Ғылыми кiтапхана


Мемлекеттік тіл-интеллектуалды ұлт қалып-Pdf көрінісі
бет3/5
Дата23.03.2019
өлшемі399.76 Kb.
#101245
1   2   3   4   5

Мемлекеттік тіл-интеллектуалды ұлт қалып-

тастырудың  негізі:  халықаралық  ғылыми-

практ.  конф.  материалдары / əл-Фараби  атын. 

ҚазҰУ; [жалпы  ред.  басқ.  А.Б.  Салқынбай].- 

Алматы: Қазақ университеті, 2010.- 267 б. Мұсабаев,  Ғ.  Қазақ  тіліндегі  сын  есімнің 

шырайлары:  антология / Ғайнидин  Мұсабаев; 

[құраст.  А.Ж.  Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торай-

ғыров атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 134 б. Нақысбеков, О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар 

тобы: антология / О Нақысбеков; [құраст. А. Ж. 

Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торайғыров  атын. 

Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 187, [1] б. Нұршайықова,  Ж.  Қазақ  тілі:  алғаш  бастау-

шыларға  арн.  оқу  құралы / Ж  Нұршайықова,         

Г. Мұсаева; ҚР мəдениет жəне ақпарат м-гі, Тіл 

ком.- Астана: ІС-Сервис, 2009.- 142, [2] б. Оралбаева,  Н.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  сан 

есімнің сөзжасам жүйесі: антология / Нұржамал 

Оралбаева; [құраст. А. Ж. Құдабаев].- Павлодар: 

С. Торайғыров атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 

113, [1] б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). 

Өмірəлиев,  Қ. XV-XIX ғасырлардағы  қазақ 

поэзиясының 

тілі: 

антология / Құлмат Өмірəлиев; [құраст. А. Ж. Құдабаев].- Павлодар: 

С. Торайғыров атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 

305, [2] б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). 

Сағындықұлы,  Б.  Қазақ  тілі  лексикасы 

дамуының  этимологиялық  негіздері:  антология    

/  Берікбай  Сағындықұлы; [құраст.  А.Ж. 

Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торайғыров  атын. 

Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 261, [1] б. 

Сайрамбаев, Т.С.   Сөйлемнің  тұрлаулы  мүше- 

                                    № 2 (123) ақпан - февраль  2011 ж.                     

 

 

лері:  антология / Талғат  Сайрамбайұлы 

Сайрамбаев; [құраст.  А.Ж.  Құдабаев].-  Павло-

дар:  С.  Торайғыров  атын.  Павлодар  мем.  ун-ті, 

2010.- 244 б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). 

Салқынбай, А.Б.   Тіл   əлемі:   лингвистикалық 

терминдердің  анықтамалық  сөздігі / Анар 

Бекмырзақызы  Салқынбай,  Ербол  Мейрамұлы 

Абақан;  əл-Фараби  атын.  ҚазҰУ.-  Алматы: 

Қазақ ун-ті, 2009.- 348, [1] б. 

Сарыбаев,  Ш.  Қазақ  тіл  білімінің  мəселелері: 

(Одағай):  антология / Шора  Сарыбаев; [құраст. 

А.  Ж.  Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торайғыров 

атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 183, [1] б.. Сауранбаев,  Н.  Қазақ  тіліндегі  құрмалас 

сөйлемдер  жүйесі:  антология / Нығмет  Сауран-

баев; [құраст.  А.Ж.  Құдабаев].-  Павлодар:           

С. Торайғыров атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 

132, [2] б. 

Серғалиев, 

М. 

Синтаксистік 

зерттеулер: 

антология / Мырзатай Серғалиев; [құраст. А. Ж. 

Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торайғыров  атын. 

Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 561, [1] б. Серікбаева, Ұ. Қазақ тіліндегі "Ақ" жəне "Қара" 

түр-түс 


атауларының 

этнолингвистикалық 

сипаты:  моногр. / Ұлжəмила  Серікбаева.- 

Алматы: Таңбалы, 2009.- 187, [4] б. Смағұлова, Г.Н.   Көркем  мəтін  лингвисти-

касы:  оқулық / Гүлдархан  Нұрғазықызы 

Смағұлова.-  Алматы: "Тіл"  оқу-əдістемелік 

орталығы, 2010.- 146, [2] б. Смағұлова, Г.Н.   Мағыналас 

фразеологизм-

дердің  ұлттық-мəдени  аспектілері:  моногр.             

/ Гүлдархан Нұрғазықызы Смағұлова.- 2-ші бас.- 

Алматы: Елтаным, 2010.- 240, [4] б. 

Сыздық,  Р.С.  Қазақ  əдеби  тілінің  тарихы: 

антология / Рəбиға  Сатығалиевна  Сыздық; 

[құраст.  А.Ж.  Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торай-

ғыров атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 400 б. Томанов,  М.  Қазақ  тілінің  тарихи  граммати-

касы:  антология / М  Томанов; [құраст.  А.Ж. 

Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торайғыров  атын. 

Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 411, [1] б. Ұйықбаев,  И.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  вариант-

тылық  проблемасы:  антология / Иманбек 

Ұйықбаев; [құраст. А. Ж. Құдабаев].- Павлодар: 

С. Торайғыров атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 

161, [1] б.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). 

Хасенова, А. Етістіктің лексика-грамматикалық 

сипаты:  антология / Аққал  Хасенова; [құраст.  

А.  Ж.  Құдабаев].-  Павлодар:  С.  Торайғыров 

атын. Павлодар мем. ун-ті, 2010.- 348, [2] б. Ысқақов,  А.  Қазіргі  қазақ  тілі:  антология               

/  Ахмеди  Ысқақов; [құраст.  А.  Ж.  Құдабаев].- 

Павлодар:  С.  Торайғыров  атын.  Павлодар  мем. 

ун-ті, 2010.- 457, [1] б.- (Қазақ  тіл  білімінің 

антологиясы). 

 

 Кiтап әлемiндегi жаңалық 

Новости в мире книг

 


                                                                                                                                                                       

 

 *  *  * 

Бижкенова, А.Е.   Иноязычная  подготовка  в 

системе 


профессионального 

образования 

государственных   служащих:  моногр.  / Айгуль  

Ермековна  Бижкенова.-  Астана:  Агроиздат, 

2010.- 129, [1] с. 

Динамика  языковой  ситуации  в  Казахстане      

/  под  общ.  ред.  Э.  Д.  Сулейменовой.-  Алматы: 

НВ-сервис, 2010.- 379 с. 

Жанпеисов, Е.Н.     Этнокультурная 

лексика 


казахского  языка / Ербол  Несипбаевич 

Жанпеисов; [гл.  ред.  Е.  М.  Арын].-  Павлодар: 

Павлодар. гос. ун-т, 2010.- 361, [1] с. 

Жунисбеков,  А.  Просодика  слова  в  казахском 

языке / А.  Жунисбеков;  гл.  ред.  Е.  М.  Арын.- 

Павлодар: Павлодар. гос. ун-т, 2010.- 108, [2] с. 

Ихсангалиева,  Г.К.  Языковые  механизмы 

формирования  имиджа  Казахстана / Гульнара 

Куанышевна 

Ихсангалиева; 

КазНУ 

им.             аль-Фараби;  отв.  ред.  Н.  Ж.  Шаймерденова.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 315, [2] с. Кайдарова,  А.  Т.  Структура  односложных 

корней  и  основ  в  казахском  языке / А.Т. 

Кайдарова;  гл.  ред.  Е.  М.  Арын.-  Павлодар: 

Павлодар. гос. ун-т, 2010.- 426, [2] с. Курышжанов,  А.К.  Исследование  по  лексике 

старокыпчакского 

письменного 

памятника       

ХIII в. - "тюркского арабского словаря" / Абжан 

Курышжанович  Курышжанов;  гл.  ред.  Е.М. 

Арын.-  Павлодар:  Павлодар.  гос.  ун-т, 2010.- 

259, [1] с.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). Радовель,  В.  А.  Английский  язык  для 

технических  вузов:  учеб.  пособие / В.А. 

Радовель.- М.: Дашков и К, 2010.- 442, [2] с.: ил. 

Русский язык: учеб. пособие для студентов каз. 

отд.  ун-тов  (бакалавриат) / КазНУ  им.  аль-

Фараби;  под  ред.  К.  К.  Ахмедьярова,  Ш.К. 

Жаркынбековой.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті, 2010.- 

227, [1] с. 

Топонимика Казахстана: энцикл. справ. / М-во 

связи  и  информ.  РК,  Ком.  информ.  и  архивов; 

пред. М. С. Ашимбаев [и др.].- Алматы: Аруна, 

2010.- 815, [1] с.: ил.- (Культурное наследие). Хасанов,  Б.Х.  Казахско-русское  художест-

венно-литературное  двуязычие / Бахытжан 

Хасанович  Хасанов;  гл.  ред.  Е.  М.  Арын.- 

Павлодар: Павлодар. гос. ун-т, 2010.- 224, [2] с. Хусаинов, 

К. 

Звукоизобразительность 

в 

казахском  языке / К.  Хусаинов;  гл.  ред.  Е.М. Арын.-  Павлодар:  Павлодар.  гос.  ун-т, 2010.- 

267, [1] с.- (Қазақ тіл білімінің антологиясы). Юрьев,  А.Н.  Русский  язык  для  физиков:  учеб. 

пособие для каз. отд-ния физ. фак. (бакалавриат)  

Андрей 


Николаевич 

Юрьев, 


Наталья 

Максимовна Могилевская, Валентина Ивановна 

Акимова;  КазНУ  им.  аль-Фараби.-  Алматы: 

Қазақ ун-ті, 2010.- 149, [2]с. 

                          № 2 (123) ақпан - февраль  2011 ж.                          9

 

  

Литературоведение 

Əдеби  жəдігерлер:  20-томдық / ҚР  мəдениет 

жəне  ақпарат  м-гі,  ҚР  білім  жəне  ғылым  м-гі,  

М.  О.  Əуезов  атын.  əдеб.  жəне  өнер  ин-ты; 

[құраст.  Ə.  Керімұлы].-  Алматы:  Таймас, 2010.- 

9-том:  Гүлстан  би-т-түрки / Сəйф  Сарайи.-          

478, [2] б.- (Əдеби жəдігерлер). Əдеби  жəдігерлер:  20-томдық / ҚР  мəдениет 

жəне  ақпарат  м-гі,  ҚР  білім  жəне  ғылым  м-гі,  

М.О.  Əуезов  атын.  əдеб.  жəне  өнер  ин-ты; 

[құраст. Т. Қыдыр].- Алматы: Таймас, 2010.- 10-

том:  Жұмақтардың  ашық  жолы / Махмұт  əл-

Кердери.- 478, [2] б.- (Əдеби жəдігерлер). Əдеби  жəдігерлер: 20-томдық / ҚР  мəдениет 

жəне ақпарат м-гі, ҚР білім жəне ғылым м-гі, М. 

О. Əуезов атын. əдеб. жəне өнер ин-ты; [құраст. 

М.  Жармұхамедұлы,  С.  Қорабай,  С.  Қосан].- 

Алматы:  Таймас, 2010. - 11-том:  Хорезми 

Мұхаббат-наме / Тəзкире - и Бұғра хан.- 488 б. Əуезов,  М.О.  Шығармаларының  елу  томдық 

толық жинағы / Мұхтар Омарханұлы Əуезов; ҚР 

білім жəне ғылым м-гі, М. О. Əуезов атын. əдеб. 

жəне  өнер  ин-ты, "Əуезов  үйі"  ғылыми-мəдени 

орталығы.-  Алматы:  Жібек  жолы, 2010. - Т. 45: 

Сөйлеген 

сөздер, 

баяндамалар, 

зерттеу, 

жолжазба, пьеса.- 346, [2] б. Əуезов,  М.О.  Шығармаларының  елу  томдық 

толық жинағы / Мұхтар Омарханұлы Əуезов; ҚР 

білім жəне ғылым м-гі, М. О. Əуезов атын. əдеб. 

жəне  өнер  ин-ты, "Əуезов  үйі"  ғылыми-мəдени 

орталығы.-  Алматы:  Жібек  жолы, 2010.- Т. 46: 

Өмірбаян,  сөйлеген  сөздер,  пьесалар,  зерттеу, 

аударма.- 287, [1] б. 

Əшімбаев,  С.  Сын  сымбаты:  əдеби  сын 

мақалалар,  ой-толғамдар / Сағат  Əшімбаев.- 

Алматы: Балауса, 2010.- 479, [1] б.- (Сын.). 

Есдəулет,  Ұ.  Əбілхаят:  эсселер,  естеліктер, 

жолжазбалар  мен  еркін  баяндаулар  /  Ұлықбек  

Есдəулет.-  Астана:  Астана  полиграфия, 2010.- 

316, [4] б.- (Уақыт жəне Қаламгер). Жылқыбаева,  Ш.  Күншығыс  аңыздары: 

танымдық  мақалалар,  аударма,  сұхбаттар              

/  Шарафат  Жылқыбаева.-  Алматы:  Жалын, 

2010.- 284, [4] б.- (Жас толқын). Кенжебайұлы, Б.  Шығармалар  жинағы: 5-том-

дық / Бейсембай Кенжебайұлы.- Алматы: Асем-

Систем, 2010.- Т. 1: Түрік  қағанатынан  бүгінгі 

күнге дейін... .- 341, [2] б. Көпейұлы, М.Ж.  Көп  томдық  шығармалар 

жинағы / Мəшһүр  Жүсіп  Көпейұлы;  ҚР 

мəдениет  жəне  ақпарат  м-гі,  С.  Торайғыров 

атын.  Павлодар  мем.  ун-ті,  Мəшһүртану 

ғылыми-практ.  орталығы.-  Алматы:  Ел-шежіре, 

2010. - Т. 10: Қазақ шежіресі.- 398, [2] б.; Т. 11: 

Жиған-тергендер.- 355, [3] б. 

Қалижанов, У. Замана сыны / Уəлихан Қалижа- 

нов.- Астана: Астана полиграфия, 2010.- 320 б. 

 

Кiтап әлемiндегi жаңалық Новости в мире книг

 


10                                                                                                                                                                       

 

 Қирабаев,  С.  Əдебиетті  қайта  оқу:  əдебиеттік 

зерттеулер  мен  мақалалар / Серік  Қирабаев.- 

Алматы: Балауса, 2010.- 318, [2] б.- (Сын.). 

Молдабеков,  Ж.Ж.  Ой  сазы - көңіл  назы              

/  Жақан  Жанболұлы  Молдабеков.-  Алматы: 

Нұрлы Əлем, 2010.- 159, [1] б. 

Мұханбетқалиұлы,  Қ.  Тоғысар  арнамыз  бір 

толғанғанда...: əдеби сын мақалалар, зерттеулер, 

ой-толғаныстар / Қажығали  Мұханбетқалиұлы.- 

Алматы: Балауса, 2010.- 318, [2] б.- (Сын.). Мүсіреп,  Ғ.І.  Рухыңды  түсірме,  ұлым! / Ғабит 

Іскендерұлы  Мүсіреп.-  Алматы:  Азия  Арна, 

2010.- 238, [2] б. 

Өнегелі  өмір:  Əділ  Тұрғынбаев  туралы 

естеліктер / құраст.  И.  Абдуллаева.-  Алматы: 

Білім, 2010.- 173, [3] б. 

Тілепов, Ж. Ел мүддесі - ерлер еншісі / Жұмат 

Тілепов.- Алматы: Үш Қиян, 2010.- 350, [2] б. 

 

*  *  * 


Сартаев,  С.  Назидание / Султан  Сартаев.- 2-е 

изд., доп.- Алматы: Дəуір, 2007.- 527, [1] с.: фот. 

 

Художественная литература 

Айдындағы  аруыма: (естелік-эссе) / құраст.      

А. Бөлебай.- Алматы: Асаба, 2010.- 192 б. Асылбек,  А.  Ағынан  ақтарылып:  өлеңдер, 

балладалар,  дастандар / Абдрахман  Асылбек.- 

Астана: Астана полиграфия, 2010.- 342, [2] б. 

Ахметбеков,  К.  Қасірет:  роман / Кəрібай  Ахмет-

беков.- Алматы: Жалын, 2010.- Т. 1.- 406, [2] б. Ахметбеков,  К.  Ақдала:  роман / Кəрібай  Ахмет-

беков.- Алматы: Жалын, 2010.- Т. 2.- 472 б. Əбдікəрімов, Ш.   Гладиатор:  өлеңдер  кітабы       

/  Шаһизада  Əбдікəрімов.-  Астана:  Астана 

полиграфия, 2010.- 237, [3] б. 

Əбдірəсілқызы,  А.  Хикмет-ғұмыр:  өлеңдер          

/ Айнұр Əбдірəсілқызы.- Алматы: Жалын, 2010.- 

95, [1] б.- (Жас толқын). 

Байбесік  тұмалары:  Баян-Өлгий  аймағының  

70  ж.  мерейтойына  арн. / [құраст.  А.  Елгезек,         

Б. Бəмішұлы].- Алматы: Атажұрт, 2010.- 192 б. 

Батыр,  Д.  Тілеп  алған  қасірет:  хикаяттар               

/  Дəлелбек  Батыр.-  Алматы:  Атажұрт, 2010.- 

271, [1] б. 

Баянбайұлы,  Қ.  Селкеусіз  сезімдер:  роман            

/  Қайролла  Баянбайұлы.-  Алматы:  Атажұрт, 

2010.- 245, [3] б. 

Бекбосын,  А.  Фəнилік  драма: (2500 рубаят)           

/  Арғынбай  Бекбосын.-  Алматы:  Жедел  басу 

баспаханасы, 2010.- 368, [3] б . 

Ғылмани,  С.  Шығармалары:  өлеңдер,  мақала-

лар,  зерттеулер / Сəдуақас  Ғылмани;  ҚР 

байланыс  жəне  ақпарат  м-гі,  Л.  Н.  Гумилев 

атын. БҰУ, "Алаш" мəдениет жəне рухани даму 

ин-ты.- Алматы: Ел-шежіре, 2010.- 392 б. 

Дəлейұлы, Ұ.  Қанымдағы  қасқыр иісі: өлеңдер   

                                 № 2 (123) ақпан - февраль  2011 ж.                           

 

 

 /  Ұларбек  Дəлейұлы.-  Алматы:  Жалын, 2010.- 

92, [4] б.- (Жас толқын). Дəнекер:  таяу  шетел  өлең-жырлары / [ауд. 

Қадыр  Мырза  Əли  жəне  т.  б.].-  Алматы:  Қазақ 

энцикл., 2010.- 431, [1] б. 

Жақсыбаев, А. Иса ақын: роман / Ахат Жақсы-

баев.- Алматы: Өлке, 2010.- 1-кітап.- 400 б. Ибраһим,  Е.  Көкшенің  көктемі:  таңдамалы          

/ Еркеш Ибраһим; құраст. Ж. Ерғалиев.- Астана: 

Астана  полиграфия, 2010.- Т. 1: Өлеңдер  мен 

балладалар.- 312, [8] б. Ибраһим,  Е.  Сарыарқа  самалы:  таңдамалы               

/ Еркеш Ибраһим.- Астана: Астана полиграфия, 

2010.-  Т. 2: Өлеңдер,  поэмалар,  дастандар  мен 

балладалар.- 331, [5] б. Исабекова, Ж. Жүрек жыры: өлеңдер / Жұлдыз 

Исабекова.- Алматы: Жалын, 2010.- 95, [1] б. Кəпқызы, Е. Жырақта қалған тағдырлар: проза 

/  Есенгүл  Кəпқызы.-  Алматы:  Жалын, 2010.- 

189, [3] б.- (Жас толқын). 

Қабанұлы, Б. Бұрымбибі: жыр жинағы / Байыт 

Қабанұлы.- Алматы: Атажұрт, 2010.- 161, [3] б. Қойшыбаев, Б.О.  Рух-сарай: [танымды  туын-

дылар  топтамасы] / Бейбіт  Орынбекұлы 

Қойшыбаев.-  Алматы:  ҚАЗақпарат,  2010.-           

4-кітап: Жекпе-жек. Мəңгі бастау.- 484 б. Қыдырбекұлы,  Б.  Алатау:  роман / Балғабек 

Қыдырбекұлы.-  Алматы:  Ел-шежіре,  2010.-        

1-2 кітап.- 926, [2] б. 

Қызыханқызы,  Н.  Аңшылық  хикаялары: 

этногр.  эссе / Нұрила  Қызыханқызы.-  Алматы: 

Атажұрт, 2010.- 246, [2] б. 

Марғұлан,  Ə.Х.  Шығармалары / Əлкей  Хақан-

ұлы  Марғұлан.-  Алматы:  Алатау, 2009.- Т. 7.- 

432 б.: суретті. (Ə. Х. Марғұлан шығармалары). 

Мəжитов,  М.  Аманғали:  əңгіме,  повестер              

/  Марат  Мəжитов.-  Алматы:  Өлке,  2010.-        

287, [1] б.- (Отырар кітапханасы). 

Меллат, Т.  Іңір:  өлеңдер / Төлеген  Меллат.- 

Алматы: Жалын, 2010.- 91, [5] б.- (Жас толқын). Ниязбек, Р.  Шығармалар  жинағы / Рафаэль 

Ниязбек.-  Астана:  Астана  полиграфия,  2010.-       

Т. 1.- 295, [1] б.-  (Уақыт жəне Қаламгер). 

Нұрғазы,  А.  Сызықтар  мен  нүктелер:  проза           

/ Ардақ Нұрғазы.- Алматы: Жалын, 2010.- 192 б. Нұржекеұлы,  Б.  Шығармалары / Бексұлтан 

Нұржекеұлы.-  Алматы:  Жалын, 2010.- Т. 7: 

Өнер сəулесі.- 348, [4] б. 

Оразбаева,  Т.  Нұрлы  əнім:  таңдамалы  жыр 

жинағы / Тұрсынай  Оразбаева.-  Астана:  Астана 

полиграфия, 2010.- 143, [1] б. 

Рахымбек,  С.  Айдындағы  ақ  желкен:  деректі 

əңгімелер / Смағұл  Рахымбек.-  Астана:  Астана 

полиграфия, 2010.- 239, [1] б.- (Қазіргі  қазақ 

поэзиясы). Салықбаева,  Г.   Түс   /   Гүлнəр  Салықбаева.- 

Астана: Астана полиграфия, 2010.- 238, [2] б. 

 

Кiтап әлемiндегi жаңалық Новости в мире книг

 


"Қазақ  университеті" баспасында  

ШЫҚҚАН  БАСЫЛЫМДАР  

                                                                                                                                                                       

 

 

Толқынова,  Ш.  Қарлығаш  қанат:  өлеңдер / Шы-рын Толқынова.- Алматы: Жалын, 2010.- 96 б. 

Ұйқыашар

студенттер 

шығармашылығы              

/ "Ұлттық  журналистік  зерттеу  орталығы" 

қоғамдық  қоры; [жоба  жетекшісі  Д.  Смайыл].- 

Алматы: Асаба, 2010.- 141, [3] б. Хамза,  С.  Абыралыдан  Астанаға  дейін: 

ғұмырнамалық  хикаят / Серікбай  Хамза.- 

Астана: Фолиант, 2010.- 333, [3] б. 

Чуковский,  К.  Ойынның  да  ойы  бар.  Бала - 

бақыт  бастауы / А.  Барто:  өлеңдер,  əңгімелер, 

ертегілер,  топтамалар / Корней  Чуковский.- 

Алматы: Қазақ энцикл., 2010.- 414, [2] б. Шаймаран, М. Еркін аспан өлеңі: жыр жинағы 

/  Мұрат  Шаймаран.-  Алматы:  Атажұрт, 2010.- 

208 б. 

Шамшадинова,  А.  Тамызда  қайтып  оралшы: 

поэзия / Анар Шамшадинова.- Алматы: Жалын, 

2010.- 157, [3] б.- (Жас толқын). 

Ыдырысов,  Ə.  Шығармалары / Əбілфайыз 

Ыдырысов.-  Алматы:  Алатау, 2009.- Т. 1: Өзге 

емеспін,  өзіммін!- 456 б.;  Т. 2: Сыр  мен  шын-

дық.- 464 б.; Т. 3: Біртуарлар болмысы.- 432 б. Ысқақ, Б. Тастағы тамыр: шығармалар жинағы 

/  Бақыткерей  Ысқақ.-  Алматы:  Өлке,  2010.-         

Т. 2.-287, [1] б.- (Отырар кітапханасы). 

 

  

*  *  * 


Гундарев,  В.  Душа  стремится  к  небесам...: 

избранное / Владимир  Гундарев.-  Астана: 

Астана полиграфия, 2010.- 239, [1] с. 

Злотников, Р.В. Царь Федор. Еще один шанс...: 

фантаст. роман / Роман Валерьевич Злотников.- 

М.: Альфа-книга, 2010.- 378, [6] с. 

Садов,  С.  Оружие  хоргов: [роман] / Сергей 

Садов.- СПб.: Ленингр. изд-во, 2010.- 413, [3] с. 

 

Подготовила заведующая отделом 

справочно-информационной и  массовой работы 

А.Ж. Скатова 

 

Ғылыми  кітапхана  өз  қорын  «Қазақ 

университеті»  баспасынан  алып  толықтыр-

ғандықтан, 

«Новинки  библиотеки»  атты  

рубрикада  берілген  кітаптар  осы  рубрикада  да 

қайталанады.  

Книги, представленные в рубрике 

«Новинки 

библиотеки»  в  данной  рубрике,  могут  повтор-

иться,  т.к.  Научная  библиотека  комплектует 

свой фонд и из этого издательства. 

Геосаясат:  хрестоматия  / құраст.:  Ə.С. Балапан- 

ова, Ə.С. Қайдарова.- Алматы: Қазақ  ун-ті, 2010.- 

297 б. 

                              № 2 (123) ақпан - февраль  2011 ж.                     11            

 

 Жүсүпова, Ғ.Е.  Биоорганикалық  химия.1-бөлім:  

оқу  құралы / Ғ.Е.  Жүсүпова,  Ж.А.  Əбілов.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 173 б. 

"Заң  білімін  жетілдірудің  өзекті  мəселелері: 

дəстүрлері  мен  жаңалығы"="Актуальные 

проблемы  совершенствования  юридического 

образования:  традиции  и  новации":  ғылыми-

əдістемелік  семинар  материалдары, 20 қараша 

2009  ж. / ред.  алқа:  Г.М.  Атаханова,  Г.И.  Бай-

мурзин,  А.Д.  Байсалов,  М.Қ.  Бисенова,  Н.С. 

Жетібаев,  Ш.Б.  Маликова;  жауапты  ред.  Д.Л. 

Байдельдинов, Р.Е. Джансараева.- Алматы: Қаз-

ақ ун-ті, 2010.- 104 б. 

Ибраева, Ж.Қ. Психолингвистика негіздері: оқу 

құралы / Ж.Қ.  Ибраева.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті, 

2010.- 224 б. 

"Қазіргі  жағдайдағы  Қазақстан  қоғамының

 

саяси жүйесін жетілдіру мəселелері" = "Проб-

лемы  совершенствования  политической  сис-

темы  казахстанского  общества  в  современ-

ных условиях": респ. ғылыми-теориялық конф. 

материалдары, 23 маусым 2010 ж. / ред.  алқа:  

Д.М.  Баймаханова,  Л.Т.  Жанұзакова,  С.А. 

Шапинова;  жауапты  ред.  А.А.  Салимгерей.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 242 б. 

Қазіргі  кездегі  қылмыстық  саясат:  интегр-

ациялық  үдерістер  аясындағы  оның  негізгі 

бағыттары  мен  басымдылықтары = Совре-

менная  уголовная  политика:  основные 

направления  и  приоритеты  в  контексте  ин-

теграционных 

процессов: 

халықаралық 

ғылыми-тəжірибелік 

конф. 


материалдары, 

Алматы, 31 наурыз 2010 ж. / ред.  алқа:  Г.М. 

Атаханова, М.Қ. Бисенова, А.Д. Байсалова, Ш.Б. 

Маликова, Б.Р. Таубаев, Н.С. Жетібаев; жауапты 

ред.  Р.Е.  Джансараева,  Г.Ы.  Баймурзин.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 332 б. Каталог: content -> files -> pages -> folder9607


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет