Эндоген омилларДата25.06.2017
өлшемі445 b.
#15113

онкологиянинг булимии хисобланиб, и ижтимоий-иктисодий (касб, турмуш даражаси, уй-жой шароитлари ва бошкалар), иклимий-географик (иклим, тупрок таркиби, сув ва хаво инсоляция даражаси, табиий радиоактивлик ва хоказо) ва этник омилларнинг (турмуш тарзи, миллий-анъанавий овкатланишнинг узига хослиги, урф-одат куникмалари, жинсий хаёт ва хоказо) усмалар билан касалланиш ва улишга богликлигини урганади.

 • онкологиянинг булимии хисобланиб, и ижтимоий-иктисодий (касб, турмуш даражаси, уй-жой шароитлари ва бошкалар), иклимий-географик (иклим, тупрок таркиби, сув ва хаво инсоляция даражаси, табиий радиоактивлик ва хоказо) ва этник омилларнинг (турмуш тарзи, миллий-анъанавий овкатланишнинг узига хослиги, урф-одат куникмалари, жинсий хаёт ва хоказо) усмалар билан касалланиш ва улишга богликлигини урганади.

Усмалар этиологияси – бу нормал хужайранинг усма хужайрага айланиш сабабларини урганувчи таълимот булиб, хозирги вактда рак хужайраси организмга ташкаридан тушмайди, балки канцероген (рак чакирувчи) омиллар таъсирида нормал хужайралардан пайдо булиши аникланган.

 • Усмалар этиологияси – бу нормал хужайранинг усма хужайрага айланиш сабабларини урганувчи таълимот булиб, хозирги вактда рак хужайраси организмга ташкаридан тушмайди, балки канцероген (рак чакирувчи) омиллар таъсирида нормал хужайралардан пайдо булиши аникланган.Хозирда хамма аникланган канцероген омилларни 4 та асосий гурухга ажратиш мумкин:

 • Хозирда хамма аникланган канцероген омилларни 4 та асосий гурухга ажратиш мумкин:

 • кимёвий

 • физикавий

 • биологик

 • эндоген омиллар.Саратон (рак) эпителиал тукимадан усиб чикувчи хавфли усма

 • Саратон (рак) эпителиал тукимадан усиб чикувчи хавфли усма

 • Саркома – бириктирувчи ва бошка ноэпителиал усмадан усиб чикувчи хавфли усмаларАвтоном усиш

 • Автоном усиш

 • Анаплазия

 • А) функционал анаплазия

 • Б) биохимик анаплазия

 • В) морфологик анаплазия

 • Д) иммунобиологик анаплазия

 • 3. Инвазия

 • 4. Метастазланиш

Факультатив рак олди холат

 • Факультатив рак олди холат

 • Облигат рак олди холат

 • Преинвазив рак (cancer in situ)

 • Эрта инвазив ракРак олди холат – асосий популяцияга нисбатан хавфли усма касаллика утиш эхтимоли купрок булган холатдир

 • Рак олди холат – асосий популяцияга нисбатан хавфли усма касаллика утиш эхтимоли купрок булган холатдир

 • Факультатив рак олди холат

 • Облигат рак олди холатI. 3см дан катта булмаган, тугулган тукимадан ташкарига усиб чикмайдиган, метастсзлари йук.

 • I. 3см дан катта булмаган, тугулган тукимадан ташкарига усиб чикмайдиган, метастсзлари йук.

 • II. 3-5см гача усган кушни тукималарга усиб утган. 1 ёки 2 та силжийдиган метастазлари берган.

 • III. 5 см дан катта, тукимадан ташкарига усиб чиккан, якка регионар метастаз берган ёки тукимадан чикмасдан куплаб силжийдиган регионар метастазлар берган.

 • IV. турли улчамли, кушни аъзоларга усиб утган ёки узок метастазлар берган.T – tumor N – nodes M metastases

 • T – tumor N – nodes M metastases

 • А) Т0 –бирламчи усма аникланмайди;

 • Tis --- преинвазив карцинома {carcinoma in situ);

 • T1 --- усма шилик ва шилик ости каватини зарарлайди;

 • Т2 --- усма субсероз каватигача мушак каватни заралайди;

 • Т3 --- усма сероз каватни зарарлайди;

 • Т4 --- усма кушни органларга усиб утади.

 • Б) Nx --- регионар лимфа тугунлар тугрисида маълумот йук;

 • N0 --- лимфа тугунлар зарарланмаган;

 • N1 --- 1-6 гурух регионар лимфа тугунлар зараланган;

 • N2 --- 7-15 гурух регионар лимфа тугунлар зараланган;

 • N3 --- 15 ва ундан ортик гурух регионар лимфа тугунлар зараланган

 • В) М0 --- метастаз йук;

 • М1 --- метастаз бор.

Хавфли усмаларни бошлангич боскич ва белгиларни билиш

  • Хавфли усмаларни бошлангич боскич ва белгиларни билиш
  • Рак олди касалликларни билиш ва даволаш
  • Онкологик ердамни ташкил килиш принципларни билиш
  • Усма шубхаси булган беморларни мутахасислигидан катъий назар чукур текшириш ва истисно килиш
  • Ташхис куйиш кийин булганда атипик ва асоратланган онкокасалликларни гумон килиш керак.


Умумий даволаш муассалари врачларида онкологик эхтиеткорликни йуклиги

 • Умумий даволаш муассалари врачларида онкологик эхтиеткорликни йуклиги

 • Беморларни мутахасисларга кеч мурожат этиши

 • Касалликни яширин еки атипик кечиши

 • Онкологик ердамни нотугри ташкил килиниши

 • Ахоли уртасида санитария-окартирув ишларини коникарсиз утказилишиИнсонга носпецифик таъсир этиш оркали иммунологик статусини стабиллаштириш (соглом турмуш тарзи, тугри овкатланиш чекиш ва ичишни ташлаш ва хоказолар) Хамда ташки мухит канцероген омилларни организмга таъсирини камайтиришга каратилган комплекс социал-гигиеник муолажаларга бирламчи профилактика дейилади

 • Инсонга носпецифик таъсир этиш оркали иммунологик статусини стабиллаштириш (соглом турмуш тарзи, тугри овкатланиш чекиш ва ичишни ташлаш ва хоказолар) Хамда ташки мухит канцероген омилларни организмга таъсирини камайтиришга каратилган комплекс социал-гигиеник муолажаларга бирламчи профилактика дейилади

 • Рак олди касалликларни аниклаш, даволаш, хамда инсонни согломлаштиришга каратилган тиббий муолажалар иккиламчи профилактика дейилади

 • Рак касаллиги билан бирламчи даволанган касалларда келгусида метастаз ва рецидивлар булишини олдини олишга каратилган муолажаларга учламчи профилактика дейилади.Каталог: uploads -> books -> 49959
books -> Менструальный цикл и его регуляция
books -> Д. А. Асадов;Д. И. Махмудова, 2006
books -> 1. Марказий Америка (Гаити ороллари) ахолисидан Европага захмнинг таркалиши
books -> 1. Биологик кимё фани ва унинг вазифалари
books -> Битирув малакавий иши
49959 -> Дори воситаларининг саноат технологияси
49959 -> Молиявий инструментлар таҳлил усуллари Япон шамлари (свеча) таҳлил усули
49959 -> Зоология ва биокимё” кафедраси қўлёзма ҳуқуқида Абдуллаева Офтобой Усимликлар уругидаги ёг моддасини аниклаш


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет