Е р – е л І н І ң қ о р ғ а н ы ҚАҺарман өткен аптада ПрезидентPdf көрінісі
бет4/4
Дата01.03.2019
өлшемі363.15 Kb.
1   2   3   4

«Оңтүстік-ақпарат» 

«Конфликт» – латын 

тілінен 

тəржімаланғанда 

қақтығыс,  дау,  жанжал  де-

ген  мағынаны  білдіреді. 

Əрине,  оның  пайда  болу 

жолдары  да  əр  түрлі.  Ол 

адамдар  арасында  олар-

дың белгілі бір ойларының, 

мақсаттарының, 

мүдде-


лерінің, құндылықтарының 

жəне тағы басқа ерекшелік-

терінің  сəйкес  келу-келме-

уінен туатын жағдай. 

Жасыратыны жоқ, қазір-

гі  таңда  əскери  ұжымдар-

да  адамдар  арасындағы 

келіспеу шіліктердің  орын 

алуы  жиілеп  кетті.  Жоға-

рыда  атап  өткеніміздей, 

бұл  жайттардың  барлығы 

ұжымның 


жауынгерлік 

дайындық сапасы мен дəре-

жесіне  айтарлықтай  əсерін 

тигізеді.  Егер  бұл  келеңсіз 

жайттар дер кезінде шешіл-

се ғана, ол бірдің ғана емес, 

бүкіл ұжымының ортақ та-

бысына балауға да болады. 

Өткен  аптада  Тараз  қа-

ласындағы 5513 əскери 

бөлімінде  «Психолог  саға-

ты»  өткізілді.  Тəрбиелік 

шараның  да  негізгі  мақ-

саты  біз  көтеріп  отырған 

мəселеге  қатысты  болды. 

Тақырыбы: «Конфликтілік 

тұрақтылыққа 

үйрету». 

Əскери  ұжыммен  кездесіп, 

тағылымды  əңгіме  өрбіту-

ге  Жамбыл  облысы  Ішкі 

істер  департаментінің  ла-

борант-психологы  Айгерім 

Махмеджан  арнайы  шақы-

ртылған болатын.

–  Конфликті  басқару-

дың,  яғни  арамызда  ан-

да-санда  туындап  тұратын 

жанжалды  шешуден  бір 

ғана  айырмашылығы  бар. 

Ол – əскери  адамдардың 

арасында  абыройы  бар 

үшінші  біреудің  қосылуы. 

Біздің  ротамызда,  мұндай 

жағдайларда өзінің  өмірлік 

тəжірибесі  арқылы  бізді 

ақылға  салып,  сабамызға 

түсіріп  тұратын  абзал  аға-

мыз, рота старшинасы бар. 

Сол азаматтың салиқалы да 

салмақты  сөзін  біз  жерге 

тастамаймыз, – деп ағынан 

жарылды  сабақ  барысында 

5  жедел  мақсаттағы  рота-

сының  жауынгері  А.Дани-

ленко.  


Жалпы 

дау-жанжалға 

ұрынған  əскери  қыз метші 

сол  жағдайдың  не  үшін 

болған  лезде  зерделеп, 

өзінің  ішкі  жан-дүниесін 

сабырға 

шақыра 


оты-

рып,  оның  тез  шешілуіне 

ұмтылуы  қажет.  Ата-ба-

баларымыз  бұл  орайда 

«Ашу – дұшпан,  ақыл  дос. 

Ақылыңа  ақыл  қос»,  деп 

тегіннен-тегін  айтпаса  ке-

рек-ті.  Осылай  əңгіме  өр-

біткен  облыстық  департа-

мент  психологы  жанжалды 

жағдайлардан 

шығудың 


жолдарын  талдап көрсетіп 

берді.  


Қатардағы 

Айдос ОҢҒАРОВ,

Тараз қаласы

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК 

ҰЛАНДАР

Жеке құрамның қандай болмағы қашанда командирлік құрамға байланыс-

ты. Ұжымды жұдырықтай жұмылдыру да, тарыдай шашырату да – бас-

шылықтан.  Тəртіп  бар  жерде  жетістік  пен  жақсы  нəтиже  əрқашан 

көрініс табады. Ол үшін жауынгерлерге жөн сілтейтін командир мен тəр-

биешінің  өзі  білікті,  қабілеті  жоғары,  бастамашыл  да  талапшыл  тұлға 

болуы керек.

Ашу - дұшпан, ақыл - дос

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығы жəне 

Ардагерлер кеңесі, Ұлттық ұлан «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы қол-

басшысының техника жəне қару-жарақ жөніндегі орынбасары полковник

 Вячеслав Николаевич

 ГАЙДАЕВТЫҢ 

мезгілсіз  қайтыс  болуына  байланысты  марқұмның  отбасына, 

туған-туысқандары  мен  жақындарына  орны  толмас  ауыр  қайғыларына 

ортақтасып шын ниеттен көңіл айтады. 

Командование, Военный совет, Совет ветеранов и весь личный состав 

регионального командования «Оңтүстік» выражают глубокое соболезно-

вание родным и близким полковника

ГАЙДАЕВА 

Вячеслава Николаевича 

в связи его безвременной кончиной.Восемнадцатого  октября  на 48-м  году  жизни  скоропостижно 

скончался заместитель командующего региональным командованием 

«Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан по техни-

ке и вооружению полковник Гайдаев Вячеслав Николаевич.

Полковник Гайдаев 30 лет отдал служению Родине в рядах Воору-

женных сил СССР и Внутренних войск МВД Республики Казахстан. 

Он прошел путь от курсанта Алматинского высшего общевойскового 

командного училища им. Конева до заместителя командующего реги-

ональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Респу-

блики Казахстан.

За заслуги перед Родиной награжден многими медалями СССР и 

независимого Казахстана.

Вячеслав  Николаевич  был  не  только  высококвалифицированным 

офицером, но и хорошим семьянином, товарищем и прекрасным 

человеком. Светлая память о Вячеславе Николаевиче навсегда оста-

нется в сердцах его сослуживцев.

Өткен  жұмада  ҚР  Бас 

прокуратурасы 

Құқықтық 

статис тика 

жəне 

арнайы 

есепке  алу  жөніндегі  коми-

тетінің  Əскери  басқармасы 

мен  Ақмола  гарнизонының 

əскери 

прокуратурасының 

жиналысы өтті. 

Оған  аталмыш  Комитеттің 

Əскери  басқармасы  арнайы  есеп-

ке алу бөлімінің бастығы – əділет 

кеңесшісі  Қайрат  Ахмет  жетек-

шілік етті. Жиналысқа, сондай-ақ, 

Комитеттің  Əскери  басқармасы 

құқықтық  статистиканы  қалып-

тастыру  бөлімінің  бастығы  Ақыл 

Қарпықбаев  жəне  Ақмола  гар-

низоны  Əскери  прокурорының 

орынбасары 

Еркін 

Қожахмет қатысты.  Əскери  басқарманың, 

Қылмыстық  қудалау  органдары-

ның  жəне  күш-құрылымдарының 

Ақмола  гаризонындағы    əскери 

қызметшілері  шақырылған  бұл 

басқосуда  үш  мəселе  қаралды. 

Оның  алғашқысы – «Айқын» 

инновациялық  жобасын  енгізу 

бойынша  қатысушыларға  Қайрат 

Тұрарұлы түсіндірме жұмыстарын 

жүргізді.  Екінші  мəселе – «Қыз-

меттен  жағымсыз  себептермен 

босатылғандарды  есепке  алуды 

жүргізу  мен  қолдану  Ережесін 

бекіту туралы» ҚР Бас прокуроры 

бұйрығын  орындау  талаптарымен 

Комитеттің  əскери  басқармасы-

ның  аға  прокуроры  Б.Сембиев 

таныстырды. 

Үшінші 


кезекте 

сотқа  дейінгі  тергеудің  бірыңғай 

реестрін  енгізу,  сонымен  қатар 

Қылмыстық  құқықбұзушылықтар 

туралы 

өтініш-хабарламаларды тіркеу мен қабылдау Ережесіндегі 

өзгерістер  талқыланды.  Жиналы-

ста 2016 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап барлық мемлекеттік орган-

дармен  бірге,  əскери  органдарда 

жеке  жəне  заңды  тұлғалардың 

өтініштерін  қарауды  есепке  алу-

дың  автоматтандырылатыны (1-

ОЛ) жайлы сөз қозғалды.

Сержант 

Мөлдір НƏЛІБАЕВА

Өзекті мəселелер қаралды

Өзекті мəселелер қаралды

Əскери  қызмет – Отанға  қызмет.  Иə,  əскери  өмірдің  өзіндік  ауыртпашылығы 

да бар. Қиындыққа мойымай, ел үшін еңсе көтеріп еңбек ету тек ерлердің ғана қо-

лынан келсе керек. Өмір болған соң барлығы да тақтайдай тегіс емес, əрине. Бірде 

көл, бірде шөл дегендей, ұжымдағы қызметкерлердің арасында дау-дамайдың болып 

қалары жасырын емес. Бұл жағымсыз жайттар да өз кезегінде адамдар арасындағы 

қарым-қатынасқа  сына  қағылып,  еңбек  өнімділігінің  ақсауына  да  əкеліп  соғады.  Ал 

мұндай жағдайларды болдырмау əр ұжымының, оның басшылығының, ондағы əр қы-

зметкердің басты міндеттерінің бірі болып табылады.  

ТƏЛІМ


20.10.2015

ÒҮÉ²Í ÁÅÒ

1961 жылдың 28

қыркүйегінен бастап шығады

ҚҰÐÛËÒÀÉØÛÑÛ:

Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû 

Ұëòòûқ ұëàíûíûң 

Áàñ қîëáàñøûëûғû

Бас редактор: Қóàíûø ҚÎÆÀÕÌÅÒÎÂ

Бас редактордың орынбасары: Íұð Ðûñàқîâà

Баспа бөлімшесінің бастығы: Ðóñëàí Æàíãóëèí

Жауапты хатшы: Àðìàí Әóáәê³ðîâ

Беттеу жəне дизайн:Áàóûðæàí Қèÿíáåêîâ,

Æàíàð Ñìàéûëîâà

Фототілшілер: Ìàêñèì Ïàðïóðà, Âÿ÷åñëàâ Ãåëüáëèíã

Корректор: Äèíàðà Ñүã³ðáàåâàÌåêåí-æàéûìûç:

010000, Астана қаласы,

 Жангелдин көшесі, 2

Òåëåôîíäàð:

8 (7172) 72-40-30 

(факс)  39-18-16

e-mail:

kalkangazet@yandex.kz

 

Èíäåêñ 65042

Авторлардың пікірі 

редакция ның көзқарасын 

білдірмейді. 

Газет айына үш рет

 шығады.


Нөмірдің кезекші редакторы:

Б. Қиянбеков

Газетке есепке қою туралы

№ 15074-Г куəлікті 2015 жылғы 23 қаңтарда 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 

жəне даму министрлігі берген.

“Қалқан” газеті редакциясында 

теріліп, беттелді.

Газет “ERNUR” Медиа холдингі” ЖШС 

баспаханасында басылды. 

Мекен-жайы: Астана қ., Сілеті к-сі, 30 

Тапсырыс № 1508  Таралымы 1500АРНАУ

Тəуелсіз елге айналдың бүгін Алашым,

Көрсетіп биіктен қазағымның қарасын.

Тауқыметін, тағдырдың көрсең де көп азабын,

Ұлы дала аманатын ғасырларға жалғадың.

Соғыстың зары, дүрсілі суық қарудың,

Қатыгездігін көріп ең сенде жауыңның.

Отан деп отқа оранған талай боздақтар,

Есімде мəңгі, жадында мынау қауымның.

Ұрпағы тыңда, кең байтақ мынау даламның,

Көк туы көкке өрлеген бақыттымын, азатпын.

Бейбіт бұл заман аманат болсын ұлтыма,

Төгілген қаны, ерлігімен келген бабамның.

70 жыл болды Жеңістің туын тіккенге,

Айналдық бүгін тамыры терең түпті елге.

Қадам бас енді, абайлап менің мəрт халқым,

Тек қана жарқын болашаққа бет бұрғын,

Еліміз тыныш, халқымыз болсын басты аман,

Гүлдене берсін, нұрлана берсін, Астанам!

Тұғыры биік - Бəйтерек тұрса төрімде,

Айтшы достым, өзгеден қайтіп жасқанам.

Елбасым тұғыр, Нұрлы жол алға бастаған,

Еңбегі ерен елі үшін ердің жасаған,

Əлемге жайып, қазақтың атын шығарған, 

Мақтаным менің, тəу етер бағым - Нұр ағам! 

Қатардағы жауынгер Манарбек БАЛТА,                                                                                                   

Шымкент қаласы

Үстіміздегі 

жылдың 

22  қыркүйек  пен 3 қазан аралығында 

Алматы  да-

ғы       «Динамо»  стадионда 

«Оңтүстік»  өңірлік  қол-

басшылығы  Қолбасшысы-

ның  жүлдесі  үшін  əскери 

бөлімдер арасында футбол-

дан  жарыс  өтті.  Он  шақты 

күнге  созылған  айтулы  до-

даға  қатысқан  командалар 

тартысты  жарыстың  көрі-

гін  қыздырып,  көрерменге 

естен  кетпес  ойын  өрнегін 

сыйлады.  Жарыс  нəтижесі 

бойынша бас жүлдені 3650 

əскери  бөлімінің  құрама 

командасы  жеңіп  алды. 

Ал  тулаған  теңбіл  допты 

тартымды  меңгерген 5572 

əскери  бөлімінің  жігіттері 

2-ші орынға орнықса, 7552 

əскери бөлімі қола жүлдені 

қанжығаларына  байлады. 

Қолбасшы  кубогы  тур-

нирінде  намысты  қолдан 

бермеуге  тырысып,  əдемі 

ойын  көрсеткен  əскери 

қызметшілерді  жеке  көр-

сеткіштері  бойынша  мара-

паттауда  «Үздік  қақпашы» 

марапатын 7552 əскери 

бөлімінің  сарбазы  сержант 

А.Мұхаметжанов, «Үздік 

шабуылшы»  құрметін 5572 

əскери  бөлімінің  офицері 

аға  лейтенант  А.Рахымба-

ев  жеңіп  алса, «Үздік  ой-

ыншы»  болып 3650 əскери 

бөлімінің  офицері  аға  лей-

тенант  Н.Алданазаров  та-

нылды. 

Сержант А.РЫСБАЕВА,

3650 əскери бөлімі

ЖАС ҚАЛАМ

ТЕҢБІЛ ДОП ТУРНИРІҚазанның 18-і,  жексенбінің таңы қазақ 

елі үшін ерте басталды. Таң сəріден ұйқы-

дан  оянып  алған  ел  көгілдір  экран  бетінен 

«Қазақстан»  ұлттық  арнасын  қосып,  та-

маша бокс кешін тамашалауға жапырыла 

асықты.  Асыққаны  аздық  етер,  тіпті,  ел 

мерейін кəсіпқой бокс алаңында абыроймен 

асырып, үш бірдей белбеудің иегері атанған 

Геннадий  Головкиннің  кезекті  жекпе-же-

гін естігендер күнтізбеден күн санаумен бо-

лып, түн ұйқыларын төрт бөлді бұл күні. 

Олардың қатарында өзім де бармын. 

Сөйтіп, не керек, сағат тілі таңғы тоғыздан 

асқанда тағатсыздана күткен сəтіміз де келді. 

Бокс  кештерінің  атақты  жүргізушісі  Майкл 

Баффер  таңғажайып  даусымен  тартымды 

кездесудің ашылуын жариялап, шаршы алаң 

төрінен  қос  қарсылас  орын  алды.  Нью-Йор-

ктегі  əйгілі Madison Square Garden аренасы 

халыққа  лық  толы. 33 жасар  қазақстандық 

Геннадий  Головкин  мен 26 жастағы  канада-

лық Давид Лемьенің тамаша кездесуін көру-

ге  келгендердің  қатарында  əлемнің  небір 

ығай-сығайлары да бар. Қош енді жекпе-жек-

тің өзіне келетін болсақ. 

Алғашқы  раундты  боксшылар  əдетте-

гідей  сақтана  бастады.  Геннадий  Головкин 

бірінші  минуттардан-ақ  кездесу  тізгінін  өз 

қолына  алып,  əрі  қарай  бұл  басымдығын 

өріс тете түсті.

Бесінші  раундта  Лемье  бауыр  тұсынан 

тиген  Головкиннің  соққысын  ауырсынып, 

ринг ортасына отыра қалған. Осы сəтті пай-

даланған Головкин қарсыласына ауыр соққы 

жасады.  Лемьенің  нокдаун  алғанын  көрген 

төреші  санай  бастаған.  Бірақ  Лемье  есін 

жиып,  кездесуді  жалғастыруға  дайын  екенін 

білдіріп  басын  изеді.  Жекпе-жек  жалғасқан 

бетте  Головкин  тағы  бірнеше  соққымен  Ле-

мьены бұрышқа тықсырған. Осы сəтте бесін-

ші  раунд  аяқталғанынан  белгі  беріп  гонг 

соғылды.

Алтыншы  раунд  та  қазақстандық  бокс-

шының  басымдылығымен  өтті.  Жетінші  ра-

ундта Головкиннің ауыр соққыларынан кейін 

Лемьенің  мұрны  қанап,  оған  медициналық 

көмек  көрсетілді.  Сегізінші  раундтың  орта-

сында  Головкин  Лемьені  бұрышқа  тығып, 

ауыр  соққылардың  астына  алған  соң  төреші 

кездесуді  бірден  тоқтатып,  бұл  жекпе-жек 

Геннадий  Головкиннің  пайдасына  техника-

лық нокаутпен аяқталды.

 Кездесу соңынан білдірген пікірінде Ген-

надий Головкин:

–  Жанкүйерлерге  шоу  сыйлағаным  үшін 

ризамын.  Лемье – мықты  қарсылас.  Əрбір 

қарсылас  қауіпті.  Мен  бокс  тарихына  жаңа 

леп  əкеліп,  орта  салмақтың  үздігі  атанғым 

келеді.  Мен  бизнесмен  емеспін,  мен – бокс-

шымын, – деді.

Ал Лемье «Головкинді құрметтеймін. Ал-

дағы  уақытта  да  дəл  осындай  үлкен  кездесу 

өткізгім  келеді.  Əрине,  кездесуді  жалғас-

тырғым  келген.  Төрешілер  тоқтатпағанда 

жалғастырар едім. Бірақ, қарсыласым мықты 

болды» деп түйіндеді.

Геннадий  Головкин  осымен  кəсіпқой 

рингтегі 34-кездесуін жеңіспен аяқтады. Қа-

зақстандық  боксшы 31 жекпе-жекте  нокаут-

пен  жеңіске  жеткен.  Орта  салмақтағы WBA 

(Super), IBO жəне WBC (Interim) дəрежелері 

бойынша  əлем  чемпионы  атағын  сақтап 

қалған  Геннадий  Головкин  оған  қоса IBF 

тұжырымы  бойынша  Давид  Лемьеге  тиесілі 

болған чемпиондық белдікті де жеңіп алды.

Қазақстандық кəсіпқой боксшы биыл үш 

кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. 

Бұған дейін 21 ақпанда Монакода ұлыбрита-

ниялық  Мартин  Мюррейді 11-раунда  нока-

утқа  жіберген  Головкин 17 мамырда  Кали-

форнияда  америкалық  кіші  Вилли  Монроны 

алтыншы раундта нокаутпен ұтқан.

Головкиннің  əлемдік  бокс  тарихына 

қосқан  тағы  бір  жаңалығы – ол  осымен  қа-

тарынан 21-кездесуде бəсекелесін нокаутпен 

жеңіп,  əлемдік  рекорд  жасады.  Оған  дейінгі 

рекорд – қатарынан 19 кездесуде  нокаутпен 

жеңіске  жеткен  америкалық  Майк  Тайсонға 

тиесілі болатын.

Тағы  бір  ескеретін  жайт,  Головкин  мен 

Лемьенің айқасы HBO телеарнасының ақылы 

трансляция жүйесі (PPV) бойынша көрсетіл-

ді. Бұл екі боксшы үшін де PPV-дегі алғашқы 

жекпе-жек.  Осы  жекпе-жекте  Генаның  сый-

ақысы 2 млн  доллар  болса,  Давид 1,5 млн 

долларға ие болды.

Енді  Головкин  орта  салмақ  бойынша 

WBC  нұсқасының  чемпиондық  белдігінен 

міндетті  үміткер  атанды.  Қазіргі  таңда  бұл 

белдік  пуэрториколық  Мигель  Коттоға  ти-

есілі. Ол чемпиондық атағын қорғау үшін 21 

қарашада  АҚШ-тың  Лас-Вегас  қаласында 

мексикалық  Сауль  «Канело»  Альвареспен 

жұдырықтасады.

Капитан Руслан ЖАНГУЛИН

ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ҚАЙСАР ҰЛАНЫ

Головкин əлемдік рекордын таєы жаѕарттыДенсаулық – басты  байлық.  Отан  қорғаушы  азаматтарымыздың    қу-

ат-жігерін  нығайтып,  жауынгерлік  даярлықты  жоғары  əзірлікте  ұстау 

үшін  қажетті  ең  басты  құндылық  та  ол  салауатты  өмір  салтын  ұста-

ну.  Демек,  спорт – денсаулық  кепілі.  Осы  орайда  «Оңтүстік»  өңірлік  қол-

басшылығы тарапынан дене шынықтыру даярлығының сапасын арттыру, 

спорттық  шеберлік  деңгейін  арттыруға  арнап  түрлі  спорт  жарыстарын 

өткізу дəстүрге айналып келеді. 

ДОДАДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет