Газет 1988 жылдыѓ 1 шiлдесiнен бастап шыѕады №64 (5571), 5 маусым, сейсенбi, 2018 жылPdf көрінісі
бет1/5
Дата01.08.2018
өлшемі0.56 Mb.
#81018
  1   2   3   4   5

Газет 1988 жылдыѓ

1 шiлдесiнен бастап шыѕады

№64 (5571),

5 маусым, сейсенбi, 2018 жыл.

almaty-akshamу.kz E-mail: almaty-aksham@mail.ru

Мыѓ  жасаѕан  шањардыѓ  шамшыраѕы

8

КЕРЕК ДЕРЕК

3

4

Рухани жаѓѕыру

12

Сауал — сiзден,

жауап — бiзден

ОРАЗА ЉСТIНДЕГI ОЙ

АСТАРЛЫ  СИЕТ

зi ѕџлама ѕалым жќне емшi болѕан Лџћпан хакiмнiѓ ћартайып,

ќлсiреп жатћан кезiнде баласы: «Ќке, маѕан айтатын ћандай  сиетiѓiз

бар?», – деп сџрапты. Сонда Лџћпан: «Ћасыѓда бозыѓ болсын, жеген

наныѓ тќттi болсын, кљнiне ћыздай бiр ќйел ал», – дептi.

Ќкесiнiѓ астарлап айтћан с зiн тљсiнбеген баласы: « зiѓiз талдап

бермесеѓiз, мен ћанша ойлансам да, шешуiн таба алмадым», – дейдi.

Сонда ќкесi: «Ћасыѓда бозыѓ болсын дегенiм – ћиналѕанда аћыл

берер шашы бозарѕан ћартыѓ болсын дегенiм. Наныѓ тќттi болсын

дегенiм – нанныѓ бќрi тќттi ѕой, бiраћ адал еѓбекпен тауып жеген нанѕа

ештеѓе жетпейтiнiн џћтырѕаным. Кљнiне ћыздай бiр ќйел ал дегенiм –

ќйелiѓмен жаныѓ жарасып, тату тџрсаѓ, екеуiѓ кљнде жаѓа ћосылѕан

жас жџбайлардай баћытты  мiр сљретiндерiѓдi меѓзегенiм едi», – деген

екен.


С.ЌБДIЅАППАРЏЛЫ.

РУХАНИ ТЌЛIМ

ЗIМIЗДЕН


БАСТАУ АЛАДЫ

АДАМ ЏШАЋПЕН

ЏШЋАНДА

ШАШЫ ЕКI ЕСЕ

ТЕЗ  СЕТIН

К РIНЕДI

АЅАЛАРЫММЕН

АРАЛАСЋАНДА...

БАЙРАЋТАР

ТУРАЛЫ НЕ

БIЛЕМIЗ?


«АЛМАТЫ

АЋШАМЫ»

ГАЗЕТIНЕ

ЕКIНШI ЖАРТЫ

ЖЫЛДЫЋЋА

ЖАЗЫЛУ

ЖЉРIП ЖАТЫР

Бауыржан  БАЙБЕК:

ЏЛТЫМЫЗДЫЃ  К К  БАЙРАЅЫ

алѕаш рет Алматыда к терiлген болатын. Бџл бiз љшiн зор

маћтаныш, асћан мќртебе, љлкен жауапкершiлiк

Алматыдаѕы  Халыћ  аренада  мемлекеттiк  рќмiздер кљнi  мерекесi  аталып   ттi

Ќсел ДАЅЖАН

4 маусым – мемлекеттiк рќмiздер кљнiне орай

Халыћ аренада салтанатты шара  ттi. Оѕан  Алматы

ћаласыныѓ   ќкiмi Бауыржан Байбек ћатысып,

ћџттыћтау с з с йледi.

–  Тќуелсiздiгiмiздiѓ алтын бесiгi – Алматыда

Ћазаћстан Республикасыныѓ мемлекеттiк рќмiздерi

туралы Конституциялыћ Заѓ ћабылданды. Џлтымыздыѓ

к к байраѕы алѕаш рет Алматыда к терiлген болатын. Бџл

бiз љшiн зор маћтаныш, асћан мќртебе, љлкен жауап-

кершiлiк, – дей келе, шањар басшысы Тќуелсiздiк алѕалы

елiмiздiѓ жастарына мемлекет тарапынан жасалып жатћан

тљрлi к мектер мен баѕдарламаларѕа тоћталды. «Биыл

Елбасыныѓ бастамасымен ашылѕан «Болашаћ» баѕдар-

ламасына — 25 жыл. Осы жылдар iшiнде 13 мыѓнан астам

жастар шет елдiѓ еѓ љздiк оћу орындарында бiлiм алды.

«Бес ќлеуметтiк бастама» баѕдарламасын жљзеге асыруѕа

орай алдаѕы оћу жылында жыл сайын б лiнетiн грантћа

ћосымша таѕы 20 мыѓ грант б лiнбекшi. 2022 жылдыѓ

соѓына дейiн 75 мыѓ жатаћханалыћ орын салынатын

болады», – дедi шањар басшысы.

Халыћ арена т рiне ќуездi ќуен аясында  ел байраѕын

к терiп шыћћан Алматы жастары айналаны мерекелiк

к ѓiл-кљйге б ледi. Байраћты шара концерттiк баѕдарла-

мамен жалѕасты.

Айта кетейiк, елiмiздiѓ тџѓѕыш рќмiздерi – Ту мен

Елтаѓба Тќуелсiздiгiмiздiѓ жариялануыныѓ дќл 130-кљнi,

яѕни 1992 жылы 4 маусымда ћабылданѕан болатын.Суреттердi тљсiрген — Самат

11

Сапарнама

ЋЫТАЙДЫЃ


АЙДАЊАРЅА

«АЙНАЛУ»


СЕБЕБI

Ќдеби ќѓгiме

5.06.2018.

№64 (5571)

2

almaty-akshamу.kz

almaty-aksham@mail.ru

ЋАЛА-ЋАРБАЛАС

АЛМАТЫНЫ ЌЛЕМГЕ ПАШ ЕТЕТIН

МУЗЫКА МЕРЕКЕСI

– «The Spirit of Tengri» фестивалi

аясында осымен алтыншы рет мыѓжылдыћ

таѕылымды тарихы бар ћасиеттi ћаламыз

ќр тљрлi мќдениеттi, дќстљрдi, шыѕарма-

шылыћ пен шабытты топтастырѕан мекен

болып отыр. Бiз Џлы даланыѓ мџрасын

мќѓгi жалѕастырамыз. Заманауи музыка

тек ћазаћтыѓ емес, бљкiл тљркi халыћта-

демалыс жќне мќдениет саябаѕында осы

кљнтiзбеге арналѕан сќулет формасын орна-

тамыз. «The Spirit of Tengri» фестивалi

Алматыныѓ еѓ жарћын халыћаралыћ

мќдени жобаларыныѓ ћатарына кiредi, ол

музыка ќлемiнде брэнд болып ћалыптасты.

Ол ќлемге Алматыныѓ бiрегейлiгiн, алуан-

дыѕын, Ћазаћстанныѓ ыћыласы мен ћонаћ-

жайлыѕын паш етедi, – дедi шањар басшы-

сы Бауыржан Байбек.

Алматы ћаласы ќкiмдiгiнiѓ ћолдауымен

ткен «The Spirit of Tengri» фестивалi –

ћазаћ жерiнде ќлемнiѓ этникалыћ дќстљрiн

к рсетуге баѕытталѕан мультимќдени жоба

болып табылады. Бес жылда фестиваль

сахнасында 30 елдiѓ белгiлi музыканттары

з  нерiн к рсеттi. Олардыѓ арасында

тљркиялыћ «BaBa Zula» тобы, ћытай-

моѓѕолиялыћ «Hanggai» џжымы, мадияр-

лардыѓ «Tilla Torok Band&Holdviola» тобы,

эстониялыћ «TRAD.ATTACK!» этнобэндi,

грузиндiк «The Shin» триосы, Башћџрт-

станныѓ «Арѕымаћ» тобы, бурят-фин-

норвегиялыћ «Nordic Namgar» тобы,

тывалыћ Радик Тюлюш «Чалама» жобасы-

мен сахнаѕа шыћты. Ћазаћстандыћ  нер-

паздардыѓ арасында «Алдаспан», «Шара-

пат», «Тиграхауд», «Roksonaki» топтары мен

фольклорлыћ шыѕармашылыѕымен таныл-

ѕан мэтр Едiл Ћџсайынов та бар.

Биылѕы фестивальда «EZZA» џжымы,

бурятиялыћ «Shono» тобы, мозамбиктiк

бас-гитарашы Чилдо Томас, израильдiк

«Q2A» тобы,  збекстандыћ «Аbbos» тобы,

«Steppe Scape» жобасы, «Speed Caravan»,

«Yele», «Gata Band», «Aldaspan», «Арѕымаћ»

топтары, сонымен ћатар, DJ Arsen Superfly

мен DJ Ras Ed бастаѕан ћазаћстандыћ

диджейлер  нер к рсеттi.«АЋШАМ-АЋПАРАТ».

рыныѓ, Алтай, Сiбiр, тiптi  зге ћџрлыћтаѕы

халыћтардыѓ музыка  нерiнiѓ тамырын

тереѓ жайды. Алматы аумаѕындаѕы еѓ

асћаћ шыѓдардыѓ бiрi Жетiсудыѓ еѓ биiк

тауы Хан тќѓiрi деп аталуы да бекер емес.

Шыѕыс халыћтарыныѓ дљние-танымына

тќѓiрлiк циклдыћ немесе ћазаћ џлттыћ

кљнтiзбесi зор ыћпал еттi. Биыл Орталыћ

Алматы ћаласыныѓ бас имамы

менингококк вирусына

байланысты мќлiмдеме жасады

Рамазан – ќрбiр мљмiннiѓ асыѕа

кљтетiн береке мен мейiрiмге толы айы.

Бџл айдыѓ ќрбiр сќттерiнде кљллi ќлемге

Алла Таѕаланыѓ раћымы љздiксiз т гiлiп

тџратыны аћићат. Сол берекелi сќттерден

ћџралаћан ћалмауымыз љшiн шамамыз

келгенше, Алланыѓ парызын орындап,

ораза џстайтынымыз белгiлi. Алайда, Алла

Таѕала адам баласына тек ћана жеѓiлдiк

ћалайтынын, ауырлыћ ћаламайтынын

естен шыѕармауымыз ћажет. Сол љшiн

Алла Таѕала адамныѓ тљрлi жаѕдайлары

мен кљйiн ескере отырып, ћажеттiлiк

туындаѕан кездерде оразасын љзiп,

кейiнiрек ћайта  теуiне Ћџранда рџћсат

бердi. Себебi, бiздiѓ дiнiмiз ешбiр уаћытта,

ешкiмге ауырлыћты жљктемейдi. Керiсiн-

ше, ћоѕамныѓ  сiп- ркендеуiне ћолайлы

жаѕдай жасап, адамзаттыѓ  мiрiн жеѓiл-

дететiн дiн. Оныѓ дќлелi ретiнде Ћџран

Кќрiмнiѓ «Баћара» сљресi, 185-аятын

келтiрсек:

«Ал кiм наућас, не сапарда болса,

санын басћа кљндерi толтырсын. Алла

Таѕала сендерге жеѓiлдiк ћалайды,

ауырлыћ ћаламайды», — деп ескерттi.

Сондай-аћ, «Баћара» сљресi, 195-аятында:

« з бастарыѓды ћауiп-ћатерге

тiкпеѓдер», — деп  зiмiздi- зiмiз ћџрдымѕа

кетiретiн, бiлiмсiздiк кесiрiнен  лiмге

душар ететiн ќрекеттерден саћтанудыѓ

ћажет екендiгiн мiндеттедi.

Бљгiнгi таѓда ћаламыздаѕы менинго-

кокк вирусыныѓ тiркелу оћиѕалары

жиiлеуiн жќне бiрнеше адамныѓ осы

аурудан ћаза болѕанын ескере отырып,

егер бойымызда менингиттiѓ белгiлерi

байћалѕан болса, уаћыт оздырмай дереу

дќрiгерлерге ћаралып, ћажет болса,

оразаны ашуѕа шариѕат рџћсат етедi.

Рамазан айында наћты ауырѕан

кiсiнiѓ ораза џстауы аурудыѓ асћынуына,

емнiѓ кешiгуiне кедергi болѕан жаѕдайда

оѕан оразасын ашуѕа болады. Оразаныѓ

ауру кiсiге зиянды екенi не  зiнiѓ бџрынѕы

тќжiрибесiнен, не бiлiктi дќрiгердiѓ

нџсћауымен аныћталуы ћажет. Џстамаѕан

кљндерiнiѓ ћазасын соѓынан басћа

айларда, сауыћћанда  тейдi. Ћатты

наућас кiсiнiѓ: «Ауырсам да џстай бере-

мiн», — деп шешiм жасауы дџрыс емес.

Себебi, денсаулыћ — Алла Таѕаланыѓ

адам баласына берген аманаты. Оѕан

ћиянат жасауѕа болмайды. Бiз ћала

тџрѕындарын  з денсаулыћтарын саћтау-

ѕа, аманатћа ћиянат етпеуге шаћырамыз.

Алла Таѕала елiмiздi тљрлi ауру-

сырћаулардан аман саћтасын!Еркiнбек ШОЋАЕВ.

Алматы ћаласы

Орталыћ мешiтiнiѓ

Бас имамы.

Республика сарайыныѓ алдындаѕы Абай алаѓында VI Халыћаралыћ заманауи

этникалыћ «The Spirit of Tengri» музыка фестивалi  ттi. Алматы аспанын ќсем ќнге

б леген iзгi шара екi кљнге жалѕасып,  нерсљйер ћауымды ћуанышћа б ледi. Дќстљрге

айналѕан музыка мерекесiнiѓ ашылу салтанатына ћатысћан Алматы ћаласыныѓ ќкiмi

Бауыржан Байбек бџл мќдени шараныѓ маѓыздылыѕын атап  ттi.

ЋАРАПАЙЫМ

ЕРЕЖЕЛЕРДI

САЋТАУ ЋАЖЕТЋаланыѓ бiлiм басћармасы Алматы

ћаласыныѓ мемлекеттiк бас санитарлыћ

дќрiгерiнiѓ Ћаулысы  негiзiнде мектеп

жанындаѕы жќне ћала сыртындаѕы  сауыћ-

тыру  лагерьлерiнiѓ жџмысы 2018 жылдыѓ

18 маусымына ауысћандыѕын  хабарлайды.

Оћушылар мен олардыѓ ата-аналарыныѓ

ћалауын ескере отырып, мектеп жанындаѕы

лагерьлер биылѕы жылдыѓ 10 шiлдесiне

дейiн жџмыс iстейтiн болады.

з  кезегiнде Алматы ћаласыныѓ

ћоѕамдыћ денсаулыћты саћтау департа-

ментi бљгiнгi кљнi тџрѕындар арасында

менингоктiк инфекцияѕа ћатысты

эпидемиологиялыћ жаѕдайдыѓ тџраћсыз

екенiн хабарлады.

«Бiз расында да ауруѕа ћатысты

жаѕдайѕа алаѓдаушылыћ бiлдiрудемiз.

Сауыћтыру  лагерьлерiнiѓ жџмыстарын

ауыстыру профилактикалыћ маћсат љшiн

ѕана жасалды. Аурудыѓ алдын алатын

барлыћ ћарапайым ережелердi  саћтауды

џсынамыз. Бiрiншi кезекте катаральды

белгiсi бар сырћат жандардан аулаћ  болѕан

ж н. Ќркiм жеке  гигиенаны саћтауы тиiс.

К к нiстер мен жемiстердi барынша таза

жуып, азыћ-тљлiктi  алмастырмай, ћайна-

ѕан жќне бутилирлi суды ѕана  iшу керек.

Жабыћ ќрi дџрыс желдетiлмеген ѕимарат-

тарда џзаћ отырмау ћажет», — деп атап  ттi

Алматы ћаласыныѓ ћоѕамдыћ денсау-

лыћты саћтау департаментi басшысыныѓ

орынбасары Ќсел  Ћалыћова.

БОРЫШКЕРЛЕРМЕН КЉРЕСТIЃ

ЖАЛЅЫЗ ЖОЛЫ – СУДЫ ТОЋТАТУМќншљк БЕКБОСЫН

Ћалада кљнделiктi iшiп отырѕан ауыз

суѕа аћысын т лемейтiн жандар к п. Бџл

ретте «Алматы Су» МКК ауыз суѕа заѓсыз

ћосылѕандарды  аныћтау жџмыстарын

жалѕастырып келедi. Ерте к ктемнен баста-

латын бџл шара ћара кљзге дейiн жалѕасын

табады. Соѓѕы бiр айдыѓ iшiнде жљргiзiлген

рейдтiк тексеру жџмыстары кезiнде

кљнделiктi iшiп отырѕан ауыз суѕа аћысын

т лемей, суѕа заѓсыз ћосылып отырѕандар-

дыѓ саны 500-ден асћан.

Бiр емес, бiрнеше ескертуге ћџлаћ

аспай, айлап-жылдап ћарызѕа белшесiнен

батћандармен кљрестiѓ жалѕыз жолы –

суды тоћтату. Осылайша «Алматы Су»

мекемесi судыѓ да сџрауы болатынын ћала

тџрѕындарыныѓ есiне салып отыр.

Жалпы, осы уаћытћа дейiн  ткiзiлген

рейдтерден аныћталѕандай, жеке љйiн

к терген тџрѕындар ћалалыћ су жљйесiне

ешћандай ћџжат рќсiмдеместен, «Алматы

су» МКК-нiѓ келiсiмiн алмастан жеке су

жљйесiне ћосылып жатыр. Ал бџл  з

кезегiнде бiрiншiден, суѕа аћы т ленбейдi

деген с з. Екiншiден, апатты жаѕдай орын

алѕанда оны ретке келтiру орасан ћиын-

дыћтар келтiредi.

Ол-ол ма, суыћ суѕа заѓсыз ћосыл-

ѕандар  здерiнiѓ ћасындаѕы к ршiлерiне

ѕана емес, жалпы су жљйесiне љлкен зиян

келтiрiп отыр. Неге десеѓiз, ешћандай

санитарлыћ талапћа жауап бермейтiн

ћџбырларды орнату арћылы судыѓ бакте-

риялыћ жаѕдайын нашарлатады. Оныѓ

љстiне ћалалыћ су жљйесiндегi ћысымды

т мендетедi екен.

Сумен ћамтамасыз ету ћызметiне

берешек жандарды аныћтау жџмысына

мекемеде 100 адамнан ћџрылѕан комму-

налдыћ бригада жџмыс iстейдi. Мамандар

жер ћазатын трактор, жердiѓ астында

орналасћан су ћџбырларына заѓсыз ћосыл-

ѕандарды аныћтайтын арнайы мобильдi

ћџрылѕылармен ћамтылѕан.

Жалпы, мекеме ћызметiнiѓ  кiлдерi

кќсiпорындардыѓ алдындаѕы ћарыздарын

ћайтарып алу љшiн барлыћ заѓды ќдiстердi

жљзеге асырып жљр. Оныѓ iшiнде, борыш-

керге хат жiберу, телефон арћылы хабар-

лама жасау, тiптi, сот арћылы да талап

етiлетiн жаѕдайлар аз кездеспейдi. Бiраћ

тџтынушыларды тќртiпке «баѕындыру» оѓай

жџмыс емес деп отыр тиiстi мекеме  кiлдерi.

Сондыћтан алдын-ала ескертуге ћџлаћ

аспай, ауыз суѕа аћша т лемегендермен

кљрестiѓ жалѕыз жолы осы екен.

Кей жаѕдайларда тџтынушылар суѕа

ћалай ћосылу тќртiбi мен  ћандай ћџжаттар

ћажет екенiн бiле бермейдi. Бџл ретте суѕа

ћосылу љшiн заѓмен белгiленген арнайы

жиналатын ћџжаттар ретi бар. Еѓ бастысы,

кiлеттi мемлекеттiк мекемелерден техни-

калыћ шарттарды алып, соѕан сќйкес

ћџбыр жљргiзу ћажет. Ќлбетте, к п жаѕ-

дайда жеке тџрѕындар ћалалыћ су жљйесiне

ћосылу љшiн ћџжат рќсiмдеудiѓ џзаћ ќрi

ћиын жљргiзiлетiнiн алѕа тартады. Бџл ретте

«Алматы Су» МКК баспас з ћызметiнiѓ

мќлiмдеуiнше, тџтынушылардыѓ сџраны-

сына ћарай ћџжат рќсiмдеу жџмыстары

неѕџрлым жеѓiлдетiлген.

ДЕНСАУЛЫЋ  —

АЛЛА

ТАЅАЛАНЫЃАДАМ

БАЛАСЫНА


БЕРГЕН

АМАНАТЫ


5.06.2018.

№64 (5571)

3

ЋАЛА-ЋАРБАЛАС

almaty-akshamу.kz

almaty-aksham@mail.ru

КЕРЕК ДЕРЕКАДАМ ЏШАЋПЕН ЏШЋАНДА ШАШЫ ЕКI ЕСЕ

ТЕЗ  СЕТIН К РIНЕДI

Американы автомобиль  неркќсiбi к терсе, бiздi

тџрѕын љй ћџрылысы мен ауыл шаруашылыѕы к тере

алады, – дедi Н.Назарбаев.

Астанада ћоћыс ћабылдайтын такси ћызметi iске

ћосылды.


Ћытай ћазаћ астыѕын, кљнбаѕыс пен зыѕыр майын

к птеп сатып алуѕа мљдделi.

Ћазаћстан мен Ћытай БАЋ саласы бойынша

ынтымаћтастыћты жетiлдiрмекшi.

Талдыћорѕанда асыћ атудан облыстыћ жарыс  ттi.

Биыл жазда Ќбу-Даби мен Астана баѕытында жаѓа

рейстер саны артады.

Ауылшаруашылыћ министрлiгi «Алтын асыћ»,

«Сыбаѕа» баѕдарламасы бойынша тиiмдi шарттармен

несиелер берудi бастады.

24 ќлемдiк сарапшы Г.Головкиндi орташа салмаћ-

таѕы ќлемдiк еѓ мыћты боксшы деп таныды.

Егер адам кљнiне бiр алма жесе, инсульт пен жљрек

талмасыныѓ алдын алады.

Грек жаѓѕаѕы ћан ћысымын реттейдi.

Жџмыртћаны к п жеген адамныѓ бойында

холестерин м лшерi ћалыпты болады.

Ћанат Ислам 23 маусымда рингке ћайта оралады.

Соѓѕы 2 жылда Африкаѕа 5,5 млн. адам ћоныс

аударѕан.

Сќбiз ас ћорыту жџмысына оѓ ќсер етiп, iшек

жџмыстарын реттейдi.

Ћазаћстан пен Ћырѕызстан  зара сауда айналымын

1 млрд. долларѕа арттыруѕа ниеттi.

Биыл елiмiздiѓ iшкi нарыѕы толыѕымен отандыћ

жанар-жаѕар маймен ћамтамасыз етiледi.

Д.Трамп Ким Чен Ынмен 12 маусымда кездесетiнiн

наћтылады.

Аћ љй Трамп пен Путиннiѓ кездесуiне дайындыћ

жџмыстарын жљргiзiп жатыр.

збекстан Ћазаћстан нарыѕындаѕы к лiктерiнiѓ

баѕасын  сiредi.

Отырар археологиялыћ мџражайы цифрлыћ

технологияѕа к шедi.

Атаћты ќншi Димаш Ћџдайбергеновтiѓ отбасы

«Мерейлi отбасы» байћауында жеѓiмпаз атанды.

Аймаћта бџл байћауѕа сџраныс артып келедi. Мќселен,

148 елдi-мекеннен 500-ден астам отбасы  тiнiш берген.

2017 жылы елiмiзде 390 262 нќресте  мiрге келген.

Оныѓ iшiнде ћалада – 226 847, ал елдi-мекендерде –

163 415. Оныѓ 51,7 пайызы – џл, 48,3-i – ћыз бала.

Сыртћы iстер министрлiгi табиѕаты ыстыћ алыс

елдерге сапар шеккенде екпе жасауды мiндеттейдi.

Меккеге ћажылыћћа баратындарѕа менингитке ћарсы,

ал Африкаѕа жќне Оѓтљстiк-Шыѕыс Азия елдерiне џзаћ

сапарлайтын болсаѓыз, гепатитке ћарсы екпе жасат-

ћан ж н.

Егер салыћ, айыппџл, алиментке 20 айлыћ м лше-

рiнен жоѕары ћарыз болсаѓыз, шет елге шыѕа

алмайсыз. Тiптi, коммуналдыћ т лемдерге де осылай.

Биылѕы жылдыѓ 1 шiлдесiнен бастап  збекстан

Daewoo Matiz автомобильдерiн шыѕаруды тоћтатады.

Биыл шаѕын жќне орта бизнестi дамыту љшiн 20

млрд. теѓге б лiнедi.

скеменде дiнi б лек азамат 500 мџсылманѕа

ауызашар бердi.

Биыл Литва университеттерi Ћазаћстанѕа 200-ден

астам грант џсынды.

Мамыр айында азыћ-тљлiк баѕасы 5,1  скен.

Жылойда ћайырымдылыћ дљкенi ашылды.

1 маусымнан бастап елiмiзде цифрландыру сауат-

тылыѕын арттыру ж нiндегi курстар басталады.

Алматыда спорт сљйер ћауымѕа таѓѕы тегiн жаттыѕу

ткiзiлдi.

Кiр сабынныѓ жараћатты жазуѕа ыћпалы мол жќне

тљрлi аурулардан саћтайды.

Таз ауруына шалдыћћанда дќрiгерлер кiр

сабынмен жуынуѕа кеѓес бередi.

Алѕаш рет 1 мыѓ тљлек Астана ќкiмдiгiнiѓ грантын

алады.


Елордадаѕы барлыћ лифт компаниялары тексерiс-

тен  тетiн болады.

Тљркиядаѕы Рим империясы кезiндегi монша

ЮНЕСКО тiзiмiне ендi.

Рак ауруы ќлем бойынша соѓѕы 10 жылда љш есе

артћан.


Ћырѕызстанныѓ Ош ћаласында тџѓѕыш рет

бљлдiршiндер арасында еѓбектеуден жарыс  ттi.

ЋР Елтаѓбасын iрiктеуде 293 џсыныс келiп тљскен.

2021 жылы дљние жљзiнде тџѓѕыш рет ќлемдiк

этноойындар олимпиадасын  ткiзу жоспарлануда.

Маѓѕыстау облысы, Тљпћараѕан ауданы, Сайын

Шапаѕатов ауылындаѕы  рт кезiнде Ћџран кiтап

жанбай ћалѕан.

Алматыда 34 мыѓ тљп алма аѕашы отырѕызылды.

Жыл басынан берi Алматыда ХЋКО ћызметкерлерi

мљмкiндiгi шектеулi 1132 азаматћа отбасына барып,

ћызмет к рсеткен.

Адам џшаћпен џшћанда шашы екi есе тез  сетiн

к рiнедi.Егер адам кљнiне

бiр алма жесе,

инсульт пен

жљрек

талмасыныѓ

алдын алады.

2017 жылы

елiмiзде 390 262

нќресте  мiрге

келген. Оныѓ

iшiнде ћалада –

226 847, ал елдi-

мекендерде –

163 415. Оныѓ 51,7

пайызы – џл,

48,3-i –

ћыз бала.

КЕЙУАНА


ЕЛГЕ ОРАЛДЫ

Ол к мек к рсеткендерге алѕысын бiлдiрiп, Елбасыѕа аћ батасын бердiСерiк ЖЏМАБАЙ

Ћытайда бiраз уаћыт џсталѕан 90

жастаѕы ћазаћ ќжей елге оралды. Егде

жастаѕы апа баласымен бiрге 29 мамыр

кљнi Бейжiѓ ћаласында тџтћындалѕан

болатын. Оѕан Ћытай миграциялыћ

заѓына сќйкес айып таѕылѕан. Алайда,

Ћазаћстан Сыртћы iстер министрлiгiнiѓ

араласуымен, к мек беруiмен ћазаћ аза-

матшасы  з Отанына ћайтарылды. Бџл

туралы мќлiметтi ЋР СIМ-нiѓ баспас з

хатшысы Ќнуар Жайнаћов  зiнiѓ

facebook параћшасында жариялады.

90 жастаѕы Райхан ќжей ЋХР

Шыѓжаѓ-Џйѕыр автономиялыћ ауда-

нында дљниеге келiп, кейiннен Ћазаћ-

стан азаматтыѕын алѕан.

Ќжей  з туысћандарымен бiрге

Ћытайѕа 2017 жылдыѓ наурыз айында

кеткеннен бiр жылдан аса уаћыт бойы

сонда болѕан. Алайда, ол елдегi

визалыћ уаћыт тек 30 кљндi ѕана

ћџрайды.

– 2018 жылы 2 маусымда Ћазаћ-

станныѓ Ћытайдаѕы Елшiлiгi мен

Ћытай Ћоѕамдыћ ћауiпсiздiк минис-

трлiгi арасындаѕы уаѕдаластыћтардыѓ

арћасында Ћытай Халыћ Республи-

касыныѓ Шыѓжаѓ-Џйѕыр автономия-

лыћ аймаѕында дљниеге келген 90

жастаѕы этникалыћ ћазаћ Ћазаћ-

станѕа ћайта оралды, – деп хабарлады

Жайнаћов Facebook параћшасында.

Жайнаћовтыѓ айтуынша, 2018

жылы 29 мамырда Бейжiѓде к шi-ћон

заѓнамасын бџзѕаны жќне ЋХР

аумаѕында заѓсыз болѕаны љшiн

кейуана мен оныѓ џлы џсталѕан.

– Елшiлiктiѓ ћызметкерлерi Ћытай

ћџћыћ ћорѕау органдарымен дереу

хабарласты. Ћазаћстандыћтарды

џстау себептерi аныћталѕаннан кейiн

оларда Ћазаћстан мен Ћытай елдерi-

нiѓ ћос азаматтыѕы болѕаны белгiлi

болды. Ћытайлыћ тарап пен Ћазаћ-

стан Елшiлiгiнiѓ к мегi арћасында

џсталѕандарды Ћытай азаматтыѕынан

айырылу туралы ћџжат жќне оларды

айыппџлсыз ќрi уаћытша џстау

изоляторына ћамаусыз Ћазаћстанѕа

депортациялау тез арада ресiмделдi, –

деп мќлiмдедi СIМ баспас з

хатшысы.

90 жастаѕы Райхан апа тарихи

Отанына оралѕан соѓ ЋР Сыртћы

iстер министрi Ћайрат Ќбдiрахма-

новћа ризашылыћ бiлдiрiп, бейнељн-

деу мен алѕыс хат жолдады. Бейне-

жазбада ћарт ќже Мемлекет бас-

шысына бата берiп, елге оралуына

ћолдау к рсеткен Ћазаћстанныѓ

Сыртћы iстер министрлiгi жќне

Ћытайдаѕы елшiлiк ћызметкерлерiне

алѕыс айтћан. Оныѓ џлы да шешесiнiѓ

с зiне ћосыла отырып, елiмiздiѓ

дипломатиялыћ ћызметiне ризашы-

лыѕын бiлдiрдi.

Еске сала кетейiк, бџѕан дейiн

Ћазаћстан азаматтарыныѓ Ћытайда

џсталѕаны хабарланѕан болатын.

Кейiн Ћазаћстанныѓ Сыртћы iстер

министрi Ћайрат Ќбдiрахманов Ћы-

тайда 170-ке тарта этникалыћ ћазаћ-

тыѓ ћиындыћћа џрынѕанын айтты.

СЫРЋАТ  БАЛАЛАРДЫ

ЋУАНТТЫ


Нџржамал ТЕГIНБАЙЋЫЗЫ

Биылѕы мектеп бiтiрушi тљлектердiѓ  «Мейiрiмдiлiк

ћоржыны»  ћайырымдылыћ акциясына ћала аудандарындаѕы

мектеп бiтiрушi тљлектердiѓ барлыѕы ћолдау бiлдiрдi.  Жас

тљлектердiѓ мектеп бiтiру кешiнен бас тартып, оѕан жџмса-

латын шыѕынды  к мекке мџћтаж балаларѕа  арнау ж нiн-

дегi игi  бастамалары ћасиеттi Рамазан айындаѕы сауапты

iстердiѓ бiрi болып отыр.

з  мiрлерiндегi естен кетпес кештiѓ ћызыѕын ћиып,

оны ћайырымды iстермен атћаруды ж н санаѕандардыѓ

ћатарында Наурызбай ауданындаѕы  №188 мектептiѓ

бiтiрушi тљлектерi де бар. Мектеп бiтiрiп,  љлкен  мiр жолы-

на ћадам басћалы отырѕан №188 мектептiѓ 11-сынып

оћушылары Республикалыћ онкология жќне радиология

ѕылыми-зерттеу институтыныѓ балалар б лiмшесiне барып,

б лiмдегi  ћатерлi дертке шалдыћћан балаларды  1 маусым –

Халыћаралыћ балаларды ћорѕау кљнi мерекесiмен

ћџттыћтап, оларѕа жаѓа љлгiдегi тљрлi-тљстi теледидар  мен

тќттiлердi сыйѕа тартып, ћуантты.

Дертке шалдыѕып, ћамк ѓiл болып жатћан балалар мен

олардыѓ ата-аналары балаларын ћуантып, бiр сќтке болса

да оларѕа  дерттiѓ ауыртпалыѕын џмыттырѕан жас

тљлектерге баталарын берiп, алѕыстарын  айтты.  Ал ендi

ћалаѕан уаћыттарында  здерiнiѓ сљйiктi мультфильмдерi

мен киноларын к руге мљмкiндiк алѕан балалардыѓ

ћуанышында шек жоћ.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет