманада

D. Плеврокапса, хроококкопсис

E. Хамесифон, дермокарпа


Хамесифондылар класының өкілдері:

A. Плеврокапса, хроококкопсисис, хамесифон, дермокарпа

В. Микроцистис, хроококк,глеокапс.

С. Споирогера

D. Осцилятория,анабена, носток, лингбия.

E. Хара, ламинария


Диатомды балдыр сауытының үлкен жақтауы қалай аталады:

А. Эпитека

В. Гипотека

С. Таллом

D.Тека

E.Септа
Диатомды балдыр сауытының кіші жақтауы қалай аталады:A. Эпитека

В. Гипотека

С. Таллом

D.Тека


E. Септа
Диатомдылардың басқа балдырлардан айырмашылығы:

A. Целлюлозды жасуша қабығы және крахмалдың болмауы.

В. Пектинді қабаттың болмауы

С. Барлық жауап дұрыс

D. Крахмалдың жиналуы

E. Хлорофилл а, с, пигменттері бар


Диатомды балдырлардың өкілдері:

A. Мелозира, пиннулярия, синедра.

В. Глеохорис, ботридиопсис

С. Спирогера

D.Трибонема, вошерия

E. Плеврокапса, хроококкопсисис, хамесифон, дермокарпа


Диатомды балдырлардың өкілдері:

А Фрагилярия, табеллярия, астерионеллаа

В. Глеохорис, ботридиопсис

D.Трибонема, вошерия

E. Плеврокапса, хроококкопсисис, хамесифон, дермокарпа

С. Synedra diatoma


Тігісті диатомдылар өкілдері:

A. Navicula, gomphonema, nitschiа.

В. Synedra diatoma

С. Synedra diatoma, entonema

D. botrydium vaucheria

E. entonema


Тігісcіз диатомдылар өкілдері:

  1. Synedra, diatoma

  2. Navicula, gomphonema, nitschiа.

  3. Synedra diatoma, entonema

D.botrydium, vaucheria

E. entonema


Сарғылт-жасыл балдырлар өкілдері:

A. botrydium, vaucheria

В.Synedra, diatoma

С. Synedra diatoma, entonema

D. Navicula, gomphonema, nitschiA.

E.entonema


Қоңыр балдырлар өкілдері:

A. entonema, sphacelaria

В. Synedra, diatoma

С.Synedra diatoma, entonema

D.botrydium, vaucheria

E. Navicula, gomphonema, nitschiа.


Әртүрлі талшықты балдырлар өкілдері:

A. Synedra, diatoma

В. Navicula, gomphonema, nitschіа.

С. Synedra diatoma, entonema

D.botrydium, vaucheria

E. entonema


Жетілмеген зооспоралар қалай аталады:

A. Гемиавтоспоралар

B. Синаплоноспоралар

С.Synedra diatoma, entonema

D. Автоспоралар

Е. Синзооспорлар


Сарғылт-жасыл балдырлардың ерекшелігі:

A. Талшықтарының әртүрлі ұзындықта болуы

B. Талшықтарының бірдей болуы

C. Талшықтарының болмауы

D. Дұрыс жауап жоқ

Е. Синзооспорлар


Аналық жасушаның ішінде жатқанда қабыққа оранатын споралар қалай аталады:

A. Аплоноспоралар

B. Синаплоноспоралар

C. Синзооспорлар

D. Гемиавтоспоралар

Е. Гипноспоралар


Қоңыр балдырлардың қанша түрі белгілі:

A.1500


B. 2000

C. 3000


D. 1000

Е.10000
Қоңыр балдырлардың жасуша қабығында болады:

A. Альгин қышқылы

B. Крахмал

C. Пектин

D. ФизоидЕ. Багрянка крахмалы
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет