Иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост за хора с уврежданияДата23.02.2018
өлшемі575 b.
#59658


ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 • Фирма „Стопански дейности КЦМ” ООД, гр. Пловдив е създадена през м. юни 2003 година като дъщерна фирма на частното дружество КЦМ АД.

 • Към настоящия момент собственици на фирмата са КЦМ 2000 груп, с 52% участие и КЦМ АД, с 48% участие.Предмет на дейност

 • 1. Битово обслужване – обслужване на гардероби, почистване на бани и санитарни възли, пране и изкърпване на работното облекло и бельо на работещите при специфични и неблагоприятни условия на труд.

 • 2. Почистване и хигиенизиране на офиси, помещения и санитарни възли на фирмите от КЦМ 2000 Груп.

 • 3. Организиране и изпълнение на земеделски практики по обработването и поддържането на: зелен екологичен пояс (173 дка), лавандулови насаждения (385 дка) и насаждения с копър – 20 дка (експериментално).

 • 4. Експлоатация на собствена инсталация за добив на етерични масла.Предмет на дейност

 • 5. Озеленяване и хигиенизиране на заводската площадка и прилежащите към нея територии, и обслужване на контролно-пропусната система на КЦМ АД.

 • 6. Шиене на работно бельо и специално работно облекло и ушиване на филтри за технологични нужди.

 • 7. Услуги по организацията и ремонта на офис обзавеждането, дърво-делски услуги, транспортни услуги, дезинсекция и дератизация и др.

 • 8. Обслужване на автомати за кафе и топли напитки.Кое обуслови необходимостта от създаване на това дружество:

 • 1. Аутсорсинг и разумно децентрализиране на дейности, чрез трансфериране на хора, активи и процеси, с цел:

 • 1.1. стимулиране на индивидуалните инициативи и възможности за самостоятелна бизнес изява, чрез налагане на усещането за значението на „малката компания в рамките на голямата”;

 • 1.2. стимулиране усвояването и развитието на нови продукти и услуги

 • 2. Липса на възможности за осигуряване на специализирани работни места в предприятието, подходящи за трудоустрояване, а така също и на конкретна работна среда, подпомагаща тяхното оздравяване и/или възстановяване.

 • 3. Неефективно/непроизводително използване на труда на хората с увреждания, често пъти водещо до деквалификация и социална деинтеграция.Какви цели се поставиха за изпълнение?

 • Възприемане на хората с увреждания в компанията като икономически активен човешки ресурс със здравословни проблеми.

 • Търсене на възможности за активно включване на хората с увреждания в дейността на компанията, чрез адаптиране на дейности, процеси и работни места.

 • Постигане на по-висока индивидуална производителност, съответно рентабилност и конкурентоспособност на дружеството и реализиране на неговото устойчиво развитие.

 • По-ефективното и целенасочено използване на Службата по трудова медицина, Медицинския център, базиран в КЦМ АД и направлението по Безопасност и здраве при работа.

 • Постигане на разумен баланс между загубите и ползите за КЦМ АД и за самите хора с увреждания.Етапи на реализация

 • Обособяване на структурна единица в състава на КЦМ АД и вътрешно бюджетиране на дейността й.

 • Учредяване на ново дружество със социална насоченост.

 • Покупко-продажба от КЦМ АД на новоучреденото дружество, при условията на чл. 15 ал. 1 от Търговския закон, с едноличен собственик на капитала КЦМ АД Пловдив, впоследствие пререгистрирано на ООД, с 48 дяла собственост на КЦМ АД и 52 дяла притежание на мажоритарния собственик КЦМ 2000 АД.Етапи на реализация

 • 4. Сключване на два вида основни договори между КЦМ АД и „Стопански дейности КЦМ” ООД :

 • 4.1. Договор за сервизно обслужване по предмета на дейност на „Стопански дейности КЦМ” ООД;

 • 4.2. Договор за създаване и поддържане на работни места, подходящи за трудоустрояване на работници и служители с намалена работоспособност, с предмет

 • „разкриване и поддържане на работни места, подходящи за трудоустрояване на работници и служители на КЦМ АД, в съответствие с определения процент по чл.315 от КТ.”Постигнати резултати

 • При учредяването на фирмата, числеността на персонала бе 85 души, от тях 24 лица с намалена работоспособност:

 • - 13 човека по решение от ТЕЛК;

 • - 11 човека по решение на ЛКК.

 • Ръководството на фирмата си постави за цел да превърне социалното предприятие в специализирано предприятие за хора с увреждания, което да осигурява възможност за трудова реализация не само на работещи в КЦМ, но и за лица с увреждания от региона.

 • 1. Започнахме с анализ на здравния статус на лицата с намалена работоспособност във фирмата, чрез:

 • - Създаване на картотека на лицата с регистрирани заболявания;

 • - Изготвяне трудови препоръки за работа на лицата с намалена работоспособност;

 • - Контрол по спазване на сроковете за явяване пред ЛКК и ТЕЛК;

 • - Отчитане на промените в здравния статус на лицата и възможността за връщането им в обичайната им работна среда.Постигнати резултати

 • 2. Разширяване на дейностите и разкриване на нови работни места за хора с увреждания:

 • 2.1. създаване на Шивашки цех за производство на специално работно облекло, бельо и филтри за работещите на площадката на КЦМ. В цеха има новоразкрити 5 работни места за хора с увреждания, като от тях 4 са заети от лица с увреждания от региона и 1 работно място - от лице, пренасочено от КЦМ АД.

 • 2.2. Закупуване, поставяне и обслужване на автомати за кафе и топли напитки от работник с трайни увреждания от региона.

 • 2.3. Изграждане на Инсталация за добив на етерични масла, обслужвана от лица с трайни увреждания.

 • 2.4. Увеличаване броя на обектите за почистване и съответно - числеността на персонала, зает с тази дейност, с 5 бройки. Определяне на обекти, които могат да се обслужват от лица с увреждания - от 4 на 11 броя. Към момента всички места са заети от хора с увреждания, постъпили на работа от околните населени места.

 • 2.5. Разширяване на дейността по озеленяване и хигиенизиране, чрез поемане създаването на зелени площи и градини на външни фирми. Увеличаване на персонала чрез наемане на лица с увреждания от региона.

Постигнати резултати

 • 3. Инвестиции в разширяване на дейностите и подобряване на условията на труд.

 • За изтеклия 7 годишен период от съществуването на фирмата са направени инвестиции в размер на 496 хил. лв. От тях:

 • 3.1. За разкриване на нови дейности:

 • шивашки цех – ремонт и обзавеждане на помещенията и закупуване на оборудване – 28 хил. лв.;

 • кафеавтомати – 32 хил. лв.;

 • инсталация за добиване на етерични масла – 59 хил. лв.;

 • земеделска дейност – създаване на 185 дка лавандулово насаждение и осигуряване на техника за механизирана обработка на земеделските площи – 192 хил. лв.

 • 3.2. Разширяване, модернизация и подобряване условията на труд:

 • Битово обслужване – ремонт и обзавеждане на баня и стая за почивка и закупуване на нови перални – 77 хил. лв

 • Озеленяване и хигиенизиране – замяна на ръчния с механизиран труд – 18 хил. лв.Постигнати резултати

 • От месец юли 2005 година “Стопански дейности КЦМ” е регистрирано в Агенцията за хора с увреждания като Специализирано предприятие.

 • Към днешна дата, във фирмата работят 94 души, като от тях 46 са с увреждания, а 31 са хора с трайни увреждания.

 • Фирмата работи на печалба от самото си създаване, което й дава възможност да инвестира както в разширяване и модернизиране на дейностите си, така и в подобряване условията на труд на своите работници.

Условия за труд и почивка

  • Осигурено е безплатно хранене на територията на фирмата.
  • Безплатен превоз от дома до работното място и обратно.
  • Изплащат се средствата за лекарства на лицата с намалена работоспособност.
  • Ежегодно се изплащат суми за почивка и възстановяване в размер на 200 лева/човек.
  • Осигурява се работно облекло и лични предпазни средства.
  • Изплащат се помощи за лечение.
  • Средната брутна работна заплата е съразмерна на СБРЗ за страната (493 лв.).
  • Осигурени са стаи за почивка и възстановяване, съблекални и бани.
  • Определени са режими на труд и почивка съобразно натоварването на лицата и заболяванията им.
Предимства на модела

 • Създаване на работни места за трудоустроени, на базата на наблюдаваната заболеваемост (както социално значими болести, така и болести, свързани с металургичния труд);

 • Моделиране на условията на труд на всяко заболяло лице чрез разработване на конкретни препоръки за изпълняваната работа и съобразно експертното мнение на ТЕЛК/ЛКК;

 • Проследяване на здравното състояние на всяко заболяло лице, с оглед влиянието на облекчените условия на труд и насоките за лично превантивно поведение при работа;Предимства на модела

 • Своевременно насочване на заболелите лица към работни места без експозиция на причинните фактори, с цел предотвратяване развитието на професионални заболявания;

 • Възможност за непосредствен контрол на съответствието на възлаганите ежедневни задачи и дейности с облекчените условия, по разработената от СТМ „трудова препоръка”;

 • Условия за по-пълноценна и ефективна трудова ангажираност на хората с увреждания;

 • Възможности за по-успешно икономическо и социално развитие на специализираното предприятие, чрез използване на законовите преференции, проекти и програми.

Каталог: documents
documents -> Аденома гипофиза Общая информация
documents -> Первичный гиперпаратиреоз (пгпт) – первичное поражение одной или большего количества паращитовидных желез, выражающееся в автономной избыточной секреции парат-гормона, приводящей к повышенной концентрации кальция в крови
documents -> Перечень изделий медицинского назначения и стоматологических материалов, лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической помощи
documents -> Итоговое тестирование по патологии (специальность 060301 «Фармация») Общая патология (70 тестов)
documents -> Классификация опухолей по Международной системе tnm


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет