Жан±ялы› дЩрігерлерДата14.01.2017
өлшемі106.95 Kb.
#1811

 1. Білікті медицина ›ызметкерлері Жан±ялыдЩрігерлер

  Сенім – емдеудегі маЈызды фактор, жЩне б±л Щсіресе адамдардыЈ білікті маман“а сенім арту ы›ыласында кйрінеді. Біз осындай мЇмкіндік береміз, ййткені «Interteach»-тегі жЩрдем кйрсету жЇйесі жан±ялы› медицина принципі бойынша ›±рыл“ан, я“ни Сіз жЩне СіздіЈ жан±яЈыз“а белгіленген жеке жан±ялы› дЩрігер йз бетінше диагноз аны›тайды жЩне емдеуді жЇргізеді.

  БіздіЈ Жан±ялы› дЩрігер – б±л арнайы кйп профильді дайынды›тан йткен маман, ол емделушініЈ ал“аш›ы кйріну сЩтінен бастап толы›тай жазылуына дейін Їнемі емдеу процесініЈ мониторингін жЇргізіп отырады. Емделуші Їшін медициналы› жЩрдем ›абылдау процесін барынша жеЈілдету ма›сатында жан±ялы› дЩрігер медициналы› ›ызметтердіЈ ж±мысын ±йымдастыруды, ба›ылауды жЩне Їйлестіруді ›амтамасыз етеді.

  Жан±ялы› дЩрігердіЈ медициналы› жЩрдемі мыналарды ›амтиды: Їйде медициналы› жЩрдем кйрсету мен диагностика жасау, стационарда“ы емделушілер патронажы, телефон ар›ылы медициналы› кеЈестер беру, медициналы› кйрсетімдер бойынша ба“ыт кйрсету, амбулаторлы› карта жЇргізу, еЈбекке жарамсызды› ›а“аздарын беру мен жабу жЩне та“ы бас›алар.

  БіздіЈ ›ызмет кйрсетулеріміз ар›ылы Сіз бЇкіл жан±яЈызбен СіздіЈ жеке жан±ялы› дЩрігеріЈізде ›аралу мЇмкіндігін жЩне барлы› ›ызмет кйрсетулер кешенін жо“ар“ы ыЈ“айлылы› деЈгейінде аласыз.

  Жеке профиль мамандары

  «Interteach» медициналы› орталы›тарында кардиология, гинекология, невропатология, офтальмология, урология, травматология сия›ты Щр тЇрлі салаларда мол ж±мыс тЩжірибесі бар мамандар ›абылдау жЇргізеді. БіздіЈ дЩрігерлердіЈ кйпшілігі “ылыми дЩрежелерге ие жЩне міндетті тЇрде біліктілігін жо“арылатудан йтеді. Б±л біздіЈ клиенттерімізді білікті медициналы› жЩрдеммен ›амтамасыз етуге жЩне са›танушылардыЈ ›±›ы›тары мен мЇдделерін ›ор“ау“а мЇмкіндік береді.


Денсаулы› са›тау


šР ДСМ Медициналы› ›ызмет кéрсету саласында“ы ба›ылау комитеті тéрайымыны£ орынбасары Ж±ма“али šазыбай±лы Исмаилов атап éткендей, емделушіні£ ›ауіпсіздігін жÙне ›±›ы›тарын ›ор“ауды ›амтамасыз ету ж¯йесін жетілдіру ма›сатында, Денсаулы› са›тау министрлігіні£ Стратегиялы› жоспарын іске асыру ше£берінде денсаулы› са›тауды бас›аруды£ é£ірлік органдарыны£ жанынан емделушілерді£ ›±›ы›тарын ›ор“ау жéніндегі ›о“амды› комитеттер ›±рылуда.
КомитеттердіЈ ж±мысы азаматты› ›о“ам институттарыныЈ, йЈірлер биліктерініЈ ат›арушылы› жЩне заЈнамалы› салаларыныЈ, б±›аралы› а›парат ›±ралдары йкілдерініЈ йзара мЇдделілігіне негізделеді.
АзаматтардыЈ денсаулы› са›тау ›±›ы“ын ›ор“ау жйніндегі йтініштерімен ж±мысты жетілдіру, емделуші мен медициналы› ±йым арасында туында“ан шиеленіскен жа“дайларды сот›а дейінгі реттеу, денсаулы› са›тау ±йымдарында“ы жем›орлы› пен бас›а да ›±›ы› б±зушылы›тар ›о“амды› комитеттердіЈ ›±зырына жатады.
Медициналы› ±йымдардыЈ ішкі аудит ›ызметін тарта отырып, «осында жЩне ›азір» ›а“идасымен халы››а медициналы› кймек кйрсету ›о“амды› комитеттердіЈ ›ызметінде Щрі ›арай кйрініс табатын болады.
Денсаулы› са›тау министрлігініЈ 2009–2010 жылдар“а арнал“ан стратегиялы› жоспарына сЩйкес, сондай-а› ЕлбасыныЈ 2008 жыл“ы 7 ›арашада Шымкент ›аласында берген тапсырмасын іске асыру ма›сатында а“ымда“ы жылы Щлемдегі экономикалы› дамы“ан елдерінде йзін оЈынан кйрсетілген медициналы› ›ызметтердіЈ сапасын бас›арудыЈ ›азіргі заман“ы технологияларын енгізу басталды.
РеспубликаныЈ медициналы› ±йымдарында 2009 жыл“ы ›аЈтар айында ›ол ›ойыл“ан Денсаулы› са›тау министрініЈ б±йры“ына сЩйкес ішкі аудит ›ызметі ›±рылды. Б±л ›ызметтіЈ ж±мысы уа›тылы жЩне сапалы медициналы› ›ызмет кйрсетуді жЩне емделушілердіЈ ›±ы›тарын ›ор“ауды ›амтамасыз етуге ба“ыттал“ан.
Денсаулы› са›тау министрлігі Медициналы› ›ызмет кйрсету саласында“ы ба›ылау комитетініЈ бастамасы бойынша барлы› йЈірлерде «Н±р-Отан» партиясымен бірлесіп, медициналы› ±йымдардыЈ базасында емделіп жЇрген азаматтарды ›абылдау жЇзеге асырылуда. Медициналы› кймектіЈ сапасызды“ына байланысты 649 ша“ымныЈ жартысынан кйбі сол жерде шешілді. АзаматтардыЈ 20% уа›тылы жЩне сапалы медициналы› кймекке ал“ыстарын білдіретіндігін де айта кеткен жйн.
Медициналы› ›ызметтіЈ сапасын бас›арудыЈ ›азіргі заман“ы тетіктерініЈ бірі медициналы› ›ызметті жеткізушілерді аккредиттеу болып табылады.
Аккредиттеу рЩсіміне денсаулы› са›тау саласында“ы тЩуелсіз сарапшылар тартылатын болады.
љазіргі таЈда 200-ден астам аккредиттелген сарапшы мен 6 ›ауымдасты›тан тЩуелсіз сарапшылар туралы мЩліметтер ›оры ›±рылды.


беттіЈ беті
Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет