Газета громадської організації «товариство учасників руху»


Програма «Орієнтири політикиPdf көрінісі
бет2/4
Дата13.10.2018
өлшемі330.19 Kb.
1   2   3   4

Програма «Орієнтири політики 

дорожньої безпеки у 2011-2020 ро-

ках»  була прийнята Європейською 

Комісією у липні 2010 року. Згідно 

цього документу основними пункта-

ми нової стратегії є: посилення уваги 

до людського фактору, інфраструк-

тури, законодавства, дослідження 

складових дорожньої безпеки. Такий 

підхід обумовлює  ревізію існуючих 

національних правил дорожнього 

руху, впровадження нових техноло-

гій та інтелектуальних систем, вдо-

сконалення систем підготовки водіїв, 

поліпшення комплексу заходів після-

аварійної допомоги та кращої коор-

динації з заходами, які проводяться 

в інших галузях (наприклад, охорона 

навколишнього середовища та охоро-

на здоров’я). 

У грудні 2010 року Рада Міністрів 

транспорту ЄС у відповідь на про-

граму дій, прийняту Європейською 

Комісією, затвердила приоритетні на-

прямки політики у сфері дорожньої 

безпеки у наступному десятилітті. 

Вона закликала Європейську Комісію 

і країни-члени ЄС стимулювати роз-

виток та застосування систем управ-

ління безпекою серед усіх учасників. 

Міністри підтримали системний під-

хід, розробку інфраструктури та тран-

спортних засобів таким чином, щоб 

запобігти негативному впливу люд-

ського фактору. 

Європейський Парламент також 

збирається розробити власні про-

позиції з безпеки дорожнього руху 

у першій половині 2011 року. У ході 

першого обміну думками були під-

тримані стратегічні завдання, запро-

поновані Єврокомісією. Проте  за-

пропоновано замість нових програм 

зосередитись на проблемних пунктах 

попередньої програми. У ході дискусії 

метою визначено досягнення нульо-

вого рівня смертності, а також вне-

сені пропозиції встановити додаткові 

критерії для кращого моніторингу за 

результатами проведення скоорди-

нованої транспортної політики. Інші 

проблеми, яким Європейський Пар-

ламент планує приділити особливу 

увагу -  це обмеження рівня вмісту ал-

коголю в крові, ефективне посилення 

міжкордонної співпраці, а також нові 

виклики та загрози, пов’язані зі ста-

рінням населення.   

Остання 

Біла Книга, прийнята 

Європейською Комісією 12 вересня 

2001 року, містила реальний план дій

спрямований на поліпшення якості 

й ефективності роботи європейської 

транспортної системи. Кінцевою ме-

тою виступала зміна співвідношення 

між різними видами транспорту до 

2010 року шляхом проведення актив-

ної політики модернізації залізниць, 

розвитку морських та річкових пере-

везень, а також сприянню розвитку 

змішаних вантажоперевезень. В най-

ближчий час відбудеться презентація 

нової редакції Білої Книги, де  відве-

дена значна частина питанням безпе-

ки дорожнього руху.  

З метою покращення міждержав-

ного співробітництва та гармонізації 

системи контролю за дотриманням 

правил дорожнього руху країнами-

членами ЄС було прийнято рішення 

про необхідність прийняття 

Дирек-

тиви з посилення дорожнього за-

конодавства між країнами-членами 

ЄС. Директива вводить систему об-

міну інформацією для забезпечення 

попередження та переслідування за 

порушення, які вчинили водії-нере-

зиденти (з інших країн). Директива 

передбачає заходи, що спонукають 

водіїв дотримуватись правил дорож-

нього руху під час перебування за 

кордоном. На думку фахівців, нові 

ефективні технології контролю за 

водіями-нерезидентами забезпечать 

різке скорочення смертей та травма-

тизму на дорогах Європи. Оскільки 

згідно статистики ЄС, автовласни-

ки-нерезиденти складаючи лише 5 % 

учасників руху, вчиняють 15 % пору-

шень з перевищення швидкості. На 

сьогоднішній день проблема полягає 

в тому, що водій, який припускає по-

рушення під час перебування закор-

доном у автотранспорті, зареєстро-

ваному у іншій країні ЄС, як правило 

уникає покарання через труднощі з 

ідентифікацією цього автотранспор-

ту. За рахунок впровадження елек-

тронної системи обміну інформацією 

між країнами-членами ЄС державні 

органи влади отримають можливість 

знайти правопорушника, навіть якщо 

його авто зареєстровано у іншій кра-

їні, і надіслати на його адресу пові-

домлення про штраф. Директива не 

пропонує гармонізацію штрафів та 

встановлення єдиних норм. Такі рі-

шення будуть прийматись згідно за-

конодавства країни, у якій сталось 

порушення. Співробітництво буде 

стосуватись лише виплати грошових 

штрафів (на штрафи, пов’язані з ви-

лученням посвідчення водія, дія Ди-

рективи не поширюватиметься).    

За умови її схвалення Європарла-

ментом та Європейською Радою, кра-

їнам-членам ЄС знадобиться близько 

2 років, щоб внести остаточні зміни у 

національне законодавство. Очікуєть-

ся, що Директива набуде чинності, у 

найкращому випадку, не раніше 2013 

року.   

Оскільки європейська інтеграція є 

одним з основних пріоритетів укра-

їнської зовнішньої політики, то збли-

ження вітчизняного права з європей-

ськими нормами та стандартами є 

важливою умовою подальшого роз-

витку України. Прикладом необхід-

ності  кроків у цьому напрямі є про-

ведення в Україні ЄВРО-2012. Зміни, 

які б наблизили Україну до держав 

ЄС і дозволили б краще скористатися 

її особливим географічним положен-

ням, потенціалом та можливостями, 

слід підготувати та реалізувати, яко-

мога швидше.Марія Івченко 

Олександр Заліван

12

офіційний сайт ГО «ТУР»  // www. tur.stop-street.org.ua

8

Александр Азацкий:«Есть проблемы на дороге – пришли СМС в ГАИ!»

В начале первого месяца весны в областном ГАИ со-

стоялась  пресс-конференция,  на  которой  заместитель 

начальника УГАИ УМВД в Харьковской области Алек-

сандр Азацкий рассказал журналистам об итогах рабо-

ты ведомства за первые два месяца 2011 года. 

Впрочем, не только работа областного ГАИ интересо-

вала представителей СМИ, ведь с начала года в укра-

инском  обществе  интенсивно  обсуждались  и  такие  на-

болевшие  вопросы,  как  срок  действия  водительских 

удостоверений,  прохождение  нового  ТО  и  т.д.  Не  обо-

шлось и без сюрпризов. Так с начала марта серьезным 

помощником водителя в борьбе с нерадивыми работни-

ками  Госавтоинспекции  станет  обычный  мобильный 

телефон. Впрочем, обо всем по порядку. 

С начала года оформлено свы-

ше 50 тыс. протоколов! 

Подводя итоги работы областного 

ГАИ, заместитель начальника поведал, 

что за первые два месяца 2011 года ра-

ботниками ведомства было составле-

но 52038 протоколов об администра-

тивных нарушениях. Из них 1372 за 

вождение в состоянии алкогольного 

опьянения (причем двое были водите-

лями маршруток). 

Также 1288 протоколов составлено 

за нарушение правил обгона, 1240 – за 

нарушение правил проезда перекрест-

ков, 10353 – за нарушение скоростного 

режима, 13529 – за нарушение требо-

ваний дорожных знаков и разметки, 

4332 – за нарушение правил пользова-

ния ремнями безопасности. 

«Аварийность за отчетные два ме-

сяца немного меньше, чем в прошлом 

году – примерно на 7%. В области про-

изошло 224 ДТП с пострадавшими, 

в ходе которых погибло 27 человек, а 

343 получили телесные повреждения», 

– сообщил Александр Азацкий.

Он также отметил, что за январь-

февраль было совершено шесть особо 

тяжких ДТП, вследствие которых по-

гибли восемь человек.

Отдельно один из руководителей 

ГАИ области остановился и на теме 

пешеходов-нарушителей. 

«Конечно, мы занимаемся этой ра-

ботой и протоколы на пешеходов у 

нас тоже есть, но все же их немного. 

Оформить такого нарушителя непро-

сто. Можно потратить практически 

всю рабочую смену, только для того, 

чтобы установить его личность. Ведь 

в Украине человек имеет право ходить 

без документов, и, следовательно, он 

может представиться сотруднику ГАИ 

кем угодно!», – уточнил Азацкий.

Кроме того, говорит замначальника 

ГАИ, в некоторых случаях требуется 

доставить пешехода в отделение, где и 

составляется протокол. А затем – от-

пустить его, предупредив напоследок 

об ответственности за повторное на-

рушение…


50 лет на водительские права? 

Пока это только разговоры! 

«Да, ведутся дискуссии о том, что 

срок действий водительских удостове-

рений будет ограничиваться 50-ю го-

дами. Но, во-первых, еще не существу-

ет нормативных документов нашего 

Министерства и нет соответствую-

щих приказов, устанавливающих по-

рядок выдачи таких удостоверений. 

Во-вторых, сейчас нет еще и таких 

бланков удостоверений, они тоже на-

ходятся пока в проекте. Ведь чтобы 

получить такой бланк с конкретной 

графой «срок действия до какого чис-

ла», надо менять соответствующие го-

сты и стандарты по бланкам. Как вы 

понимаете, сегодня такой работы еще 

не проводилось. Сколько уйдет на это 

времени? - Минимум два-три месяца. 

И как только будет принято оконча-

тельное решение и появятся новые 

бланки, мы обязательно проинфор-

мируем СМИ», - рассказал Александр 

Азацкий. 

Также замначальника областного 

ГАИ отметил, что пока не существует 

проблемы для украинских водителей, 

которые собираются выезжать в стра-

ны Евросоюза или соседнюю Россию 

(где водительские права уже имеют 

срок действия от 10 до 15 лет). 

«У нас есть договоренности с та-

можней и пограничниками по этому 

вопросу. Да и в целом эти ведомства 

не получали пока никаких указаний 

на счет отсутствия срока действия 

водительских прав. Кстати, сегодня 

в Украине можно управлять автомо-

билем по водительским удостовере-

ниям, которые были выданы ещё во 

времена СССР и мы не заставляем 

граждан их менять в обязательном по-

рядке. В международной конвенции 

по правилам дорожного движения, 

действительно, чётко прописано, что 

у водительских удостоверений должен 

быть ограниченный срок действия и 

возможно с введением такого срока 

в Украине человек, выезжающий за 

рубеж будет обязан обменять удо-

стоверение на новый образец.  Но 

пока никаких  ограничений по выезду 

украинцев на своих авто в страны ЕС 

и СНГ не существует», - подчеркнул 

Азацкий. 

В проведении техосмотра есть 

проблемы. В первую очередь 

не хватает станций по 

обслуживанию ТО 

«В целом, принцип проведения го-

сударственного технического осмотра 

не поменялся, - рассказал заместитель 

начальника областного ГАИ. - В этом 

году появился лишь ряд мелких ново-

введений. Перед получением талона 

владелец ТС в обязательном порядке 

прибывает на диагностическую стан-

цию, которая имеет определённую ак-

кредитацию по проведению ТО, где и 

проходит диагностику, проверяя тех-

ническую исправность автомобиля. 

После чего владельцу выдается акт о 

прохождении диагностики, с которым  


19.03.-28.03. 2011 №03-04 (79-80)   // Дорожня карта  

9

он сегодня прибывает в отделение Го-савтоинспекции на автомобиле для по-

лучения талона техосмотра. При этом 

если раньше владелец транспортно-

го средства предоставлял квитанцию 

уплаты налога с владельцев транспорт-

ных средств, то сегодня этот порядок 

немного изменён. Те владельцы авто-

мобилей, которые проходят техосмотр 

раз в два года предоставляют одну 

квитанцию уплаты налога с владель-

цев транспортных средств за прошлый 

2010 год, соответственно за этот год 

ничего предоставлять не нужно, т.к. с 

2011 года согласно нового налогового 

кодекса этот налог не взимается». 

Еще одно нововведение - это отме-

на справки медицинской комиссии, 

которая требовалась раньше при про-

хождении ТО. 

А вот одной из главных проблем 

при прохождении техосмотра Азац-

кий считает нехватку самих станций 

диагностики: «Сегодня в Харькове и 

области насчитывается всего лишь 34 

станции диагностики. А в 16 районах 

области вообще нет подобных стан-

ций. При этом, например, в Лозовском 

районе существует целых три станции 

ТО, а в Печенегах нет ни одной. Конеч-

но, жители Печенег не поедут в Лозо-

вую, а отправятся в ближайшие Чугуев 

или Купянск, но это все равно неудоб-

ства для людей. Отмечу, что создание 

таких станций диагностики не зависит 

от Госавтоинспекции. Это чисто ком-

мерческие проекты, но мы обращаемся 

к главам районов Харьковской области 

с просьбой рассмотреть возможность 

появления таких станций в нуждаю-

щихся районах, привлечь инвесторов. 

Создание подобных станции, конечно 

же, не дешевое дело, но всё-таки для 

удобства граждан, да и в коммерческих 

целях это, наверное, сегодня выгодно». 

Также, по словам Азацкого, не хва-

тает сейчас и новых талонов о про-

хождении ТО. «Талоны поступают к 

нам постепенно, однако уверен, что 

абсолютно каждый водитель сможет 

их получить в скором времени. Пока 

их не было, мы писали на квитанци-

ях: “талон получить такого-то чис-

ла…”. Т.е. люди забирали их позже, 

но у них было уведомление, о том, 

что, несмотря на отсутствие талона, 

ТО был пройден. Цену же на талон 

(сейчас это 110 грн) устанавливает 

не ГАИ, о чем многие говорили рань-

ше, а их изготовитель», - добавил 

Александр Азацкий.Забываем про доверенность?

В ходе пресс-конференции Алек-

сандр Азацкий также сообщил, что 

сейчас рассматривается вопрос об 

 

упразднении нотариальной доверен-ности на право управления автомо-

билем, которая стоит 250-300 гривен и 

которую нужно переоформлять каж-

дые 3 года. 

Вместо нее хотят ввести заявле-

ние. В нем хозяин авто должен напи-

сать фамилии тех, кому он доверяет 

распоряжение своей машиной, и по-

дать лично в ГАИ. Процедура будет 

бесплатной, кроме того, заявление 

не имеет «срока годности». Фамилии 

тех, кто имеет право управления, 

внесут в электронную базу ГАИ, вла-

дельцу в течение суток отправят по 

почте подтверждение: мол, такой-то 

учтен. А сидящему за рулем нужны 

только права, техпаспорт и стра-

ховка «автогражданки» на данное 

авто. Если инспектор вас остановит, 

то должен будет связаться с постом 

ГАИ и проверить, внесен ли данный 

водитель в базу.

«Отмена обязательной для невла-

дельца авто доверенности на право 

управления им соответствует евро-

пейским нормам, - утверждает Азац-

кий, - и я уверен, что в недалеком 

будущем такое постановление будет 

подписано в Кабмине». 

Пришли СМС в ГАИ 

В завершении пресс-конференции 

заместитель начальника УГАИ УМВД 

в Харьковской области рассказал жур-

налистам и об интересном ноу-хау, 

введенным буквально несколько не-

дель назад: «Согласно распоряжению 

министра в дежурной части сейчас 

начала работу специальная система 

получения СМС. Существует мобиль-

ный номер, для Харьковской области – 

это 


050-300-91-90, на который можно 

посылать сообщения о работе ГАИ, а 

также свои предложения по улучше-

нию дорожной безопасности. 

Если в этих СМС содержится ка-

кая-либо информация о преступлени-

ях или о готовящемся преступлении, 

либо на которую необходимо реаги-

ровать мгновенно, дежурный сразу 

перезванивает вам на номер для кон-

сультации и более детального сбора 

информации. 

Также можно отсылать сообщения 

информативного характера, в том чис-

ле и по расположению дорожных зна-

ков или разметки. В этом случае с вами 

свяжутся и предложат прийти в орга-

ны Госавтоинспекции для составления 

соответствующего заявления.

Безусловно, можно посылать на 

этот номер и сообщения о недостой-

ном поведении сотрудников ГАИ или 

неправильно оформленных протоко-

лах о ДТП. Мы также будем реагиро-

вать на эти СМС и свяжемся с вами», 

- рассказал Азацкий. 

«Однако не стоит забывать, что сей-

час круглосуточно продолжает работу 

и телефон «горячей линии» в област-

ном ГАИ»: (057) 704-15-81, по которо-

му вы также сможете всегда оставить 

свою информацию», - подытожил 

пресс-конференцию заместитель на-

чальника регионального управления 

 

Госавтоинспекции.  Алексей Заржицкий

Сергей Клочко

офіційний сайт ГО «ТУР»  // www. tur.stop-street.org.ua

10

С тех пор прошло немало лет, я сменил около 10 автомо-

билей разных стран и марок, 

сам стал отцом, но та авария 

до сих пор стоит перед гла-

зами. И моя беззащитность 

перед критической ситуацией, 

возникшей на дороге, возмож-

но послужила первым толчком 

к тому, чем я на сегодняшний 

день занимаюсь. Проблема 

безопасности дорожного дви-

жения не исчерпывается со-

блюдением ПДД. Я ни в коем 

случае не призываю нарушать 

эти правила, но спросите у 

любого знакомого инспектора 

ДПС, и он вам честно ответит, 

что движение в мегаполисе 

построено так, что не нару-

шать невозможно. Это ни в 

коем случае не вина и не злой 

умысел ГАИ- это реальное от-

ражение темпов роста автомо-

билизации в Украине и во всем 

мире. Все страны мира стоят 

перед лицом этой проблемы. 

По исследованиям ученых, 

пик аварийности приходится 

при достижении в стране со-

отношения 300 автомобилей 

на тысячу населения. Украина 

сегодня имеет количество авто 

180 на 1000 человек. При этом 

мы за 2007-2008 гг. потеряли на 

дорогах около 17500 убитыми 

и 142000 ранеными. По коли-

честву смертей на дорогах мы 

занимаем «почетное» третье 

место после стран Африки и 

Аравийского полуострова.

Закончим со статистикой, 

мне не хочется никого пугать 

или искать виноватых. Авто-

мобиль - это свобода. Сво-

бода передвижения, свобода 

выбора, свобода мировоззре-

ния. И «наши» люди, часто 

лишенные многих других 

свобод, раскрывают на до-

роге всю широту своей души, 

да еще и со свойственным им 

фатализмом. И вот тут непло-

хо бы задуматься о том, что 

автомобиль - это то же самое 

оружие. (Авто при аварии на 

скорости 150 км/ч по разру-

шительной силе сравнимо с 

выстрелом из противотанко-

вого гранатомета.) Он много-

кратно увеличивает силу того, 

кто сидит внутри. Появляется 

чувство могущества, вседоз-

воленности, агрессии. Любой 

нормальный человек, выходя 

утром из дома, не планирует 

никого убить или покалечить 

мимоходом. А передвигаться 

на автомобиле на предельных 

скоростях и вопреки здраво-

му смыслу- пожалуйста. 

В данной ситуации каждый 

здравомыслящий человек за 

рулем должен осознать необ-

ходимость повышения навы-

ков вождения. Поверьте, ни-

кто за нас ничего не решит, не 

улучшит. Помните лозунг ОС-

ВОДа - «Спасение утопающих 

- дело рук самих утопающих!». 

Те расходы, которые Вы не-

сете в процессе обучения, мо-

жете считать инвестициями в 

собственную безопасность и 

благополучие своих близких, 

при том, что весь курс кон-

траварийной подготовки сто-

ит дешевле годовой страхов-

ки АВТОКАСКО, а навыки, 

полученные на занятиях, не 

заменят никакие деньги, осо-

бенно в тот момент, когда они 

будут жизненно необходимы! 

Современное дорожное 

движение очень четко отра-

жает сегодняшний напряжен-

ный ритм жизни. Вспомните 

фильм «Бумер». При незамыс-

ловатом сюжете и незвездном 

актерском составе, режиссеру 

удалось показать дорогу как 

линию жизни - каждый идет 

по ней как может - одни ли-

дируют, другие остаются на 

обочине, кто-то разбивается, 

а кто-то вообще стоит в сто-

роне. Задачей нашего с Вами 

общения будет формирование 

современного стиля вожде-

ния - быстрого и безопасного 

- для успешного движения по 

дороге и по жизни. 

Контраварийная подго-

товка, как способ повыше-

ния безопасности дорожно-

го движения.

Сложилась парадоксаль-

ная ситуация - автомобили, 

на которых мы каждый день 

передвигаемся, шагнули да-

леко вперед, а программа об-

учения водителей осталась на 

уровне 70-80 годов прошлого 

века. И до сих пор в ней есть 

вопросы по устройству авто-

мобилей, которые уже никто 

не выпускает и нет ни слова о 

современных системах: ABS, 

системах стабилизации, авто-

матических трансмиссиях, со-

временных системах пассив-

ной безопасности и т.д. я уже 

не говорю о специальных при-

емах управления - инструк-

торы автошкол и водители 

с 20-30-летним стажем либо 

вообще не владеют, либо что-

то слышали об этом. В скан-

динавских странах, которые 

близки нам по климату, обуче-

ние водителей предусматри-

вает движение в экстренных 

условиях - гололед, снег, грязь 

- и торможение левой ногой, и 

автомобили с «5 колесом», и 

многое другое. В нашей стра-

не тоже есть программы об-

учения и переподготовки, со-

ответствующие современным 

условиям движения. 

Одной из лучших школ 

является Центр Высшего 

Водительского Мастерства 

«Энергия движения» в Ки-

еве, директором которого 

является Лукьянчук Сергей 

Вячеславович. Этот человек 

поставил перед собой задачу 

изучения и систематизации 

приемов управления автомо-

билем в экстремальных режи-

мах, создал уникальную си-

стему подготовки, пригодную 

для обучения водителей всех 

категорий от начинающих и 

до профессионалов силовых 

структур. 

Впервые методика была 

использована в процессе под-

готовки водителей автобусов 

для спортсменов во время 

проведения Олимпиады 80, 

мероприятий во время визита 

Папы Римского Иоанна Павла 

ІІ в Украину (в этом меропри-

ятии мне, как офицеру ГАИ, 

пришлось принимать участие). 

Результат был блестящий - во-

дители, прошедшие обучение, 

не совершили ни одного ДТП, 

после чего исследованиями в 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет