Інформація про суб'єкта декларування о б’єкти незавершеного будівництва Цінне рухоме майно крім транспортних засобів Цінне рухоме майно транспортні засоби Корпоративні праваPdf көрінісі
Дата24.10.2018
өлшемі27.95 Kb.
#92830
түріІнформація

Дудаш  Ерік Васильович

2016,  Закарпатська область.  Управління Держпраиі у Закарпатській області.  Головний державний інспектор 

Управління Держпраці у Закарпатській області,  Каадидата на  посаду,  подана  11.07.2017

З

міст декларації

Зміст:


1. 

Тип декларашї та звітний період

2.1.  Інформація  ПРО суб'єкта декларування

4.  О б’єкти незавершеного будівництва

5.  Цінне  рухоме майно ^крім транспортних засобів)

6.  Цінне  рухоме  майно -  транспортні засоби

8.  Корпоративні права

9.  Юридичні особи,  кінцевим бенефіціарним  власником  (контролером) яких с суб’єкт декларування або члени його сім'ї

10.  Нематеріальні активи

11.  Доходи,  у тому числіподарунки

12.  Грошові  активи

13.  Фінансові зобов'язання

14.  Видатки та  правочинисуб'еісга декларування

15. 


Робота м  румідіицтвом суб’єкта декларугвання

16.  Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах

І\Лоніторити декларанта  по:

К ЗЗЕ -М А ІІ

1. 

ТИ П  Д ЕК ЛА Р А Ц ІЇ Т А  ЗВІТНИ Й  ПЕРІОД Кандидата  на  посаду

особи,  уповноваженої на виконання  функцій держави  або місцевого самоврядування  (охоплює попередній 

рік)2016

2.1. 


ІНФОРМАЦІЯ  ПРО С У Б 'Є К ТА  ДЕК ЛА Р УВ А Н Н Я

Прізвище: Д УД А Ш  .

Ім'я:  ЕРІК

По батькові (за наявності):  В АСИ ЛЬ О В И Ч  

Податковий  номер:

Дата  народження:

Зареєстроване місце проживання:

Країна:  Україна 

Поштовий індекс:

IVlicTo,  селище чи  село:  Рахів / Рахівський  район / Закарпатська область / Україна 

Вулиця:


Номер будинку:

Номер корпусу:

Номер квартири:

Місце фактичного проживання або поштова адреса,  на яку Національне агентство з питань запобігання 

корупції може надсилати  кореспонденцію суб'єкту декларування:3бігається з  місцем  реєстрації 

Місце роботи:

Місце роботи або проходження  служби 

(або  місце  майбутньої роботи  чи  проходження  служби  д л я  

кандидатів): 

Управління Держпраці у  Закарпатській о б ла с ті

Займана посада 

(або  посада,  на яку претендуєте як  к а н д и д а т):Г

оловний державний інспектор  Управління 

Держпраці у  Закарпатській о б ла с ті


Категорія посади  (заповніть,  якщо це вас стосується):

Тип  посади:  Посада державної служби 

Категорія  посади:  В

Чи  відноситесь ви до службових осіб,  які займають відповідальне та особливо  відповідальне  становище, 

відповідно до статті  50  Закону України  “Про запобігання  корупції”?Н/

Чи належить  ваша  посада до посад,  пов'язаних з високим  рівнем  корупційних ризиків,  згідно з переліком, 

затвердженим  Національним агентством з  питань запобігання корупції?Н/

>

2.2.  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  Ч ЛЕН ІВ  СІМ'Ї С УБ 'Є К ТА  Д ЕК ЛА Р УВ А Н Н Я3.  О Б 'Є К ТИ  Н ЕРУХО М О СТІ

Загальна

інформація

Вартість 

Місцезнаходження  на дату 

набуття

Вартість

за

останньою

оцінкою

Інформація щодо прав на 

об'єкт

Вид об'екткЗемельна 

ділянка Дат а набуття 

права:ОІ. 10.2007 Загальна 

площ а (м‘):2,00 Кадаспфовий 

номер:

П равищ е: ДУДАШ Ім 'я: ЕРІКПо 

батькові: ВАСИЛЬОВИЧ

КрМна: Україна Поштовий 

індекс:

Н аселений і^нкт :Водиця /  

Рахівський район /  

Закарпатська область /  

Україна Адреса:

45

45 Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не

застосовується]Прізвище: ДУДАШ Ім'я: ЕР 

батькові: ВАСИЛЬОВИЧ

Вид об'екиикЗемельна 

ділянка Дат а набуття 

права:ЗІ. 12.2016 Загальна 

площ а (м’):0,08 Кадасп^овий 

номер:

ПрЬвище: ДУДАШ Ім'я: ЕРІКПо 

батькові: ВАСИЛЬОВИЧ

Кревна: Україна Поштовий 

індекс:

Н аселений і^н ю кР а хів /  

Рахівський район /  

Закарпатська область /  

Україна Адреса:

(Не відомо] 

[Не відомо]

Тип права: ВласністьВідсоток, %: [Не 

застосовуєтьсяЩ різвище: ДУДАШ Ім'я: ЕР 

батькові: ВАСИЛЬОВИЧ

4.  О Б 'Є КТИ   Н ЕЗ А В ЕР Ш Е Н О ГО   Б УД ІВ Н И Ц ТВ А

5.  ЦІННЕ  РУХОМ Е М АЙНО  (КРІМ ТР А Н С П О Р ТН И Х  З А С О Б ІВ )

6.  ЦІННЕ  РУХОМ Е М АЙНО - ТР А Н С П О Р ТН І З А С О Б И

7.  ЦІННІ  ПАПЕРИ

8.  КОРПОРАТИВНІ  П Р А В А

9.  ЮРИДИЧНІ  О С О Б И ,  КІНЦЕВИМ  БЕНЕФІЦІАРНИМ   ВЛАСН ИКО М   (К О Н ТР О ЛЕР О М ) ЯКИХ Є С У Б ’ЄКТ 

Д ЕК ЛА Р УВ А Н Н Я  А Б О   Ч ЛЕН И   Й О ГО  СІМ’Ї

10.  Н ЕМ А ТЕР ІАЛЬ Н І АКТИ В И

11.  Д О ХО Д И , У  Т О М У  ЧИСЛІ  ПОДАРУНКИДжерело доходу

Вид 

Розмір 

доходу  (вартість)

Інформація щодо права 

власності

Дж ерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в 

УкраїніНайменування: ГОЛОВНЕ УПРАВЛШНЯ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ 

в 

ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІКод в Єдиному 

державному реєспд)і юридичних осіб, ф ізичних осіб -  

підприємців та громабських

Пенсія 


79179 

Тип

права: ВласністьПрізвище: ДУДАШ Ім'я: ЕРІК 

батькові: ВАСИЛЬОВИЧ

Джерело доходу 

/ » ’ “ Ф 

Інформація щодо права

доходу  (вартість) 

власності

формувань: 20453063Дет аруе:Правищ е:ЦУДАШ Ім'я: ЕРІКПо 

батькові: ВАСИЛЬОВИЧ

12.  ГРОШ ОВІ  АКТИ ВИ

13.  Ф ІНАН СОВІ З О Б О В ’ЯЗАННЯ

14.  ВИДАТКИ  Т А  ПРАВО ЧИН И  С У Б 'Є К ТА  Д Е К ЛА Р УВ А Н Н Я15. 

Р О Б О ТА  ЗА СУМ ІС Н И Ц ТВ О М  С У Б ’Є К ТА  Д ЕК ЛА Р УВ А Н Н Я16.  Ч Л Е Н С Т В О  С У Б ’Є К ТА  Д Е К ЛА Р УВ А Н Н Я   В ОРГАНІЗАЦІЯХ Т А  ЇХ О Р ГА Н А ХДостарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет