Жалпы ережелер 4Дата05.07.2018
өлшемі172.22 Kb.
#78567

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласыныңШӘКӘРІМатындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

Силлабус

Силлабус


042.17-5-2.18-33.1 /02 -2016

Пәннің оқу бағдарламасы (силлабус)

№ 1 басылым

09.06. 2016 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Электр және магнетизм

Кредиттер саны: 3

Шифр- мамандық атауы: 5В011000 – «Физика»

Факультет, кафедра: жаратылыстану-математика, физика


Семей 2016


Алғысөз
1 КЕЛІСІЛДІ
Құрастырушы аға оқытушы

Қасымханова К.А. _____________ « 02.09.» 2016 г.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Кафедра отырысында

Хаттама « 09» 06. 2016 жыл, № 11.


Кафедра меңгерушісі: Маусымбаев С.С.______________
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «08.» 06. 2016 жыл, №5.


Төраға: Абдишева З.В ______________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «09» 06. 2016 жыл, №6.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор:
Искакова Г.К. ______________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

    1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4


 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ

БӨЛУ 6

 1. КУРС САЯСАТЫ 9

 2. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ 10

 3. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСТАР 11


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы және пән туралы мәліметтер

Оқытушының аты – жөні, тегі: Қасымханова Күләш Ағыбаевна

Лауазымы: аға оқытушы
Факультет, кафедра: жаратылыстану-математика факультеті, "физика" кафедрасы
Байланыс ақпараты - тел. 773358, e-mail: kulash.48@mail.ru
№3 оқу ғимараты, 304 кабинет.
1.2. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Электр және магнетизм» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы білім алушыларды дайындау барысында маңызды орын алады және 5В01100-«Физика» мамандығында оқитын студенттер үшін базалық пәндер блогының таңдаулы компоненті болып табылады.

Жарық жөніндегі ілімнің дамуына қысқаша тарихи шолу. Жарықтың электромагнитгік табиғаты. Фотометрияның негізгі ұғымдары. Геометриялық оптиканың негізгі қағидалары мен заңдары. Негізгі анықтамалар. Электромагнитгік толқындардың заттармен әсерлесуі. Ортаның электрлік және оптикалық қасиеттері. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарық поляризациясы. Жарықтың дисперсиясы, жұтылуы және шашырауы. Сәуле шығару түрлсрі. Жарықтың әсері. Жарық жылдамдығы, оны өлшеу әдістері.

«Электр және магнетизм» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус) білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген құжаттардың негізінде әзірленді: • 5В011000 - «Физика» мамандығының МЖБС Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызындағы № 1080 қаулысы (Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.05.2016, № 292)

 • Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеттің оқу әдістемелік кеңесі отырысының 2016 жылғы 8 қыркүйегіндегі № 1 шешімімен бекітілген 5В01100 - «Физика» мамандығына арналған «Оптика» пәнінің таңдаулы компененті бойынша оқу бағдарламасы.1.3. Пәнді оқып-білудің мақсаты:

- білім алушыларға жарықтың табиғаты жайлы және оның затпен
әсерлесуі мен таралуында байқалатын негізгі құбылыстар мен

заңдылықтарды түсіндіру. • интерференция, дифракция, поляризация және геометриялық оптиканың негізгі заңдылықтарына сүйеніп жұмыс істейтін құралдардың жұмыс істеу принципін үйрету.

 • жарықтың жұтылуы, сәуле шығаруы, шашырауы мен шағылуына негізделген ғылыми зерттеу әдістерімен таныстыру. Лазерлердің жұмыс істеу принципі мен оның құрылымы және ғылым мен техникада қолдану жолдарын үйрету.1.4. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
- оптиканың негізгі әдістері арқылы методологиялық жалпылау тәсілдерін, физикалық ұғымдар мен принциптерін қолдануын, олардың қазіргі ғылым және техникамен байланыстығын көрсету керек;

- білім алушылар оптиканың негізгі ұғымдары мен негізгі заңдарын білуі тиіс, оптикада шешілетін мәселелерді қоя біліп шешу әдістерін үйренуі керек, әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек.


1.5. Оқып-білудің нәтижелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент білу керек:

- электр және магнетизмнің негізгі ұғымдары мен іргелі заңдарын;

Білу:


 1. негізгі электр құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін;

 2. негізгі электрлік түсініктерді, шамаларды және олардың

математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін;

- эксперимент жүргізудің және өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең


таралған әдістерін;
Біліктілігі:

- электрдің негізгі кезеңдерін білу іскерлігі;

- алған білімдерін зертханалық жұмыстар мен сарамандық әрекет

барысында қолдана білу іскерлігі;


Дағдысы:

 1. ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс дағдыларын.


1.6. Курстың пререквизиттері:

1.6.1 механика1.7. Курстың постреквизиттері:

1.7.1 атом және атом ядросы физикасы1.8. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СПС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

2

3

3

15

15

15

90

135

емтихан2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

дәріс


машықтану


зертханалық

БӨЖ


1

2

3

4

5

6

7

МОДУЛЬ 1. Электростатика

1


Дәріс№1. Дәріс № 1. Электр заряды. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы. Электр өрісі. Диполь. Гаусс теоремасы.Лаплас және Пуассон теңдеулері.Машықтану сабағы №1.

ЗС. № 1 «Зертханалық жұмыстарды жасау әдістемесі, өлшеу нәтижелерін өңдеу. Зертханалық жұмыс нәтижелерін жазу»

1

1

1

6

6.1.2.

43-62 беттер

6.1.4.

І тарау.3-25 беттер6.1.7

213-215 беттер22 2

Дәріс № 2. Өріс күшінің зарядтарды тасымалдау барысында атқаратын жұмысы. Кернеуліквекторыныңциркуляциясы. Потенциал.Зарядтардың потенциалдық энергиясы

Машықтану сабағы №2.

ЗС. № 2 «Электростатикалық өрісті зерттеу»

1

1

1

6

6.1.4.ІV тарау. 65-96 беттер.

6.1.7.

3


Дәріс № 3. Диэлетриктердегі электр өрісі. Диэлектрик-вакуум, диэлектрик- диэлектрик шекараларындағы шарттар.Пъезокристаллар мен сегнетоэлектриктердің қасиеттері.

Машықтану сабағы №3.

ЗС. №3 «Конденсатордың зарядталуы мен разрядталу процестерін зерттеу»

1

1
6

6.1.2.76-78 бб.

6.1.4.ІІ тарау.

27-37 беттер.

6.1.7.


215-219 бб.

3

4


Дәріс № 4. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр сиымдылық .Конденсаторлар. Зарядталған өткізгіштің және зарядталған конденсатордың энергиясы. Энергия тығыздығы. Машықтану сабағы №4.

1

1
6

6.1.4.-


ІІ тарау. 38-45 беттер.


МОДУЛЬ 2. Тұрақты тоқ заңдары

5


Дәріс № 5. Электр тогы. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Току көзінің электр қозғаушы күші. Ом заңы. Тұрақты ток тізбегінің жұмысы мен қуаты. Джоль –Ленц заңы. Киргоф ережелері

Машықтану сабағы №5.

ЗС. №4 «Өткізгіштің кедергісін амперметр және вольтметр әдісімен анықтау»

1

2

2

6

6.1.4.-


ІІІ тарау. 46-54 беттер.

6.1.7.


6

Дәріс № 6. Электр өткізгіштікінің классикалық теориясы. Электронның металлдан шығу жұмысы. Термоэлектрондық эмиссия. Оның қолданылуы

Машықтану сабағы №6. ЗС. №6 «Өткізгіштің кедергісін Уитстон көпірі әдісімен анықтау»

1

1

1

6

6.1.2.235-241б.

6.1.4.ІІІ тарау. 54-64 беттер.

6.2.8. 6.3.1.

117-118 беттер


7


Дәріс № 7. Электоролиттердегі электр тогы. Газдардағы электр тогы. Плазма туралы түсінік. Дебай радиусы.Электр өткізгіштіктің зоналық теориясы. Жартылай өткізгіштердегі контактілік құбылыстар. Машықтану сабағы №7. Зертханалық сабақ №7 .«Металлдардың кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу»

1

1

2

6

6.1.4.-

V тарау. 101-115 беттер.

7.1.7. 6.3.1.


МОДУЛЬ3. Магнетизм
Дәріс № 8 Магнит өрісі. Био-Савар-Лаплас заңы. Ампер заңы. Толық ток заңы Машықтану сабағы №8. ЗС. № 8 . « Жартылай өткізгіштердің кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу »

1

1

2

6

6.1.4.-

V тарау. 115-124 беттер.

6.1.7.


9

Дәріс № 9 Зарядталған бөлшектердің электр және магнит өрістеріндегі қозғалысы Машықтану сабағы №9.

ЗС. № 9 «Ток көзі қуатының жүктеменің кедергісіне тәуелділігін зерттеу»

1

1

2

4

6.1.4.-

VІІтарау. 147-168 беттер.

6.1.7.

6.3.1.


МОДУЛЬ3. Магнетизм

10

Дәріс № 10 Заттың магниттік қасиеттері. Диа- магнетизмнің табиғаты. Парамагнетизм.Ферромагнетизм

З.С.№10. «Мыстың электрохимиялық эквивалентін анықтау»

1

1

6

6.1.4.169-178б.

6.1.7. 296 -298 беттер11

Дәріс № 11 Электр магниттік индукция. Өздік индукция құбылысы. Магнит өрісінің энергиясы және энергия тығыздығы

 1. Машықтану сабағы №11. Жылулық сәуле шығару заңдары

1

1
6

6.2.8.157-159б.

6.1.4.191-196б.

6.1.7.298-301б.

12


Дәріс № 12. Максвелл теориясы. Максвелл теңдеулері және олардың физикалық мағанасы. Электр магниттік өріс энергиясының сақталу заңы.

Машықтану сабағы №12.

ЗС. №10 «Кюри нүктесін анықтау»

1

1

2

6

6.1.4.ІХт. 180-186 б. 6.3.1.


МОДУЛЬ 4. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар

13

Дәріс № 13. Электрмагниттік тербелістер. Контурдағы еркін тербеліс теңдеуі. Меншікті тербелістер. Өшетін электр тербелістері. Контурдағы еріксіз тербелістер. Резонанс Машықтану сабағы №13.

1

1
6

6.1.4.ІХ т. 187-191 б.

6.2.8.144-146 б1114

Дәріс № 14. Айнымалы ток. Генератор. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы. Векторлық диаграммалар. Айнымалы токтың қуаты.Скин эффект Машықтану сабағы №14.

ЗС. №11. «Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау»1

2

2

6

6.1.2.441-466б.

6.1.4.VІ тарау. 125-137 б-тер. 6.3.1.
115

Дәріс № 15. Электромагниттік толқындар. Пойнтинг векторы. Қозғалыстағы зарядтардың сәулеленуі. Доплер эффекті.

16

6.1.2.820-828б.

6.1.4.


VІ т. 130-132б. 6.3.1.
Барлығы

15

15

15

90

2.1. 1-2 аралық бақылау тапсырмалары
1 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары:

1Электростатика. Кулон заңы. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы.

2 Электр өрісінің энергиясы мен жұмысы

3. Әртүрлі орталардағы электр өрісі.Поляризация векторы

4 Тұрақты ток. Ом заңы.Джоуль-Ленц заңы

5 Қатты денелердегі электр тогы. Жартылай өткізгіштер

6 Электролиттердегі электр тогы. Фарадей заңы.

7 Газдардағы электр тогы.

8 Магнит өрісі. Магнит индукция векторы. Магнит ағыны

9.Био-Саваар –Лаплас заңы.Толық ток заңы.Лоренц күші

10.Электромагниттік индукция заңы.Құиынды магнит өрісі

11.Магнетиктер. Электромагнит

12.Ығысу тогы.Максвелл теңдеулері
2 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары:
Магнит өрісі. Магнит индукция векторы. Магнит ағыны

9.Био-Саваар –Лаплас заңы.Толық ток заңы.Лоренц күші

10.Электромагниттік индукция заңы.Құиынды магнит өрісі

11.Магнетиктер. Электромагнит

12.Ығысу тогы.Максвелл теңдеулері
3 КУРС САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатан турде, міндетті болып табылады. Егер кандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бакылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалган жұмыс автоматты турде төмен бағаланады. Аралық аттестациясының корытындысы студенттің сабакка катысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен катар аралық бакылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация корытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жумысты уакытылы орындауына, сабак кеіндегі ауызша жэне жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралык бакылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бакылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бакылауды индивидуалды түрде тапсыруға кұқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды кошіру,қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлыксыз»деп тану түрінде болады.Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.


4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Студенттің пәнді меңгергенін оқытушы бағалайды. Студенттің жұмысын бағалаудың төрт мүмкін деңгейі қарастырылады:

репродуктивті көмектесу арқылы (тану, қайталау);

репродуктивті көмексіз (еске сақтау және типтік есептерді шығаруға қолдану);

эвристикалық (типтік емес, қиын есептерді шығару);

творчестволық (оқу-зерттеунемесеғылыми-зерттеужұмыстары) барысында проблемалық есептерді шығару.

Кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді. (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта -270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін.). Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3- кестеде көрсетіген.

3- кесте


АптаЗертханалық, прктикалық, семинар сабақтарынан, БӨЖ тқырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Тәжірибелік сабақтар, зертханалық, БӨЖ

4

1-4 Машықтану сабақтары


Есеп, жаттығулар орындау.

30

4

1,2 Зертханалық жұмыстар

Жұмыс бойынша есеп беру

20

6

5,6 Машықтану сабақтары


Есеп, жаттығулар орындау.

30

6

3-5 Зертханалық жұмыстар

Жұмыс бойынша есеп беру

20

6

БӨЖ №1


Жазбаша жұмыс. Конспект құрастыру

90

7

1 Аралық бақылау

80

1 және 7 апта бойынша оқу нәтижелерінің қорытынды баллы

300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

11

7-9 Машықтану сабақтары


Есеп, жаттығулар орындау. Жазбаша жұмыс

30

6-8 Зертханалық жұмыстар

Жұмыс бойынша есеп беру

20

14

10-14 Машықтану сабақтары


Есеп, жаттығулар орындау. Жазбаша жұмыс

30

14

9-11 Зертханалық жұмыстар

Жұмыс бойынша есеп беру

20

14

БӨЖ №2


Конспект құрастыру

90

15

2 Аралық бақылау

80

8 және 15 апта бойынша оқу нәтижелерінің қорытынды баллы

300

Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
10006. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6.1. Негізгі әдебиеттер:

6.1.1 Физика курсының лекциялары: жоғары орын. студенттеріне арналған оқу құралы Ж. Абдула, Т.Аязбаев; ҚР жоғары оқу орын. қауымдастығы.- Алматы, 2012

6.1.2 Жалпы физика курсы. Т.Бижигитов,2013

6.1.3 Физикадан есептер жинағы,2013.А.Үргшіншібеков,Ж.Айдарова.

6.1.4 Физикадан есептер шығару Ә.М.Бектенов, Б.М.Бектенов.2013.

6.1.5. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.1.6 Сборник задач по курсу общей физики / Под ред. М.С.Цедрика М:Просвещение, 1989

6.1.7 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1995 ж

6.1.8 Трофимова Т.И. Курс физики учебное пособие для вузов. М.: академия, 2004

7.1.9 Жұманов К.Б. Оптика негіздері. Алматы: «Қазақ университеті», 1,2 –бөлім

2013.
6.2. Қосымша әдебиеттер:

6.2.1 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991 ж.

6.2.2 Физика. Қысқаша анықтамалық, 2012.Каргин Д.Б.,Кенжалиев А.

6.2.3 Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы 2 том Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика. Алматы 2003..

6.2.4 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.2.5 Савельев И.В. Жалпы физика курсы. Том II, III. М., Наука, 1982 ж. «Мектеп», Алматы -1977.

6.2.6 Полатпеков П. Оптика. Алматы: Мектеп ,1981

6.2.7 Годжаев Н.М. Оптика. М., Высшая школа, 1977.6.2.8 Ландсберг Г.С. Оптика М., Наука,1976.
6.3. Интернет – ресурстар
6.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.
6.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
6.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
6.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет