Гистология 3 курс лаб фио: Группабет1/7
Дата01.07.2017
өлшемі0.91 Mb.
түріПрограмма
  1   2   3   4   5   6   7
ЖШС "Мейірбике" колледжі, ТОО "Колледж "Меирбике" LLP "College "Meirbike"

© Indigo Software Technologies, http:www.meirbike.com

04.12.2016 16:16
Гистология 3 курс ЛАБ
ФИО:___________________________________________________________________________________Группа:___________________________________________________________________________________

Описание тестаБа“дарлама тек тест орталы“ына арнал“ан.


"Мейірбике" колледжі
Программа предназначена только для центра тестирования!
Колледж "Мейірбике"

ИнструкцияТест орталы“ыныЈ ережесі:


Емтихан уа›ытында

Тест орталы“ыныЈ ережесі:


Емтихан алдында

Сіз тестке 15-20 минут ›ал“анда тест орталы“ына келуіЈіз ›ажет.

изіЈізбен бірге Сына› кітапшасы ›ажет. Сына› кітапшасында сіздіЈ суретіЈіз бен ›олыЈыз міндетті тЇрде болуы керек. Жо“арыда“ы ережеге сЩйкес емес сына› кітапшасы бар кандидат емтихан“а жіберілмейді.

Емтихан“а СіздіЈ ›ателіктеріЈізге байланысты ереже б±зушылы› болса тестке айыпп±л тйлегеннен кейін жіберіледі.

Емтихан басталар б±рын Сіз міндетті тЇрде тест орталы“ыныЈ келісім шартына ›ол ›оюыЈыз ›ажет. Сіз ›ол ›оя отырып тест орталы“ыЈ ережелерін жЩне а›параттыЈ ›±пиялы“ын жарияламау“а келісесіз.
Емтихан уа›ытында

Барлы› кандидаттыЈ жеке заттары ата аналарына немесе т.б. адамдар“а тапсыратын болады.

Кез-келген емтихан“а ›ажетті заттарды (›алам, пара›) тест орталы“ы ±сынады. Тест ая›тал“ан бойда барлы› жазбаларыЈызды тест орталы“ыныЈ администраторына ›алдырасыз.

Тест уа›ытында Тест орталы“ыныЈ ±сын“ан заттарын “ана ›олдана аласыз.

Емтихан уа›ытында Тест орталы“ыныЈ администраторы Сізді ба›ылайтын болады. Емтихан бейне ба›ылау“а тЇсіріліп жЩне ол ›ажет жа“дайда ›олданылуы мЇмкін.

Администратордан тест с±ра›тары бойынша а›парат с±рау“а болмайды.

Емтихан жЇргізілу барысында йзге кандидаттарды мазалау“а болмайды.

Уа›ыт ая›талысымен тест автоматты тЇрде то›татылып баллыЈыз шы“арылады.


Тест орталы“ыныЈ администраторы, егер Сіз ережені б±з“ан жа“дайда ескертусіз тест то›тату“а ›±›ылы. Егер тест то›татыл“ан жа“дайда барлы› а›парат тест орталы“ыныЈ директорына ескертілетін болады. Тестке тйленген ›аражат ›айтарылмайды. Ережені б±з“ан кандидат›а йзге де ескертулер айтылуы мЇмкін.

Емтиханнан кейін

Тест тапсырыл“аннан кейін бірнеше са“ат ішінде жауаптары мен транскрипт ±сынылатын болады немесе колледждіЈ жеке сайтына шы“арылады www.meirbike.com
№1 (Балл 1)Шеткі ›ан тЇзетін мЇшелердіЈ стромасын тЇзетіні:1эктодерма2энтодерма3мезодерманыЈ сомиттері4мезенхима5спланхнотом

№2 (1)СЇйектіЈ ›ызыл кемігініЈ стромасын тЇзетін тін:1ретикулярлы2май тіні3эпителий4жЇйке тіні5ет тіні

№3 (1)СЇйектіЈ ›ызыл кемігініЈ паренхимасын тЇзетін тін:1ретикулярлы2миелоидты3лимфоидты4ты“ыз талшы›ты дЩнекер тіні5борпылда› талшы›ты дЩнекер тіні

№4 (1)СЇйектіЈ ›ызыл кемігініЈ эритробластты› аралшы›тарыныЈ ›±рамында:1гранулоцитопоэтикалы› жасушалар2мегакариобласттар мен мегакариоциттер3моноциттер4лимфоциттер5эритроидты жасушалар мен макрофагтар

№5 (1)СЇйектіЈ ›ызыл кемігіндегі гемопоэтикалы› аралшы›тарда“ы эритробласттар“а ферритинді, эритропоэтинді жЩне Д3 витаминін беретін жасушалар:1макрофагтар2ретикулярлы жасушалар3фибробласттар4адипоциттер5плазмоциттер

№6 (1)љан тЇзетін мЇшелердіЈ ›айсысы ›ан“а тимозин, тимулин, тимопоэтин гормондарын бйледі:1сЇйектіЈ ›ызыл кемігі2тимус3кйкбауыр4лимфа тЇйіні5миндалина

№7 (1)Бйліктерінде ›ыртысты жЩне боз заты бар ›ан тЇзетін мЇше:1кйкбауыр2сЇйектіЈ ›ызыл кемігі3тимус4лимфа тЇйіні5миндалиналар

№8 (1)Тимус бйліктерініЈ стромасын тЇзетіні ›айсысы:1ретикулярлы тін2май тіні3глиоциттер4эпителиоретикулярлы жасушалар5фибробласттар

№9 (1)Жас›а байланысты инволюциясы бай›алатын, иммунды ›ор“аныс ›ызмет ат›аратын мЇше:1сЇйектіЈ ›ызыл кемігі2тимус3кйкбауыр4лимфа тЇйіні5миндалина

№10 (1)Тимуста“ы эпителиальді денешігі немесе Гассаль денешігі ›±рамында:1Т лимфоциттер2плазмоциттер3тін базофильдері4мЇйізделген эпителиоретикулоциттер5адипоциттер

№11 (1)КЇшті тітіркендіргіштердіЈ Щсерлерінен (стресс-факторлардыЈ) акцидентальді инволюция“а ±шырайтын ›ан тЇзетін мЇше:1кйкбауыр2тимус3сЇйектіЈ ›ызыл кемігі4лимфа тЇйіндері5миндалина

№12 (1)Лимфа тЇйінініЈ эмбриональді даму тегі:1эктодерма2энтодерма3мезенхима4нефротом5мезодерманыЈ сомиттері

№13 (1)Лимфа тЇйіндерінде кйбейіп дифференцияланатын жасуша ›айсы:1Т -жЩне В -лимфоциттері2эритробласттар3мегакариобласттар4остеобласттар5миелобласттар

№14 (1)Лимфа тЇйініндегі дендритті жасушалардыЈ орналасатын жері:1›ос ›ыртысты айма“ы2шеткі синустары3аралы› синустары4лимфатикалы› тЇйіндері5капсуласы мен трабекуласы

№15 (1)Лимфа тЇйінінде интердигитикалы› жасушалардыЈ орналас›ан жері:1боз заты2синустар3лимфатикалы› фолликулдар4›ос ›ыртысты айма›5капсула мен трабекуласы

№16 (1)Кйк бауырдыЈ лимфа тЇйініндегі кйбею орталы“ында мыналардыЈ ›айсысы болады:1пролиферацияланатын В- лимфобласттар, дифференцияланатын плазматикалы› жасушалар, дендритті жасушалар мен макрофагтар2дифференцияланатын Т -лимфоциттер, интердигитациялы› жасушалар3тін базофильдері4эритроциттер, мегакариоциттер5гранулоциттер,моноциттер

№17 (1)Лимфа тЇйінініЈ ›ос ›ыртысты айма“ында мына жасушалардыЈ ›айсысы болады:1B-лимфоциттер мен дендритті жасушалар2Т -лимфоциттер, интердигитикалы› жасушалар3гранулоциттер4тін базофильдері5плазмоциттер, эритроциттер

№18 (1)Лимфа тЇйіндерініЈ ж±мса› баулары мыналардан т±рады:1Т - лимфоциттерден2пісіп жетілетін плазмоциттер мен макрофагтардан3интердигитациялы› жасушалардан4май жасушаларынан5дендритті жасушалардан

№19 (1)Лимфа тЇйіндерінде Т-лимфоциттердіЈ кйбеюі мен дифференциалануы ›айсысында жЇреді:1›ос ›ыртысты айма“ында2лимфа фолликулдарында3ж±мса› бауларында4тЇйін аралы› жЩне орталы› синустарында5капсуласы мен трабекуласында

№20 (1)Лимфа тЇйінде В-лимфоциттердіЈ пролиферациясы мен дифференциясы мыналардыЈ ›айсысында жЇреді:1›ос ›ыртысты айма“ында2лимфатикалы› фолликулдарында3орталы› синустарында4тЇйін аралы› синустарында5капсуласы мен

№21 (1)Лимфа тЇйініне келетін лимфа тамырлары мыналардыЈ ›айсысына келіп ›±йылады:1капсула астында“ы синусына2тЇйін аралы› синусына3орталы› синусына4›а›па синусына5лимфаны алып шы“атын лимфа тамырларына

№22 (1)Лимфа тЇйіндердегі синустарды мыналардыЈ ›айсысы тыстайды:1эпителиоциттер2мезенхима жасушалары3лимфоциттер4жиектегі жасушалар5тін базофильдері

№23 (1)Лимфа тЇйіндеріндегі плазмоциттер ›айда пісіп жетіледі:1лимфа тЇйіндерініЈ кйбею орталы“ында2›ос ›ыртысты айма“ында3орталы› синусында4ж±мса› бауларында5лимфа тЇйіндерініЈ тЩжінде

№24 (1)ТЩжірибеде жануардыЈ лимфа тЇйініне лимфа с±йы“ын Щкелетін лимфа тамырына бояу жіберілген. Б±л бояуды лимфа тЇйінініЈ ›ай жасушасынан бай›ау“а болады:1В-лимфобласттардан2Т-лимфобласттардан3дендритті жасушалардан4интердигитациялы› жасушалардан5макрофагтардан

№25 (1)Кйк бауырдыЈ а› пульпасыныЈ ›±рамында болатындары:1эритроциттер2гранулоциттер3лимфоциттер4тромбоциттер5макрофагтар

№26 (1)Ескірген эритроциттердіЈ ыдырауы-б±зылуы мен фагоцитозы ›айда жЇреді:1cЇйектіЈ ›ызыл кемігінде2кйкбауырда3тимуста4лимфа тЇйінінде5миндалиналарда

№27 (1)Мына мЇшелердіЈ ›айсысыныЈ лимфа тЇйіндерінде орталы› артериясы болады:1лимфа тЇйіндерінде2миндалиналарда3кйкбауырда4›±рт тЩрізді йсіндіде5аш ішектіЈ кілегейлі ›абы“ында

№28 (1)Кйк бауырда“ы лимфа тЇйінініЈ реактивті орталы“ында болатындары:1пролиферацияда В лимфобласттар , дифференциацияда плазмоциттер, макрофагтар мен дендритті жасушалар2Т лимфоциттер жЩне интердигитациялы› жасушалар3фибробласттар4тромбоциттер5гранулоциттер

№29 (1)Кйк бауырдыЈ лимфа тЇйінініЈ периартериалды айма“ында болатындары:1макрофагтар, дендритті жасушалар мен В -лимфоциттер2Т- лимфоциттер, интердигитациялы› жасушалар3фибробласттар4мегакариобласттар, мегакариоциттер5гранулоциттер

№30 (1)љан айналу жЇйесінде шаша›ты артериоласы болатын ›ан тЇзетін мЇше ›айсы:1тимус2сЇйектіЈ ›ызыл кемігі3лимфа тЇйіні4кйкбауыр5миндалина

№31 (1)Шаша›ты артериолалардан басталатын кйк бауырдыЈ ашы› ›ан айналым жЇйесіндегі гемокапиллярлары мыналардыЈ ›айсысына ашылады1›ызыл пульпасына2венозды синусына3трабекулярлы веналарына4пульпарлы веналарына5кйкбауыр венасына

№32 (1)Бас миы мен ж±лын арасында“ы байланыстарды ›±райтын а› заттыЈ талшы›тары:1коллаген2эластин3миелинді талшы›тары4преколлаген5окситаланды талшы›тары

№33 (1)Ж±лынныЈ а› затыныЈ ›±рамында“ы талшы›тардыЈ еЈ кйбі:1миелинсіз2миелин3коллаген4эластин5окситалан

№34 (1)Ж±лынныЈ с±р затында“ы тЇбіршекті жасушалардыЈ аксондарыныЈ ерекшеліктеріне:1ж±лынныЈ а› затына йтеді2алдыЈ“ы тЇбіршек ›±рамымен бірге ж±лыннан шы“ады3ж±лынныЈ с±р затыныЈ йз жа“ында“ы бйлігінде ая›талады4ж±лынныЈ с±р затыныЈ ›арама - ›арсы жа“ында ая›талады5арт›ы тЇбіршектер ›±рамында бірге ж±лын“а енедіДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет