Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Pdf көрінісі
Дата19.01.2019
өлшемі171.16 Kb.
#97949

 

                               

Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Иновации  и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитиеЦялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПАЛА"   

ООД    и  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.         

 

  

 

 

ДО  

ИМПАЛА ООД 

(

Бенефициент- наименование) ГрТърговище, улГерлово  5,  

вхАет. 2, ап. 3  

(Адрес на бенефициента) 

 

О Ф Е Р Т А  

ОТ:________________________________________________________________________ 

(

наименование на кандидата)  

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на високопроизводително технологично оборудване за производство на 

мебели“ - газов мотокар  

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано  от  _____________________________________________,  в  качеството  му  на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

Доставка  на  високопроизводително  технологично  оборудване  за  производство 

на мебели“ - газов мотокар 

Декларираме,  че  сме  разгледали  документацията  за  участие  и  сме  запознати  с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме  условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме,  че  при  изпълнение  на  обекта  на  процедурата  ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           

ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме  срок  за  изпълнение  на  предмета  на  процедурата  ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 


 

 

 Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Иновации  и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитиеЦялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПАЛА"   

ООД    и  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.         

 

 Декларираме,  че  представената  от  нас  оферта  е  валидна  до  ________________ 

(

посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

Относно  изискванията  и  условията,  свързани  с  изпълнението  на  предмета  на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на ___________________________________ 

(

наименование на бенефициента) Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк


а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 

Газов мотокар – 1 брой 

Максимална  товароподемност - 3,0 Q (тон); 

Център на  тежестта - 500 мм; 

Разстояние  от  предната  ос  на  колелата  до 

челото на вилиците - до 470 мм; 

Междуосово разстояние - 1700 мм; 

Натоварване на оста с товар (отпред/отзад) - 

6287/910 

кг; 


Натоварване 

на 


оста 

без 


товар 

(

отпред/отзад) - 1578/1618 кг; Свободен ход на вилиците - 155 мм; 

Височина на повдигане - 3300 мм; 

Работен  коридор  при  палет  800x1200  мм  - 

4266 


мм; 

Скорост  на  движение    С  товар/  Без  товар  - 

18,6 

км/ч; 


Скорост на повдигане  С товар/ Без товар  - 

0,58/0,61 

м/с; 

Скорост  на  отпускане    С  товар/  Без  товар  - 0,50/0,45 

м/с; 


Мощност – 44 кВт и обороти 2300 об. Мин. 

 

 

 

Изисквания към 

гаранционната 

и 

извънгаранционната  поддръжка  (ако  е приложимо): 

Гаранционен  срок  -  не  по-малко  от  24 

месеца  и  не  повече  от  60  месеца.  Оферти, 

предложили  гаранционен  срок  извън  тези 

 

 


 

 

 Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Иновации  и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитиеЦялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПАЛА"   

ООД    и  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.         

 

 параметри, ще бъдат отстранявани. 

Време  за  реакция  –  не  по-малко  от  4  и  не 

повече  от  12  часа.  Оферти,  предложили 

време  за  реакция  извън  тези параметри,  ще 

бъдат отстранявани. 

Време  за  отстраняване  на  възникнал 

проблем – не по-малко от 24 и не повече от 

72 

часа.  Оферти,  предложили  време  за отстраняване  извън  тези  параметри,  ще 

бъдат отстранявани.  

 

Изисквания 

към 

документацията,  съпровождаща  изпълнението  на  предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

Техническа  документация  и  инструкции  за 

обслужване  и  експлоатация  на  български  и 

английски език.

 

 

 Изисквания  към  правата  на  собственост  и 

правата  на  ползване  на  интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

неориложимо 

 

 

 Изисквания  за  обучение  на  персонала  на 

бенефициента за експлоатация : 

Изпълнителят е длъжен да извърши за своя 

сметка  обучение  на  персонала  от  страна  на 

Възложителя 

за 


експлоатация 

на 


доставеното оборудване. 

 

 

 

 Подпомагащи  дейности  и  условия  от 

бенефициента (ако е приложимо). 

 

неприложимо  

 

 Други:  

 

неприложимо 

 

 

 

  

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 

 

  

 

 Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Иновации  и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитиеЦялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПАЛА"   

ООД    и  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.         

 

  

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ІЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА  

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени

 

Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството

 

К-во /бр./ 

Единична цена 

в лева 


(

с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС 


(

не се 


попълва при извършване 

на периодични доставки)

 

 

 

 

  

Газов мотокар  

 

 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедураобщата цена

1

 на нашата оферта възлиза на

 

Цифром:__________________ 

Словом:__________________________________

 

(

посочва се цифром и словом стойността без ДДС)  

Декларирамече в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (

за случаитекогато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІНАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 

описва се)  

При  разминаване  между  предложените  единична  и  обща  цена,  валидна  ще  бъде 

единичната  цена  на  офертата.  В  случай  че  бъде  открито  такова  несъответствие,  ще  бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи. 

 

 Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1.  Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2.

  Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.; 

  

3.

Списък  на  доставките  или  услугите,  които  са  еднакви  или  сходни  с  предмета  на поръчката,  изпълнени  през  последните  3  (три)  години    (до  датата  на  подаване  на 

офертата),  в  зависимост  от  датата,  на  която  кандидатът  е  учреден  или  е  започнал 

дейността  си,  включително  стойностите,  датите  и  получателите,  придружен  от 

                                            

1

 

Не се посочва при извършване на периодични доставки.  

 

 Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Иновации  и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитиеЦялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИМПАЛА"   

ООД    и  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.         

 

 препоръки за добро изпълнение (под сходни доставки да се разбират доставка на газов 

мотокар) 

4.

Заверено от кандидата копие на сертификат за  система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалент. 

 

5. Декларация  за  подизпълнителите,  които  ще  участват  в  изпълнението  на  предмета  на 

процедурата и дела на тяхното участие (

ако кандидатът е деклариралче ще ползва подизпълнители

)

      6.


Документи  по  т.  1,  2  ,3  и  4  за  всеки  от  подизпълнителите  в  съответствие  с 

Постановление  №  160  на  Министерския  съвет  от  2016  г.  (

когато  се  предвижда  участието  на 

подизпълнители)

7.

Други  документи  и  доказателства,  изискани  и  посочени  от  бенефициента  в документацията за участие; 

 

ДАТА: _____________ г.    

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(

име и фамилия) 

___________________________________________ (

длъжност на представляващия кандидата) 

Каталог: pdf


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет