Жамбыл облысы, Мойын›±м ауданы, Мойын›±м ауылы, Балалар мен жасйспірімдер орталы“ы «СЩндік ›олданбалы ›олйнер»Дата13.01.2018
өлшемі146.67 Kb.
Жамбыл облысы, Мойын›±м ауданы, Мойын›±м ауылы,

Балалар мен жасйспірімдер орталы“ы

«СЩндік ›олданбалы ›олйнер» ЇйірмесініЈ 챓алімі:

Ережепбаева ГЇлжан Шділбек›ызы

Саба›тыЈ та›ырыбы: ГЇл композициясын ›±растыру.

.

Саба›тыЈ ма›саты: 


Білімділік: Ертегі желісі ар›ылы гЇл композиция тЇрлеріне сипаттама беру,


Дамытушылы›: Ойлауды танымды› ›абілеттерін дамыту.
ТЩрбиелік:Тазалы››а, ±›ыптылы››а да“дыландыру, кйркемдік тал“амды, икемділікті ›алыптастыру, инабаттылы››а тЩрбиелеу.

Саба› типі: ЖаЈа саба›


Саба›тыЈ Щдісі:  сараманды ж±мыс.


Кйрнекілік:

 Суреттер жина“ы, та›та, дЩптер, ›алам, карандаш. ГЇл тЇрлері слайд. ®й гЇл йсімдіктерініЈ тЇрлері. ГЇлістан журналы.

љ±рал – жабды›тар: ›айшы, ±са› тастар мен гЇл схемасы .Жасанды гЇл тЇрлері жЩне кепкен жапыра›тар мен гЇлдер.

Саба› барысы.

І. °йымдастыру бйлімі.
- сЩлемдесу
- тЇгендеу.
- о›ушылардыЈ саба››а ›ызы“ушылы“ын арттыру.
- о›ушыларды топ›а бйлу.
- ж±мыс орнын дайындау.

ІІ. О›ушы білімін тексеру.


Ой ша›ыру Щдісі.
љандай гЇлдердіЈ атауын білесіЈдер
Мына гЇлдердіЈ орысша атауын табыЈыздар?.
љазтама› - герань, шегіргЇл – фиалка, раушан - роза, тЇймеда› - ромашка.
ІІІ. ЖаЈа та›ырып ма›саты.

О›ушыларды таби“аттан алынатын таби“и материал тЇрімен таныстыру ,жасалу Щдіс-тЩсілдерін Їйрету.

ІV.ЖаЈа саба›.
Композиция (латын сйзі – kompositio – ›±растыру, тЩртіпке келтіру) – кйркем шы“арманыЈ ›±рылысы. ГЇл композициясы дегеніміз - гЇлмен кйркемдеп ›±растыру.

«љыз“алда›» а“ылшын ертегісі.

.

Ерте, ерте, ертеде бір кішкентай ›аланыЈ шетінде Мэри атты ›арапайым Щйел ймір сЇріпті. Ша“ын ›алада Мэриді бЩрі біледі екен. МэридіЈ неше тЇрлі гЇлдер йскен “ажайып ба“ы болыпты.

ЖЇрегі таза, мейірімді Мэри гЇлдеріне Їлкен сЇйіспеншілікпен кЇні-тЇні ›арап, Щлпештеп кЇтіп-баптайды екен.
ОныЈ а›, ›ызыл, сары, кйк тЇсті гЇлдері кйктемнен бастап, кЇзге дейін алма-кезек гЇлдеп, ба››а кірген адамныЈ кйзін ›уантыпты.
Кйктемде Мэри нЩзік Щрі таЈ“ажайып «›ыз“алда›» деген жаЈа гЇлдерді отыр“ызады. Бірде сол сЇйікті гЇлдерін кйрейін деп, ол тЇнде ›олына шам алып, ба››а барады.
О, “ажап! љыз“алда›тар“а жа›ындап ›араса, олардыЈ ішінде сЇйкімді нЩрестелер тЩтті ±й›ыда жатыр! Б±л гЇл періштелерініЈ балалары еді. Мэри олар“а мейірлене ›арап ›айырлы тЇн тіледі.
ЕртеЈіне ба›тыЈ иесі ерте т±рып, терезені ашады. ®йдіЈ ішін лезде аЈ›ы“ан ж±пар иіс алып кетеді. Мэри ба››а жЇгіріп шы“ады. БЇгін ›ыз“алда›тардан б±рын-соЈды болма“ан хош иіс аЈ›ып т±р екен.

Б±л “ажап иісті МэридіЈ ›айырымдылы“ы Їшін гЇл періштелері ›ыз“алда›тар“а сыйла“ан еді.


КЇндер, айлар, жылдар зырлап йтіп жатты. Мэри ›артайып, гЇлдеріне ›арай алмайтын бол“анды›тан бас›а ›алада т±ратын баласыныЈ ›олына кйшеді.
®йді сатып ал“ан жаЈа адамдар ба›тыЈ орнына ба›ша егіп, кйкйніс сатпа›шы болыпты. Бір кйктемніЈ ішінде МэридіЈ тамаша гЇлзарын ›±ртып жіберіпті.
ГЇл періштелерініЈ жа“дайлары кетіп, олар кйрші ба›тарды паналау“а мЩжбЇр болыпты. СЇйікті Мэриді са“ынып, ›ыз“алда›тар ауырып ›алады.
КЇтімсіз ›ал“ан гЇлдерді кйршілер Їйлеріне алып кетіп, йздерініЈ ба›тарына отыр“ызып, аялайды.
Келесі кйктемде ›ыз“алда›тар дертінен жазылып, жаЈа орындарында ›±лпырып йсіп шы“а келеді. Біра›, олардыЈ “ажайып хош иісі жо“алып кетіпті.
Содан бері, гЇл йсірушілер бЇгінгі кЇнге дейін ›анша ізденіс жасаса да, ›ыз“алда›тардыЈ б±рын“ы иісін ›айтара алмапты.

љыз“алда› шйптесін йсімдік. Кйктемде ›аза› даласы мен тау етектерінде ›ызыл, сары ›ыз“алда›тар ›айталанбас кйркемдік сыйлайды. љыз“алда›тыЈ гЇлі біреу немесе кйпгЇлді тЇрлері де бар.


Ол кЇн кйзіне кеЈ ашылады, тЇнде немесе б±лтты кЇні жабылады. љыз“алда› бірнеше кЇн гЇлдейді. љыз“алда› гЇлін мерекеде сыйлы› ретінде ±сыну“а болады. Шсіресе 8 наурыз мерекесінде ±стаздар“а, аналар“а, Щжелерге, ›ыздар“а сыйлау“а болады.
“љыз“алда›”гЇл бейнесініЈ ймірде ›олданыс›а енуі.

БіздіЈ елімізде љыз“алда› гЇлініЈ бейнесін шеберлер кйп пайдалан“ан. Ер - т±рман, тері белдік, зергерлер са›ина, білезік камзол ›апсырмаларына, тігінші киім тЇрлеріне, Їй жабды›тарына, ›оржын - дорбалар“а ›ыз“алда› гЇлін салып Щшекейлеп, безендірілген.

ІV. Сараманды› ж±мыс.

љайшымен ж±мыс жасау ›ауіпсіздігі


1. ЕЈбек саба“ына арнал“ан ±шы до“ал ›айшыны пайдалан.
2. љайшыны тек из ж±мыс орныЈда “ана пайдалан.
3. љайшыныЈ ±шын жо“ары ›аратып ±стама.
4. љайшыны ашы› кЇйінде ›алдырма.
5. Екінші адам“а ›айшыны жабы› тЇрінде сабы жа“ымен ±сын.
6. љайшымен ›ию кезінде жЇрме, ешкімге жа›ындама.
7. љайшыныЈ алмасына зер салып ›и.
8. Ж±мыс соЈында ›айшыны ›абына салып ›ой.
Желіммен ж±мыс жасау ›ауіпсіздігі
1. ЖелімніЈ ›а›па“ын абайлап аш.
2. ља“аз“а ±›ыпты, керегінше жа›.
3. Арты“ын сЇрткішпен алып таста.
4. љолыЈды сЇрткішпен сЇрт.
5. Ж±мыс соЈында ›а›па“ын жауып, орнына ›ой.
љыл›аламмен ж±мыс жасау ›ауіпсіздігі
1. љыл›аламды ›ажетті уа›ытта “ана ±ста.
2. љыл›аламды д±рыс ±ста.
3. љыл›аламныЈ ±шымен ›а“азды абайлап Їз.
4. љыл›аламды ешкімге н±с›ама.
5. Ж±мыс соЈында ›ыл›аламды орнына сал.

 љауіпсіздік ережелері:


5. љайшыны ла›тырма, сермеме. љайшыныЈ ашасын ашы› тастама.
6. љайшыны партаныЈ оЈ жа› жо“ар“ы шетіне ›ой.
7. љайшыны ±сын“анда йзіЈ жЇзінен ±стап алушы“а сабын бер.
8. Желіммен ж±мыс кезінде партаныЈ бетіне тйсеніш тйсе.
9. Желімді аузыЈа, кйзіЈе тигізбе.
10. Желіммен ж±мыс соЈында ›олыЈды жу

Енді біз Щр тЇрлі гЇлдерді Щдемілеп Їйлестіріп гЇл жасаймыз.


Ж±мыстыЈ орындалуы
- Дайын рамма“а суретін салып дайындап алу.
- Керекті материалдар таЈдау.
- - Жасанды гЇлдерді желіммен жабыстыру.
- из ›иялымен Щрлеп жасау.(жапыра›тар салып, кепкен б±та›тарды ›олдану).
(ІІ. Ма“ынаны ашу). Берілген ма›алдыЈ ма“ынасына Щр топ йз ойларын, тЇсініктерін беру.
І топ. «ГЇл йссе – жердіЈ кйркі»
ІІ топ. «ГЇл – кйЈіл ашады»

Та›ырыбы: ГЇл композициясын ›±растыру. «Сыйлы› гЇл жасау»


Сараманды› ж±мыстыЈ ма›саты: о›ушылар“а берілген тапсырманыЈ орындалуын ›ада“алау мен тЇсіндіру, кйрсету.
Сараманды› ж±мыстыЈ ›±рал - жабды›тары: ›айшы, ±са› тастар мен гЇл орайтын фальга жЩне корзина, паралон ›иындылары, тЇрлі тЇсті таспалар(лента). Жасанды гЇл тЇрлері жЩне кепкен жапыра›тар мен гЇлдер.
ГЇл композициясын жасау кезіндегі ТљЕ са›тау.
Сергіту сЩті. 2 мин.
БЩріміз экран“а ›араймыз «љарлы“аш» сергіту сЩтін жасаймыз.
V. Бекіту.( ІІІ. Ой тол“аныс)
ГЇлдерді атауына ›арай йзіндік сыйлау ›а“идасы, мЩдениеті болады екен айтып жіберіЈіздер кім біледі?
ГЇлдерге байланысты есімдерді білеміз ба?.
VI. Саба›ты ›орытындылау.
БЇгін меніЈ білгенім..... Мен енді жасай аламын.... МеніЈ тЇсінбегенім...

VI О›ушыларды ба“алау.(о›ушылар йздерініЈ жаса“ан ж±мыстарына ›арап бірін - бірі ба“алайды.)VIІ ®йге тапсырма.Ж±мысты ая›тау
Каталог: uploads -> doc -> 11b2
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
11b2 -> 1. Оқушыларға адам денсаулығының қымбаттылығын, өмір сүру үшін қажеттілігін, басты байлық екенін ұғындыру
11b2 -> Ӏлияс Есенберлин
11b2 -> Мұғалімі: Джабасова Эльнара Болатовна 9 класс Пәні: қазақ тілі Тақырыбы
11b2 -> Құрамында әріптер бар өрнектер ә ріпті ө рнектер деп аталады. Мысалы, 47 6 а, 12 + d, 5 + 3c


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет