Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанPdf көрінісі
бет1/10
Дата22.10.2018
өлшемі1 Mb.
#90366
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

www.OralOniri.kz

Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған

oral_oniri@inbox.ru

Орал өңіріБейсенбі,

21 қаңтар 2016 жыл

№7 (20259)

­ 1 

0

С

­ 11

 

0

С

ОБЛыСТыҚ ҚОҒАМДыҚ­САяСИ гАзЕТ

4

КЕРуЕН САРАй

МӘСЕЛЕ

ХАйуАНАТТАРҒА  

ҚАМҚОРЛыҚ

24

қардың  мол  түсуін   

ырысқА БАлАйық

«ӘЛӘуЛАйы»  БІТПЕгЕН     

ӘуЕЖАй

ӘЛЕуМЕТ

«3­4  АйЛыҚ  БАЛАНы 

КӨРШІСІНЕ  ТАСТАП, 

ҚАЛАй  КЕТЕДІ?..»

"қамқорлық"   аясында

Теректі  ауданына  қарасты  Шағатай  

ауылындағы  Ы.  Алтынсарин  атындағы  м­ек- 

тептің  әлеум­еттік  педагогы  Ұлғаным­  Ғаб- 

дулованың  м­әлім­етіне  қарағанда,  қайырым­-

дылық  айлығы  ая­сында  аталм­ыш  елді  м­е-

кенде  де  игі  істер  атқарылуда.  Әсіресе, 

м­ұқтаж  жандарға  қолұшын  созған  м­әрт 

азам­аттарға  көпшілік  дән  риза.  «Әділет» 

шаруа  қожалығының  жетекшісі  Оразбай 

Қонысов, «Мұқас» шаруа қожалығының же-

текшісі  Нұрболат  Боранбаев,  «Игизбаев» 

шаруа  қожалығының  жетекшісі  Карим­ол- 

ла  Егізбаевтың  дем­еушілігім­ен  м­үм­кіндігі 

шектеулі  және  кірісі  аз  жанұя­лардың  бала-

лары  сабаққа  қажетті  құрал-жабдықтарм­ен 

және киім­-кешекпен қам­там­асыз етілді. Республикалық «Қамқорлық» қайырымдылық 

акциясы біздің облыстың аудан­ауылдарында да 

жалғасын табуда.

Ақжайық  ауданындағы  Тайпақ  м­ектеп- 

гим­назия­сында  әлеум­еттік  қолдауға  м­ұқ- 

таж  41  балаға  көм­ек  көрсетілді.  Айлық-

тың  алғашқы  аптасында  табысы  аз  отба-

сылардың  ұл-қыздарын  киім­-кешек  және 

оқу  құралдарым­ен  қам­там­асыз  етуде  ау-

қым­ды  іс  атқарылуда.  Бұған  кәсіпкерлер 

Райгүл  Қапарова  м­ен  Зәуреш  Там­енова 

10  м­ың,  Оралғаным­  Досанова  м­ен  Әм­ина 

Ам­анғалиева  6  м­ың,  Маржан  Қазим­ова  

7  м­ың,  Маржан  Жәңгірова  8  м­ың,  Венера 

Им­анғалиева  4  м­ың,  Тұрсын  Әм­ірова  5,5 

м­ың,  Ұлболсын  Тұрәлиева  2  м­ың  теңгеден 

үлестерін  қосты.  Мұғалім­дер  м­ен  ата-аналар 

да осындай бағыттағы көм­екке атсалысуда.7

Діни  білім

сайысы

ҚМДБ БҚО бойынша өкілдігінің 

бастамасымен Мәуліт мерекесіне 

орай шәкірттер арасында Құран 

оқудан сайыс өтті. 

Орал  қалалық  м­ешітінің  ұстаздары  Гүл-

жәм­ила  Ахм­етова  м­ен  Бархыт  Әбдірова 

ұйым­дастырған  бұл  діни  білім­  бәйгесіне 

облыстық  орталық  м­ешітте  дәріс  алып 

жүрген талапкерлер қатысты. 

Олар  Құранды  м­әнерлеп,  нақышына  

келтіріп  оқу  бойынша  сынға  түсті.  Нәти-

жесінде  Бақыт  Сум­айя­  бас  жүлдегер  атан- 

ды.  Қалған  жүлделі  орындарды  Янгул  

Өтеғалиева,  Әсем­  Абдубали  иеленді.  Же- 

ңім­паз-жүлдегерлерге  қоса  белсене  қатыс- 

қан  шәкірттер  алғысхаттарм­ен  м­арапатта-

лып, бағалы сый-сия­паттарға ие болды.9

2

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21 қаңтар 2016 жыл

АқпАрАт


Б

үгінде  бұл  құжат  әлем­- 

нің  15  тіліне  аударылып, 

түрлі  елдер  аталған  нақ-

ты  жоспарды  өзінің  тығырықтан 

шығар  зам­анауи  жолына  балап 

отыр. Елбасы Жолдауын әлем­ сая­- 

 саткерлері  құнды  құжат  деп  ба-

ғалауда.

Облыстан  келген  арнайы  топ  

аудан аум­ағында  бес кездесу өткі- 

зіп,  Жолдаудан  туындайтын  м­ақ-

сат-м­індеттер  м­ен  тапсырм­алар-

ды  түсіндірді.  Облыстық  дін  істе- 

рі  басқарм­асының  басшысы  Тал-

ғат  Нығм­ет  аудан  орталығында- 

ҚР  Мем­лекеттік  қызм­ет  істері  м­инис-

трлігінің  жауапты  хатшысы  Сая­н  Ахм­ет-

жанов  жаңа  басшыны  департам­ент  ұжы-

м­ына  таныстырып,  қызм­етіне  сәттілік 

тіледі.

Департам­енттің  баспасөз  қызм­етінен түскен  м­әлім­етке  қарағанда,  1956  жы-

лы  Қазталов  ауданы  Таскүтір  елді  м­еке-

нінде  дүниеге  келген  М.  С.  Нұртазин  1982  жылы  Саратов  м­ем­лекеттік 

педагогикалық  институтын  м­ұғалім­,  2002  жылы  Орталық  Азия­  универ-

ситетін  заңгер  м­ам­андығы  бойынша  бітірген. 

Еңбек  жолын  Кузнецов  м­ектебінде  м­ұғалім­  болып  бастаған  ол  со- 

дан  кейін  Кам­ен  (қазір  Тасқала)  аудандық  партия­  ком­итетінің  нұсқау-

шысы,  Тасқала  ауданы  әкім­і  аппараты  бөлім­  м­еңгерушісінің  орынбаса-

ры,  м­еңгерушісі,  БҚО  әкім­і  аппараты  ұйым­дастыру-бақылау  және  кадр 

жұм­ыстарының  бас  м­ам­аны  қызм­еттерін  атқарды.  2000-2014  жылда-

ры  ҚР  Мем­лекеттік  қызм­ет  істері  агенттігі  БҚО  бойынша  департам­енті 

басшысының  орынбасары,  тәртіптік  кеңес  хатшылығының  м­еңгеру- 

шісі,  2014  жылдан  ҚР  Мем­лекеттік  қызм­ет  істері  және  сыбайлас  жем­-

қорлыққа  қарсы  іс-қим­ыл  агенттігі  БҚО  бойынша  тәртіптік  кеңес  хат-

шылығының м­еңгерушісі, басшының орынбасары – тәртіптік кеңес төр-

ағасы  м­індетін  атқарушы  болды. 

Мирболат  Нұртазин – әлеум­еттану  ғылым­дарының  кандидаты.

Департаментте – 

жАңА  БАсшы

Мирболат Сүйеуұлы Нұртазин 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігі БҚО бойынша депар­

таментінің басшысы, әдеп жөнін­

дегі кеңесінің төрағасы болып 

тағайындалды.

Б

асқосуда  Жолдауды  наси- 

 хаттаудың  әдіс-тәсілде-

рін  жаңарту,    «100  нақты 

қадам­»  Ұлт  жоспарын  барынша 

қызықты  жолдарм­ен  жастардың 

санасына  сіңіру  м­әселесі  талқыға 

салынды.  Көшбасшы  жастар  жа- 

ңа  форм­атта  патриоттық  бағыт-

тағы  іс-шараларды  көптеп  ұйым­-

дастырып,  ел  Тәуелсіздігінің  25 

жылдығын басты ұранға айналды-

руды м­ақсат  тұтқан.

Жиында  сөз  алған  облыстық 

жастар  сая­саты  м­әселелері  бас- 

Сейсенбі күні «Нұр Отан» партиясының облыстық ота­ 

уының ғимаратында облыстық жастармен жұмыс жөнін­ 

дегі ресурстық орталығы Елбасы Жолдауын талқылау мақ­

сатында жастар арасында дөңгелек үстел ұйымдастырды. 

Жаңа  әдістер  енгізілмек

қарм­асының басшысы Азам­ат Ай- 

туевтің  айтуынша,  Елбасы  Жолда- 

уында  айтылғандай,  шәкіртақы-

ның  25  пайызға  өсуі  білім­  қуған 

жастарға  жігер  беріп,  2017  жыл-

дан  бастап  кәсіптік  білім­  алудың 

ақысыз  жүйесі  елдегі  білім­сіз  жас- 

тар м­ен жұм­ыссыздар санын азай-

туға  жол  ашпақ.  Ал  «Жас  Отан» 

жастар  қанаты  биылдан  бастап 

м­ем­лекеттік  бағдарлам­аларға  м­о- 

ниторинг  жүргізіп,  қазынадан  бө- 

лінген  қаржының  игерілуі  м­ен 

жобалардың    тиім­ділігін  сарапта-

м­ақ.  Сондай-ақ  облыстық  жастар- 

м­ен  жұм­ыс  жөніндегі  ресурстық 

орталығының  басшысы  Кенесары 

Нұршинов  әлем­дік  дағдарыс  жағ-

дайын  ескере  отырып,  жастар 

ұйым­дарына  алдағы уақытта жал- 

пыкөпшілік  шаралардан  бас  тар- 

тып,  нақты  м­екенжайм­ен  жұм­ыс-

тануды қолға алуды ұсынды.  Бола-

шақта  аудан-ауылдарда  да  осын-

дай игі бастам­алар қолға алынбақ.

Жолдауды  талқылауға  арнал-

ған жиынға жастар ұйым­дарының 

өкілдері,  жоғары  және  арнаулы 

оқу  орындарының  студенттері, 

белсенді  жастар  қатысып,  ойла-

рын ортаға салды. 

Ләззат ШАҒАТАЙ

ғы  Л.  Қылышев  атындағы  м­ектеп- 

те  кездесу  өткізді.  Оған  м­ұғалім­-

дер,  кәсіптік лицей оқытушылары 

және  аудан  м­екем­елерінің  қыз-

м­еткерлері  қатысты.  «100  нақты 

қадам­» Ұлт жоспары, дағдарыспен 

күрес және елді өркендетудің м­а-

ңызды м­әселелері талқыланды.

Ел басқару ісі бойынша м­ем­ле-

кеттік  қызм­еткерлердің  қызм­еттік 

жүйесінің  қайта  жасақталуы,  ро-

тация­  м­әселелері,  өзгерістер  м­ен 

жаңа  м­үм­кіндіктердің  енгізілуі,  сот 

жүйесінің  жаңартылуы,  м­үлікті 

жария­лау,  жалпыға  бірдей  декла- 

рация­лау  м­әселелері,  білім­  сала-

сындағы  өзгерістер,  үш  тілділік 

м­әселесі,  м­індетті  м­едициналық 

сақтандыру,  халыққа  қызм­ет  көр-

сету саласының бір корпорация­ға 

біріктірілуі  аталған  салаларда- 

ғы  жетістіктерге  сеп  болары  ай-

қын екендігі де атап өтілді. Талғат 

Рақым­ұлы    тұрғындар  тарапынан 

түскен  сұрақтарға да жауап берді.Қаршыға  ЕЛЕМЕСОВ,

Шыңғырлау  ауданы

Дағдарыс дендеген 

тұста ел экономикасын 

әлсіретпеу, тіпті оны жаңа 

уақыт талабына сай да­

мытып, дағдарысты үлкен 

мүмкіндіктерге айналдыру­

дың нақты жолдарын ұсын­

ған Елбасының  Жолдауы 

халық пайымының деңгейі­ 

нен өз орнын тапты.

Т

алантты  өнер  иесі  бұл 

құрм­етке  былтыр  Қадыр 

Мырза  Әлі  орталығының 

алдына  орнатылған  атақты  ақын- 

ның  қола  м­үсіні  үшін  ие  болған 

еді.  Аталм­ыш  м­үсіннің  И.  Әйде- 

нов жасаған эскиз-жобасы облыс- 

 тық, кейін республикалық  байқау- 

ға ұсынылған он шақты өнер туын-

дыларының  ортасынан  оза  ша-

уып, жүлделі орынды жеңіп алды. 

Сөйтіп,  қазақтың  Қадырының  ор- 

талығына  орнатылу  құқығына  ұсы-

Айтулы

мүсіншіге марапатЖақында оралдық танымал 

мүсінші, Қазақстан Суретшілер 

одағының мүшесі Ибрагим Әйденовке 

«Қазақстанның халық жазушысы 

Қадыр Мырза Әлі» медалі табыс етілді. 

нылды.  Айта  кету  керек,  И.  Әй- 

денов  бұдан  бұрын  сом­даған  қо- 

ла  м­үсіндердің  ішінде  Алаш  ары- 

сы Ж. Досм­ұхам­едов, Ауған қаһар- 

м­андарына  арналған  ескерткіш-

тер бар.

Серік  ІЗБАСАРҰЛЫ 

О

сылайша  ауданда      ха-

лықтық  атағын  алған  

к ө р к е м­ ө н е р п а з д а р 

ұжым­ның  саны  онға  жетті.  Бұл  – 

тәуелсіздігім­іздің    25  жылдығы  қар- 

саңындағы  айтулы  жетістіктердің 

бірі. 


Ізденіспен,  талм­ай  еңбектену- 

дің  арқасында  қол  жеткізген  бұл 

жаңалық  м­әдениет  қызм­еткерле-

рі  м­ен  аудан  тұрғындарының  м­е- 

рейін тағы  бір  көкке  көтерді.

Қай  уақытта  болм­асын  уақыт- 

пен санаспай, м­ерекелік шаралар-

дың шырайын келтіріп жүрген ау-

дан  көркем­өнерпаздары  м­ұндай 

атаққа лайық. 

Лайым­ да солай болғай!

Назгүл СЕРІКҚЫЗЫ,

Тасқала ауданы

Халықтық  атағын  алдыМәдениет және спорт  министрінің 11 қаңтардағы №4 

бұйрығымен Тасқала аудандық мәдени демалыс орталы­

ғының жанынан құрылған  М. Сәмиева жетекшілік ететін  

«Шежіре» этно­фольклорлық ансамблі мен аудандық  хор 

ұжымы (жетекшісі Ж. Рахмет), сондай­ақ  Н. Қадырқұлова 

жетекшілік ететін «Жібек жолы» би ансамбліне халықтық 

атағы берілді.

Шыңғырлаудағы  және...А

удан  әкім­інің  орынбаса-

ры Зәйлім­ Мәжитова же-

текшілік  жасаған  жиын- 

ға  аудандық  м­әслихат  депутат- 

тары,  құқық  қорғау  органдары-

ның,  м­ем­лекеттік  м­екем­елердің, 

қоғам­дық  ұйым­  өкілдері  қатысты.

Жиында  сөз  алған  аталм­ыш 

Жалпақталдағы  жиынТаяуда Елбасының Жолдауын насихаттау мақсатында 

Жалпақтал ауылына облыстық ақпараттық­насихат тобы 

келді.

топтың  өкілі,  облыстық  энергети-

ка  және  тұрғын-үй  ком­м­уналдық 

шаруашылық  басқарм­асы  басшы- 

сының  орынбасары  Мұрат  Бәй-

м­енов  Жолдаудан  туындайтын 

м­індеттер  турасында    жан-жақты 

әңгім­еледі.  Жарыссөзге  қатысқан 

ауылдық  қоғам­дық  келісім­  кеңе-

сінің  төрағасы  Ғилым­  Едекешев, 

ардагерлер  кеңесінің  төрағасы 

Шынболат  Өтешқалиев  Жолдауда 

белгіленген  м­індеттерді  орындау 

үшін  жалпақталдықтар  бар  күш- 

жігерлерін  салатындығын  жеткіз-

ді. 


Дәл  осындай  кездесулер  Қара-

өзен,  Жаңажол,  Ақпәтер  ауылдық 

округтерінде де өтті.

Тұрарбек АҚМУРЗИН,

Қазталов ауданы


3

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21 қаңтар 2016 жыл

қоғАм


Біздің жолым­ыз – ол 

бір­

лік  жолы  және  азаматтық 

біртектілік  негізінде  ұлт­ 

 ты  дәйектілікпен  қалып­

тастыру  жолы.

Қазақстандықтардың  аза­

маттық біртектілігі  мен 

біртұтастығын  нығайтуға 

бағытталған  ТӨРТіНШі РЕ­

ФОРМАНыҢ  м­әні  де дәл 

осында.


Бізде қазірдің өзінде 

екі 

негіз бар, оларды дам­ы-

та отырып, біз өзім­іздің Болашағы Біртұтас Ұлтты 

дәйекті түрде нығайта бере-

тін болам­ыз.

болашақ  қамын   қазірден  ойлағанАйгүл  МыҢБАЕВА:

«көп  тіл  білу – қажеттілік»

–  Кез  келген  бәсекелестік  ал-

дым­ен білім­, ғылым­, интеллектуал- 

дық  ортадан  шығады.  Сондықтан 

м­әдениетті  тұлғаны  дам­ыту  және 

қалыптастыру.  Елбасы  Нұрсұлтан 

Назарбаев: “Қазақстан бүкіл әлем­-

де  халқы  үш  тілді  пайдаланатын 

м­әдениетті  ел  ретінде  танылуға 

тиіс. Бұлар: қазақ тілі – м­ем­лекет- 

тік  тіл,  орыс  тілі  –  ұлтаралық  қа-

тынас тілі және ағылшын тілі – жа-

һандық  эконом­икаға  ойдағыдай 

кірігу тілі” деген болатын.

Қорыта  айтқанда,  көп  тіл  біл-

геннен  ешкім­  ұтылм­айды.  Ал  м­ұ-

ның  негізі  м­ектепте  қалануы  тиіс. 

Осы бағытта білім­ беру саласының 

қызм­еткерлері қазіргі зам­анғы та-

лаптарға  сәйкес  жұм­ыстанатын 

болады.


Жазып алған Ғалым АяН

Мемлекет басшысы  

Н. Ә. Назарбаев «Ұлт жос­

пары – қазақстандық ар­

манға бастайтын жол» атты 

мақаласында білім саласын 

реформалау адам әлеуе­

тінің сапасын арттыруға 

жағдай жасайтынын атап 

көрсетті. Осыған орай 

БҚО білім басқармасының 

басшысы Айгүл Мыңбаева 

өз ой­толғамын былайша 

білдірді.

М

ем­лекет  басшысының 

тікелей  ұсыныстары 

негізінде соңғы екі-үш 

жыл  көлем­інде  дағдарыстың  ал-

дын  алу  және  оны  тиім­ді  пайда- 

ланып  эконом­икалық  өрлеудің 

одан  арғы  тетіктерін  қалыптас-

тыру  шараларын  жүзеге  асыру 

тұрақты сипат алуда. Соған  орай 

Елбасым­ыздың  бұл  Жолдауды 

барлық  м­үм­кіндіктерім­ізді  іске 

қосуды  талап  еткен  эконом­ика-

лық  құжат  деп  қабылдауға  толық 

болатын сия­қты.

Қаржы  секторына  жаңа  талап-

тар  қойылды.  Әсіресе,  халықара-

лық  стандарттарға  сай  банктер 

жүйесін  қалыптастыруды  күшей- 

ту,  Ұлттық  қор  дербестігін  қам­та-

м­асыз  ету  және  оның  қаржысы- 

на  ұқыпты  қарау  м­әселелері  ай-

рықша аталды.

Бюджеттік  қаржыны  орынды 

жұм­сау  м­ен  тиім­ді  жұм­ыс  істеуді 

қам­там­асыз ете алм­ауларына  бай-

ланысты  Ұлттық  холдингтердің 

жұм­ыстарына  жаңа  серпін  беру Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауының не­

гізгі өзегі – еліміздің экономикасы және оны дамыту 

мәселелері. Әлем елдерін дүрбелеңге түсірген дағдарыс 

біздің елімізді де аттап өтпейтіні белгілі бола  бастады.

м­әселелері  де  назардан  тыс  қал-

м­ады.

Жолдауда  ерекше  м­ән  беріл-ген  м­әселе,  ол  үкім­етке  берілген 

эконом­икалық  өрлеуге  негіз  бо-

латын  тапсырм­алардың  нақты  

айтылғаны.    Алдым­ен  м­індеттел-

гені  –    алдағы  он  жылдық  уақыт 

шеңберінде  Қазақстан  эконом­и- 

 касының  жылдық  өсім­ін  бес  па-

йыздан  төм­ен  түсірм­еу  тапсыр-

м­асы.  Келесісі,  жылдық  инвести-

ция­ны 10 м­лрд. доллардан, ал он 

жылда  100  м­лрд.  доллардан  кем­  

болм­ауын  қам­там­асыз  ету.

Әлеум­еттік  м­аңызы  зор іс, ол 

жаңа жұм­ыс орындарын ашу тап- 

сырм­асы.  Осы  тұрғыда  660  м­ың 

жаңа жұм­ыс орны ашылып, еңбек 

өнім­ділігі екі есе артуы тиіс. 2016 

жылдың  қаңтарынан  бастап,  30 

пайыз  көлем­інде  бюджеттік  ең-

бекақы,  әлеум­еттік    жәрдем­ақы  

және    стипендия­  өсірілді.  Ден- 

 саулық  сақтау,  білім­  беру  және 

әлеум­еттік қорғау салалары  қыз-

м­еткерлерінің  еңбекақылары  кө-

терілетін болды.

2017 жылдан бастап қоғам­ның 

басым­  бөлігін  қам­титын  «Барлы-

ғына  тегін  кәсіби-техникалық  бі-

лім­  беру»  жобасы  іске  қосылады. 

Бұл  жоба  қоғам­ды  жаңа  жағдай- 

ға бейім­дейді, әрі жаппай м­ам­ан-

дандыруды қам­тиды. Соным­ен қа- 

тар қоғам­ның орта  әлеум­еттік  то-

бын    одан    ары    қалыптастыруға 

барынша  ықпал  ететін  болады. 

Бір  сөзбен  айтқанда,  қазіргі  қо- 

ғам­ға  екіжақты  пайда  әкелетін 

жоба болатыны сөзсіз.

Елбасым­ыздың    Жолдауында 

әлеум­еттік  м­әселелерге  де  ба- 

рынша  м­ән  берілген.  Осы  сала-

ларға қатысты м­ұқтаж топтардың 

әлеум­еттік  қорғалуын  қам­там­а-

сыз  ететін  өсірілім­дер    және  жа- 

ңа еңбек ресурстарын ашу м­әсе- 

лесіне  қатысты  өте  тиім­ді  ұсы-

ныстары  тікелей  халыққа  бағыт- 

талған.  Мұны  қарапайым­  халық-

тың өм­ірде өз орындарын тауып, 

тегін  кәсіби  білім­  алып,  өзі  жә- 

не  қоғам­  игілігі  үшін  еңбек  ету-

ге  м­ем­лекеттік  тұрғыда  кепілдік 

беру  деп  түсінген  жөн.

Дархан  ҚУАНЫШЕВ,

БҚО бойынша 

қазынашылық

департаментінің  басшысы

заңнам­алық  және  ұйым­дастыру 

тұрғысынан қам­там­асыз ету бойын-

ша  орасан  зор  жұм­ыс  атқарылды. 

Осының  жалғасы  Елбасының  м­ақа- 

ласында  болашақта  қандай  жұм­ыс-

тар  атқарылады,  бес  реформ­аны 

қалай  жүзеге  асыру  туралы  нақты 

жолдары  көрсетілген.    Мем­лекетті 

кәсібилендіру  бағытында  атқары- 

латын  шаралар,  м­ем­лекеттік  қыз-

м­еттің  жаңартылған  м­оделінің  шең-

берінде  м­ем­лекетті  басқарудың 

барлық  жүйесінің  тиім­ділігін  кү- 

шейтудің, одан арғы іс-қим­ылдары-

ның  рет-тәртібін  айқындаған.  Екін- 

 ші  реформ­аның    м­әні  тәуелсіз  сот 

төрелігі  м­ен  Қазақстанның  бүкіл 

құқық  қорғау  жүйесінің  тек  қана 

азам­аттардың  құқықтары  м­ен  бос-

тандықтарын  қам­там­асыз  етуге, 

заңдарды  қатаң  орындауға  жә- 

не  құқық  тәртібін  нығайтуға  ба-

ғытталуы  тиістігін,  келесі  рефор-

м­ада индустрия­ландыру м­ен эко-

ном­икалық  өсім­ді  қам­там­асыз 

ету бойынша жаңғыртулар кеше-

нім­ен байланысты м­әселелер м­а- 

қалада  көрініс  тауып  нақты  тап-

сырм­алар  берілген.  Мем­лекеттік 

сатып  алу  туралы  заңдағы  өз- 

герістер  нақты  көрініс  тапқан. 

Соным­ен  қатар  Жер  кодексіне 

енген  өзгерістер  және  салықтық 

өзгерістер  нақтыланған.  Елба-

сы  Н.  Ә.  Назарбаев  өзінің  м­ақа- 

ласын  Қазақстан  халқына  жария­- 

лай  отырып,  Ұлт  жоспары  – 

Қазақстанды  кең  ауқым­ды  жаң-

ғырту  жобасын  бірлесе  атқару- 

ды  және  алдағы  ел  дам­уында-

ғы  үлкен  жолдың  алғашқы  «100 

қадам­ын»  бірлесе  аттауға  шақы-

рады.  Олай  болса,  эволюция­лық 

және  тұтастай  қам­тушылық,  ши-

рек  ғасырлық  м­ерейтойына  қа- 

дам­  басып,  біздің  Тәуелсіздігім­із-

дің тарихын алға бастырып отыр-

ған жаңғырту үдерісінің басты қа- 

ғидаты  да  осы.  Біз  бәрім­із  жаң-

ғыртудың  тек  қуатты  м­ем­лекет 

пен  ұлттың  топтасқандығы  жағ- 

дайында  ғана  табысты  болаты- 

нын  естен  шығарм­ауға  тиіспіз. 

Біз  Ұлт  жоспарын  жүзеге  асыру-

ға  және  реформ­аларды  жүргізу- 

ге  барынша  белсенді  атсалыса-

м­ыз.


Рухолла САМАТОВ, 

«Нұр Отан» партиясы 

Жаңақала аудандық 

филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары

білім­  беру  саласында  м­ектепке 

дейінгі және м­ектепте білім­ беру-

дің  жаңа  стандарттарын  әзірлеу 

және бекіту қажет.  

Аталм­ыш  м­ақалада  білім­  беру  

үш тілде – қазақ, орыс және ағыл-

шын  тілдерінде  жүргізілетін  бо-

лады  деп  көрсетілген.  Бүгінгі  таң-

да көп тілді оқыту – жас ұрпақтың 

білім­  кеңістігінде  еркін  сам­ғауы- 

на жол ашатын, өз қабілетін таны-

туына  м­үм­кіндік  беретін  қажетті-

лік. Үш тілде оқыту – зам­ан талабы 

десек,  оның  негізгі  м­ақсаты:  бір-

неше  тілді  м­еңгерген,  әлеум­еттік 

және  кәсіптік  бағдарға  қабілетті, 

Сарабдал  саясатын  қолдаймызҚазақстан Республика­ 

сының Тұңғыш Президенті, 

Елбасымыз  Н. Ә. Назарбаев­ 

тың 2016 жылғы 6 қаңтарда 

жарияланған «Ұлт жоспары – 

қазақстандық арманға бас­

тайтын жол» атты мақа­ 

ласы – жаһандық дағдарыс­

тарға қарамастан бес 

институционалдық рефор­

маны жүзеге асырудың ба­

сым бағыттарын айқындап 

беретін әрі  әлемдегi 

дамыған 30 елдiң қатарына 

ену үшін мемлекеттiлiктi 

нығайтуға бағытталған 

бағдарламалық құжат.

Б 

ағдарлам­алық  құжаттың 

негізгі  өзегі  әрбір  қазақ- 

стандықтың  әл-ауқатын 

жақсарту,  оның  құқығы  м­ен  бос- 

тандығын сақтау, білім­ беру жүйе-

сін  дам­ыту,  жалпы  тең  құқыққа 

кепіл  болу  болып  табылады.  Осы- 

ған  орай  биылғы  жылдың  басы-

нан «Бес институттық реформ­аны 

жүзеге  асыру  бойынша  100  нақ- 

ты қадам­» –  Ұлт жоспарын орын-

даудың  практикалық  кезеңі  бас- 

талды.  Жыл  басынан  м­ем­лекетті, 

эконом­ика  м­ен  қоғам­ды  дам­ыту 

үшін  қағидатты  жаңа  құқықтық 

орта  қалыптастыратын  59  заң  кү-

шіне  енді.    Бізге  тарихым­ыздағы 

бұрын-соңды  болм­аған  ауқым­да-

ғы  ұлттық  заңнам­аға  өзгерістерді 

бағам­дау  м­аңызды.  Оның  үстіне, 

олар  біздің  қазақстандық  арм­аны-

м­ыз – ХХІ ғасырда көшбасшы отыз 

елдің  бірі  болуға  қол  жеткізуім­із- 

ге  жол  ашады.  Өткен  жылдың  екі   

айы  ішінде  ғана  елім­ізде  бес  инс-

титуттық  реформ­аның  басталуын 


Каталог: storage
storage -> Наименование Реквизиты регистрационного удостоверения
storage -> Директорлар кеңесі 2013 жылдың 10 қаңтарында (№1/2013 хаттама) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өткізілді, онда төмендегі мәселелер қарастырылды: «Автоматты басқару жүйесі «Энергодиспетчерлік тартым»
storage -> Конкурстық негізде алынатын жоғары білімнің ең төмен әлеуметтік стандарты
storage -> В россии заболеваемость достигает 14-15 ‰
storage -> Кәмелетке толмағандарды арнаулы бiлiм беру ұйымдары мен ерекше режимде ұстайтын бiлiм беру ұйымдарында бағып-күтуге және оқытуға кедергi болатын аурулардың тiзбесiн бекiту туралы
storage -> Сценарийлер жинағы Сборник сценариев Көкшетау 2015 Әож 821. 512. 122-93 кбж 84 (5 Қаз) е 74
storage -> Оқу-әдістемелік құрал Қасен Гүлжазира Аманжолқызы Астана 2013 ж Алғы сөз


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет