Қышқылдар мен негіздер теориясы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)Дата08.04.2019
өлшемі139.62 Kb.
#102612

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Химия және хмиялық технологиялар кафедрасы

050606 – Химия мамандығының студенттеріне арналған

Қышқылдар мен негіздер теориясы


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

_______ Ахметов Қ.Қ.

20__ж. «___»________

Құрастырушы: аға оқытушы, х.ғ.к. Колпек А.К.


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

050606 – Химия мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналғанҚышқылдар мен негіздер теориясы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі_________Жапаргазинова К.Х. 20__ж. «____» ________

ХТжЖФ оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20_ж. «_____»__________ №____ хаттама


ОӘК төрайымы_____________Буркитбаева У.Д. 20_ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Колпек Айнагүл Колпекқызы х.ғ.к., аға оқытушыХимия және химиялық технологиялар кафедрасы, А корпусында (Ломов көшесі 64), 509 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны: 1173.

2 Пән туралы мәліметтер
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

Тәжірибелік

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

7

2

90

15

15

-60

3,0

емтихан


Бар-лығы

2

90

15

15

-60

3,0

4 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Пәннің мақсаты - студенттердің профессионалдық дайындығын арттыру үшін қышқылдар мен негіздер теориясын жаңа заман деңгейінде тереңірек оқыту.

Пәннің міндеті - қышқылдар мен негіздер теориясы саласында студенттердің білімін тереңдету, қышқылды-негіздік әрекеттесу процестерін түсіндіру үшін студенттердің алған білімдерін қолдана білуге үйрету.

5 Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде:

- қышқылдар мен негіздер теориясын, тұзды жүйелердің және электролиттік диссоциацияның негізгі теориялары, қышқылдар мен негіздердің жаңа заманғы теориялары жөнінде түсінік болу;

- қышқылды-негіздік әрекеттесулердің процестерін түсіндіру үшін студенттер қышқылдар мен негіздер теориясы жөнінде теориялық білімдерін дұрыс қолдануға иемдену қажет.
6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: 1. Бейорганикалық химия.

 2. Химиялық термодинамика. Ерітінділердегі тепе-теңдік.

 3. Химиялық сандық талдау


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: 1. Органикалық синтез

 2. Химиялық физика

8 Пәннің мазмұны


8.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ р/с

Тақырыптар атауы


Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

Дәріс.

Лаб.

Тәж.

ОСӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

2

-

2

9

2

Аррениустың электролиттік диссоциация теориясы

3

-

3

8

3

Тұзды жүйелердің теориясы

2

-

2

9

4

Протондық теория

2

-

2

8

5

Электрондық теория

2

-

2

9

6

Шатенштейн теориясы

2

-

2

9

7

Усанович теориясы

2

-

2

8

Барлығы:

15

-

15

60
8.2 Пән тақырыптарының мазмұны

1. Тақырып Кіріспе

Химияның маңызды бөлімі ретіндегі қышқылдар мен негіздердің теориясы. Қышқылдардың анықталуының қысқаша тарихы. Тұздар, қышқылдар және негіздер туралы түсініктің қалыптасуы. Ловиц, Бойль, Руэль жұмыстары. Лавуазьенің оттектік теориясы. Либихтің сутектік теориясы.2. Тақырып Аррениустың электролиттік диссоциация теориясы. Аррениус теориясының негізгі қағидалары. Теорияның кемшіліктері мен жағымды жақтары.

3. Тақырып Тұзды жүйелердің теориясы.

Кэди және франклин жұмыстары. Тұзды жүйелер теориясының басы. Оның кемшіліктері мен жағымды жақтары және қағидалары.4. Тақырып Протондық теория.

Бренстед-Лоури теориясы. Осы теорияда қышқылдар мен негіздердің жүйеленуі. Протолиттік және апротондық еріткіштер туралы түсінік. Заттардың қышқылды-негізді қасиеттеріне әсер ететін факторлар. Қышқылды және негіздік константалары. Судың иондық өндірілуімен осы өлшемдердің байланысы. Протондық теорияда еріткіштің меншік диссоциациясының маңызы. Протонға жақындық. Бренстед теориясындағы еріткіштің маңызды сипаттамасы. Протогендік, амфинпротогендік және протопрофильдік ұғымдары.5. Тақырып Электрондық теория. Льюис теориясы. Негізгі қағидалары. Льюистің қышқыл мен негіз және аддукт жөніндегі ұғымы. Қатты және жұмсақ қышқылдар, олардың құасиеттері. Органикалық және бейорганикалық қосылыстар реакцияларының негізгі типтері. Аддукт түзілуінің энтальпиясы. Аддукт түзілу константасының донор санымен байланысы.

 1. Тақырып Шатенштейн теориясы. Протонды қышқылдар түзілуінің теориялық түсінігі. Қышқыл тәрізді заттар туралы ұғым. Қышқылдар мен негіздер сияқты көмірсутектер. Қышқылдық – негіздік әрекеттесулердің механизімі. Қышқылдар мен негіздердің күшіне еріткіштер әрекетінің әсері.

7. Тақырып Усанович теориясы. Оның негізгі қағидалары мен жағымды жақтары және кемшіліктері. Қышқылдар мен негіздердің жаңа заман теориясының маңызы. Титриметрлік анықтаулар түрлері: тура және кері титрлеу.

8.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


1) 1. Тақырып Кіріспе

Химияның маңызды бөлімі ретіндегі қышқылдар мен негіздердің теориясы. Қышқылдардың анықталуының қысқаша тарихы. Тұздар, қышқылдар және негіздер туралы түсініктің қалыптасуы. Ловиц, Бойль, Руэль жұмыстары. Лавуазьенің оттектік теориясы. Либихтің сутектік теориясы.

2) 2. Тақырып Аррениустың электролиттік диссоциация теориясы. Аррениус теориясының негізгі қағидалары. Теорияның кемшіліктері мен жағымды жақтары.

3) 3. Тақырып Тұзды жүйелердің теориясы.

Кэди және франклин жұмыстары. Тұзды жүйелер теориясының басы. Оның кемшіліктері мен жағымды жақтары және қағидалары.

4) 4. Тақырып Протондық теория.

Бренстед-Лоури теориясы. Осы теорияда қышқылдар мен негіздердің жүйеленуі. Протолиттік және апротондық еріткіштер туралы түсінік. Заттардың қышқылды-негізді қасиеттеріне әсер ететін факторлар. Қышқылды және негіздік константалары. Судың иондық өндірілуімен осы өлшемдердің байланысы. Протондық теорияда еріткіштің меншік диссоциациясының маңызы. Протонға жақындық. Бренстед теориясындағы еріткіштің маңызды сипаттамасы. Протогендік, амфинпротогендік және протопрофильдік ұғымдары.

5) 5. Тақырып Электрондық теория. Льюис теориясы. Негізгі қағидалары. Льюистің қышқыл мен негіз және аддукт жөніндегі ұғымы. Қатты және жұмсақ қышқылдар, олардың құасиеттері. Органикалық және бейорганикалық қосылыстар реакцияларының негізгі типтері. Аддукт түзілуінің энтальпиясы. Аддукт түзілу константасының донор санымен байланысы. 1. 6. Тақырып Шатенштейн теориясы. Протонды қышқылдар түзілуінің теориялық түсінігі. Қышқыл тәрізді заттар туралы ұғым. Қышқылдар мен негіздер сияқты көмірсутектер. Қышқылдық – негіздік әрекеттесулердің механизімі. Қышқылдар мен негіздердің күшіне еріткіштер әрекетінің әсері.

 2. 7. Тақырып Усанович теориясы. Оның негізгі қағидалары мен жағымды жақтары және кемшіліктері. Қышқылдар мен негіздердің жаңа заман теориясының маңызы.8.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

8.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабақтарға қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Есеп

Қорғау

20

3

Үйге берген тапсырманы орындауға

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

4

Қосымша матер-иалды талқылау

Конспект

Конспект тексеру

4

5

Бақылау іс – шараларға дайындық
МБ 1, МБ 2, аралық бақылау және т.б.

6

Барлығы:

60
8.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1. Қышқылдардың анықталуының қысқаша тарихы. Либихтің сутектік теориясы. Сандық талдаудың принциптері мен мақсаттары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3]

2. Теорияның кемшіліктері мен жағымды жақтары. Орташа келісімділік және аналитикалық үлгіні алу тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,4]


 1. Тұзды жүйелер теориясының басы. Оның кемшіліктері. Кристалдық және аморфтық түнбалар, оларды алу әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,5]

4. Бренстед теориясындағы еріткіштің маңызды сипаттамасы. Протогендік, аминпротогендік және протопрофильдік ұғымдары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,4]

5. Аддукт түзілуінің энтальпиясы. Аддукт түзілу константасының донор санымен байланысы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,3,5]

6. Қышқылдық – негіздік әрекеттесулердің механизімі. Қышқылдар мен негіздердің күшіне еріткіштер әрекетінің әсері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,4]

7. Қышқылдар мен негіздердің жаңа заман теориясының маңызы. Орын баса титрлеу әдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,4,5]
9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Қышқылдар мен негіздер теориясы пәнін оқу арқылы студенттер әр түрлі концентрациядағы қышқыл және негіз ерітінділерін дайындауды үйренеді. Әр түрлі концентрациядағы ерітінділерді титрлеу әдістерін және оларыдңыграфигін салуды қарастырады. Титрлеудің әртүрлі әдістерін меңгере отырып, әртүрлі ортадағы заттарды анықтау әдістерімен танысады және қышқыл мен негіз ерітінділерінің қасиеттерін ажырата біледі.


10 Курстың саясаты

Курстын кейбір құрауыштарынан сіздің білімдерініздің денгейі балдармен бағаланады. Айталық, бір сағаттық сабаққа қатысқаны, сабаққа дайындық, топтағы белсенді жұмыс үшін лекциялық сабақ бойынша 2,0 бал, практикалық сабақ бойынша 3,0 бал және екі сағаттық лаборатриялық сабақ бойынша 2,0 бал қойылады. Екі сағаттық лабораториялық жұмысты дер кезінде орындағаны және қорғағаны үшін 10,0 бал қойылады.

Мен сізден оқу үдерісіне белсенді қатысуыңызды сұраймын. Оқу үдерісіне белсенді қатысу дегеніміз - сабақтарға қатысу, талқылауларда және топ жұмысында белсенді болу, курста бірге оқитындарға көмектесу. Топ жұмысына қатысу сапасы сандық көрсеткішке қарағанда маңыздырақ. Мен сізден сабақтарға кешікпеуіңізді сүраймын. Сабақтардағы кез келген тәртіп бұзушылық тіпті аудиториядан шығарып жібергенге дейін жазаланады. Сабақтарды жібергені үшін мен мынадай айыптау шараларын белгілеймін:


 • себепсіз бір лекцияға қатыспағаны үшін 2,0 бал алынып тасталады;

 • себепсіз екі сағаттық лабораториялық сабаққа қатыспағаны үшін 2,0 бал алынып тасталады;

 • себепсіз бір сағаттық практикалық сабаққа қатсыпағаны үшін 3,0 бал алынып тасталады;

 • жіберген сабақтарды жұмыспен өтегені үшін практикалық сабаққа 1,0 бал, лабораториялық сабаққа 2,0 бал қойылады.

Барлық аудиториялық уақыт лекцияларға, оқығанды талқылауға, өз

ойларын айтуға және лабораториялық жұмыстар, жаттығулар орындауға бөлінеді. Сіздің дайындығыңыз бақылау жұмыстарымен, тестілермен коллоквиумдар тапсырумен, ауызша, жазбаша, және түйдектеп сұраумен тексеріледі. Барлық тапсырмалар дер кезінде орындалуы керек. Кешіктіріліп орындалған тапсырмалар 1,0 балға кем бағаланады. Емтихандарда немесе сұақтарға жауап бергенде, жазбаша бақылау жұмыстарын орындағанда, коллоквиумдар тапсырғанда көшіріп жазуға тиым салынады. Егер кейбір себептермен бақылау шараларын жүргізген кезде сіз оған қатыспаған болсаңыз, онда сізге келесі сабақ басталғанға дейін тапсыруға мүмкіншілік беріледі. Олай болмаған жағдайда сіз «0» бал аласыз.

Әрбір семестрде екі аралық бақылау белгіленген. Онда тақырыптар бойынша коллоквиумдар, жазбаша бақылау жұмыстарын немесе сәйкес бөлімдердің материалдары бойынша тестілеу өткізу көзделген. Қорытынды емтихан жазбаша түрде әрқайсысы үш сұрақтан тұратын билеттер бойынша өткізіледі.

Р1(2) = ЕҮ 1(2)*0,6 + МБ1(2)*0,4

ЕҮ – енбек үлгерімі

МБ – межелік бақылау


Студенттердің білімдерін бағалау шкаласы


Қорытын-ды баға, балл

(И)


Ұпайдың сандық эквиваленті (Ц)

Ұпайдың әріптік эквиваленті (Б)

Дәстүрлі баға (Т)

Емтихан, диф. Сынақ

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Есептелді

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағат

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-


55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

49

0

F

Қанағатсыз

есептелмеді11 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


 1. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 кн. Кн 1: Титриметрическая и гравиметрическая методы анализа. –М.: Дрофа, 2004. -672с.

 2. Зимон Д.А., Лищенко Н.Ф. Физикалық химия. –М.:Химия, 2000. – 540 б.

 3. Современные методы аналитической химии: в 2-х томах. Отто. –М.:Техносфора. Т.2. – 2004. 281 б.

Қосымша

 1. Измайлов Н.А. Ерітінділер электрохимиясы. –М.: Химия, 1976. -346 б.

 2. Морачевский А.Т., Сладков И.Б. Молекулярлық бейорганикалық қосылыстардың физика-химиялық қасиеттері. –Л.: Ғылым, 1987. 385 б.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Методические рекомендации и указания по изучению дисциплины по дисциплине «Акушерство и биотехния размножения»
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет