Ереже жылу тұтынатын объектілерді «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ның жылу желілеріне қосу үшін техникалық шарттар беру тәртібі туралыДата11.04.2018
өлшемі133.77 Kb.
#68304
ЕРЕЖЕ

жылу тұтынатын объектілерді «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ның жылу желілеріне қосу үшін техникалық шарттар беру тәртібі туралы.


  1. Кіріспе

Аталған Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, электроэнергетика саласындағы қолданыстағы заңдар, құқықтық-нормативтік актілерге ("Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 107 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1566 және «Жылу энергиясын пайдалану қағидалары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 желтоқсанын № 211 қаулыларына сәйкес жасақталды және «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамының жылу желілеріне жылу тұтынушы объектілерді қосудың тәртібін белгілейді.  1. Жалпы ережелер

2.1. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне (немесе жылу энергия жабдықтаушының (әрі қарай мәтінде «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамының жылу желілеріне) қосылу үшін тұтынушы «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамынан техникалық шарттар (ТШ) алуы тиіс.

2.2. «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамының жылу желілеріне қосылу үшін техникалық шарттар төмендегі жағдайда беріледі:

1) жылу желілеріне қосылатын объект жаңадан салынған жағдайда;

2) жылу энергиясын тұтыну көлемі не болмаса жылу тасымалдағыштың параметрлері ТШ-ға және келісім шартта көрсетілгеннен асып кеткен жағдайда, тұтынушылардың жылуды пайдаланатын қондырғыларының қайта жарақтандырылуы және кеңейтілуіне байланысты;

3) сыртқы жылу желісі схемасының өзгеруіне байланысты;

4) бұрын жылу желісіне қосылмаған объекті жылу желісіне қосылатын жағдайда;3.Тұтынушылардың өтініштері

3.1. Тұтынушы техникалық шарттар алу үшін «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамына өтініш береді (оның Үлгілері осы Ереженің 1, 2 және 3 жалғамаларында көрсетілген). Өтінішпен бірге 1, 2 және 3 жалғамаларда көрсетілген құжаттар қоса тапсырылады.ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи технических условий на присоединение объектов теплопотребления к тепловым сетям АО «Атырауские тепловые сети».

  1. Введение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РК, действующим законодательством в области электроэнергетики, нормативно-правовыми актами (Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013года № 1566 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 107 «Об утверждении Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий» и Приказ министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211  «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией») и устанавливает порядок выдачи технических условий на присоединение систем теплопотребления к тепловым сетям АО «Атырауские тепловые сети».

2. Общие положения

2.1. Для подключения к централизованному теплоснабжению (или присоединения к тепловым сетям энергопередающей организации (далее по тексту АО «Атырауские тепловые сети»), потребителю необходимо получить технические условия (ТУ) на подключение к действующим тепловым сетям АО «Атырауские тепловые сети» ;

2.2. Технические условия на присоединение систем теплопотребления объектов потребителей к тепловым сетям АО «Атырауские тепловые сети» выдаются в случаях:

1) присоединения к тепловым сетям вновь вводимых объектов;

2) изменения количества потребляемой энергии или параметров теплоносителя сверх установленных технических условий и условий договора, связанных с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя;

3) изменения схемы внешнего теплоснабжения;

4) присоединения к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта;


3. Обращение потребителей

3.1. Для получения технических условий потребитель обращается в АО «Атырауские тепловые сети» с заявлением на получение ТУ (Формы заявлений приведены в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему Положению). К подаваемому заявлению прикладываются документы, указанные в приложениях 1, 2 и 3.

3.2. Объектілерді жылу желілеріне қосу жөніндегі өтінімдер барлық құжаттар түгел болған жағдайда (1, 2 және 3 жалғамаларға сәйкес) «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамында күн сайын қабылданады. Мекен жайы – Атырау қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 8 үй, 3 қабат, қабылдау бөлмесі.

Қажет болған жағдайда «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамының өкілі тұтынушының өкілімен бірге объект орналасқан мекен-жайда болып, жылу желісіне қосудың мүмкіндігін қарастырады.4. Техникалық шарттарды беру
1. «Атырау жылу жүйелері» АҚ тұтынушыдан өтінім алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде жылу желілеріне қосылу үшін техникалық шарттарды береді.

2. Жылу тұтынатын қондырғылары тұтынушылардың желілеріне қосылатын қосалқы тұтынушылар техникалық

шарттарды «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамынан алады және тұтынушымен келіседі.

3. Объект иесі өзгерген жағдайда, жаңа мүлік иесі мүлік құқығы тіркелген сәттен бастап он жұмыс күні ішінде жазбаша нысанда «Атырау ЖЭО» АҚ-на объект иесінің ауысқандығы туралы хабарлайды. Тұтынушыға бұрын берілген техникалық шарттарды, объектінің баланстық бағыныстылығын шекаралау мен пайдаланудағы жауапкершілігі туралы акттер мен келісім-шарттарды қайта ресімдеу тек меншік иесінің ауысуы бөлігінде ғана жүзеге асырылады (Ереженің 2.2. тармағында көрсетілген белгілер жоқ болған жағдайда). Объектінің иесі өзгерген жағдайда, бұрын берілген техникалық шарттар жаңа меншік иесіне ресімделмейді.

4.«Атырау жылу жүйелері» АҚ жылу желісіне қосылуға және жылу энергиясымен жабдықтауға Қазақстан Республикасы құқықтық-нормативтік актілерінде көрсетілген талаптарды орындаған жағдайда тұтынушылардың өтініштерін кедергісіз қанағаттандырады.
5.Техникалық шарттардың қолданылу мерзімі жобалау және жылу желілерінің құрылысы, тұтынушылардың жылу тұтыну қондырғыларының нормативті мерзмдерімен бірге сәйкес айқындалады, бірақ бір жылдан кем емес.
6.Техникалық шарттарды беруге және қайта ресімдеуге ақы алынбайды.
5.Техникалық шарттардың мазмұны

1. Тұтынушы объектісін жылу желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарда мыналар көрсетіледі:


1) жылумен жабдықтау көзі, жылу желілеріне қосу нүктесі, берілетін жылу энергиясының сапасы;
2) басқа тұтынушылардың жүктемелерін ескере отырып, негізгі және резервтегі іске қосу нүктелеріндегі жылу

тасымалдағыштың параметрлері мен гидравликалық режимі;


3.2. Заявления на подключение объектов к тепловым сетям принимаются, при условии предоставления полного перечня документов, согласно приложений 1, 2 и 3 к формам заявлений, ежедневно по адресу: АО «Атырауские тепловые сети», г.Атырау, ул. Валиханова 8, 3-й этаж, приемная.При необходимости, осуществляется выезд представителя АО «Атырауские тепловые сети» совместно с представителем потребителя, на место расположения объекта, для рассмотрения возможности подключения его к тепловым сетям.


  1. Выдача технических условий


1. АО «Атырауские тепловые сети» после получения заявки от потребителя в течение пяти рабочих дней выдает технические условия на присоединение потребителя к системе теплоснабжения.

2. Субпотребители, теплопотребляющие установки, которых будут подключены к сетям потребителей, получают технические условия от АО «Атырауские тепловые сети» и согласовывают с потребителем.

3. В случае изменения владельца объекта, новый собственник в течение десяти рабочих дней с момента регистрации права собственности в письменной форме уведомляет АО «Атырауская ТЭЦ» о смене владельца. Переоформлению подлежат Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и договора только в части смены собственника (в случае отсутствия признаков изменений изложенных в пункте 2.2). Переоформление ранее выданных технических условий при изменении владельца, смене собственника не производится.4. АО «Атырауские тепловые сети» не отказывает в подключении потребителям к тепловым сетям, а также передаче тепловой энергии при условии выполнения ими требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
5. Срок действия технических условий устанавливается с учетом нормативных сроков проектирования и строительства тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей, но не менее одного года.

6. Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.


5.Содержание технических условий

1. В технических условиях на присоединение объекта потребителя к тепловым сетям указываются:

1) источник теплоснабжения, точка присоединения к тепловым сетям, качество отпускаемой тепловой энергии;

2) параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей (при необходимости);3) қажет болған жағдайда, басқа тұтынушылардың жүктемелерін қосу перспективасын ескере отырып, негізгі тұтынушының жүктемесі (керек жағдайда) ;

4)

5) жылу энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарын орнату жөніндегі талаптар (жылу тұтынуды реттеудің автоматтандырылған жүйесін орнату кемінде 50 кВт орташа сағаттық жылу энергиясын тұтынатын объектілерге қолданылмайды);
6) жылу желілерін төсеу тәсілі;
7) жылыту-желдету мен технологиялық жүктемелерді және ыстық сумен жабдықтау жүктемесін қосу схемасы;

6. Тұтынушылардың құқықтары

1.Техникалық шарттарда көрсетілген талаптарға күмән болған жағдайда, тұтынушы энергетикалық сараптама жасату үшін сарапшы мекемеге өтініш жасайды. Сарапшы мекеме тұтынушының өтініше орай, «Атырау жылу жүйелері» АҚ-на сұрау салған жағдайда, ол бұған қатысты барлық ақпаратты береді.

2. Сарапшы мекеме техникалық шарт беруге нақты дәлел болмауы себепті тиісінше қорытынды жасаған жағдайда, тұтынушы (көрсетілген үлгі бойынша) «Атырау жылу жүйелері» АҚ қайтадан жазбаша түрде өтініш түсіреді.

3. Техникалық шарттарды беруге немесе негізсіз қойылған талаптарды өзгертуге қайтадан қарсылық білдірілетін болса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ның әрекетіне дауласуға негіз болады.


7.Келісу және жылу желісіне қосылу мерзімі
1. «Атырау жылу жүйелері» АҚ тұтынушыдан жазбаша түрде өтініш (тапсырыс) алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде сыртқы жылу жүйесінің, жылу торабының, есептегіш аспаптардың, ішкі жылу жүйесінің жобаларына келісім жасайды.

2. «Атырау жылу жүйелері» АҚ тұтынушының өтінішіне сәйкес жылу жүйесіне қосуды тиісті төлемақысы аударылғаннан кейін жүзеге асырады (қосылу барысында).

3. «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ның жылу желісіне косылғанға дейін тұтынушы төмендегілерді жүзеге асырады:

1) «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамы өкілдерімен бірге объектінің баланстық бағыныстылығы мен пайдаланудағы жауапкершілігі 5 жұмыс күн ішінде актімен ресімделеді;


3) нагрузка основного потребителя с учетом перспективы присоединения нагрузок других потребителей (при необходимости);

4) обоснование по необходимости увеличения пропускной способности существующей тепловой сети;

5) требования по установке приборов коммерческого учета тепловой энергии (установка автоматизированной системы регулирования теплопотребления не распространяется на объекты со среднечасовым потреблением тепловой энергии менее 50 кВт);

6) способ прокладки тепловых сетей;

7) схема присоединения отопительно-вентиляционной и технологической нагрузок и нагрузки горячего водоснабжения;


6. Права потребителей

1. В случае сомнений в обоснованности требований, указанных в технических условиях, потребитель

обращается в экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы. При обращении экспертной организации в АО «Атырауские тепловые сети» на основании обращения потребителя, АО «Атырауские тепловые сети» представляет все запрашиваемые сведения.

2. Потребитель на основании положительного заключения экспертной организации о необоснованности отказа в выдаче технических условий или требований, указанных в технических условиях, повторно подает письменное обращение (заявление по форме) на получение технических условий в АО «Атырауские тепловые сети».

3. Повторный отказ в выдаче технических условий или изменении необоснованных, требований, указанных в технических условиях, является основанием для оспаривания действий АО «Атырауские тепловые сети» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Сроки согласований и присоединений
1. АО «Атырауские тепловые сети» в течение 5 рабочих дней после получения письменного обращения (заявления) от потребителя согласовывает проекты: наружных тепловых сетей, теплового узла, приборов учета тепла, внутренней системы отопления.

2. Присоединение к тепловым сетям АО «Атырауские тепловые сети» осуществляется им по письменному заявлению потребителя после оплаты данной работы (по подключению).

3. До присоединения к тепловой сети АО «Атырауские тепловые сети», потребитель в следующем порядке:

1) совместно с представителями АО «Атырауские тепловые сети» оформляет акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в

2) Жылу торабының құрылысы, ішкі жылу жүйесі мен есептегіш аспаптарды орнату аяқталғаннан кейін тұтынушы жаңадан монтаждалған құрылғыларды шаю және қысыммен сынақтан өткізу жұмыстарын қабылдау (аспапттарды іске қосу, жылу торабын және ішкі жылу жүйесін қабылдау туралы) актілерді ресімдеу үшін, «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ның өкілін шақырады.

3) Объект паспортын ресімдейді және дроссель құрылғыларының (сопло, шайба) өлшемдерін алады. Дроссель құрылғыларын дайындау нормативтік-техникалық құжаттамалар мен алынған есептеулерге сәйкес жүргізіледі. Дроссель құрылғыларын орнату кезінде орнатуын тексеру және пломбалау үшін «Атырау жылу жүйелері» акционерлік қоғамының өкілін шақырады;

4) алдағы жылыту маусымдарына жылу тұтыну қондырғылары мен жылу желілерінің техникалық даярлығы туралы актіні алу үшін шаю, сынақтан өткізу және ретке келтіру актілерін «Атырау жылу жүйелері АҚ-на ұсынады.

8. Қорытынды
Техникалық шарттар акционерлік қоғамның өндірістік-техникалық бөлімінде күн сайын беріледі. (ТШ дайындығы жөнінде анықтаманы 8(7122)99-43-82 телефоны арқылы білуге болады.)

Техникалық шарттар орындалып, актпен ресімделгеннен кейін тұтынушы мен «Атырау Жылу Электр Орталығы» АҚ арасында жылумен қамтуға келісім-шарт жасалады. Содан кейін тұтынушының объектілері жұмыс жасап тұрған жылу желілеріне қосылады.

2) после строительства теплового узла, монтажа приборов учета и внутренней системы теплоснабжения вызывает

представителя АО «Атырауские тепловые сети» для приемки выполнения работ по промывке и опрессовке вновь смонтированного оборудования с последующим оформлением актов (акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акты приемки теплового узла и внутренней системы теплоснабжения) в течение.

3) оформляет паспорт объекта и получает размеры дроссельных устройств (сопел, шайб). Изготовление дроссельных устройств проводится в соответствии с нормативно-технической документацией и полученными расчетами. При установке дроссельных устройств вызывается представитель АО «Атырауские тепловые сети» для проверки установки и опломбировки;

4) представляет акты промывки, опрессовки и наладки в АО «Атырауские тепловые сети» для получения акта технической готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.


8. Заключение

Технические условия выдаются в производственно-техническом отделе акционерного общества ежедневно (справки о готовности ТУ можно получитьпо тел. 8 (7122) 99-43-82).

После выполнения потребителем технических условий и оформления акта о выполнении ТУ заключается договор на теплоснабжение (с АО «Атырауская ТЭЦ») и производится подключение объектов потребителя к действующим тепловым сетям.


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет