Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы жалпыережелерДата14.10.2018
өлшемі29.11 Kb.
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ
Жалпыережелер

1.Жануарлардүниесінпайдаланғаныүшінтөлемақы (бұданәрі - төлемақы) жануарлардүниесінарнайыпайдаланутәртібіменжануарлардүниесінпайдаланғаныүшіналынады.

2.ЖануарлардүниесінпайдаланутүрлеріҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамалықактісіндебелгіленеді.

3.Сиреккездесетінжәнежойылып кету қаупітөнгенжануарлартүрлерін пайдалануүшінтөлемақыныәрбіржекелегенжағдайда осы жануарлардытабиғиортаданаулауғарұқсат беру кезіндеҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметібелгілейді.

4. Мынадайжағдайларда:

1) жануарлардытабиғиортаданғылыми-зерттеужәнешаруашылықмақсаттарындаен салу, сақина салу, көшіру, жерсіндіру, жасандыкөбейтужәнебудандастырумақсаттарыүшінұстапалып, кейіннентабиғиортағажібергенкезде;

2) жекежәнезаңдытұлғалардыңменшігіболыптабылатын, жасандыжолменөсірілгенәріқамаудажәне (немесе) жартылайқамаудаұсталатынжануарлардүниесініңобъектілерінпайдаланғанкезде;

3) жануарлардүниесінқорғау, өсімінмолайтужәнепайдаланусаласындағыуәкілеттімемлекеттік орган балықресурстарынжәне су жануарларыныңбасқа да түрлерінпайдалануғаарналғанбиологиялықнегіздеумақсатындабалықтар мен басқа да су жануарларынбақылауүшінаулаудыжүзегеасырғанкезде;

4) халықденсаулығынқорғау, ауылшаруашылығыжәнебасқада үйжануарларынауруданқорғау, қоршағанортағазияндыболғызбау, ауылшаруашылығықызметінеайтарлықтайзалалкелтіруқаупініңалдыналумақсатында саны реттелугетиісжануарлартүрлеріналғанкездетөлемақыалынбайды.

1. Жануарлар дүниесін арнайы пайдалану жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган беретін жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттың (бұдан әрі - рұқсат) негізінде жүзеге асырылады.

2. Жануарлардүниесінқорғау, өсімінмолайтужәнепайдаланусаласындағыуәкілеттімемлекеттікорганныңаумақтықбөлімшелеріөзініңорналасқанжерібойыншасалықоргандарынауәкілетті орган белгілегеннысан бойыншатөлемақытөлеушілер мен салық салу объектілерітуралымәліметтердітоқсансайын, есептітоқсаннанкейінгіайдың 15-інен кешіктірмейтабысетеді.

Төлемақытөлеушілер

ҚазақстанРеспубликасының заңнамалықактісінде белгіленгентәртіппенжануарлардүниесінарнайыпайдалануқұқығыналғанжекежәнезаңдытұлғалартөлемақытөлеушілерболыптабылады.

 Төлемақымөлшерлемелері

1. Төлемақымөлшерлемелеріреспубликалық бюджет туралызаңдабелгiленгенжәнетөлемақынытөлеукүнiқолданыстаболғанайлықесептiккөрсеткiш (бұданәрi осы баптыңмәтiнiбойынша - АЕК) мөлшерiнегiзгеалынаотырыпайқындалады.

2. ҚазақстанРеспубликасындакәсіпшілік, әуесқойлықжәнеспорттықаңаулаукезіндетөлемақымөлшерлемелеріжәнебалықаулауобъектілеріболыптабылатынжануарлардыңтүрлерінпайдаланғаныүшінтөлемақымөлшерлемелері501-бап. Салық кодексіңде көрсетілген.

4. Өзгешаруашылықмақсаттарда (аңшылық пен балықаулауданбасқа) пайдаланылатынжануарлардыңтүрлерінпайдаланғаныүшінтөлемақы501-бап. Салық кодексіңде көрсетілген.Есептеу мен төлеутәртібі

1. Төлемақысомасынбелгіленгенмөлшерлемелер мен жануарлардыңсанын (су жануарларыныңжекелегентүрлеріүшінсалмағын) негізге ала отырып, төлемақытөлеушілердербесесептейді.

1-1. ҚазақстанРеспубликасындааңаулағанкездешетелдіктерүшінтөлемақысомасыбелгіленгенмөлшерлемелергежәне 10 коэффициентінекөбейтілгенжануарлар саны (су жануарларыныңжекелегентүрлерiүшiнсалмағы) негізгеалынаотырыпесептеледі.

2.Төлемақысомасыжануарлардүниесiнпайдалануғарұқсаталуорныбойыншабюджеткетөленедi. Төлембанктернемесе банк операцияларыныңжекелегентүрлерiнжүзегеасыратынұйымдарарқылыаударужолыменрұқсаталғанғадейiнжүргiзiледi.3. Төлемақыныңтөленгенсомаларықайтарылуғажатпайды.
Каталог: sites -> default -> files -> u1323
u1323 -> Қосылған құн салығынан босатылған, өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар туралы ақпарат салық Кодексінде толық көрсетілген
u1323 -> Орманды пайдаланғаны үшін төлемақЫ
u1323 -> Орманды пайдаланғаны үшін төлемақЫ
u1323 -> Бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған кезде заңды тұлғаның салық міндеттемесін орындауы
u1323 -> «Арнайы экономикалық аймақ бойынша заңнамаға өзгеріс»
u1323 -> Арнайы экономикалық аймақтын аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет