Газет 1988 жылдыѓ 1 шiлдесiнен бастап шыѕады №105 (5298), 10 ћыркљйек, сенбi, 2016 жылPdf көрінісі
бет2/6
Дата02.04.2019
өлшемі0.61 Mb.
#102005
1   2   3   4   5   6

Алматыдаѕы

Ќлеуметтiк љйге

15 жыл толды

Ћџттыбек АЙМАХАН

Естерiѓiзде болса, 2001 жылы сќуiр

айында Алматы ћаласы ќкiмiнiѓ шешiмiмен

елiмiзде алѕаш болып Ќлеуметтiк тџрѕын љй

ашылѕан болатын. Сол кезде бљкiл ТМД

елдерi кеѓiстiгiнде Мќскеуден кейiн пайда

болѕан бџл љйге журналистер ћауымы ерекше

мќн берiп, оћиѕаны дљбiрлете жазѕан едi.

Мiне, арада жылдар зымырап  тiп, осы бей-

сенбiде аталѕан Ќлеуметтiк тџрѕын љй тџрѕын-

дары мен ћызметкерлерi  здерiнiѓ 15 жасћа

толу мерейтойын кеѓ к лемде атап  ттi.

«Менiѓ љйiм – менiѓ Елiм» атты џранмен

басталѕан салтанатты шара Ћазаћстан

Тќуелсiздiгiнiѓ 25 жылдыѕына, Алматыныѓ

1000 жылдыѕына, Бостандыћ ауданыныѓ 50

жылдыѕына жќне Ќлеуметтiк љйдiѓ 15 жыл-

дыѕына арналып, оѕан Алматы ћаласы Жџ-

мыспен ћамту жќне ќлеуметтiк баѕдарламалар

басћармасыныѓ басшысы Айгљл Ахметова,

Бостандыћ ауданы ќкiмiнiѓ орынбасары Саят

Аѕыбаев, ћалалыћ Ардагерлер кеѓесiнiѓ

т раѕасы Еренѕайып Шайхутдинов жќне басћа

да ћџрметтi ћонаћтар ћатысты.

Алдымен «Мќѓгi болсын достыѕыѓ»

атты концерттiк баѕдарламамен ашылѕан

салтанатты шара одан ќрi ќн мен кљйге

џласып, Ќлеуметтiк љй ауласын ќсем к ѓiл-

кљйге б леп ћоя бердi. Содан кейiн елiмiздiѓ

дамуы ж нiндегi бейнефильм к рсетiлiп,

келген ћонаћтарѕа с з берiлдi. Бџл ретте

бiрiншi болып с з алѕан ћалалыћ Жџмыспен

ћамту жќне ќлеуметтiк баѕдарламалар

басћармасыныѓ басшысы Айгљл Ахметова

Елбасыныѓ «Мќѓгiлiк ел – Џлы дала»

Стратегиясына тоћтала келiп, «Бљгiнде

мемлекетiмiз отбасын, ананы, балалар мен

ћарияларды ћолдауѕа ерекше к ѓiл б лiп

отыр. Бџл ретте елiмiзде ћазiр 1 млн. 900

мыѓдай жасы келген жандар тџратын болса,

бiр ѕана Алматыныѓ  зiнiѓ 10 пайыздай

тџрѕынын ћариялар ћџрайды. Осы себептен

де Алматыда елiмiздегi жалѕыз Ќлеуметтiк

љй жџмыс iстейдi. Оларды ћолдауѕа жыл

сайын ћыруар ћаржы б лiнiп отыр» десе,  з

кезегiнде аудан ќкiмiнiѓ орынбасары Саят

Аѕыбаев «Бостандыћ ауданында бљгiнде

барлыѕы 320 мыѓ адам тџрса, оныѓ 40 мыѓы

– зейнеткерлер, 154-i – соѕыс ардагерлерi»

екендiгiн атап айтты.

Сондай-аћ, салтанатты шарада с з

с йлеушiлердiѓ айтулары бойынша, ћазiргi

таѓда 15 жылдыѕын атап  тiп отырѕан

ћалалыћ Ќлеуметтiк љйде 40-ћа жуыћ ћария,

оныѓ iшiнде 3 соѕыс ардагерi тату-тќттi

тџратынын тiлге тиек еттi. Атап  тетiнi, ау

баста  з пќтерлерiн мемлекетке  ткiзiп, осы

љйде тџрып жатћан ћариялардыѓ жаѕдайлары

те жаћсы екен.  йткенi, олар тамаћтарына,

тџруларына, коммуналдыћ ћызметтерге аћы

т лемейдi дейдi. Одан ћалды, љй тџрѕындары

оћтын-оћтын шет елге сапарлап, ћаладаѕы

демалыс орындары мен к рiктi жерлерге

шыѕып тџрады екен. Сонымен ћатар, љй

тџрѕындары  з зейнетаћыларын толыћтай

ћолдарына санап алып тџратын к рiнедi.

Мiне, с з орайы келгенде  здерiнiѓ осын-

дай ћаннен-ћаперсiз, тыныш  мiрлерi туралы

маћтана атап айтћан Ќлеуметтiк љйдiѓ

тоћсаннан асћан ћарт тџрѕыны Маргарита

Фридман осы  мiрлерi љшiн тџрѕындар

атынан мемлекетке љлкен алѕысын бiлдiрдi.

С йтiп, осылай ћызыћты  ткен шарада

ќн салуѕа Ћазаћстанныѓ халыћ ќншiсi Роза

Рымбаева арнайы келiп,  з  нерiн к рсеттi.

Сондай-аћ, шара барысында Бостандыћ

ауданы мен Ќлеуметтiк љйдiѓ к ркем нер

џжымдары, «Асылым», «Еркем-ай» би

топтары ќдемi шараныѓ шырайын аша тљстi.

Осыѕан орай, салтанатты шара кезiнде

Ќлеуметтiк љйдiѓ љздiк ћызметкерлерi

ћалалыћ жќне аудандыћ ќкiмдiктердiѓ

маћтау ћаѕаздарымен марапатталып, сый-

сияпаттарына ие болып жатты.  з кезегiнде

Ќлеуметтiк љй тџрѕындары да ћонаћтарына

здерi жасаѕан, осы љйдiѓ тџрѕыны

М.Коваленконыѓ ћолынан шыћћан «Рож»

деген керемет туындысын тарту еттi.

Осылай ќсерлi де тартымды  ткен салта-

натты шара соѓында Ќлеуметтiк љй дирек-

торы Анар Оспанова келген ћонаћтарына

тџрѕындар атынан алѕысын жаудырып,

арнайы жайылѕан салтанатты дастарћанѕа

шаћырды.


10 ћыркљйек 2016 жыл.

№105 (5298)

4

www.almaty-akshamy.kzЋАЗАЋСТАН СУДЬЯЛАРЫНЫЃ

СЪЕЗI ЋАРСАЃЫНДА

СОТ   НДIРIСIН

ОЃТАЙЛАНДЫРУ

– ЗАМАН

ТАЛАБЫ

«Азаматтыћ  сот iсiн жаѓѕырту ћажет. Азаматтыћ

iстердi ћарау тќртiбi процесс тараптары љшiн ыѓѕайлы жќне

тез, оларды бiтiстiруге жќне заманауи технологияларды

ћолдануѕа кеѓ баѕытталуы тиiс».

  Ћазаћстан судьяларыныѓ VI съезiнде  с з с йлеген

Елбасы   Нџрсџлтан Ќбiшџлы Назарбаевтыѓ   осы тџжыры-

мынан кейiн  сот жљйесi 2016 жылдыѓ 1 ћаѓтарынан бас-

тап  зiнiѓ тарихында алѕаш рет љш буынды форматта ћыз-

мет атћара бастады.  Яѕни, ћызмет жљйесi бiрiншi сатыдаѕы

соттарѕа  жќне  апелляциялыћ, кассациялыћ сатыларѕа

б лiндi. Апелляциялыћ сатыдаѕы iстер облыстыћ жќне оѕан

теѓестiрiлген соттарда алћалы тљрде ћаралатын болды. Ал

кассациялыћ сатыдаѕы iстер  Жоѕарѕы сотта осындай

тќртiппен  ћаралады. Бџл жљйенiѓ тиiмдiлiгi — соттарда

iстердiѓ ћаралу мерзiмiнiѓ ћысћартылуына ќсерiн тигiзетiнi

аныћ.

2016 жылдыѓ 1 ћаѓтарында ћолданысћа енген жаѓаАзаматтыћ процессуалдыћ кодекс (АПК) тараптардыѓ

татуласу мљмкiндiгiн едќуiр кеѓейттi. Тараптар татуласу

арћылы  келiсiмге келу, медиация тќртiбiмен келiсiмге келу

жќне партисипативтi рќсiм тќртiбi жолдары арћылы

дауларын реттей алады.

Жаѓа АПК-дегi   згерiстер  бiрiншi сатыдаѕы сотта

ћарастырылатын iстердi де ћамтыды. Мќселен, талап

арызды  ћозѕалыссыз ћалдыру институты толыѕымен алы-

нып тасталды. Егер сот талћылауына iстi дайындау бары-

сында  кемшiлiктердi алып тастауѕа мљмкiндiктiѓ  болмауы

аныћталса, ћажеттi ћџжаттар жетпесе, онда кодекс

талаптарына тљрi мен мазмџны бойынша сќйкес келмеген

арыз талаптар ћайтарыла алады.

Бџйрыћ арћылы  iс  жљргiзу  (12 Тарау)  жќне оѓайла-

тылѕан (жазбаша) iс жљргiзу (13 Тарау)  бойынша  азамат-

тыћ iстер ћаралатын Азаматтыћ процессуалдыћ кодексте

«Оѓайлатылѕан iс жљргiзу» атты жаѓа б лiм пайда болды.

Ол  сот  ндiрiсiн оѓтайландыруды, сот  iстерiн  жедел тљрде

ћарастыруды,  тиiмдi  сот ћорѕанысын ћамтамасыз етудi

жќне сотћа жљгiнген субъектiлердiѓ бџзылѕан ћџћыћтары

мен заѓды талаптарын тез арада ћалпына келтiрудi

ћамтамасыз ету маћсатында азаматтыћ iстердiѓ б лек

санаттары бойынша азаматтыћ кодекске енгiзiлген.

Алматы ћаласындаѕы  Алмалы ауданыныѓ аудандыћ

№2 соты жџмысыныѓ 2016 жылдыѓ 8 айыныѓ ћоры-

тындысы бойынша жалпы 13039 азаматтыћ iс ћаралѕан,

соныѓ iшiнде  7 190    iс оѓайлатылѕан iс жљргiзу  ндiрiсi

бойынша жљргiзiлген, пайыздыћ м лшерi  55%   ћџрайды.

Елбасы сотћа тљскен дауларды шешуде татуластыру

рќсiмдерiн белсендi ћолдану керектiгiн де ерекше атап  ттi.

Жаѓаланѕан Азаматтыћ процессуалдыћ кодекстiѓ 17 б лiмi

татуластыру рќсiмдерi нормасына арналѕан.

Тараптар арасындаѕы дауларды сот талћылауыныѓ  кез-

келген сатысында  зара келiсiммен  соттыѓ кеѓес б лме-

сiне шыѕуына дейiн реттеуге болады. Соныѓ iшiнде татуласу

арћылы келiсiмге келу, медиация тќртiбiмен дауларды

реттеу келiсiмi, партисипативтi рќсiм тќртiбiмен дауларды

реттеу  жария-ћџћыћтыћ ћатынастардан туындайтын iстер-

ден басћа барлыћ талап  ндiрiстерiнде жљзеге асырылады.

Осы  баѕытта  бiздiѓ сот судьялары жоѕарыда айтылѕан

уаћыт аралыѕында   татуластыру рќсiмдерiн  ћолдану

бойынша   барлыѕы 119 азаматтыћ iс ћарастырѕан, оныѓ

iшiнде 65-i — татуласу келiсiмiмен, 51-i — медиация тќр-

тiбiмен, 3-еуi — партисипативтi рќсiм тќртiбiмен реттелген.

Бџл ћорытындылар сотћа арыз берушiлердiѓ  здерiнiѓ

бџзылѕан ћџћыћтарын ћалпына келтiргенiн, ал

тараптардыѓ сот талћылауын жљргiзбей ћысћа уаћытта  з

дауларын шешкенiн к рсетедi.

«100 наћты ћадам» Џлт жоспарындаѕы 23-ћадамда

к рсетiлгендей, инвестициялыћ даулар бойынша жеке сот

iстерiн жљргiзу Жоѕарѕы сотта iрi инвесторлар ћатысатын

дауларды ћарау љшiн  инвестициялыћ соттыѓ ћџрылуы

елiмiзде заѓныѓ љстемдiк ћџруын ћамтамасыз ететiн

маѓызды механизм болып табылады. Осыѕан байланысты

Жоѕарѕы сотта iрi инвесторлардыѓ ћатысуымен болатын

инвестициялыћ даулар ж нiндегi азаматтыћ iстердi бiрiншi

сатыдаѕы соттыѓ тќртiбiмен ћарайтын мамандандырылѕан

сот алћасы ћџрылѕан.

Сонымен бiрге, прокурордыѓ ћатысуымен сотта

ћаралатын азаматтыћ-ћџћыћтыћ даулар саны азайып

жатыр. Прокурордыѓ ћатысуыныѓ азаюы заѓды процесс,

ол ќдiл соттыѓ ћолжетiмдi болуымен, азаматтыћ процестiѓ

тараптарыныѓ ћџћыћтарыныѓ кеѓеюiмен, азаматтыћ сот

ндiрiсiнде  жеке тџлѕаныѓ еркiндiгiнiѓ ћамтамасыз

етiлуiмен  байланысты. Мџныѓ бiрден-бiр себебi —   з

бастамасымен дќлелдердi жинаудан толыћ босатылѕан

соттыѓ процессуалды белсендiлiгiнiѓ  азаюы, тараптардыѓ

процессуалды ћџћыћтарыныѓ орындалуында сот арћылы

барлыћ жаѕдайдыѓ жасалуы деп тџжырымдауѕа болады.

Сонымен ћатар соттардыѓ кќсiби деѓгейiн к теру,

сапасын арттыру баѕытында да аућымды шаралар ћолѕа

алынды. Ћазаћстан Республикасыныѓ сот жљйесiн жетiл-

дiрудiѓ  басты баѕыттардыѓ бiрi — соттар мен сот ћызмет-

керлерiнiѓ кќсiби дамуы болып табылады. Љздiксiз соттарѕа

бiлiм беру тџраћты тљрде жљргiзiледi. Соттарѕа бiлiм берудiѓ

џйымдастырушы ћызметiн Алматы ћалалыћ сотыныѓ оћу

орталыѕы атћарады. Жаѓа таѕайындалѕан судьяларѕа аса

зор к ѓiл б лiнедi. Соттардыѓ бiлiктiлiк дќрежесiн  жоѕа-

рылату  тќлiмгерлiк жќне менторлыћ институттары да арћы-

лы жљзеге асырылады. Оћу орталыѕымен  жќне тќлiмгерлер

кеѓесiмен  жаѓа таѕайындалѕан соттардыѓ бейiмделуi

кезiнде тќжiрибелiк к мек к рсететiн жџмыс жоспары

бекiтiлген. Судьялардыѓ кќсiби бiлiктiлiгiнiѓ деѓгейiн

жоѕарылату маћсатында ћызмет тќжiрибесi бойынша

жоѕары сатылы соттарда тќжiрибеден  ту џйымдастырыл-

ѕан. 2016 жылы соттардыѓ кезектен тыс жоспарланѕан

съезiнде, сондай-аћ, Соттыѓ жаѓа Этикалыћ кодексi

ћабылданбаћ.

Ћорыта айтћанда, ћолѕа алынып жатћан осы

шаралардыѓ барлыѕы да   сот  жауапкершiлiгi мен оныѓ

ћоѕам алдындаѕы заѓдыћ негiздерiн џлыћтайтын болады.

Еркiн БАЙБЏТАЕВ,

Алмалы ауданыныѓ №2 аудандыћ сотыныѓ судьясы.

Жџмыла к терген

жљк жеѓiл

ткен жылы акция  шеѓберiнде џйым-

дастырылѕан тљрлi мерекелiк iс-шаралар,

к мекке мџћтаж балаларѕа  ћолдау  к рсету

биыл да  ћолѕа алынып отыр.

Мектеп  басшысы  Баћытбек Арпабеков

биыл да мектептiѓ  аз ћамтылѕан, к пбалалы отба-

сылары балаларына жќне жетiм  балаларѕа,

к мекке  мџћтаж  отбасы балаларына  к мек к р-

сету жџмыстарын белсендiлiкпен жљргiзiп отыр.«Баћытты  балалыћ шаћ мекенi» атты џранмен   тiп жатћан

Республикалыћ  «Мектепке жол» акциясына  Жетiсу

ауданындаѕы  № 102 жалпы бiлiм беретiн  мектеп џжымы  мен

ата-аналары шет ћалмай, биылѕы оћу жылында да  белсене

атсалысып,  ћолдау жасап жатыр.

«К п тљкiрсе к л» дегендей, ћайырымдылыћ

жасау  мектеп џжымыныѓ џстанымы  iспеттес!

Басшымыз к терген мќселенi  бiрауыздан ћол-

дап, бiрнеше  оћушыѕа  сый-сияпат  жасадыћ.

Ћайырымдылыћ ћанымызда бар ћасиет

ћой, игi бастамаѕа ата-аналар да ћосылып,

к мек  ћолын созѕан жомарт жандар ћаржы-

лай к мек, киiм-кешек, оћу ћџралдары,  таѕы

басћа керектi жабыћтармен к мектесiп жатыр.

Атап айтсаћ, Хадиша  Рахматуллаева, Мерей

Кќкiшева, мектептiѓ аѕылшын тiлi пќнiнiѓ

мџѕалiмi Пальмира Ќлжанова елге љлгi болып,

к мек к рсетiп жатыр.

Мектептiѓ шаѕын учаскесiнде орналасћан

«Magnum» сауда орталыѕына, «Данияр» мей-

рамханасы ќкiмшiлiгiне  осы акцияѕа ћатысып,

к мек  к рсетулерiн  тiнiп, хат жолдадыћ.

кiнiшке орай, хатымыз жауапсыз ћалды.

Осындай жалпыреспубликалыћ ћайырым-

дылыћ  акциясына  салћындыћ  танытып, хаты-

мыздыѓ  елеусiз ћалѕаны, ќрине, ћынжылтады.

Бџл  игi бастама  тек акция  аясында  ѕана

емес,  жыл бойына  жалѕасын табатынына сенi-

мiмiз мол! Ал ћолџшын созып, к мек берген

жандарѕа алѕысымыз шексiз!Алмагљл КЌКIМБЕКОВА,

№ 102 ЖББ мектептiѓ

ќлеуметтiк  педагогi.

Екi iрi тџрѕын

љй кешенiнiѓ

жобасы

маћџлданды

Ќсел ДАЅЖАН

Алматыныѓ  Ћалаћџрылысы кеѓесi

бiрден љш жобаны маћџлдады. Жаћын

уаћытта Алматыда бiрден екi iрi тџрѕын  љй

кешенiнiѓ ћџрылысы басталатын болды. Бiр

кешен «Ескi љйлердi сљру» баѕдарламасы

бойынша тџрѕызылса, екiншi кешен  ндiрiс-

тiк нысанныѓ орнында пайда болады. Сон-

дай-аћ, заманауи талап бойынша, осы

кешендерде ћала меншiгiне берiлетiн

балабаћшалар да салынбаћшы.

«Ескi љйлердi сљру» баѕдарламасы

бойынша тџрѕызылатын љй Ќуезов-Т ле би

к шелерiнiѓ ћиылысында орын теппек.

Яѕни, осы мекен-жайдаѕы ћаѓћасы

ћамыстан тџрѕызылѕан алты  екiћабатты љй

сљрiлiп, орнына кеѓсесi бар 240 пќтерлi

кешен салынады. Ал тџрѕындарѕа  темаћы

т ленедi немесе жаѓа салынатын кешеннен

љй берiлу ћарастырылѕан. Сондай-аћ,

балабаћшаѕа да орын б лiнген.

Кеѓес барысында жеке тџраѕы бар

ќкiмшiлiк кеѓсесiнiѓ де жобасы маћџл-

данды. Ол Абай-Тiлендиев к шелерiнiѓ

ћиылысында орналасады. Сондай-аћ, таѕы

бiр  ршiл жоба – бџрынѕы љй ћџрылысын

жљргiзушi комбинаттыѓ орнына жаѓа

кешен салуды к здейдi. Ћазiр бџл жерде

ндiрiстiк цехтар  орналасћан, алдаѕы

уаћытта олар  басћа жерге к шiрiледi. Ал

аумаѕы 4,5 гектар жерге бљгiнде ерекше

сџранысћа ие 1200 пќтерлi эконом-класс

љлгiсiндегi жаѓа кешен салыну жоспар-

ланѕан. Жоспар бойынша 12  ћабатты

љйлер бой к теруi керек. Љлкен ћџрылыс

жџмысы 1000-ѕа жуыћ  жџмыс орнын

ашуѕа мљмкiндiк бермек. Заманауи ћала-

ныѓ талабы бойынша мџнда 300 орындыћ

2 балабаћша салу ћарастырылѕан. Соны-

мен ћатар, Ћалаћџрылыс кеѓесiнiѓ талап-

тарына сќйкес, келешекте  оћу орында-

рыныѓ тапшылыѕына жол бермес љшiн  65-

шi жќне 140-шы  мектептер жанынан 300

орынѕа шаћталѕан  екi ћосымша  ћосалћы

ѕимарат т бесi бой к термек.

АЛМАТЫ ТЉНI  НЏР СЕУIП ТЏРАТЫН БОЛАДЫ

Серiк ЖЏМАБАЕВ

Алматы ћаласы ќкiмiнiѓ орынбасары Ерлан Ќукенов бастаѕан

комиссия мљшелерi тљн ортасында алып шањардыѓ ќралуан

к шелерiн аралап, жол жиегiндегi баѕаналарда орналасћан

жарыћтарды тексердi.

Алатау ауданындаѕы кейбiр iрi к шелерде жарыћ жанбай

тџрѕанын байћаѕан ћала ќкiмiнiѓ орынбасары Ерлан Мџратџлы

«АлматыЋалаЖарыћ» кќсiпорны мен «Ћазаћстан Электро»

ЖШС-нiѓ  кiлдерiнен жаћын арада бџл жерлердiѓ

жарыћтандырылуын талап еттi.

Бљгiнгi таѓда Алматы ћаласыныѓ ќкiмдiгi «Алматы-

ЋалаЖарыћ» кќсiпорны мен «ЋазаћстанЭлектро» ЖШС

кiлдерiмен бiрлесiп, ћаланы жарыћтандыру мќселесiн ерекше

ћолѕа алып келедi. Алматы заманауи жарыћ к здерiнiѓ арћасында

айрыћша келбетке ие болуы тиiс.

–Екi-љш аптадан берi бiз ћалалыћ, аудандыћ ќкiмдiк, басћа

да тиiстi мекемелер арћылы Алматыныѓ тљнгi жарыѕын

ћадаѕалауды ћолѕа алып келемiз. Ќрине, бџл ретте шешiлмеген

мќселелер бар. Бiраћ, оныѓ барлыѕы кезеѓ-кезеѓмен ретке келетiн

болады, – дедi Алматы ћаласы ќкiмiнiѓ орынбасары.

Шынында, соѓѕы уаћытта Алматыда к шелердiѓ, аулалардыѓ

жарыћтандырылуы ћайта ћалпына келтiрiлiп, жаѓарту жџмыстары

жљргiзiлiп жатћанына ел куќ. Бџл ретте ќртљрлi баѕытта жџмыстар

жљргiзiлуде. Бiрiншiден, электр тоћтарын, жарыћтандыруды

ћашыћтыћтан басћару ћолѕа алынуда, екiншiден, ескi желiлердi

ауыстыру жџмыстары жљргiзiлуде. Алдаѕы уаћытта электр тоѕын

бiрнеше есе љнемдейтiн жаѓа заманауи шамдар сатып алынбаћ.

Егер бџл жљйе ћолѕа алынса, онда энергияны 35-50 пайызѕа

љнемдеуге мљмкiндiк болады. Осы арћылы ћызмет к рсету

сапасын жаћсартып, ћаланыѓ барлыћ к шесi жарыћтан-

дырылатын болады.


10 ћыркљйек 2016 жыл.

№105 (5298)

www.almaty-akshamy.kz5

ЕРТЕЃ — ОТБАСЫ КЉНI

ОТБАСЫНДАЅЫ ЋЏНДЫЛЫЋТАР

ЏЛТТЫЋ ТЌРБИЕДЕН ЋЏРАЛАДЫ

Елбасымыз Н.Назарбаевтыѓ Жарлыѕымен 2013 жылдан

бастап ћыркљйек айыныѓ екiншiсi жексенбiсi Отбасы кљнi болып

белгiленген болатын. Отбасы ћџндылыћтарын арттырып,

шаѓыраћтыѓ берiктiгiн, сол шаѓыраћ астындаѕы отбасы

мљшелерiнiѓ бiр-бiрiне деген ћџрметi мен сыйластыѕын

дќрiптеуге, елiмiздегi Отбасы институтын ћџрудыѓ алѕышарты

болып табылатын бџл кљндi Ћазаћстан жџрты биыл т ртiншi

рет атап  ткелi отыр.  зге аймаћтармен ћатар, Алматы

тџрѕындары да бџл мерекенi  з дќрежесiнде атап  тудi игi

дќстљрге айналдырып келедi. Бiз осы «Отбасы кљнi» мерекесi

ћарсаѓында Алматы ћаласы ќкiмi жанындаѕы  атћарар мiндетi

салмаћты комиссиялардыѓ бiрi – Ќйелдерi iсi, отбасы жќне

демографиялыћ саясат ж нiндегi комиссияныѓ хатшысы, ћала

ќкiмiнiѓ Бас инспекторы Нќзира Асылбекћызы ТОЅЫЗБАЕ-

ВАМЕН ќѓгiмелескен едiк.

– Нќзира Асылбекћызы, ертеѓ аталып

ткелi отырѕан  «Отбасы кљнi»  мерекесiне

дайындыћ барысы ћалай? Биыл бџл мереке

ћандай  таћырыпта аталып  ткелi отыр?

–  здерiѓiз бiлетiндей, Елбасыныѓ

Жарлыѕымен 2013 жылдан бастап ћыр-

кљйек айыныѓ екiншi жексенбiсi  елiмiзде

«Отбасы кљнi» болып белгiленген болатын.

Мiне, сол жылдан бастап ћыркљйек

айыныѓ екiншi жексенбiсiнде бiз ќрбiр адам

баласы љшiн ћасиеттi болып саналатын

Отбасы кљнiн атап  тiп келемiз. Бџл

мерекенiѓ еѓ басты маћсаты жќне еѓ негiзгi

– жџртћа, ќсiресе, жаѓадан отбасын ћџрѕан

жас жџбайлар мен болашаћ отбасы иелерi

– жастарѕа отбасы ћџндылыћтарын, отбасы

дегенiѓiздiѓ сыйластыћ, жарастыћ орнаѕан

шаѕын мемлекет екендiгiн тљсiндiру болып

табылады. «Ауруын жасырѕан  ледi» деген

с з бар емес пе,  шынын айтсаћ,  кейiнгi

кезеѓдерде отбасы деген с здiѓ ћадiр-ћасие-

тiн т мендетiп алѕанымыз рас-ты. Ажы-

расулар белеѓ алып, тiрi жетiм-жесiрлерi-

мiздiѓ ћатары к бейе бастады.   Жастардыѓ

бiр шаѓыраћ астында жарасымды  мiр

сљрулерi мљмкiн болмай кеттi. Мiне,

Елбасы осы џлтымыз љшiн љлкен ћауiп-

ћатер болып отырѕан ажырасулардыѓ

алдын алып, ќрбiр отбасыныѓ жарасымды

мiр сљрулерi љшiн ел арасындаѕы к пба-

лалы отбасыларын, баћытты ѕџмыр кешiп,

здерiнiѓ отбасылыћ тарихымен т ѓiрегiне

љлгi болып жљрген   шаѓыраћ иелерiн жиi

насихаттап, оларды жастарѕа љлгi- неге

етудi маћсат еткен едi.– Сол ниетiмiз бљгiнде жљзеге аса алды

ма?

– Асып келедi деуге болады.  Отбасы

кљнi белгiленгелi бергi осы т рт жылѕа к з

жљгiртсек, игi нќтижелер жоћ емес секiлдi.

Еѓ бiрiншi байћаѕанымыз, ћазiр љлгiлi ќрi

к пбалалы отбасы болуѕа џмтылушылар-

дыѓ ћатары  республикалыћ байћауыныѓ

аудандыћ, ћалалыћ кезеѓiне ћатысуѕа ниет

бiлдiрген отбасыларыныѓ ћатарыныѓ

к бейгенiнен  аѓѕаруѕа болады. Осы мере-

кеге дайындыћ барысында АХАТ б лiм-

дерiне хабарласћан едiк, олар  да соѓѕы  екi-

љш жыл аралыѕында Алматы ћаласындаѕы

ажырасу саны т мендеп, керiсiнше туу

к рсеткiшiнiѓ артып келе жатћандыѕын

айтып, бiздi ћуантып тастады. Мысалѕа,

ткен жылы ћаламыздаѕы к пбалалы отба-

сыларыныѓ ћатарына 111  шаѓыраћ ћосы-

лып, 33 ана  «Алтын алћамен», 77 ана

«Кљмiс алћамен» марапатталса, ал биылѕы

жылдыѓ 1 тамызына дейiнгi деректерге

ћарасаћ, 8 айдыѓ  зiнде 61 отбасы к пба-

лалы отбасыларыныѓ ћатарына ћосылыпты.

Осылардыѓ арасында отыздан жаѓадан

асћан жас аналар саны к п. Ћазiргiдей

бала тууды есеп-ћисапћа салып отырѕан

мына  заманда отыз жаста   мiрге жетi

нќресте ќкелудi љлкен ерлiкке балауѕа

болады. Бiздiѓ комиссияныѓ  зiнде бiрнеше

к пбалалы аналар бар екен. Соныѓ бiрi

жетi баланыѓ анасы, Ќуезов ауданы

бойынша к пбалалы аналар ћоѕамдыћ

ћорыныѓ т райымы  Наѕигљл Бейсембина

деуiмiзге болады. Осы жаћсылыћтардыѓ

барлыѕы Елбасы  џстанып  отырѕан

ќлеуметтiк саясаттыѓ  љлкен  жемiсi

деуiмiзге болады.

– Демек, Отбасы кљнiн атап  тудiѓ, осы

мереке аясында отбасы баћытын дќрiп-

тейтiн iс-шараларды џйымдастырудыѓ

нќтижесi бар дейсiз ѕой?

– Жаћсы љлгiнi с збен емес,  зiѓнiѓ

љлгi- негеѓ арћылы дарыт деген даналар

с зiне ћџлаћ тљрсек, ћџры с зден г рi,

наћты iс к рiнiстер арћылы берiп отырѕан

тќрбиемiздiѓ нќтижелiлiгi байћалып келедi.– Дейтџрѕанмен, ћазаћ ћыздары мен

ќйелдерiнiѓ атына айтылатын сындардыѓ

азаймай отырѕанын жасыра алмаспыз...

– Ќрине,  баласын туып ћоћыс жќшi-

гiне, дќретханаѕа тастап тџншыћтырып

жатћан жас спiрiм ћыздарымыздыѓ, ћызы-

нан туѕан нќрестенi еш аяусыз к лiктiѓ

терезесiнен лаћтырып жiберген аналары-

мызды,   зiнiѓ туѕан ћызына зорлыћ-

зомбылыћ к рсеткен ќкелер, ата-анасын

ћараусыз ћалдырѕан џл мен келiн, ћыз бен

кљйеу балалар туралы естiгенде «ќттеѓ-ай»

дегеннен басћа амалымыз ћалмайды,

ќрине. Бџрын ќке ћызын ћалай аялайтын

едi. Ћызы ќкесiн ћалай жаћсы к ретiн едi.

Ал ћазiргi кейбiр ћыздарымыз ќке тџрмаћ,

шешенi тыѓдаудан ћалып барады. Џлттыћ

тќрбиемiздiѓ  љрдiсi бџзылды.  Бiздiѓ алѕа

ћойып отырѕан ендiгi маћсатымыз – џлттыћ

тќрбиенi ћайта ћолѕа алып, ата-бабамыздан

жалѕасып келе жатћан џлттыћ љрдiстердi

жаѓѕыртып, ћайта ћолѕа алу болып отыр.

Ол љшiн  еѓ алдымен отбасындаѕы тќрбиенi

дџрыстауымыз керек. Одан кейiн ћоршаѕан

ортаныѓ тќрбиесiн ћолѕа алуѕа тиiстiмiз.

Ћазiр Алматы ћаласындаѕы жоѕары жќне

арнаулы орта бiлiм беретiн оћу орында-

рында «Жас отбасы» мектептерi ћџрылып,

жас ћыздар мен жiгiттердi отбасылыћ

мiрге тќрбиелеу жџмыстары ћолѕа алына

бастады. Бџл ретте бiздiѓ комиссияныѓ

мљшесi,  Гљлфайруз  Ћабденћызы Ћасы-

мова басћаратын Алматы бизнес коллед-

жiнде ћџрылѕан «Жас отбасы» мектебiнiѓ

жџмысын айрыћша атап  туге болады.

Ћыздар педагогикалыћ университетi

џжымыныѓ ћыздар арасында жљргiзiп

отырѕан тќрбиелiк жџмыстарын  да басћа

оћу орындарына љлгi етуге болады.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> Аппарат для локальной криотерапии фирмы tur therapietachnik GmbH
2016 -> Анальный полип. Что такое анальный полип?
2016 -> Уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта; уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта
2016 -> Дентальная имплантация


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет