Жаратылыстану- математикалы› факультетібет1/6
Дата18.06.2018
өлшемі1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6
М. итемісов атында“ы Батыс љаза›стан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Жаратылыстану жЩне математика факультетініЈ деканы ____________ «__»__________ 2009ж.

Жаратылыстану- математикалы› факультеті


Физика, матемтатика жЩне информатика кафедрасы


050110 - Физика

...................................

...................................

маманды“ы бойынша кредиттік о›у жЇйесінде о›итынIV курс студенттеріне арнал“ан

Статистикалы› физика жЩне физикалы› кинетика негіздері

(пЩнніЈ атауы)

ПШННІў ОљУ-ШДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


 1. Курс – IV

Семестр –7

Кредит саны -2

ДЩріс – 15 са“ат

Практикалы› саба›– 15 са“ат

Лабораториялысаба --

О›ытушыныЈ жетекшілігімен

студенттіЈ йзіндік ж±мысы (ОЖСиЖ) – 30 са“ат

СиЖ – 30 са“ат

Емтихан – 7 -ші семестрде
 • Барлы“ы – 90 са“ат 1. Орал- 2009 ж.

Курс ба“дарламасы Абай атында“ы љаза› °лтты› педагогикалы› университетінде дайындалып енгізілген типтік о›у ба“дарламасы


 • негізінде ›±растырыл“ан, Алматы, 2004ж.

 • љ±растырушы: Искалиева А.У. –о›ытушы.

Келісілді: О®° жЩне ОШЖБ жетекшісі А.А.Какимова 1. Физика; математика жЩне информатика кафедрасыныЈ отырысында ›арастырылды.


« » 2009ж. № хаттама
Кафедра меЈгерушісі: ________________ Жусупкалиева ’.љ.

_____________ факультет о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ отырысында ›арастырылды.

“ __“ _________ 200 ж. № хаттама

_________________факультет о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ тйра“асы(аты-жйні) (›олы )

Курс ба“дарламасына (Sillabus) 200_ / 200_ о›у жылында енгізілген йзгертулер мен толы›тырулар.
Курс ба“дарламасына келесі йзгертулер (толы›тырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс ба“дарламасы __________________ кафедрасыныЈ отырысында ›арастырылып ма›±лданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.


Кафедра меЈгерушісі ___________ ____________________________

(›олы) (аты-жйні)

_________________факультет о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ отырысында бекітілді

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультет о›у-Щдістемелік

кеЈесініЈ тйра“асы _______________ ____________________

(›олы) (аты-жйні)

1. Курс ба“дарламасы Абай атында“ы љаза› °лтты› педагогикалы› университетінде дайындалып енгізілген типтік о›у ба“дарламасы


 • негізінде ›±растырыл“ан, Алматы, 2004ж.

 • љ±растырушы: Искалиева А.У. –о›ытушы.

2. КУРС БА’ДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
О›ытушы (о›ытушылар) туралы мЩлімет

ОытушыныЈ атыжйні, “ылыми дЩрежесі, ж±мыс орны т.б: Ис›алиева А.У – о›ытушысы.

Офис: кафедра атауы: “Физика, математика жЩне информатика”.

Ж±мыс мекен-жайы: Досты›- Дружба даЈ“ылы,162,каб.307.

Ж±мыс телефоны: 51 – 49 – 34.

Е-mail:
ПЩн туралы мЩлімет
 1. Физика, Статистикалы› физика

Семестр 15 о›у аптадан жЩне 2 апта сессиядан т±рады.

Бір аптада мысалы 2 кредит саат (оу Їрдісі кестесі жЩне ж±мыс оу жоспарына сЩйкес ауыстырылады), Щр кредит-са“ат бір байланыс са“аттан (дЩріс немесе практика) жЩне екі са“ат о›ытушыныЈ жетекшілігімен студенттіЈ йзіндік ж±мысынан (ОЖСиЖ), студенттіЈ йзіндік ж±мысынан (СиЖ) т±рады.


КредиттіЈ апта“а бйліну кестесі :
Сабатариткізу уаытыСабатариткізу уаытыБайланыс са“аты 1

(1 дЩріс)50 мин.ОЖСиЖ, СиЖ50+50 мин.Байланыс са“аты 2

(1 практика)50 мин.ОЖСиЖ, СиЖ50+50 мин.

Кредит саны – 2

иту орны: 1 оуимараты, сабакестесі бойынша

О›у жоспарынан кйшірме:

КурсСеместрКредит саныДЩрісПрактикалы› саба›ОЖСиЖСиЖБарлы“ыБа›ылау

тЇрі4721515303090емтихан

Кіріспе

 1. ПЩн бойынша ма“л±мат:

Зерттеу объектілері ретінде статистикалы› жЇйелер. ГиббстіЈ статискатикалы› ансамблі. ®лестіру функциясы. Лиувилль теЈдеуі. Статистикалы› орташалау. ГиббстіЈ микроканонды› Їлестіру туралы постулаты. ГиббстіЈ канды› Їлестіруі. Абсолют температура (термодинамиканыЈ нйлдік бастамасы).

Квантты› статистикада“ы микроканонды› Їлестіру. Статистикалы› салма›. Макроскопты› жЇйелердіЈ квантты› кЇйлерініЈ квазиЇздіксіздігі. Квантты› суммаларды фазалы› кйлем бойынша алын“ан интегралдар“а ауыстыру. ГиббстіЈ канонды› жЩне Їлкен канонды› Їлестіруі.

ГиббстіЈ Їлкен канонды› Їлестіруінен тепе – тендік процестер Їшін термодинамиканыЈ 1-ші жЩне 2-ші бастамаларын шы“ару. Ашы› жЩне жабы› жЇйелер Їшін термодинамиканыЈ негізгі тендеулері. Больцман принципі. Оны ГиббстіЈ квантты› канонды› Їлестіруінен шы“ару. ТермодинамиканыЈ 3-ші бастамасы.

Жабы› жЇйелер термодинамикасы. Термодинамикалы› потенциалдар Щдісі. Максвелл йрнегі. Якобиандар Щдісі. Жылусиымдылы›тыЈ термодинамикалы› теориясы. Джоуль – Томсон жЩне Джоуль – Гей – Люссак процестері. СуытудыЈ магниттік Щдісі. Тепе – тендік сЩулелердіЈ термодинамикасы. ТермодинамиканыЈ 3-ші бастамасыныЈ Планкты› тЇрлемесі. ТермодинамиканыЈ 3-ші бастамасынан туатын салдарлар.

ЭнтропияныЈ арту заЈы. Тепе – теЈсіздік процестер Їшін термодинамиканыЈ 2-ші бастамсы. Клаузиус теЈсіздігі. ЕЈ аз ж±мыс принципі. Термодинамикалы› жЇйелердіЈ турлі сырт›ы жа“дайлар кезіндегі тепе – теЈдікте болу шарттары.

Ашы› жЇйелер термодинамикасы. Химиялы› потенциал – термодинамикалы› потенциалдардыЈ аддитивтігі. Біртекті функциялар Їшін Эйлер теоремасы. Гиббс – Дюгем тендеуі. Ашы› термодинамикалы› жЇйелер тепе – тендігініЈ шарттары. ГиббстіЈ фаза ережелері. 1-ші текті фазалы› ауысулар жЩне Клайперон й Клаузиус тендеуі.

Шлсіз ерітінділер теориясы. ЕртінділердіЈ Щлсіздігі туралы Ї“ым. Шлсіз ертіндініЈ ГиббстіЈ потенциалы. Еріткіш пен еріген заттардыЈ химиялы› потенциалдары. Осмосты› ›ысым, Ван-Гофф заЈы. Шлсіз ерітіндініЈ ›атты тЇрге йту жЩне ›айнау температураларыныЈ йзгерісі. Генри заіы. Рауль заЈы. ®лестіру заЈы.

Классикалы› статистикалы› механика. Сиретілген газдар Їшін кЇй теЈдеуі. Ван – дер – Ваасльс тендеуі. Максвелл ережесі. ТеЈЇлестіру жЩне вириал теоремалары. Оларды идеал газдар мен ›атты денелердіЈ жылу сиымдылы› теориясында пайдалану.

Идеал газдар Їшін Максвелл – Больцман Їлестіруі. Осы статистиканыЈ д±рысты“ыныЈ шарты. Осы жуы›тауда“ы статистикалы› ›осынды есептеу. Максвелл – Больцман статистикасын бір атомды жЩне екі атомды газдар“а ›олдану.

Ферми - Дирак жЩне Бозе - Эйнштейн статистикасы. Аздап айны“ан Ферми жЩне Бозе – газ. Бозе – Эйнштейн статистикасын тепе – тендіктегі электромагнит сЩуле теориясына ›олдану. СЩулені фотондардыЈ идеал газы тЇрінде ›арастыру. Бозе – Эйнштейн статистикасын ›атты денелерге ›олдану. љатты денедегі жылулы› ›оз“алысты фононды› идеал газы тЇрінде ›арастыру. љатты денелер жылусиымдылы“ыныЈ Эйнштейндік жЩне Дебайлы› теориялары. Ферми – Дирак статистикасын айны“ан электронды› газ Їшін ›олдану (металдарды“ы электрондар). Металдарда“ы электронды› газ нйлдік температурада. ФермидіЈ шекаралы› энергиясы. Металдарда“ы элетронды› газ аьсолют нйлге жа›ын температураларда.

Флуктуация жЩне олардыЈ санды› сипаттамалары туралы. Канонды› Їлестірудегі энергия флуктуациясы. Тепе – теЈдіктегі сЩулелер энергиясыныЈ флуктуациясы. ГиббстіЈ Їлкен канонды› Їлестіруіндегі бйлшектер сандарыныЈ флуктуациясы. Жары›тыЈ газ тЩрізді ортада“ы шашырау теориясы. Броун ›оз“алысы. Эйнштейн формуласы.

ПЩнніЈ масаты: Студенттерге макроскопиялы› жЇйелердіЈ негізгі термодинамикалы› жЩне статистикалы› зандылы›тары туралы тереЈ жЩне мы“ым білім берумен бірге ол білімдерді ›олданбалы мЩселелерге пайдалануды Їйрету. љойыл“ан мЩселелерді шешу кезінде термодинамикалы› жЩне статистикалы› теориялар“ы тЩн тЇрлі Щдістерге айры›ша кйЈіл бйлу.

Оытудаойылатын мЩселелер: Осы пЩнді о›ып Їйренген студент термодинамика мен статистикалы› физиканыЈ негізгі ±“ымдарымен негізгі заЈдарын білуі тиіс, термодинамика мен статистикалы› физикада шешілетіЈ мЩселелерді ›оя біліп шешу Щдістерін Їйренуі керек, Щрбір жеке физикалы› жЇйелер параметрлерініЈ гауссты› жЩне халы›аралы› бірлік жЇйесі бойынша алын“ан сан мЩндерін таба білуі керек.

Осы пЩнді оып Їйренугеажет стандартты баса пЩндер тізімі: термодинамика мен статистикалы› физика пЩнін тереЈ жЩне дЩйекті тЇрде о›ып білу Їшін теориялы› физиканыЈ барлы› бас›а салаларын білу ›ажет: теориялы› механика, электродинамика жЩне квантты› механикасын Сонымен бЩрге ы›тималды› теориясы, дифференциалды теЈдеулер теориясы мен математикалы› физика ЩдістерініЈ негізін білуі ›ажет.

Термодинамика мен статистикалы› физика пЩнін теориялы› физиканыЈ бас›а бйлімдерімен Їйлестіру: Трмодинамика мен статистикалы› физика заЈдарыныЈ Щмбебапты“ы мен кеЈдігініЈ ар›асында оларды кез келген босты› дЩрежесі кйп жЇйелерге (макроскоп жЇйлерге) ›олдану“а болады. Сонды›тан бЇл “ылым механиканыЈ электродинамика мен квант теориясын кеЈінен пайдаланады. Олай болса б±л “ылымды атал“ан пЩндермен Їйлестіріп отыру керек, я“ни соЈ“ылардыЈ заЈдылы›тарын пайдаланбай б±л “ылым ж±мыс жасай алмайды.Саба› мазм±ны мен кестесі.
1 апта

1 дЩрісТаырып: КІРІСПЕ.

ДЩрістіЈ мазм±ны: 1.динамикалы› жЩне статисалы› Щдістемелер.

2.феноменологиялы› термодинамика жЩне статистикалы› физика
 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет