Қытай мемлекеті біз үшін экономи­ калық, экологиялық, идеологиялық, қайPdf көрінісі
бет1/6
Дата27.10.2018
өлшемі0.75 Mb.
#96353
  1   2   3   4   5   6

иә

–  Қытай  мемлекеті  біз  үшін  экономи­

калық,  экологиялық,  идеологиялық,  қай 

тұрғыдан  алсаңыз  да,  қауіп  төндіріп  тұр. 

Алып  көршіміздің  экономикалық  тұрғы дан 

жетілу  қарқыны  орасан  жыл дам дық пен 

жүзеге  асып  жатыр.  Қытайдың  са тып  алу 

қабілеті бойынша ЖІӨ көлемі 13 триллион 

долларға жетті, ал жан басына шақ қандағы 

ЖІӨ көлемі 1000 доллардан асып кетті. 

Бұл ішкі нарықтың түбегейлі өзгеріске 

ұшы рап, ары қарай да жаңа қарқын алуы­

на себеп болды. Қазақстан Қытайға көрші 

ор наласқандықтан,  экономикалық  экс­

пан   сияны  бірінші  болып  сезеді.  Қытай­

лық тар  біз бен  шекаралас  аймақтарға 

көп теп шо ғыр лана бастауының себебінен 

біздің елімізге қарай ағатын судың көлемі 

ба рын ша  кеми  бастады.  Қазірдің  өзінде 

бір неше өзендеріміздің арнасы тарылып, 

әсіре се, Ертіс пен Іле бассейндері төңіре­

гін дегі  жағдай  Қытайдың  пайдасына 

қарай өз гере бастады. 

Жоқ 

–  «Қытай  бізге  қауіп  төндіріп  тұр»  деп,  құр  бекер 

қара  аспанды  төндіре  берудің  қа жеті  жоқ.  Қытай  – 

Қазақстанның  құдайы  көр шісі.  Екі  елдің  арасындағы 

өзара бай ланыс біршама жерге барып қалды. Қазір біз 

Қытаймен  ат  құйрығын  кесісіп,  арадағы  ше караны 

жауып тастай алмаймыз. «Қор ғану дың жақсы жолы – 

шабуылдау» де ген дей, қорқып шегіне бергеннен гөрі, 

олар ды өз мүддемізге тиімді пайдалана білу дің жол­

да рын  іздестіру  керек.  Қазақ стан  Президенті  Нұр сұл­

тан  Назарбаев  өзі нің  кезекті  Жолда уын да  Қазақстан 

мен  Еу ропа  аралығындағы  транс порттық  қаты нас қа 

ерекше көңіл бө леді. Небір жақсы жобалар осы жоба­

дан ке йін тұр. Әрине, бұл кездейсоқтық емес. 

Әдетте  Қытай  сарапшылары  серіктестік  мә  селесін 

сөз  еткенде  «екі  жаққа  да  тиімді  эко номика»  дегенді 

жиі айтады. Олар бізге «ұсы ныстарымызды қабылда­

ғың кел  се де, кел месе де қабылдайсың» де ген дей қо­

қан­лоқы көрсетіп жатқан жоқ қой. Яғни нарық заң­

дарына сәйкес қимыл дау да. Ал егер біз қандай да бір 

мә селе бо йынша ұтылып жатсақ, ол өзіміздің ебе дей­

сіздігімізден  шығар.  Қытай  бізге  шикізат  көзі  ретінде 

қарай  тын дығын мойындаймын. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Юлия Тимошенко, 

Украина премьер-министрі:

«Бұл қант диабетімен ауыратын 

адамға шын жүректен келілеп бал 

берген мен бірдей бол ды».(Әлеуметтік стандарттарды көтеру 

туралы заңның қабылдануына 

байланысты айтқан сөзі. www.ura-

inform.com сайтынан)

№190 (190) 

28 қазан

сәрсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

әділ кәукенов,  

Экономикалық стратегия 

институты директорының 

орынбасары, сарапшы: 

шәріпжан нәдіров,  

Қазақ ұлттық университеті 

география факультетінің деканы:

Түй


Тк

Іл

4-бет5-бет

7-бет

Ой­кӨкПАр 

Азияның «Қара 

маржаны»


«Жетінші арнаның» 

Ақсәулесі

Түркиядағы 

қазақтардың жалғыз­ақ 

жан жарасы бар, ол – 

тіл мәселесі150,68

226,55

5,21

22,07

240,68

9867,95

1434,26

1700,05

77,74

1042,10

шуы көп шойын жол 

шекемізге сор болды

қытай қаупі туралы мифтерді шындық деп қабылдайсыз ба?

қытайдың идеологиялық 

біртұтастығының арқасында қол 

жеткізген экономикалық қуаты 

бүгінде әлемнің ең алып 

державаларын тізе бүктіре 

бастады. Біреулер қытайдың 

қарқынынан қауіптенсе, енді 

біреулер қытай қаупін жалған миф 

деп есептейді. Өткен аптада Саяси 

шешімдер институтының 

Алматыдағы осы тақырыпта өткен 

отырысында бірқатар 

сарапшылардың пікірі қарама-

қайшы келді. 

«Жол картасын» қол картасына 

айналдырмақ болыпты

Қазіргідей  қысылтаяң  шақта  бөлінген  қаржының  әр 

тиынының  тиісті  мақсатқа  жұмсалуы  және  оның  игілікті 

іске себепкер болуы – басты мәселе. Сондықтан да Елбасы 

барлық  құзырлы  органдарға  «Жол  картасы»  арқылы 

жүргізілетін  жұмыстарды  қатаң  қадағалауды  тапсырды. 

Себебі мемлекеттік мүддені өзінің «өңешінен» кем көретін 

көп  пысықайдың  қисапсыз  қаржыны  қым қы руға  құмар 

тұратыны анық. Осы мақсатта аймақтағы ай тулы жобаның 

орындалуы  барысына  бақылау  жасаған  об лыстық 

прокуратура талайлардың «тәртіп бұзғанын» анық тады. 

Атап  айтсақ,  Қостанай  қалалық  әкімдігінің  халықты 

еңбекпен  қамту  бөліміндегілер  «Жол  картасы»  шеңбе­

рін де жұмыссыздықтың алдын алуда көп мәселеге «көз­

жұмбайлықпен» қараған болып шықты.

қазақстан аумағында орналасқан, 

бірақ ресейдің әмірімен жүретін 

Байқоңыр жалғыз емес екен. Білдей 

бір облыстың орталығы қызылжарға 

келсең де орыстың шаһарына топ ете 

түскендей боласың. Бірде Алматыдан 

келген досым сағатын ресейдің 

уақытына ауыстыруды ұмытып кетіп, 

пойыздан кешігіп қалғаны бар. Себебі 

Тәуелсіздік алғанға дейін де, одан 

кейін де Петропавл теміржол стансысы 

уақытын тек мәскеуге қарап түзеп 

келеді.

ДАТ!

6-б

етте

Анна қҰдиЯровА:

ӘкЕ­ШЕШЕ БАлАСЫНА 

ДЕрБЕС БОлУДЫ, 

ТӘУЕлСІЗ БОлУДЫ 

үйрЕТУІ ҚАЖЕТ

Үкіметтің дағдарыс 

кезінде дымы құрыған 

халық үшін арнайы 

ойластырылған «Жол 

картасы» бағдарламасын 

«қалауын тауып, қарға от 

жаққысы» келгендер теріс 

тірлігіне айналдыруды 

мақсат тұтып бағуда. ең 

сорақысы сол, қазына 

қаржысының еш себепсіз 

жұмсалуына ел тізгінін 

ұстаған билік өкілдерінің 

белсене атсалысуы болып 

отыр. 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

АУ

А рАй

Ы

қазіргі таңда елімізде бюджеттік саладан қаржы алатын мемлекеттік 

мекемелердің шығындарын қысқартуға 

баса мән беріліп отырғаны белгілі. осыған 

орай қызылорда облысының басшылығы 

жаңа бастаманы іліп әкетті. Алдағы 

уақытта жергілікті департамент және 

басқармаларда басы артық көліктердің 

саны қысқаратын болды.

мамандар алдағы тәуліктерде қа-

зақстанның біраз аймақтарында ауа 

райының қолайсыз болаты нын ескер-

тіп отыр. еліміздің Төтенше жағдайлар 

жөніндегі  министрлігі мамандарының 

мәлі ме тіне сүйенсек, республиканың 

солтүстік және орталық өңірлерінде қар 

жауып, боран соғады. Ал қазақстанның оң-

түс тік аймағында нөсер жауын жауа ды.

Д

АғДА

рЫС


 ПЕН

 ҚА


м

ДАНЫС


Соңғы кездері басқарма басшылары мен олардың 

орынбасарлары таңдай қа ға тын «темір тұлпарларды» 

тақымына ба сып, жел дей жүйт кіп жүр ге нін ел дің кө­

зі  кө ріп  жүр.  Қазынаның  қаржысына  алын ған  кө лік­

терді өзінің жекесіндей кө ре тін ат қа мі нер лер де бар. 

Тіпті  оны  үйі нің  жеке  шар  уа сына  пайдаланып,  базар 

немесе дү кен жағалап жүргенін де көз шалып қа ла ды. 

Ендігі кезекте мұндай кең ш ілік бо ла қой майды. Әрбір 

басқарманың  бас   шы сы на  арналған  кезекші  көліктер 

қал  ды  ры лады.  Қал ғаны  жинап  алынады.  Жи нал ған 

кө  лік  тер ді  бас қа  мақ сат тар ға  пай  да ла ну  көз  де  лу де. 

Олар  аукционға  тү  сі рі  ліп  са   тыла  ма,  әлде  әлі  күнге 

дейін жаяу жүр ген ауыл әкімдеріне беріле ме? Бұл ал­

да ғы уа  қыт та белгілі болады. 

Қазіргі  уақытта  бұл  мәселе  барлық  бас қар ма  бас­

шыларына    ескертілген.  Жақын  күн дерде  нақты  ша­

ра лар  қолға  алынбақ.  рес ми  емес  дерек  көздеріне 

сүйенсек, осы ша ра барысында 30­40 көлік жиналып 

алы  натын  көрінеді.  Осының  арқасында  қазына  қаза­

нынан қаралатын қаншама қаржы үнемделеді. Бұл елдің 

құлағын елеңдеткен «қызық» тәжірибе болып тұр. 

әділжан ҮмБеТ,

Қызылорда облысы

Қр  Төтенше  жағдайлар  жөніндегі  министрлігінің 

мәліметінде  республика  өңірлерінің  ба сым  бөлігінде 

желдің  екпіні  секундына  22  метрге  дейін  жететіні 

айтылған.  Синоп тик тердің  болжауынша,  алдағы 

тәуліктерде  Ақтөбе,  Қостанай,  Ақмола,  Қарағанды 

жә не Павлодар облыс тары ның кей жер лерінде қатты 

жел  тұрып,  боран  соғуы  мү мкін.  Еліміздің  шығыс 

аймақтарында  жыл дам ды ғы  секундына  20  метр 

болатын жел соғып, түн де көктайғақ болады. Оң түстік 

Қазақстан, Жамбыл, Қы зыл орда облыс тарында нөсер 

жауын  жауады  деп  күтілу де.  мамандардың  мәліме­

тінше,  ба тыс  өңірлерде  анти циклон  ықпалы  сақ та­

лады. Төтеншелік мамандар ауа райының жайсыз ды­

ғына  байланысты  республика  жұрт шылығына  алыс 

жолға шықпауға ке ңес береді. Жансая әБдіБековА

Бір басқармаға –  

бір көлік...

қатты жел тұрып,  

күн суытады

ербақыт АмАнТАЙ

Алдымен ЖАлғА АлАды,  

СоСын мАлғА АлАды

Қазақстан аумағында орналасқан, бірақ ре  сей 

Фе дерациясының меншігіндегі темір жол дың жал­

пы  ұзындығы  800  шақырымнан  астам.  Соның 

188  шақырымы  Солтүстік  Қа зақ стан  облысының 

ау  мағынан өтеді. Ең со ра қысы, «ресей теміржолы» 

ашық акцио нер лік қоғамының қарамағына тоғыз 

жол дың  тора бында  тұрған  Петропавл  теміржол 

стан  сысы  да  өтіп  кеткендігі.  Қазір  ол  мемлекет 

ішін  дегі  мемлекет  іспеттес.  Өзінің  заңы,  өзінің 

ере желерімен жүреді. 

1996  жылғы  18  қазанда  қол  қойылған  екі­

жақ ты келісімде бір мемлекеттің аумағы нан өтетін 

те мір жолды  екіншісі  жалға  алып  пай дала на­

тындығы айтылған. Сол кезде қазақ жеріндегі 816 

шақырым  жолға  орыс тар,  ал  ресейдегі  313  ша­

қырым  шойын  жолға  біз дікілер  уақытша  иелік 

етіп келді. Жалғасы 4-бетте

Алмагүл СҰлТАновА

–  Жұмыссыз  азаматтарға  «Жол  картасы»  аясында 

жұмыс  тауып  берушілердің  тексеріс  кезінде  «ұраншыл­

дық қа»  бой  ұрғандары  анықталды.  Біз  бірнешеуін  тап­

тық, әзірге біреуіне қылмыстық іс қозғадық. Барлығына 

ор тақ кемшілік кәсіпорындар қулық істеп, қазына есебі­

нен  өзінің  қаржысын  үнемдеуді  дәстүрге  айналдырған. 

Солар дың  бірі  –  «Большевичка»  өндірістік  кәсіпорны. 

кәсіп орын «жаңа цех ашамыз, соған қызметкер керек» 

деп,  24  жұмыссыздың  жалақысына  «Жол  картасынан» 

1,2 млн теңге сұраған. Шын мәнінде әлгі 24 адам бұрын­

нан қызмет етіп келе жатқан «өз адамдары» екені бел гілі 

болды,  –  дейді  Қостанай  облыстық  прокура тура сының 

өкілі мұрат Нұғыманов.

«Жеңілген  күреске  тоймайды»  дегені  ме,  Қостанай 

қаласы әкімдігінің еңбекпен қамту және әлеуметтік бағ­

дар ламаларды  үйлестіру  бөлімінің  бастығы  Владимир 

ру бинский аяқастынан шала бүлінді. Жалғасы 4-бетте

А

бай Ом

А

рОВ (колла

ж)

Тасбай СимАмБАев, сенатор:– Жалпы, Тәуелсіздік жылдарының алғашқы 

кезінде  теміржол  тораптарын  уақытша  бөлген 

ғой. Батыс Қазақстан облысындағы бір темір жол 

стансысын бізге берген болатын. Бірақ бұл еке уін 

мүлде  салыстыруға  болмайды.  Ол  жақта  ай-

даладағы шағын стансы болса, ал бұл Қы зылжар 

стансысы  стратегиялық  маңызы  зор,  болашағы 

бар,  «Оңтүстік-Солтүстік»  дейтін  то ғыз  жолдың 

түйіскен  торабында  орналасқан.  Стра тегиялық 

және экономикалық маңызы жа ғынан, қауіпсіздік 

тұрғысынан Қызылжар стан сысын ешкімге беруге 

болмайды.  Бұл  үл кен  қателік,  Тәуелсіздігімізге 

қайшы. Соңғы кез дері Қызылжар теміржол стан-

сысы  төңіре гін де  көптеген  мәсе ле лер  ушы ғып 

барады. Мы салы, біздің шаруа қо жалықтарымыз 

темір  жол  стансысының  бо йындағы  элеваторға 

асты  ғын,  тауарларын  өткізе  ал май  сормаңдай 

бо  лып жүрген жайы бар. Өйт кені олардың баға-

сы екі есе қымбат. Ішкері жақ тағы Аққайың ауда-

нын да  пойыздар дың  тариф тері  үш  есе  қымбат 

бо лып тұр. 

Бір Пікір

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№190 (190) 28.10.2009 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Темекі өндірісі құри ма?

Рубль – сенімсіз валюта

Өткенде қоғамдық орындарда шылым шегуге тыйым 

салынға нын естідік. Соған қарап жұрт «енді темекі өндірісі 

құритын шығар» деп қуанып жүр. Шынында да, осы заңнан 

кімге пайда, кімге зиян?

Азат ҚОНЫСБАЕВ, Өскемен

Ресейдің рублі аймақаралық ақша болады деп естідік. Сол рас па?

Мақсат ДҮРМЕКОВ, Жамбыл облысы

Нарық


Серік  Ахметовтің  сөзіне  сенсек,  рұқ­

сат тама  жүйесін  жетілдіру  және  жүргізу 

шарт тарын  жеңілдету  бойынша  біраз 

кешен ді  шаралар  жүзеге  аспақ.  «Үкімет 

тара пынан рұқсаттамалардың 35 пайызын 

қыс қарту  ұсынылып  отыр.  Атап  айтсақ, 

348 рұқсаттама процедурасын алып тастау 

көз делуде»,  –  деді  Серік  Ахметов.  Соны­

мен қатар, Үкімет құрылыс жүргізуге рұқ­

сат алу кезіндегі өтініштерді қарау мерзімін 

3 есеге қысқартқан. Ал инженерлік және 

Бюрократизмнің тамырына  

балта шабылады

коммуналдық  қамтамасыз  ету  көзіне  қо­

сылудағы техникалық шарттарды қарауға 

кете тін мерзімді 4 есеге қысқартқан.

Серік  Ахметовтің  айтуынша,  заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тіркеуден өткізуді 

жетілдіру  туралы  Заңның  жобасы  қазір 

Парламентте жатыр. «Онда тіркеу мерзімін 

2  есеге,  ал  қаржылық  шығындарды  ша­

ма мен 10 есеге қысқарту жайында норма­

лар көрсетілген», – дейді вице­премьер.

Вице­премьердің  айтуынша,  қазіргі 

таңда  бизнес  шарттарын  жеңілдету  жұ­

мыстары әлі де Дүниежүзілік банк сарап­

шы ларымен  бірлесіп  жүргізіліп  жатыр. 

«Жоғарыда аталған Үкімет шаралары ел­

дегі  бизнес  ахуалын  жақсартуға  және 

Үкіме


Т

Жалпы,  келесі  жылдан  бастап  іске  кірі­

се тін кеден одағы бойынша бірыңғай валю­

та енгізу туралы сөз бар. Сол секілді Қа зақ­

стан мүше болып табылатын ШЫҰ шең бе­

рінде де бірыңғай қаржы жүйесіне, есебіне 

жү гіну жайы қарастырылып жатыр. Алайда 

оның бәрінің рубльге қатысы жоқ. мәселен, 

ШЫҰ аясындағы қаржылық есептеу жүйесі 

сол ұйымға мүше елдердің ұлттық валютасы 

бойынша  конвертацияланады.  кеден  ода­

ғын да да осындай валюталар қоржыны бо­

луы ықтимал. Ал жалпы, рубльдің мәртебесі 

жайлы АҚШ Федералды резерв жүйесінің 

бұрынғы басшысы Алан Гринспен жақында 

мынадай пікір білдірді:

– Ресей рублі тіпті аймақаралық резервті 

валюта бола алмайды. Өйткені рубль мұнай 

бағасына  аса  тәуелді.  Ал  резервті  валюта 

еркін конвертацияға икемді, сенімді валюта 

ғана  бола  алады.  Ресей  экономикасының 

өзі диверсификацияға икемсіз, ал оны мо­

дер низациялағанның  өзінде  рублдің  қан­

дай  да  бір  мәртебеге  қол  жеткізуі  үшін  10 

жылдан аса уақыт керек. 

еСеП кОмиТеТіБюджеттік қаржыны 

бақылау жүйесі 

қойыртпақ іспеттес

«Бүгінгі бюджеттік қаржыны 

бақылау жүйесі қойыртпақ 

іспеттес. Оның құрамында 

кеңестік жүйенің қалдықтары, 

сонымен қатар Тәуелсіздік 

алған жылдары жаңарту 

бойынша «қол жеткізген» 

мемлекеттік қаржыны бақылау 

жүйесін көшірмелеуші 

органдар да бар. Соның 

салдарынан, жалпы, 

мемлекеттік республикалық 

бюджеттің жұмсалуы бойынша 

тоғысқан қорытынды баға 

шықпай отыр». Кеше Алматыда 

өткен ЭКОСАИ басқармасының 

14-отырысы аясында Есеп 

комитетінің төрағасы Омархан 

Өксікбаев осындай мәлімдеме 

жасады. 

– Бюджет екі сатыға бөлінеді: респуб­

лика лық  және  жергілікті.  Өз  кезегінде 

жер гілікті  бюджет  облыстық  және  аудан­

дық болып тағы екіге бөлінеді. Қазақстан 

–  конституция  бойынша  унитарлы  мем­

лекет.  Ол  автономияға  бөлінбейді.  Сон­

дықтан, біріншіден, біздің бюджетте түбе­

гейлі  бір  жүйелі  есеп  болу  керек  деп 

есептеймін.  екіншіден,  соны  бақылау 

жүйесі вертикалды түзілуі тиіс. Бүгінгі таң­

да бұл – өзекті мәселе. егер республикалық 

бюд жетті  есеп  комитеті  өзінің  сыртқы 

бақылауын  тәуелсіз  потенциалына  қарай 

атқарып отырған болса, жергілікті бюджет­

тің сыртқы тәуелсіз бақылауы мүлдем жоқ 

десе  де  болады.  Себебі  оның  заңдық 

базасының бәрі бюджеттік кодексте көрсе­

тілген.  Оның  тәжірибелі  жұмыс  істейтін 

құры лымы  бүгінгі  таңға  дейін  мемле­

кетіміз де  құрылмаған.  Қазір  әр  аймақта, 

облыста,  қалада,  сондай­ақ  аудандарда 

тәуелсіз  болып  жұмыс  істейтін  бір­бірден 

ғана  маман  бар.  Онда  да  ол  тексеру 

комиссиясында  төраға  болып  отырған 

мәслихат депутаты. Ал олардың 90 пайызы 

кәсіби  маман  емес.  Сондықтан  олардың 

бүгінгі  таңда  сыртқы  қаржы  бақылау 

жүйесі жұмысын кәсіби деңгейде атқара­

тын  мүмкіндіктері  жоқ.  Сондықтан  оның 

кәсіби деңгейін арттырып, оны жүйелі ор­

ган қылып құруымыз керек, – деген есеп 

комитетінің  төрағасы  осы  ойын  Алматы 

қа лалық мәслихаты тексеру комиссия сы­

ның төрағасы В.Бөлекбаев мырзаның дұ­

рыс түсінбей, «республикалық бюджеттің 

барлық қадағалау функциясын Өксікбаев 

ко митетке  қаратуды  көздейді»  деп  мә­

лімдеме жасағанын айтты.

–  Ол  қате.  мен  бұл  арада  дербес 

жергілікті  бюджетке  баға  бере  алатын, 

оны тексеріп, соның тиімділігіне қорытын­

ды жасай алатын әкімшіліктен тәуелсіз ор­

ган болуы туралы айтып отырмын. Ол тек 

мәслихатқа ғана есеп беретін орган болуы 

тиіс, – дейді О. Өксікбаев.

Ал сондай тиімді орган құру үшін, есеп 

комитеті төрағасының айтуынша, ЮСАиД 

сарапшыларымен  әріптестікте  жұмыс 

жаса лып,  сыртқы  тәуелсіз  баға  берудің 

ме то дологиясы  түзіліп  жатыр  екен.  Сон­

дай­ақ жоғарыда есеп комитеті басшысы 

тоқталған мәселелерді белгілі бір деңгейде 

шешу қазір Парламентте қаралып жатқан 

«есеп комитеті туралы» заң жобасында ке­

ңінен қарастырылған.

– Жоғарыдан төменге дейін бюджеттік 

қаржыны  бақылаудың  мықты  жүйесін 

құру керек. мемлекеттік қаржылық бақы­

лау шы  органдарды  көшірмелеуші  орган­

дар дан құтылуымыз тиіс. Әрине, ол үшін 

сыртқы дербес бақылаушы орган мобиль­

ді, ұжымдасқан түрде болуы керек. Әзірге 

олар бізде жоқ. міне, осындай мәселелерді 

шешуге тырысатын бірқатар баптары бар 

заң  жобасы  Парламент  талқысына  ұсы­

ныл ған. Қазір ол бойынша қызу талқы өтіп 

жатыр, – дейді О. Өксікбаев. 

Ал  отырыстың  өзіне  келер  болсақ, 

онда ЭкОСАи­дың кезекті бесінші ассам­

блеясы жиынын келер жылы қазан айында 

Астанада  өткізу  туралы  шешім  қабыл­

данды. 

ЭкОСАи – Экономикалық ынтымақтас­тық  елдерінің  жоғары  қаржы  бақылау 

орган дарының  ұйымы.  Оған  Ауғанстан, 

Әзір байжан, иран, Қазақстан, Қырғызстан, 

Пәкіс тан, Тәжікстан, Түрікменстан, Түркия 

жә не Өзбекстан мүше болып келеді.

Кәмшат САТИЕВА

меРей


Астанада «Meтро» іске қосылды

«меТРО кеш энд кэрри» компания­

сы ның  әлемнің  31  елінде  барлығы 

659  кө тер ме  сауда  орталығы  жұмыс 

істейді.  елба сы  Нұрсұлтан  Назарбаев 

Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде 

тұңғыш рет, со ның ішінде Астанамызда 

халық аралық көтерме сауда желісінің 

бой  көтеруін  жетістік  деп  бағалады. 

Жалпы  аумағы  6  мың  880  шаршы 

метр  жерді  алып  жатқан  орталықтың 

сауда алаңын аралап, оның жұмы сы­

мен  танысқан  Н.Назарбаев  қысқа 

мер зім  ішінде  осы  жобаны  жүзеге 

асыр  ғаны үшін компания басшылығы 

мен  ны сан ды  салуға  атса лыс қан  құ­

ры лысшылар ға  өз  алғысын  білдір ді. 

«метро»  келешекте  Қазақстан ның  ірі 

қалаларында  осындай  10­15  ор та­

лықты  ашуды  жоспарлап  отыр.  Ас та­

нада жаңа орталық ашылуы бізге Қа­

зақ  стан­Германия  арасындағы  ынты­

мақ  қа  тың  серпін  береді»,  –  деді 

атал мыш ком панияның Бас атқарушы 

дирек торы Франс мул лер.

Астана қаласы әкімдігі баспасөз қыз­

ме тінің  мәліметінше,  аталмыш  сауда 

ор талығының  құрылысы  осы  жылдың 

шілде  айы ның  ортасында  басталған. 

Құрылысқа 

құ йылған 

инвестиция 

көлемі 3 млрд теңгені құрайды. Сондай­

ақ жобаны жүзе ге асыру барысында қо­

сымша 250 жаңа жұмыс орны ашылған. 

Сапа сы  өте  жоғары  25  мың  түрлі  өнім 

тү рін  саудалайтын  «Mетро»  көтерме 

сау да  орталығы  өз  тұты ну шыларына 

таң ғы сағат 7­ден түнгі 23­ке дейін қыз­

мет көрсетеді.

Сондай­ақ елбасы кеше жаңадан са­

лын ған  4  жұлдызды  «кинг  Отель  Аста­

на» қонақүйінде болды. «Бұл төрт жұл­

дыз ды қонақүй орта табысы бар азамат­

тар мен Астананың қонақтарына, турис­

теріне  арналып  салынды.  Жақында 

өткен  кеңесте  мен  осындай  санаттағы 

қонақ үйлерді  іске  қосуды  тапсырған 

болатынмын.  енді  елор да да  тағы  бір 

жақсы  нысан  пайда  болды»,  –  деді 

мем лекет  басшысы.  Барлығы  500 

орын дық  кешенде  3  мейрамхана,  4  ас 

бөл ме,  караоке­бар,  спорт­бар  мен 

жат  ты ғу  залы,  сондай­ақ  сауықтыру 

орта  лығы, 2 мәжіліс залы жасақталыпты. 

ке шен  ді  тұрғызған  «АБС  инвестментс 

хол  динг»  (АВС  Investments  Holding) 

ком па ниясы  дирекциясының  жетекшісі 

Сабыр жан  Нұржановтың  айтуынша, 

кешен де келу шілерге бар жағдай жасал­

ған. «Бұл кешен эконом классқа арналып 

са лынды. Қонақүй алғашқы келушілерді 

қараша  айы ның  бірінен  бастап  қабыл­

дайды. Осы мен, елорданың 5 мың 246 

орындық қонақ үй қоры 10 пайызға өсіп 

отыр»,  –  деп  атап  өтті  ол.  мұндағы 

нөмір лердің  ба ға сы  12  мың  теңгеден 

баста лады.  Осы  ба ға  саясаты  еліміздің 

өңір лерінен  келген  кез  келген  мемле­

кеттік қызметкер мен ме нед жерлер үшін 

қолжетімді  болары  сөзсіз.  Қо нақүй 

кешенінің  тағы  бір  ерекшелігі,  бұн да  5 

жұлдызды  қонақүйлерге  тән  қыз мет 

түр лері де бар екен. 

Астана әкімдігінің мәліметі бойынша, 

дәл қазіргі уақытта Астанада 135 қонақ­

үй  бар  екен.  Оның  ішінде  бесеуі  –  бес 

жұл  дызды  болса,  жетеуі  –  төртінші 

санат қа  жата ды.  Сондай­ақ  үшінші 

санат тағы  23  қонақ  үй  кешен  болса, 

қал ғандары 

бірінші 


санатқа 

жатқызылатын мейманханалар.

бірінен бас т ап жаңа құқықтық алаңда өмір 

сүретін  бола мыз»,  –  дей  келе  кәрім  мә­

сімов  нарық тың  кең  ашылуы  біздегі  биз­

неске жа ңа мүмкіндіктер беретінін ескертті. 

Десек те, нарық алаңының кеңеюі қа­

зақстандық бизнеске сын болмақ. Осыны 

ескер ген Премьер­министр біздегі бизнес­

т ің  бәсекеге  қабілеттілігі  жағынан  ұятты 

бо лып  қалмауын  ойға  салды.  «Біздің 

бизнес  Ресей  мен  Беларусьтің  нарығына 

шы ғу мүмкіндігіне ие болады. Сол сияқты 

атал мыш  елдердің  бизнесі  де  біздің  на­

рыққа  кедергісіз  кіре  алады.  Сондықтан 

бә секеге барынша қабілетті болу үшін жақ­

сылап дайындалуымыз керек», – деді ол.

Қазақ станның инвестициялық тартымды­

лы ғын  арттыруға  бағытталып  отыр»,  – 

дейді ол.Каталог: userdata -> editions -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет