«Химия, биология және ауылшаруашылық» кафедрасы элективтік пәндер каталогыPdf көрінісі
бет1/7
Дата22.02.2019
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Қосымша 2.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШЫМКЕНТ  УНИВЕРСИТЕТІ

«Химия, биология және ауылшаруашылық» кафедрасы

ЭЛЕКТИВТІК ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

          Мамандық атауы:      Агрономия

                   Мамандық шифры:   5В080100

          Дайындау бағыты:    Ауыл  шаруашылық  ғылымдары 

          

          Берілетін  дәрежесі:   Агрономия  мамандығы  бойынша ауыл  шаруашылық бакалавры

Шымкент, 2016ж.


Элективті пәндер каталогы  5В080100- «Агрономия» мамандығы үшін дайындалды.

Құрастырушылар: 

а.ш.ғ.к.,аға оқытушы Жумадулаева А.И.,

оқытушы Кенесова А.П.

«Химия, биология  және ауылшаруашылық»  кафедрасының  әдістемелік  комиссиясында  (2016

жылдың _____ _________ № _____ хаттама) және мәжілісінде (2016 жылдың _____ ______№ _____

хаттама) талқыланды.

Кафедра меңгерушісі                                  Жумадулаева А.И.

ӘК төрағасы                                                  Аширбаева  С.

Педагогика факультетінің әдістемелік кеңесінде (2016 жылдың _____ ______ № _____ хаттама)

мақұлданды.

ӘК төрайымы                                            Қыпшақбаева С.

Шымкент университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен (2016  жылдың _____  ______    № _____

хаттама) бекітілді.

ӘК төрайымы                                            Қозбагарова  Б.С.Кіріспе

5В080100- «Агрономия»  мамандығы бойынша білім беру 2 траектория бойынша ұсынылады.

1) 5В080100-Агрономия  мамандығы 5В080101-Өсімдік шаруашылығы мамандандыруының білім беру 

траекториясы

2) 5В080100-Агрономия  мамандығы 5В080102-Агроэкология  мамандандыруының білім беру 

траекториясы

         Бітірушіге «Ауылшаруашылық бакалавры» дәрежесі беріледі.

5В080100-Агрономия   мамандығы   5В080101-Өсімдік   шаруашылығы   мамандандыруының   білім   беру

траекториясы бойынша бітірушілер төмендегі қызметтер атқара алады: 

-аграрлық   бағыттағы   әртүрлі   шаруашылықтарда   егін   шаруашылығы,   өсімдік   қорғау,  жеміс-көкөніс,

тұқым шаруашылығы салаларындағы агроном.

-тұқым және астық жөніндегі инспектор. 

-топырақтанушы –картографы

5В080100-Агрономия  мамандығы 5В080102- Агроэкология  мамандандыруының білім беру 

траекториясы бойынша бітірушілер төмендегі қызметтер атқара алады:

-егістік –агрономы,

-агроном-агрохимик.

           Элективтік пәндер каталогы жоғарыда аталған  екі білім беру траекториясы бойынша жасалынды.

5В080100-«Агрономия»  мамандығы бойынша негізгі оқылатын таңдау пәндері бірыңғай. Кәсіптендіру

пәндері циклдерінде   мамандандырудың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, кейбір   төмендегідей

пән айырмашылықтары көрсетіледі.Кәсіптендіру  пәндері циклы

                                             

 1- білім беру траекториясы.                                                2-білім беру траекториясы.

1.1 Картоп тұқым өндіру технологиясы-3 кр                  1.1 Агроэкология-3кр

1.2 Астық тұқымдас өсімдіктерінің                                   1.2 Агроэкологиялық мониторинг- 3кр

шаруашылығы негіздері-3кр                                               1.3 Жүзім шаруашылығы негіздері- 3кр               

1.3 Шөлдер мен шөлейтті тиімді пайдалану-3кр

                                                                                                 

2.1 Орман шаруашылығының негіздері-3кр                     2.1 Ауылшаруашылық дақылдарының                  

                                                                                                     экологиясы- 3 кр  

2.2 Көшет өсіру питомник-3кр                                           2.2 Өсімдіктер экологиясы -3 кр  

2.3 Интродукциялық питомник-3 кр                                  2.3 Экологиялық биология -3кр

                                                                                                    

3.1 Танаптық тәжірибе ұйымдастыру әдістері- 3кр         3.1 Су шаруашылығының экологиясы-3кр            

3.2 Жел және су эрозиясынан қорғау                                3.2 Су қорларын кешенді пайдалану және   

технологиясы -3 кр                       

      қорғау-3кр

3.3 Қуат өнімдейтін технологиялар - 3кр                          3.3  Судың негізгі ластаушы антропогендік          

                                                                                                    және табиғи көздері-3кр

                                                                         

                                                                                                   


                                                                                          

                                                                                                                        

4.1 Мақта шаруашылығының  негіздері- 3кр                         4.1 Өнеркәсіптік экология- 3кр   

4.2 Майлы және эфир майлы дақылдар                            4.2 Өнеркәсіптік ластанулар -3кр   

өсіру технологиясы-3 кр                                                      

4.3 Дәстүрлі тұқым шығару технологиясы 3кр                4.3 Экология және гигиена -3 кр                 

 

5.1 Күріш шаруашылығы-3кр                                              5.1 Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру3кр5.2 Ландшафтық архитектура-3кр                                     5.2 Қоршаған орта экологиясы-3кр

5.3 Қаланы сәндеу және көгалдандыру                             5.3 Қоршаған ортаны ластанудан сақтау-3кр

технологиясы -3кр                                                                                                                                                   

                                                                                                   

                                          

                     Жоғары оқу орнында 5В080100- «Агрономия»    мамандығы  бойынша  5В080101- Өсімдік

шаруашылығы және 5В080102-Агроэкология мамандандыруының білім беру траекториясы  элективтік

пәндер каталогы шеңберінде жасалынып, студенттерге таңдауға ұсынылады.Цикл атауы: Жалпы білім беру  пәндер циклы  7- кредит (315сағат)

         1.1. Пән атауы:  Әлеуметтану (3 кредит, 135 сағат) 

Оқытудың мақсаты:  Студенттерге негізгі теоретикалық бағыттар мен ғылымда қолданылатын

эмпирикалық   әдістер   жөнінде   кешенді   білімдерді   беру.   Берілген   пән   әлеуметтік   құрылым

туралы,әлеуметтік процестер және әлеуметтік институттар -қоғам дамуының өте маңызды элементтері

ретінде,әр   түрлі   әлеуметтанулық   бағыттар   мен   мектептер,   жинау   әдістемесі   және   әлеуметтік

ақпараттарды өңдеу жөнінде жүйеге келтірілген білімдерді алуға бағытталған.

Қысқаша   мазмұны   (негізгі   тараулары).  Адам   мен   қоғам   жөніндегі   ғылымдардың   ішінен,

әлеуметтік   дүние,   тұлғаның   әлеуметтік   өзара   қатынастары   жөніндегі   ғылым-әлеуметтану   маңызды

орынды иеленеді. Қазіргі кездегі әлеуметтік мәселелердің өзектілігін тұлғаның қоғамдағы орнын және

адам жөніндегі білімнің рөлін арттырады. Әлеуметтану адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп, қоғамдық

қатынастарды реттеу үшін, ұрпақ қалдырып, қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған

күрделі әлеуметтік жүйені, институттарды  түсінуге  көмектеседі. Әлеуметтану кез  келген құбылысты

адамдық тұрғыдан қарастыруға, оның әлеуметтік механизмдері мен салдарын көруге мүмкіндік береді.

Әлеуметтік   бағытталған   нарықтық   экономика   мен   әлеуметтік   мемлекеттің   түпкі   конституциялық

қағидаларын тек әлеуметтану пәні арқылы нақты түсініктермен толығады. Әлеуметтану қоғам туралы

ғылым болғандықтан, бұл пәнді оқын студенттердің меңгеруі оларға өз ортасын тануына, қоғамдағы

әртүрлі оқиғалар мен жағдайларды түсінуіне септігін тигізеді.

Күтілетін   нәтижелері.  Пән   бойынша   алған   білімдер   жүйесі   білім   алушыны   талапқа   сай

дағдыларды   игеріп   іске   асыруға   дайын   болады.   Пәнді   игеру   арқылы   қалыптасқан   біліктілік   пен

дағдылар студентке жүйелі білім бағытын қалыптастырып іскерлікке бейімдейтін кешенді білім-білік

қалыптастырады. Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: жоқ

Оқытушы: Ахметова Ж.Ш.

    

1.2. Пән атауы: Қазақстандық әлеуметтану ғылымының дамуының негізгі тарихи кезеңдері

(Зкредит, 135 сағат) 

Оқытудың мақсаты. Қазақстанда әлеуметтік ойдың қалыптасуы қазақ халқының қоғамдық және

әлеуметтік   болмысының,   дүниетанымының,   әлеуметтік   құндылықтар   жүйелерінің   айрықша

нысандарына байланысты өзіндік ерекшеліктерінің қалыптасу тарихы

Қысқаша   мазмұны   (негізгі   тараулары).  Қазақ   әлеуметтану   ғылымы   қоғамды,   оның

қойнауындағы сан алуан әлеуметтік, экономикалық, құқықтық саяси діни рухани т.б құбылыстар мен

процестерді ғылыми тұрғыдан түсіндіріп, ұғындырудың жалпы теориялық методикалық негізгі темір

қазығы болып табылады. Оның кезеңдері Классикалық кезең - Ш.Уәлихановтан, А.Құнанбаевтан және

Ы.Алтынсариннен   бастау   алады;   2.     Дамыған   ағарту   ісі   кезеңі.  Қазіргі   заманғы   Қазақстандық

әлеуметтану  ғылымының ролі мен  мәні  барған  сайын  арта  түсуде.  Бұл біріншіден,  біздің  қоғамдық

өміріміздің барлық жақтарының реформалануына, екіншіден, қоғамдық өмірде әлеуметтік факторлар

мен   әлеуметтік   ортаның   ролі   мен   маңызының   арта   түсуіне,   үшіншіден,   құқықтық   мемлекеттің

қалыптасып,  азаматтар  қоғамның  орнауына  байланысты. Қоғамдық дамуға  әлеуметтану  ғылымының

ықпалы барған сайын арта түсетін болады.Күтілетін   нәтижелері  Студент   алған   білім   нәтижесінде   пәнді   игеріп,   осы   білім   негізінде   пән

ауқымында іскерлік дағдынарын толық игеріп, біліктілігін арттыра біледі.

Пән бойынша алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды игеріп іске асыруға дайын

болады.   Пәнді   игеру   арқылы   қалыптасқан   біліктілік   пен   дағдылар   студентке   жүйелі   білім   бағытын

қалыптастырып іскерлікке бейімдейтін кешенді білім-білік қалыптастырады.

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: жоқ

Оқытушы: т.ғ.к. Юлдашева Ф.

         1.3.   Пән атауы: Жалпы және әлеуметтік педагогика  (Зкредит, 135 сағат) 

Оқытудың   мақсаты.  болашақ   әлеуметтік   қызметкерлердің   бойында   жалпы   және   әлеуметтік-

педагогика теориясы мен тәжірибесі туралы түсінік қалыптастыру.Курстың қысқаша сипаттамасы:

Кіріспе.   Жалпы   педагогиканың   теориялық   негіздері.   Тәрбие   –   қоғамдық   құрылыс   ретінде.   Біртұтас

педагогикалық үрдіс: негізі, ұйымдастыру формалары, жүзеге асыру әдістері. Әлеуметтік педагогиканың

пайда болуы мен дамуы. Баланы қоғамда (социумда) дамыту. Әлеуметтік тәрбие. Әлеуметтендіру және

оның   факторлары.   Әлеуметтік-педагогикалық   виктимология.   Әлеуметтік-педагогикалық   қызмет,

әдістемесі   мен   технологиялары.   Халықтың   әртүрлі   топтарымен   әлеуметтік-педагогикалық   жұмыстар

жүргізудің   ерекшеліктері.   Отбасыларымен   жүргізілетін   әлеуметтік-педагогикалық   жұмыстар.

Балалықты   әлеуметтік   қорғау   –   жалпы   адамзаттық   проблема   ретінде.   Девианттық   мінез-құлық

әлеуметтік проблема ретінде. Ерекше білім беруді қажет ететін балалар туралы әлеуметтік қамқорлық.

Мектептер және әлеуметтік орта: өзара іс-қимыл жасау жолдары.Күтілетін нәтижелер: - Жалпы және әлеуметтік-педагогиканың жалпы  мағынасын түсіндіру.

- Пәнді оқу барысында жалпы және әлеуметтік-педагогика ілімін тәжірибеде  қолдана отырып

әлеуметтік  процестердiң қазiргi таңда білуге және оны қажет уақытта тиімді қолдану.

-  Жалпы және әлеуметтік-педагогика курсын   меңгеру барысында студент  қосымша   мәліметтермен

жұмыс жүргізіп, осыған байланысты  талдаулар  жасалынып,  пәннің алатын орнын  бағалай білуі қажет.

-  Жалпы   және   әлеуметтік-педагогика   оқудың   тек   теориялық   тұрғыдан   ғана   емес,   сонымен   қатар

дағдылық   маңызы   бар.   Оқу  әдістерінде   негізінен     әлеуметтанудың   өзге   үрдістермен   салыстырғанда

ерекшелігіне мән беріп, студенттер тарапынан   баяндамалар, эссе, кейс әзірлеу,   кешендік сұрақтарға

жауап  беруге  дағдылануы тиіс. 

- Студенттердің кәсіби   шеберлігін көтере отырып, өз бетімен   қажетті ақпарат жинау мен әзірлеуге

дағдылану.

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: жоқ

Оқытушы: Жанысбеков Ә.Ж.

2.1. Пән атауы: Экономикалық теория (2 кредит, 90 сағат) 

Оқытудың   мақсаты:   нарыққа   өту   жағдайында   экономикалық   теорияның   практикалық   функциясы

елеулі күшейді. Бүгінде экономикалық теория мен шаруашылық жүргізудің практикасындағы қол үзуді

болдырмау   міндеті   қойылым   отыр.   Шаруашылық   жүргізу   механизімінің   радикалды   реформасы

экономикалық   теория   алдында   жаңа   міндеттер   ұсынды.   Ол   қазіргі   экономикалық   дамудың

ерекшеліктеріне сүйене отырып, өмірдің өзі қойған сұрақтарына жауап беру қажет. 

Қысқаша   мазмұны   (негізгі   тараулары):  Микро   (тұтынушылар,   фирмалар,   жеке   нарықтар)   макро

(жалпы экономика) және әлемдік шаруашылық пен халықаралық экономикалық қатынастар деңгейінде

нарықтық   экономиканың   әрекет   етуінің   заңдары   мен   принциптері   туралы   білім   алуы   тиіс;

Экономикалық   ситуациларды   талдауда,   болжауда   және   мемлекеттің   экономикалық   саясатының

салдарын алды алуды экономикалық үлгілерді пайдалана білуі тиіс.

Күтілетін   нәтижелер:   Өз   бетімен   ізденіс   жұмыстарның   қырсырын   игеріп,   өзінің   тұжырымдарын

дәлелді және экономикалық сауатты жеткізе білуі керек. Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: жоқ  

Оқытушы: магистр Алиева Ф.У. 

2.2.Пән атауы:  Мемлекет және бизнес   (2 кредит, 90 сағат) 

Оқытудың   мақсаты:  болашақ   басқару   мамандығы   бүгінгі   күнгі   менеджмент   тұжырымдаланылады

сапалы   ұғынып,   оларды   кәсіпорын   тәжірибесінде   ұтымды   қолдана   білу.Бұл   пәннің   оқытылуындағы

басты   мақсат,   жас   экономист-басқарушы   кадрларды   Қазақстан   Республикасының   экономикасының,

жекелеген   салаларының,   кәсіпорындардың   тиімділігін   жоғарылату   үшін,   қолдағы   бар   ресурстарды

оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ететін, менеджменттің жүйелік ыңғайы мен функцияларын, әдістерін,

техника   мен   технологияларын,   ұйымдастырушылық   формалары   мен   құрылымдары     білімді   игеруге

көмек беру.

Қысқаша   мазмұны   (негізгі   тараулары):  «Мемлекет   және   бизнес»   пәнінің   міндеті   студенттерге

инновациялық   жобаларды   басқару   механизімін   түсіндіру,   заңдылықтарын   анықтай   отырып,   нақты

ұйымдастырушылық тапсырмаларды шешу тәсілдері мен әдістерін дайындау жөнінде ұсыныстар беру,


яғни менеджментті басқару саласында маманданған, қажетті  кәсібті иеленетін адамға түсінікті болатын

ғылыми жүйеге айналдыру.Күтілетін   нәтижелер:   Студенттердің   инвестициялар   саласынан   ғылыми   және   машықтарды   алу;

Капиталды салымдардың экономикалық негіздеуін білу; инвестициялық тәуекелдерді табу және бағалау

әдістемесін үйрену; оларды қысқарту жолдарын үйрену.

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: жоқ  

Оқытушы: магистр Мырзахметова Ж.Ж.  

2.3.Пән атауы: Экономикалық ілімдер тарихы. (2 кредит, 90 сағат) 

Оқытудың   мақсаты:  Жалпы   экономиканы   зерттеудің   алғы   шарты   экономикалық   ілімдер   тарихын

зерттеу.   Экономикалық   ілімдер   тарихы   пәні   мен   әдістері.   Классикалық   саяси   экономиканың   пайда

болуы   мен   дамуы.   Маржинализм   және   неоклассикалық   экономикалық   теорияның   қалыптасуы.

Неолиберализм. Кейнсиандық. Институционалдық. Социалисттік ойлардың пайда болуы.  ХХ ғасырдың

экономикалық теориясына кеңес ғалымдарының үлесі. Қазақстандағы экономикалық ойлардың пайда

болуы мен дамуы.Қысқаша мазмұны (негізгі тараулары):  Экономикалық ілімдер тарихының пәні және әдісі. Ежелгі

дүние   мен     ортағасырдың   экономикалық   ілімдері.  Экономикалық   ілімдер   тарихының   пәні.

Экономикалық   ілімдер   тарихының   әдістері.  Экономикалық   ілім   тарыхының   дамуының   жалпы

сипаттамасы. Экономикалық ойлардың және  олардың таптық табиғатының  пайда  болуына  әсер  ететін

әлеуметтік-экономикалық  тарихи  жаздайлар.  Шығыс  және  көне   дәуірдегі   экономикалық  ой-пікірлер.

Орта ғасырдағы экономикалық ілімдер. Мануфактура кезеңінен кейінгі дәуірдегі смитшіл классиктердің

еңбектеріндегі   өзін-өзі   реттейтін   экономика.   С.Сисмонди  мен   П.  Прудон  -   мануфактурадан  кейінгі

кезеңнің алғашқы сыншылары. К.Маркстің экономикалық теориясы. Күтілетін   нәтижелер:  Экономикалық   ілімдер   тарихының   әдістері.  Экономикалық   ілім   тарихының

дамуының   жалпы   сипаттамасы.   Экономикалық   ойлардың   және  олардың   таптық   табиғатының  пайда

болуына әсер ететін әлеуметтік-экономикалық тарихи жағдайлар танып білу.

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: жоқ  

Оқытушы: э.ғ.к., аға оқытушы Мауленкулова Г.Е. 

         3.1. Пән атауы: «Құқық негіздері»  (2 кредит, 90 сағат) 

Оқытудың   мақсаты:  Қазақстан   Республикасындағы   құқықтық   мемлекеттілікті     жетілдірудің

қажетті   шарты   ретіндегі   қазақстандық   патриотизмді   тәрбиелеу,   окушылардың   әлемдік   танымын

қалыптастыру,  қоғамдық және  құқықтық мәдениет  және  жеке құқық  танымын  жоғарылату.

Оқу пәнін  оқыту  мақсаты қазіргі  қоғамның  қажеттілігі  мен  мүддесінен туындап отыр. Оқутыдың

негізгі   мақсаты   заң     мамандығын   алмайтын     студенттерге   мемлекет     және   құқық     теориясының

негіздерін меңгеру,  ұлттық  құқықтың  жетекші  салаларының  шеңберінде  қажетті білім  беру.  Бұдан

басқа міндет  ретінде:  қоғам  өміріндегі мемлекет  пен құқықтың  орны мен ролін  анықтау, Қазақстан

Республикасының құқықтық   жүйесінің   дамыуның   алғышартымен және   мәселелерімен таныстыру,

қазақстандық   мемлекеттік-   құқықтық   механизмнің     жетілдірілуінің     саяси-   құқықтық     жолдарын

анықтау,  субъективтік құқықтар мен  субъективтік юридикалық  міндеттерді  жүзеге асыруға  қажетті

тәжірибені  жинақтауға үйрету.

  Қысқаша   мазмұны   (негізгі   тараулары):  Құқық     негіздері     болашақта     өздерінің     азаматтық

құқықтары   мен     міндеттерін   іске     асыру   үшін,     еңбекке     құқығын   жүзеге   асыру,    қоғамның   және

еліміздің  қоғамдық- саяси  өміріне  белсенді қатысуға,  оқушыларға заң  білімдерін кешенді  нысанда

меңгеруге  мүмкіндік  береді.Күтілетін нәтижелері: Бұдан басқа міндет  ретінде:  қоғам  өміріндегі мемлекет  пен құқықтың  орны

мен ролін  анықтау, Қазақстан Республикасының құқықтық  жүйесінің  дамыуның  алғышартымен және

мәселелерімен таныстыру,  қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің  жетілдірілуінің  саяси -

құқықтық   жолдарын   анықтау,   субъективтік  құқықтар мен   субъективтік  юридикалық   міндеттерді

жүзеге асыруға  қажетті  тәжірибені  жинақтауға үйрету.

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: жоқ  


Оқытушы: Палванова М.

3.2. Пән атауы: «Еңбек құқығы»  (2 кредит, 90 сағат) 

Оқытудың мақсаты: Бұл пәннің негізгі мақсаты еңбек құқық  қатынастарының мәні мен құрылымын

студенттер   жан-жақты   түсіне   алатын   дәрежеге   жеткізу.Азаматтар   еңбек   ету   бостандығын,

конституциялық құқығын әр түрлі нысанда қолдана алатыны. Еңбек құқығы дербес құқық саласы болып

табылады,   оның   пәні,   әдісі   қағидалары   бар   және   басқа   құқық   салаларынан   айрықша   ерекшеленеді.

Практикалық  қызметке жоғары  кәсіби   дайындау, болашақ заңгерлерді парасатты  тұлғалар  қатарына

қосу.Еңбек құқығы дүниежүзілік заңнама мен  құқықтанудың дамуына әсер етті. Әрбір сауатты заңгер

еңбек   құқығымен   танысуға   тиіс.   Бұл   пәннің   мақсаты   осы   кезде   халықаралық   құқықта   түрлі

мемлекеттердің   сауда   және   басқа   азаматтық   еңбек   қатынастарында   қолданылатын   еңбек   құқықтан

бастау алған заң термин сөздерін меңгеру болып табылады.

  Қысқаша   мазмұны   (негізгі   тараулары):  Қазақстан   Республикасының   еңбек   құқығы     еңбек

заңдылығының   жүйесі,   оның   қағидалары,   мақсаттары   және   құрлымы   туралы   мағлұмат   алуы   керек,

оларды жетілдіру тарихын машықтау қажет, қызметкерлердің кейбір санаттарымен жеке еңбек шартын

бекітудің ерекшеліктерін білуі қажет, жұмыс уақыты мен демалыс уақытын белгілеу тәртібін білуі керек,

жалақының  нысандары  мен  жүйесін  қамтуы  керек,  лауазымды  тұлғалар  мен қызметкерлердің  еңбек

заңдылығын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің әр түрлі түрлерін пайдалануды үйренуі керек, еңбек

құқығының   теориясын   және   еңбек   заңдылығын   нормаларын   қолдана   білуі   керек.Еңбектік   және

зейнетақылық   салада   сапалы   кеңес   беру,  сонымен   қатар   еңбек   құқығын   еңбектік   және   әлеументтік

қамсыздандырушылық құқықтық қатынастарды жүзеге асыру үрдісінде пайдалана білуі керек.  

Күтілетін нәтижелері: -  «ҚР еңбек құқығы» курсын оқып бітірген соң студент ҚР еңбек 

заңдылығының жүйесін, оның қағидаларын, мақсаттары және құрылымы туралы мағлұмат алады;

- Қызметкерлердің кейбір санаттарының жеке еңбек шартын бекітудің ерекшеліктерін білуі қажет, 

жұмыс уақыты мен демалыс уақытын белгілеу тәртібін, жалақының нысандары мен жүйесін қамту 

керек;

 - Лауазымды тұлғалар мен қызметкердің еңбек заңдылығын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің әр түрлі түрлерін пайдалануды үйренуі керек, еңбек құқығының теориясын және заңдылығының 

нормаларын қолдана білу керек.  Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: жоқ  

Оқытушы: Жаналиева А.

3.3 Пән атауы: «Әкімшілік құқық»  (2 кредит, 90 сағат) 

Оқытудың   мақсаты:  Әкімшілік   құқық   негізгі   заң   білімін   беретін   міндетті   пәндердің   бірі   болып

табылады.    Әкімшілік   құқық   атқарушы   биліктің   ресімделуін   түсіну   үшін,биліктің   субьектісін

дараландырып,   атқарушы   билік   органдарының   ұйымдастырылуымен   байланысты   қатынастарды,

сондай-ақ азаматтар мен мемлекеттік емес ұйымдар мен мемлекеттік басқару органдары арақатынасы

кезінде пайда болатын қатынастарды реттейді.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет