Философия пәні бойынша тест сұрақтарыбет1/2
Дата22.02.2018
өлшемі0.61 Mb.
  1   2
Философия пәні бойынша тест сұрақтары

1

Жалпы философия.

50

2

Философияның қалыптасу тарихы.

150

3

Қазіргі философия.

100

Барлық мамандықтарға арналған.

Құрастырғандар: ф.ғ.к., А.А. Мұқатаева, ф.ғ.к., Е.Ж. Жетибаев, аға оқытушылар: А.М.Кенжебулатова, К.Р. Камиева, Д.К. Садыков

Кафедра мәжілісінің № 206.10.2015 ж. хаттамасында бекітілген.

Кафедрамеңгерушісі__________МукатаеваА.А.

&&&
1 модуль. Философия пәні.


Дүниетанымның философиядан айырмашылығы неде?

 1. дүниетаным филсофия мен салыстырғанда құбылыстардың неғұрлым кең шеңберін қамтиды

 2. дүниеге көзқарас және философия тепе – тең

 3. философия – дүние туралы білім, ал дүниетаным – болжамды

 4. дүниетаным – ол ғылым

 5. философия – ол өнер

Философияның қай бөлімі адамгершілік және өнегесіздік мәселелерін зерттейді? 1. этика

 2. онтология

 3. эстетика

 4. мораль

 5. саясат

Танымның қандай деңгейлері бар? 1. эмпирикалық және теориялық

 2. методологиялық және көзқарастық

 3. теориялық және абстрактілік

 4. ассимляция және диссимиляция

 5. анализ және синтез

Теология - ол… 1. құдый туралы ілім

 2. таным туралы ілім

 3. болмыс туралы ілім

 4. ақиқат туралы ілім

 5. метафизиканың бір бөлігі

Қайсысы философиялық категория? 1. материя

 2. масса

 3. химиялық елемент

 4. интеграция

 5. физикалық элемент

Диалектиканың соңғы тарихи формасы? 1. диалектикалық материализм

 2. классикалық идеализм

 3. механикалық диалектика

 4. тұрпайы диалектика

 5. идеалистік диалектика

Философия қай елде пайда болады? 1. Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Греция жерлерінде

 2. Еуропада

 3. Ежелгі Қытайда

 4. Ежелгі Үндістанда

 5. Ежелгі Грецияда

Буддизм дін бе, әлде философия ма? 1. дін

 2. философия

 3. философия да, дін де

 4. бұл ғылым

 5. сұрақ дұрыс емес

Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын… 1. антропоцентризм

 2. атеизм

 3. теологизм

 4. социоцентризм

 5. космоцентризм

Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді? 1. гипотеза

 2. аксиома

 3. факт

 4. теория

 5. мәселе

Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз: 1. ақиқат

 2. материя

 3. субстанция

 4. өлшем

 5. норма

Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы… 1. түйсік, қабылдау, көрініс

 2. идея, гипотеза, интуиция

 3. парасат, санасыздық, интуиция

 4. ұғым, пайымдау, тұжырым

 5. субстрат, материя, болмыс

Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді? 1. өнер философиясы

 2. мәдениет теориясы мен философиясы

 3. шығармашылық психологиясы

 4. өнер социологиясы

 5. Батыс философтарының бірі, Деррида болуы мүмкін

Ғылыми танымның денгейлері, өздерінің мәні бойынша - … 1. эмпирияжәнетеория

 2. логика және ақиқат

 3. білімжәнесауатсыздық

 4. философтардыңойданшығарғаны

 5. математика және гармония

Ғылыми таным теориясы – бұл: 1. гносеология

 2. логика

 3. методология

 4. эпистемология

 5. қарапайым ғылым

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдасын насихаттап қарастыратын философия – 1. прагматизм

 2. марксизм

 3. неотализм

 4. неоэмперизм

 5. персонализм

Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайсысы жатпайды? 1. даму, «тарихшылдық» принципі

 2. детерменизм принципі

 3. синергетика принципі

 4. әрекет принципі

 5. бихевиоризм принципі

Тоталитарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін негізді төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды? 1. идеологиялық манипуляция

 2. бұқараның санасының жетілмегендігі

 3. басқару топтың тәкаппарлығы

 4. жаттану

 5. партиялық қатардың бірлігі

Біздің еліміздің соңғы жылдардағы қалыптасуы мен ерекшелігі мәселесін зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині - … 1. қайта құру

 2. реконструкция

 3. өзіндік идентификация

 4. эволюция

 5. трансформация және модернизация

Ұлттық тарих пен халықтың дәстүрлерін сақтау мәселелері Н.Ә.Назарбаевтың қай кітабында аса тұтастыққа баяндалған? 1. «Тарих толқынында»

 2. «2030 стратегиясында»

 3. «Ғасырлар тоғысындағы Қазақстанда»

 4. «ҚР Президентінің таңдамалы шығармаларында»

 5. Жазып жатқан кітабында

Тарих кезеңдерінің маркстік классикалық «бесмүшелік» схемасына кірмейтін ұғым: 1. өндірістің азиялық тәсілі

 2. алғашқы қауымдық құрылыс

 3. өндірістің капиталистік тәсілі

 4. феодализм

 5. коммунизм

Моральдың бірінші негізгі қызметі – 1. тәрбие

 2. ағартушылық

 3. нотация оқу

 4. реттеу

 5. ұйымдастыру

Құқықтың негізгі функциялары - … 1. жазалау

 2. шектеу

 3. реттеу

 4. егемендіктің көрінісі болу

 5. тәрбие

«Өркениет» ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылады? 1. Өркениет дегеніміз – материалдық игіліктер мен жетістіктердің жиынтығы

 2. Өркениет дегеніміз – варварлықтан кейінгі кезең (Энегельстегі сияқты)

 3. Өркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси – құқықтық ұйымдасуының деңгейі

 4. Өркениет – адамның жердегі өмірінің соңы

 5. Ғарыштық мәдениетке шығу

Адам жасаған заттарды объективациялайтын әлеуметтік – философиялық теорияны бейнелеуші ұғым… 1. артефакт

 2. өнім

 3. шебердің туындысы

 4. жасанды объект

 5. шығарма

Азаматқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор. 1. еңбек іс - әрекеті және қарым – қатынасы

 2. денелік, физикалық «параметрлердің» және бас миының дамуы

 3. ағашпен секіріп түсіп, адамға айналған соңғы маймыл

 4. жат планеталықтардың эксперименті

 5. отбасылық және некелік қатынастар

Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым? 1. антропосоциогенез

 2. ноосфера

 3. антропогенез

 4. антропоморфтылық

 5. антропоцентризм

Тарихи тұлға ұғымының жаңа аналогы болып табылатын ұғым: 1. рухани лидер

 2. көсем

 3. харизмалық тұлға

 4. диктатор тұлғасы

 5. халық әкесі

Қоғамдық сана дегеніміз не 1. Қоғамдық сана – адамдардың қоғамдық өміріде басшылығққа алатын жан-жақты экономикалық, саяси, рухани, идеалогиялық козқарастарының жиынтығы

 2. Қоғамдық сана – қоғамдық болмастың бейнесі

 3. Қоғамдық сана – коғамдық қатынастардың адам миындағы идеалдық бейнесі

 4. Қоғамдық сана – ол қондырманның элементі

 5. Қоғамдық сана – ол саяси идеология

Дүниеге козқарастың тарихи типтері ол: 1. мифология , дін, мәдениет

 2. дін, өнер, философия

 3. философия, мәдениет, мифология

 4. дін, философия, мифология

 5. сана, материя

Қандай категориялар құрылымдық байланысты айқындайды? 1. бүтін және бөлік, мазмұн және форма

 2. мән және құбылыс,мүмкіндік және щындық

 3. себеп және салдар, мән және құбылыс

 4. дара және жалпы, бүтін және бөлік

 5. дара және жалпы

Субстанция дегеніміз не? 1. барлық тіршіліктің жалпы негізгі

 2. ол жалпыға бірдей түсінік

 3. нақты өмір сүретін идеалды

 4. алғашқы материал

 5. дұрыс жауап жоқ

Қандай категориялар болмыстың универсалдық байланысын айқындайды? 1. даралық және жалпыламалық, мән және құбылыс

 2. мазмұн және форма, қажеттілік және кездейсоқтылық

 3. бүтін және бөлік, мүмкіндік және шындық

 4. себеп және салдар, сан және сапа

 5. мүмкіндік және шындық

Қандай құбылыстар материалды? 1. электромагниттік өріс

 2. сан

 3. ұждан алдына азап шегу

 4. сана сезім

 5. ой

Диалектикалық әдісті кім талдаған? 1. Гегель

 2. Платон

 3. К.Маркс

 4. Бэкон

 5. Асия Микояновна

Материализм туралы көрсетілген пікірлердің қайсысы ақиқат? 1. материализм – олтабиғаттың болмыстық рух пен санаға қарағанда алғашқылығын дәләлдейтін философиялық ағыт

 2. материализм – ол болмыстын барлық құбылыстарын материяға сиятын философия ілімі

 3. материализм – ол заттарға деген практикалық он көзқарас, өмірден алыс жатқан талғаудардан бас тарту

 4. дұрыс жауап жоқ

 5. материализм – ол сананың негізі

Кеңістік пен уақыттын түжырымдамасының мәні неде? 1. кеністік пен уақыт – объективтік шындық

 2. кеністік пен уақыт - өз бетімен өмір сүретін ерекше мән

 3. кеністік пен уақыт – объектілер арасындағы ерекшк қатынастар

 4. кеністік пен уақыт – болмыстын мәнін ашатын абстракция

 5. кеністік пен уақыт – мәнгілік ұғымдар

Прогресс дегеніміз не? 1. ол сапалы және саналы өзгеріс

 2. қоғамның жоғарыға даму процессі

 3. ол сапалы өзгеріс

 4. ол саналы өзгеріс

 5. ол диалектика

Қоғамдық психология дегеніміз не? 1. адамдардың сезімі, жан толғанысы, көңілі

 2. қоғамдық сананың бір бөлігі

 3. қоғамның, адамдардың психологиясы

 4. қоғамнық сананын жоғары сатысы

 5. қоғамдық идеологияға қарама – қарсы ұғым

Философия қашан пайда болды? 1. мәдениет тарихылық адам өзін дүниеден айыра бастаған, дүниеге саналық – теориялық қатысы пайда болды

 2. философия қоғамдық болмыстың пайда болуымен қатар қоғамдық сананың түрі ретінде пайда болды

 3. философия гносиологияның жалпы мәселелері бастаған жаңа діурде пайда болып, бізге дүние, адам және олардың ара қатынасы жөнінде жинақтап, қорытылған білім береді

 4. философия – орта ғасырда пайда болды

 5. философия – сана пайда болған кезде

Диалектика категорияларының басқа ғылым категорияларының айырмашылығы неде? 1. диалектика категориялары универсалды және жалпыға ортақ

 2. диалектика категориялары жалпы, ал ғылым категориялары жеке

 3. диалектика категориялары реалдық өмір сүретін байланыстарды бейнелейді

 4. диалектика категориялары тек материалдық дүниеге тән

 5. диалектика категориялары жеке болып табылады

Болмыс дегеніміз не? 1. болмыс – философиялық ұғым

 2. болмыс – жүйелі философиялық толғаныстардың бастапқы негізі

 3. болмыс – нақты шындықты бейнедейді

 4. болмыс – адамзаттың шынайы өмірінде орын алу

 5. болмыс дегеніміз ол - зат

Қай түcінік адамды агностицизмге итермелейді: 1. Адамның таным қабілетін жоққа шығаратындығын

 2. Адамның сезімқа білетін жоққа шығаратын күш.

 3. Адамғаашықтықтыжібергенқұпия.

 4. Әлемдіқысқамерзімдеештеңеденжаратушықұдіреттікүш.

 5. Тұрмысқаеліктеушіқұпиякүш.

Құдайдың қандай функциясы теизмге қарағанда пантеизмде әлсіреген: 1. Жаратушы функциясы.

 2. Пісіп – жетілдіру функциясы.

 3. Жазалау функциясы.

 4. Құдірет функциясы.

 5. Астамшылық функциясы.

Философияның негізгі сұрағының бірінші жағы: 1. Қайсысы алғашқы – материя немесе рух, сана.

 2. Дүниенің материалдық бірлестігі нені дәлелдейді.

 3. Өздігінен философия не.

 4. Дүниетанымның қалыптасу проблемалары.

 5. Адамның қоршаған ортаға көзқарасы.

Гносеология – бұл: 1. Философия бөлімдері.

 2. Грек богинясы.

 3. Философиялық идея.

 4. Ойлау ерекшелігі.

 5. Шындық синоним.

Философия термині софияға деген махаббат деп аударылады, софия нені білдіреді: 1. Даналық.

 2. Білім.

 3. Сенім.

 4. Дәстүр.

 5. Дін.

Дүниетанымның тарихи түрлері: 1. Миф, дін, философия.

 2. Миф, эпос, аңыз.

 3. Ертегі, аңыз, миф.

 4. Мораль, ғылым, дін.

 5. Дін, ғылым, философия.

Философия – бұл дүниеге көзқарас формасы ретінде төмендегі қай ұғымға сүйенеді? 1. Ақыл мен ойлауға.

 2. Сезім мен елестеуге.

 3. Жоғары табиғи күштерге сену.

 4. Эмоция мен түйсікке.

 5. Барлығы дұрыс.

Рухты әлемнің негізі деп есептейтін философиялық баѓыт: 1. Идеализм

 2. Дуализм

 3. Агностицизм

 4. Материализм

 5. Эмпиризм


2 модуль. Философия тарихы.
«Табиғат диалектикасы» деген еңбек кiмдiкi:

 1. Ф.Энгельстiкi

 2. К.Маркстiкi

 3. Ж.П. Сартрдiкi

 4. К.Ясперстiкi

 5. С. Кьеркегордiкi

«Мен және Ол» -деген еңбек кiмдiкi: 1. З.Фрейдтiкi

 2. К.Юнгтiкi

 3. В. Рейхтiкi

 4. Э. Махтiкi

 5. Дж. Берклидтiкi

«Хаттама сөйлемдерi» туралы идеяны кiм ұсынды: 1. К. Леви-Стросс

 2. Б. Рассел

 3. К. Поппер

 4. Г. Гадамер

 5. У. Ростоу

“Әдiс туралы пiкiрлер” – атты еңбек кiмдiкi: 1. Р. Декарттiкi

 2. Ф. Бэкондiкi

 3. Т. Гоббстiкi

 4. Дж. Локктiкi

 5. Б. Спинозанiкi

Пантеизм бағытына кiмдi жатады: 1. Б. Спиноза

 2. Ф. Энгельс

 3. В.И. Ленин

 4. В. Соловьев

 5. З. ФрейдГегельдiң категориясын белгiлеңiздер:

 1. “әлемдiк ақыл”, “таза болмыс”

 2. Дао

 3. “и”, “ли”

 4. “өзiндiк зат”, “бiздiк зат”

 5. “өндiргiш күштерi”, “өндiрiстiк қатынастары”“Таза зердеге сын”-деген еңбектi кiм жазды?

 1. И. Кант

 2. Л. Фейербах

 3. . Ф. Гегель

 4. Ф. Энгельс

 5. Дж. Оруэ

Кiмдi объективтiк идеализм бағытына қосамыз: 1. Ф. Гегельдi

 2. И. Кантты

 3. Фейербахты

 4. Т. Гоббсты

 5. ПифагордыФилософияда Коперниктiң төңкерiсiн жасаған кiм:

 1. И. Кант

 2. Ф. Гегель

 3. Л. Фейербах

 4. Ф. Достоевский

 5. Ы. АлтынсаринКiм адамның мәнiн қоғамдық қатынастардың жиынтығында – деп берген:

 1. Маркс

 2. Кант

 3. Гегель

 4. Фейербах

 5. Энгельс

Иррационализм бағыты қандай мәселелердi көтередi: 1. Ырық, үрку, билiк мәселелерiн

 2. Сана мәселесiн

 3. Сана-сезiм мәселесiн

 4. Қоғамдық сана мәселесiн

 5. Идеология мәселелерiн“Принциптiк координация” идеясы кiмдiкi:

 1. Авенариустiкi

 2. Маркстiкi

 3. Гегельдiкi

 4. Маркстiкi

 5. О. Конттiкi“Үш анық”-атты еңбектiң авторы кiм:

 1. Шәкәрiм

 2. Әл-Фараби

 3. Ахмет-Яссауи

 4. Абай

 5. Ыбырай

Гуманизм мен адамның индивидуалдык талабы мәселесi қай дәуiрде қайталанды:

 1. қайта өрлеу дәуiрiнде

 2. антика заманында

 3. орта ғасырларда

 4. алғашкы қоғамда

 5. ежелгi Шығыста

«Утопия» -еңбегiнiң авторы кiм: 1. Т. Мор

 2. Т. Кампанелла

 3. Н. Кузанский

 4. Леонардо да Винчи

 5. Н. Коперник

Эмпиризм бағытын негiздеушi кiм: 1. Ф. Бэкон

 2. Р. Декарт

 3. Б. Спиноза

 4. Фейербах

 5. Леонардо да Винчи

Кiм философияда идеалистiк диалектиканың атасы деп аталады: 1. Ф. Гегель

 2. И. Кант

 3. Ф. Бэкон

 4. Л. Фейербах

 5. Леонардо да Винчи

« Бiз табиғат жемiсi » - деген кiм: 1. Л. Фейербах

 2. И. Кант

 3. Ф. Гегель

 4. М. Әуезов

 5. М. Хайдеггер

« Рух феноменологиясы» -деген еңбек кiмдiкi: 1. Ф. Гегельдiкi

 2. И. Канттiкi

 3. Л. Фейербахтiкi

 4. Аристотельдiкi

 5. Б. Спинозанiкi

К. Маркстiң негiзгi еңбегiн белгiлеңiздер: 1. «Капитал»

 2. «Христиан дiнiнiң мәнi»

 3. «Табиғат диалектикасы»

 4. «Этика»

 5. «Утопия»

«Сизиф туралы миф» - деген еңбек кiмдiкi: 1. А. Камюдiкi

 2. М. Хайдегердiкi

 3. Ж.П. Сартрдiк

 4. Дж. Оруэльдiкi

 5. О. Хакслидiкi

«Болмыс және уақыт» - атты еңбектiн авторы кiм: 1. М. Хайдегер

 2. А. Камю

 3. Ж. П. Сартр

 4. Дж. Оруэл

 5. О. Хаксли

«Құдайға сенудiң екi түрi бар, бiрi соқыр сенiм, екiншiсi бiлiмге негiздеген сенiм»-деген кiм: 1. Абай

 2. Шәкәрiм

 3. Шоқан

 4. Әл-Фараби

 5. А. Яссауи

Трансцендентальдiк сала 1. адам ойынан тыс, танылмайтын мәндер

 2. адам ойында қалыптасқан мәндер

 3. адам ойынан тыс танылатын мәндер

 4. адамның тәжiрибесiнен пайда болатын мәндер

 5. адамда жоқ мәндер

Кiм индукцияны негiзгi әдiс ретiнде пайдаланған: 1. Ф.Бэкон

 2. Аристотель

 3. Лао цзы

 4. Н.Кузанский

 5. Анаксимен

Ақиқат-деген бiлiмнiң ерекшелiгi 1. объективтiк дүниеге сәйкес бiлiм

 2. құдай берген бiлiм

 3. күрделi бiлiм

 4. қарапайым бiлiм

 5. күнделiктi бiлiм

Заттардың, құбыластардың арасындағы сәйкестiк, ұқсастық: 1. аналогия

 2. анализ

 3. синтез

 4. жiктеу

 5. тезис

Ренессанс дәуiрi адамға қандай қасиеттi дәрiптейдi: 1. парасаттылық, бiлiмдi

 2. батырлық

 3. әулие-көрiпкелдiлiктi

 4. имандылықты

 5. сезiмдiлiктi

Гегель философиясы рух философиясы, табиғат философиясы және … 1. құқық философиясы

 2. тарих философиясы

 3. логика

 4. метафизика

 5. өзiндiк зат

Ренессанс қандай уақыт аралығын қамтиды: 1. XVII-XVIII

 2. XIII-XVI

 3. X-XI

 4. XIX-XX

 5. XIII-XV

Ренессанс дәуірінде “гуманизмнің атасы “әкесі” деген атқа лайық болған: 1. Франческо Петрарко

 2. Алигьерн Данте

 3. Эразм Роттердамский

 4. Джордано Бруно

 5. Августин

“Ренессанс” терминін ең алғаш қолданған: 1. Джордано Вазари

 2. Томас Мор

 3. Коре Марке

 4. В.И.Ленин

 5. Маккавелли

Жаңа уақыт философиясында “білім-күш” деп айтқан кім: 1. Бэкон

 2. Беркли

 3. Юм

 4. Гоббс

 5. Локк

Канттың таным теориясына қандай көзқарас тән: 1. агностицизм

 2. Догматизм

 3. Сын көзқарас

 4. Мифология

 5. Діни көзқарас

Кант антиномиясы-ол: 1. Шешілмейтін қайшылықтар

 2. Ұғым

 3. Ойлау

 4. Гипотеза

 5. ақыл

Гегель философиясындағы негізгі ұғымды көрсетіңіз: 1. Триада

 2. Өзіндік зат

 3. Абсолютті заң

 4. Монада

 5. Антиномия

Гегель онтологиялық көзқарастарында: 1. объективті идеалист

 2. дуалист

 3. субъективті идеалист

 4. Материалист

 5. монист

Фейербахтың материализміне тән сипаттама: 1. антропологиялық

 2. диалектикалық

 3. феноменологиялық

 4. магиялық

 5. діни

Рационализм бағытына кiмдi қосамыз: 1. Р.Декарт

 2. В.Рейх

 3. Ф.Ницше

 4. А.Камю

 5. Н.Данилевский

Материалистiк диалектиканы кiм негiздедi: 1. К.Маркс

 2. Ф.Энгельс

 3. В.И. Ленин

 4. Э.Мах

 5. Р. Авенариус

Позивтивтiк философия қандай мағынаны бiлдiредi: 1. әрбiр ғылым өзiне өзi философия

 2. философия өмiрге байланысты

 3. философия ғылымдардың патшасы

 4. философия даму туралы iлiм

 5. философия дүниеге көзкарас бередi:

Экзистенциализм философиясы адамға қандай түсiнiк бередi: 1. әр адам-қайталанбас, ғажайып болмыс

 2. адам саналы «хайуан»

 3. адам ойланатын машина

 4. адам құдай жаратқан пенде

 5. адам қоғамдық қатынастардық жиынтығы

«Экзистенциализм- ол гуманизм» -атты еңбек кiмдiкi: 1. Ж.П. Сартрдiкi

 2. М. Хайдегердiкi

 3. А.Камюдiкi

 4. З.Фрейдiкi

 5. К.Юнгтiкi

Адамға керек үш басты қасиет: «Кiрсiз ақыл, мiнсiз сөз, адал еңбек»- деп айтқан кiм: 1. Шәкәрiм

 2. Әл-Фараби

 3. Ахмет Яссауи

 4. Абай

 5. Ыбырай

Дүииені түсіндіру жағынан марксистік философия қай бағытқа жатады: 1. Диалектикалық-материалистікмонизмге

 2. Субстанцияныдуалистіктұрғыдантүсіндіруге

 3. С) Философиялықдінимонизмге

 4. Объективтік-идеалистікмонизмге

 5. Дүниеніплюролистіктұрғыдантүсіндіруге

"Еңлік-Кебек", "Қалқаман-Мамыр" поэмаларын жазған: 1. Ш.Құдайбердиев

 2. М.Жұмабаев

 3. А.Құнанбаев

 4. М.Әуезов

 5. Ы.Алтынсарин

Экзистенциализмағымыныңөкіліболыпсаналатын дат философы: 1. Кьеркегор

 2. Шелер

 3. Поппср

 4. Гартман

 5. Кассиер

Қазақ халқының манифесі - «Оян, Қазақ!» өлеңінің авторы кім? 1. М. Дулатов

 2. Ж. Аймауытов

 3. Қ. Мырзағалиев

 4. М. Мақатаев

 5. М. Жұмабасв

Диалектиканыңекіншітарихиформасынұсынған философ:: 1. Гегель

 2. Маркс

 3. Энгельс

 4. Чернышевский

 5. Кант

«Адам жаны» еңбегінің авторы: 1. Э. Фромм

 2. Ж. Делез

 3. Ж. Лиотар

 4. М. Фуко

 5. Ж.П. Сартр

19 ғ. БатысЕуропаның қайфилософиялық ағымы Марбург пен Фрейбург мектептеріненқұралады? 1. Иррационализм.

 2. Позитивизм.

 3. Феноменология.

 4. Марксизм.

 5. Прагматизм.

Экзистенциализмнің негізін салушы «Немесе-немесе» атты шығарманы жазған... 1. Серен Кьеркегор.

 2. Карл Ясперс.

 3. Гамлет.

 4. Мартин Хайдеггер.

 5. Жан-Поль Сартр.

Адамның ұлылығы өзін - өзі тудырушы өнерде деп, өзін қалыптастыруда деген: 1. Пико делла Мирандола.

 2. Платон.

 3. Фома Аквинский.

 4. Карл Маркс.

 5. Ленин В. И.

Алғашқы буржуазиялық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философиясына көңіл қойған... 1. Макиавелли.

 2. Мирадола.

 3. Кампанелла.

 4. Мазарини кардинал.

 5. Ришилье кардинал.

Индивидуалдықты қарастыратын философияның ерекше белгісі... 1. Ренессанс.

 2. Конвенционализм.

 3. Өмір.

 4. Рационализм.

 5. Конформизм.

«Тарих саясатты жасайды» деп тұжырымдаған... 1. Макиавелли.

 2. Руссо.

 3. Кампанелла.

 4. Гоббс.

 5. Гроций.

«Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау... 1. Декарт.

 2. Спиноза.

 3. Сократ.

 4. Паскаль.

 5. Аристотель.

Декарт – ұлы ... 1. Философ және математик.

 2. Философ, Нобель сыйлығының лауреаты.

 3. Философ және биолог.

 4. Социолог және тарихшы.

 5. Ортағасыр философы.

Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді? 1. Ойлау және кеңістік.

 2. Жан мен тән.

 3. Құдай мен періштелер.

 4. Адамның парасаты мен сананы.

 5. Материяны.

Фр. Бэкон бойынша, танымға зиянды төрт руды келтіреді... 1. Идолдар.

 2. Объектілер.

 3. Белгілер.

 4. Заңдар.

 5. Идеологиялар.

Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі... 1. Себептілік.

 2. Жаратушы Құдай.

 3. Хаос.

 4. Герменевтика.

 5. Өлім және өлместік.

«Бұл тамаша әлемнен бәрі де жақсылыққа» деп айтқан... 1. Лейбниц.

 2. Паскаль.

 3. Леонардо до Винчи.

 4. Декарт.

 5. Гоббс.

«Bellun omneum omnes» - саясат және құқық философиясының танымал принципі... 1. Гоббс.

 2. Макиавелли.

 3. Гроций.

 4. Цицерон.

 5. Руссо.

XVIII ғасырда таным әдістерінің мәселелерін қарастырмаған... 1. Спенсер.

 2. Дидро.

 3. Ламетри.

 4. Кондильяк.

 5. Гельвеций.

Мәдениет ұғымын тарихи-философиялық концепцияға айналдырып қарастырған... 1. Вольтер.

 2. Вико.

 3. Руссо.

 4. Дидро.

 5. Кондильяк.

Батыс-Еуропаның тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады? 1. Вольтерден.

 2. Гоббстан.

 3. Дидродан.

 4. Руссодан.

 5. Ламетриден.

Тарихта ең бірінші рет географиялық детерминизмді зерттеген ... 1. Монтескье.

 2. Кант.

 3. Вольтер.

 4. Гердер.

 5. Гумилев.

Энгельс Жаңа Замандағы материалистік философияны, оның жеке белгісін теріске шығарады. 1. Механистікті.

 2. Рационализмді.

 3. Валюнтаризмді.

 4. Гилозоизмді.

 5. Диалектикалықты.

Шеллингтің бірінші болып қолданған ұғымы. 1. Жаттану.

 2. Қарым-қатынас.

 3. Терістеу.

 4. Бостандық.

 5. Онтология.

Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады... 1. Неміс классикалық философиясының соңымен.

 2. Бастапқы неміс классикалық философиясын.

 3. Неміс классикалық философиясының шыңымен.

 4. Неміс классикалық философиясының ортасымен.

 5. Мәңгілік неміс классикалық философиясымен.

Әлеуметтік философия пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің қайсысы берді? 1. С.Л. Франк.

 2. Н.А. Бердяев.

 3. В.С. Соловьев

 4. В.В. Розанов.

 5. И.А. Ильин.

Әлеуметтік философияның белгілі бір мағынада алғанда тарихи-теориялық, методологиялық «алғашқы отаны» не болып табылады? 1. Тарих философиясы.

 2. Антропология.

 3. Антик дәуірінің саяси ілімі.

 4. О.Конттың әлеуметтік физикасы.

 5. К.Маркстің тарихи материализмі.

Әлеуметтік-философиядық талдаудың принципіне мыналардың қайсысы жатпайды? 1. Бихевиоризм принципі.

 2. Детерминизм принципі.

 3. Даму «тарихшылдық» принципі.

 4. Синергетика принципі.

 5. Әрекет пинципі.

Қоғам, оның тарихы мен әлеуметтік қатынастары туралы классикалық маркстік теорияның негізін құрамайтын принцип... 1. Еркіндік принципі.

 2. Детерминизм принципі.

 3. Іс-әрекет принципі.

 4. Базистің ролін анықтайтын принцип.

 5. Даму принципі.

«Философия дегеніміз ойлаумен байланысты дәуір» - бұл аспект кімнің философиялық-тарихи теорияның негізінде жатыр? 1. Гегельдің.

 2. Канттың.

 3. Спинозаның.

 4. Декарттың

 5. Риккерттің.

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады? 1. М.Дулатұлы.

 2. Ы.Алтынсарин.

 3. Ш.Құдайбердіұлы.

 4. С.Торайғыров.

 5. Абай.

Қазақ ағартушылығының әлеуметтік философиясын басқа елдердің ағартушыларының философиялық ілімдерімен негізінен не жақындастырады? 1. Тарихи процестің ақыры туралы идеология мен идеяның болмауы.

 2. Діни мәселелер.

 3. Метафизикалық мәселелерге басымдығы.

 4. Утопизмнің болмауы.

 5. Принципиалды әдебилігі.

Дүниені тану үшін тілді зерттеу қажет деп санайтын, XX ғасырдағы философиялық бағыт: 1. герменевтика

 2. Экзистенциализм

 3. Өмір философиясы

 4. Неотомизм

 5. Ғылым философиясы

«Маймылдың адамға айналу үрдісіндегі еңбектің ролі" атты шығарманың авторы кім? 1. Энгельс.

 2. Лепин.

 3. Морган.

 4. Маркс.

 5. Фейербах.

Орыс идеалист философтарының әлеуметтік-экономикалық мәселелерді қарастырудағы негізгі методологиялық принципі: 1. Имандылықты паш ету

 2. Идеализм

 3. Антропологизм

 4. Гуманизм

 5. Материализм

Леви-Строс: 1. структурализм өкілі

 2. аналитикалық философияның өкілі

 3. неотомизмнің өкілі

 4. феноменологиялық философияның өкілі

 5. прагматизмнің өкілі

Гадамер түсінігінде «тіл» дегеніміз: 1. Әлем тәжірибесі

 2. Болмыс үйі

 3. Коммуникация тәсілі

 4. Ақпаратты жасыру формасы

 5. Философиялық мәтін

К. Маркс негіздеген материализмнің тарихи түрі: 1. диалектикалық

 2. догматтық

 3. метафизикалық

 4. тұрпайы

 5. қарапайым

XIX ғ. Батыс Еуропада қай философ билеуші моральға қарама-қарсы құлдық моральды қойды? 1. Ф.Ницше.

 2. А.Бергсон.

 3. Э.Гуссерль.

 4. А.Шопенгауэр.

 5. С.Кьеркегор.

А. Шопенгауер мен Ф. Ницшенің айтуынша барлық құндылықтардың арасында бірінші орынды не алады? 1. ерік, жігер

 2. идеал

 3. сенім

 4. ақыл, ой

 5. сезім

Маркс: «өндірістік қатынастарды, оның үстінде заңдық және саяси қондырма болатын нақты ... құрайды - » 1. Базис.

 2. Процесс.

 3. Өндіріс тәсілі.

 4. Комплекс.

 5. Заттық элемент.

Марксизмнің классикалық теориясы бойынша, әлеуметтік практиканың негізгі түрлері – бұл еңбек, әлеуметтік қайта өзгерушілік іс-әрекет және .... 1. Танымдық іс-әрекет.

 2. Компьютеризация мен информатизация.

 3. Адамзатты ұдайы көбейту.

 4. Өнеркәсіптік өндіріс.

 5. Капиталдың жинақталу сферасы.

З. Фрейдтің концепциясындағы мәдениет – 1. Супер Эго.

 2. Эго.

 3. Ид.

 4. Супер Ид.

 5. Маңызы жоқ ұғым.

Маркс бойынша, Адам...ансамблі – 1. Қоғамдық қатынастардың.

 2. Уақыт машинасының.

 3. Солшылдар мен оңшылдар.

 4. Қайғырулардың.

 5. Мәдени нормалардың

Августин Аврелийдің қағидасы: 1. Дүниені жаратқан Құдайға жүгінбейтін философтардан сақ болу керек

 2. Өзіңді өзің танып-біл

 3. Ақыл Сенімнен тәуелсіз

 4. Байқаңыз, философиясының тылсым дүниесіне сіз де түсіп кетіп жүрмеңіз

 5. Менің білетінім, мен ештеңе білмеймін

Көп ғасырлар бойы батыс әлемі ұстанып келген ғылымдар классификациясын қай араб философы жасады: 1. Аль-Фараби.

 2. Ибн-Сина.

 3. Ибн-Рушд.

 4. Аль-Туфейль.

 5. Аль-Кинди.

Философияда «Картезияндық» деп аталатын ағым мен ілімнің авторын ата: 1. Декарт.

 2. Локк.

 3. Бэкон.

 4. Лейбниц.

 5. Гоббс.

Рационализмнің негізін салушы: 1. Декарт.

 2. Локк.

 3. Бэкон.

 4. Лейбниц.

 5. Гоббс.

Ағылшын материализмнің негізін салған философ: 1. Бэкон.

 2. Локк.

 3. Декарт.

 4. Лейбниц.

 5. Гоббс.

Эмпиризмнің негізін қалаушы: 1. Бэкон.

 2. Локк.

 3. Декарт.

 4. Лейбниц.

 5. Гоббс.

Көне Қазақстанда таралған христиандықтың ағымдары мен бағыттары: 1. Несторианство якобиндік.

 2. Православие мен баптизм.

 3. Католицизм мен протестантизм.

 4. Православие мен католизм.

 5. Несторианства мен католицизм.

Декарт бойынша білімнің қайнар көзі не: 1. Ақиқаттың екі жақтылығы.

 2. Қайғыру.

 3. Әдістемелік күдіктену.

 4. Білімсіз.

 5. Катарсис.

Локк пікірінше танымның жеткілікті түрі: 1. Интуиция.

 2. Бақылау.

 3. Демонстрациялау.

 4. Іздену.

 5. Сезіну.

1962 жылы автордың қайтыс болғаннан кейінгі, өртенген әйгілі еңбегі Т.Гоббстың еңбегі: 1. “Левиафан”.

 2. “Адамзат туралы”.

 3. “Адам туралы”.

 4. “Органон”.

 5. “Пир”.

1600 ж Гүлдер алаңында кім тірідей өртелді: 1. Дж. Бруно.

 2. Монтень.

 3. Макиавели.

 4. Гоббс.

 5. Фома Аквинский.

Неміс философы, дуализм өкілі: 1. Кант.

 2. Маркс.

 3. Гегель.

 4. Фихте.

 5. Фейербах.

Неміс философы, субъектілік идализмнің өкілі: 1. Фихте.

 2. Маркс.

 3. Кант.

 4. Гегель.

 5. Фейербах.

Неміс философы объективті идализмнің өкілі: 1. Гегель.

 2. Маркс.

 3. Кант.

 4. Фихте.

 5. Фейербах

Неміс философы, антропологиялық материализм өкілі: 1. Фейербах.

 2. Маркс.

 3. Кант.

 4. Гегель.

 5. Фихте.

Қайта өрлеу философиясының өкілдерін атаңыз: 1. Данте, М. Монтень, Ф. Петрарка, Т. Мор.

 2. Декарт, Бэкон, Гоббс, Локк.

 3. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.

 4. Аквинский, Августин,Тертуллиан.

 5. Кант, Фейербах, Маркс, Энгельс.

«Өмір сүру», «Тіршілік» философиясы 1. экзистенционализм

 2. неотомизм

 3. позитивизм

 4. персонализм

 5. прагматизм

«Үш анық» атты философиялық шығарманың авторы кім? 1. Шәкәрім Құдайбердиев

 2. Ахмет Байтұрсынов

 3. Абай Құнанбаев

 4. Ыбырай Алтынсарин

 5. Сұлтанмахмұт Торайғыров

«Орыс коммунизмнің мәні мен қайнар көзі» атты кітаптың авторы: 1. Бердяев

 2. Плеханов

 3. Сталин

 4. Ленин

 5. Маркс

«Білім археологиясы» кітабының авторы: 1. Фуко.

 2. Ницше.

 3. Ясперс.

 4. Хайдегтер.

 5. Ортега-и-Гассет.

"Постиндустриальды қоғам" терминінің авторы кім? 1. Д.Белл.

 2. М. Вебср.

 3. Э. Фромм.

 4. К.Поппер.

 5. Э. Дюркгейм.

«Абсурд(Сандырақ)» философиясының авторы: 1. Камю

 2. Хайдеггер

 3. Ясперс

 4. Бубер, Бахтин

 5. Леви-Стросс

Қандай құбылысты зерттеу З. Фрейдтің психоанализінің пайда болуына мүмкіндік туғызды: 1. Өнегелі сананың өзгешелігі

 2. Діни сананың ерекшеліктері

 3. Әдемілікті айыра білушіліктің ерекшеліктері

 4. Рационалдық ойлаудың өзгешелігі

 5. Санасыздықтың ерекшелігі

Қазақтардың ата-тегі түріктердің наным-сенімдеріндегі басты құдай: 1. Көк тәңірі

 2. Ұмай

 3. Жер

 4. Күн

 5. От

Материяның жоғалуы туралы жария еткен XXғасыр философы: 1. Э.Мах

 2. А.Эйнштейн

 3. И.Ныотон

 4. Гейзепборг

 5. Фарадей

А. Камюдіц «Сизиф туралы миф» еңбегінде қандай өзекті философиялық идея көрсетілген? 1. Адам емірінің мағынасыздығы.

 2. Адам өмірінің қиындылығы.

 3. Адам өмірінің азапқа толғандығы.

 4. Адам өмірінің жеңілдігі.

 5. Адам өмірінің өткіншілігі.

Ақын-жыраулардың көзқарастарының қалыптасуындағы негізгі қайнары болып төмендегі нұсқалардың қайсысы жатады? 1. Ерте түріктік жазбалар

 2. Көне жазбалар

 3. Орхон - енисейлік

 4. Руналық жазбалар

 5. Пиктографиялық жазбалар

Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды? 1. Кейінгі позитивизмнің.

 2. Эмпириокритицизмнің.

 3. Липгвистикалық талдаудың.

 4. Махизмнің.

 5. Логикалық позитивизмің.

Дәстүрлі қазақ дүниетанымы толық бейнеленген: 1. Халық ауыз әдебиетінде.

 2. Аңыздар және ертегілерде.

 3. Жыр және термеде.

 4. Батырлар жырында.

 5. Мақалдар және мақал-мәтелдерде.

А. Шопенгауэр бойынша адамның саналы әрекетінен тыс тұрған қара дүрсін күш, әуестік, үстемдікке ұмтылыс дегеніміз: 1. Ерік.

 2. Билік.

 3. Құштарлық.

 4. Елес.

 5. Іс-әрекет.

Ш. Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады? 1. дін философиясында

 2. онтология

 3. тарих философиясы

 4. психология

 5. аксиология

Илларион XI ғ. нені дамытады? 1. Қасиетті дүние құдіретінің сәулесін асқақтату идеясы және «Орыс жерінің» қоғамдық- әлемдік процеске қосылғандығының тарихи - құдайлық идеясы

 2. Ресейдің христиандық негізінде жалпы адамзаттық өркениетке басқарушы рөлі туралы идея

 3. Ресейдің мақсатымен ерекше тағдыры идеясы

 4. «Москва- Үшінші Рим» доктринасы

 5. Батыстық дамуының тарихи жолына өту Ресей үшін қажеттілігі туралы идея

Өз бетінше түсіндірілмейтін феномендер дүниесі феноменологияның қандай әдісінің нәтижесі болып табылады? 1. Феноменологиялық дедукция.

 2. Трансцендентальды дедукция.

 3. Интенционалдық.

 4. Априорлық.

 5. Эйдетикалық.

Постмодернизмнің танымдық ұстанымы принципті түрде мынадай сипаталады: 1. Антижүйелік сипат

 2. Эклектикалық сипат

 3. Агностикалық сипат

 4. Дуалистік сипат

 5. Жүйелі сипат

Ресейдегі ХІХғ. Славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз: 1. Хомяков А.С., Киреевский И.В.

 2. Аристотель, Платон

 3. Конфуций, Мо-цзы

 4. Кант, Гегель

 5. Белинский В.Г., Чернышевский А.Г.

М. Фуконың қарастырған түсінігі: 1. Эпистема

 2. Құрылым

 3. Ментальді құрылымдар

 4. Хат

 5. Деконструкция

Қазақ дүниетанымының "араласу" категориясының философиялық мағынасы: 1. Өмір кеңістігінде өз отандастарымен және бүкіл адамзаттың өкілдерімен бейбіт және ынтымақты өмір сүре білу.

 2. Субъектіні қоршаған ортаны танып-білуге қабілеттілік.

 3. Күнделікті өмірде өзіңнің, отбасыңның алаңсыз өмір сүруін қамтамасыз ететін деңгейде жұмыс істей білу.

 4. Терең ғылыми ізденіске, өзіндік ой қалыптастыруға бейімділік.

 5. Логика заңдарына сәйкесақылды пайымдай білу.

Осы ойшылдардың арасында кiм гедонист: 1. Эпикур

 2. Аристотель

 3. Демокрит

 4. Фалес

 5. Анаксимен

И. Канттың философиясының категорияларын белгiлеңiздер: 1. «өзiндiк зат», «бiздiк зат»

 2. «Дао»

 3. «и», «ли»

 4. «әлемдiк ақыл», « таза болмыс»

 5. «өндiргiш күштер», «өндiрiстiк қатынастар»

“Ақиқатты дiн туралы” – деген еңбек кiмдiкi: 1. Аврелий Августиндiкi

 2. Аристотельдiкi

 3. Фома Аквинскийдiкi

 4. Карл Маркстiкi

 5. А. Камюдiкi

Орта Азия ойшылдарының екi ақиқаттығы идеясын қалай түсiнесiз: 1. Сенiм және бiлiм ақиқаты

 2. Абсолюттiк және салыстырмалы

 3. Сенiм және ақтарылу

 4. өмiр төзу, өмiр абсурд

 5. Қоғамдық идеология

Орта Азия ойшылдарының арасында кiм дүниенi 6 табиғи элементтерге білген? 1. Әл-Фараби

 2. Ибн-Сина

 3. Әл-Хорезми

 4. Әл-Кинди

 5. Әл-Бируни

“Әдiс туралы пiкiрлер” – атты еңбек кiмдiкi: 1. Р. Декарттiкi

 2. Ф. Бэкондiкi

 3. Т. Гоббстiкi

 4. Дж. Локктiкi

 5. Б. Спинозанiкi

Гегельдiң категориясын белгiлеңiздер: 1. “әлемдiк ақыл”, “таза болмыс”

 2. Дао

 3. “и”, “ли”

 4. “өзiндiк зат”, “бiздiк зат”

 5. “өндiргiш күштерi”, “өндiрiстiк қатынастары”

"Сана абсолютті идеяның дамуы мен эволюциясының жемісі" деген тезисте қай философтың позициясы байқалады? 1. Гегельдің.

 2. Канттың.

 3. Лейбництің.

 4. Шеллингтің.

 5. Фейербахтың.

Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Б. Паскаль қандай ағымға кіреді? 1. Рационализм

 2. Эмпиризм

 3. Позитивизм

 4. Сенсуализм

 5. Постпозитивизм

Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі 1. өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

 2. ақылдылысы, парасаттылығы

 3. шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі

 4. мырзалар жолымен жүруге бейімділігі

 5. адамгершілік қабілеттілігі

Қай Ағартушылық заманының философы деизмді –құдай мен жан мәңгілігін мойындады? 1. Ж.Ж.Руссо.

 2. Д.Дидро.

 3. П.Гольбах.

 4. Ж. де Ламетри.

 5. И.Гердер.

И. Канттың «категориялық императив» ұғымына сәйкес әрбір адамның мінез-құлқы мынадай болу керек: 1. Заң түрінде өзін-өзі қадағалау керек.

 2. Өз істеріне жауапты болу керек.

 3. Қоғам заңдарын бұзбау керек.

 4. Өзін-өзі қадағалау керек.

 5. Орнатылған тәртіпті бұзбау керек.

Жаңа заман дәуірінде материализмнің қай түрі өріс алды? 1. Диалектикалық.

 2. Антропологиялық.

 3. Стихиялық.

 4. Механистік.

 5. Метафизикалық.

Абай қазақ әдебиетінде қандай бағыттың негізін қалаған: 1. Сыншыл реализм

 2. Символизмнің

 3. Модернизмнің

 4. Классицизм

 5. Романтизм

«Туған баланың миы таза тақта, оған өмiр өзiнiң шимақтарын салады»- деген кiм: 1. Дж. Локк

 2. Р. Декарт

 3. Б. Спиноза

 4. Ф. Бэкон

 5. Г. Лейбниц

Сопылық ілімнің негізін салушы: 1. А.Яссауи

 2. Әл-Фараби

 3. Ж. Баласағұн

 4. М.Қашқари

 5. Әл-Хорезми

“Бейсаналық концепциясының” авторы кім: 1. З.Фрейд

 2. Л.Фейербах

 3. И. Кант

 4. К.Маркс

 5. Т. де Шарден

“Ашық қоғам” концепциясын ұсынған философ: 1. Поппер К.

 2. Маркс

 3. Ф.Ницше

 4. Ясперс

 5. Фромм

Ф. Ницше көзқарасы бойынша мәдениет мына принциптермен салыстырылады 1. Билікке ерік, өмірге ерік

 2. Әділдікке ерік, сәйкестікке ерік

 3. Махаббатқа, еңбекке ерік

 4. Достыққа ерік, қайғыға ерік

 5. Тәуелсіздікке ерік, билікке ерік

О. Шпенглер бойынша құлдыраған мәдениет ол – 1. Өркениет

 2. Өнер

 3. Саясат

 4. Ғылым

 5. Экономика

Көрсетілген философтардың қайсысы атеистік экзистенциализмнің өкілі: 1. П.Сартр

 2. Н.Бердяев

 3. Г.Марсель

 4. Л.Шестов

 5. К.Ясперс

Қазақ даласында сот реформасын жүргізуші кім болады: 1. Шоқан

 2. Абай

 3. Шәкәрім

 4. Ыбрай

 5. Әл-Фараби

” Сана объективтік дүниенің субъективтік бейнесі” ,-деген кім? 1. К.Маркс

 2. Ф.Бэкон

 3. Дж.Беркли

 4. Р.Декарт

 5. Фр.Гегель

Абсурд философиясы туралы жазған: 1. А.Камю

 2. Ж.-П. Сартр

 3. Ф. Кафка

 4. Э.Фромм

 5. М. Хайдеггер

«Адам ақыл ойы құдайды жүрекпен тани алады»-деген ойшыл: 1. Абай

 2. Әл-Бируни

 3. Р.Декарт

 4. Ибн-Сина

 5. Әл-Фараби

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда ерекше кең тараған идеяларды сипаты: 1. Ағартушылық

 2. Қайта өркендеудің

 3. Реформациялық

 4. Эмпирикалық

 5. Иррационалдық

Прагматизмнің жақтаушысы болған кім: 1. Ч. Пирс.

 2. Мах, Авенариус.

 3. О.Конт.

 4. Фрейд.

 5. Спенсер.

Будда философиясымен қазақ оқырманын алғаш таныстырған: 1. М.Әуезов.

 2. С.Торайғыров.

 3. Ж.Аймауытов.

 4. Дулатов.

 5. М.Тынышпаев.

Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек? 1. адамдардан еш нәрсе сұрамау

 2. құдайдан сұрау

 3. философтардан кеңес алу

 4. ғалымдардан кеңес алу

 5. болмысты талдау

В. Вернадскийдің ілімі бойынша, өркениеттің даму сатысында адамзаттың парасатты әрекеті планеталық маңызға ие болады таным бейнелейтін ұғым: 1. ноосфера

 2. геосфера

 3. биосфера

 4. ғарыштық сфера

 5. атмосфераКаталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет