Е. А. Аубакиров Ж. Х. Ташмухамбетова


ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІбет7/12
Дата25.04.2022
өлшемі0.95 Mb.
#102627
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
THE CHRONOLOCICAL INDEX OF WORKS
Монографиялар
Монографии
Monographs
1. Каталитическая гидрогенизация угля и тяжелого углево­
дородного сырья. - Караганда : РИО «Болашак-Баспа». 2002. -
186 с. / Соавт.: М. И. Байкенов, К. А. Жубанов, В. А. Хрупова, 
А. А. Мухтар.
2. Моделирование жидкофазных каталитических гидроге- 
низационных процессов. - Алматы : Қазақ университеті, 1997. -
203 с. / Соавт.: К. А. Жубанов, У. А. Садыков.
3. Моделирование и оптимизация промышленных реак­
торов с неподвижнным слоем катализатора. - Алматы : «Поли- 
графи-Л», 1998. - 118 с ./ Соавт.: У. А. Садыков, К. А. Жубанов.
4. Теория и практика переработка угля. - Алматы : Білім, 
2013. - 496 с. / Соавт.: В. С. Емельянова, К. А. Жубанов, 
Ж. К. Мылтыкбаева, Б. Б. Байжомартов.
44


Әдістемелік ж әне оқу қуралдары 
М ет одические и учебн ы е пособия 
M ethodical and educational supplies
1. 
Гетерогендік катализ теориясына кіріспе. - Алматы, 
1994. - 292 б. / А. Қ. Қоқанбаевпен бірге.
2. «Жалпы химиялық технология»: оқу қүралы. - Алматы: 
Қазақ университеті, 2009. - 244 б. / Е. А. Әубәкіров, Ж. К. Мылтық- 
баевамен бірге.
3. «Жалпы химиялық технология практикумы»: оқу қүралы.
- Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 102 б. / Е. А. Әубәкіров, 
Ж. X. Ташмұхамбетова, Ж. К. Мылтықбаевамен бірге.
4. Катализаторларды электрохимиялық әдіспен зерртеу: 
арнайы пән бойынша лабораториялық жүмыстарға арналған 
әдістемелік оқу күралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2001. -
35 б. / Р. Г. Баишева, 3. К. Канаева, К. А. Жубановпен бірге.
5. Қоңыр көмірден гумин қышқылдары мен олардың түз- 
дарын бөліп алу жолдары: әдістемелік нүсқау. - Алматы: Қазак 
университеті, 2006. - 30 б. / Ж. Т. Ешова, А. Ж. Каирбековпен бірге.
6. 
Қоңыр көмірден гумин қышқылын синтездеу. - Алматы: 
Қазақ университеті, 2000. - 28 б. / К. А. Жубанов, Ж. Т. Ешова, 
А. Ж. Қайырбековпен бірге.
7. 
Органикалық химия мен химиялық технологиядагы ката- 
литикалык процестер: оқу қүралы. - Алматы: Қазақ универси­
тет!, 2002. - 187 б. / К. А. Жубанов, Е. А. Әубәкіровпен бірге.
8. 
Өнеркәсіптің каталитикалық синтезі: арнайы пән бойын­
ша лабораториялық жүмыстарга арналған әдістемелік оқу қүралы.
- Алматы: Қазақ университеті, 2001. - 40 б. / К. А. Жубанов, 
Ж. X. Ташмухамбетова, 3. К. Канаевамен бірге.
9. 
Химия жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерге 
арналған ескертпе кітапша. - Алматы: ҚазМУ. - 1994 - 25 б. / 
А. Қ. Қоқанбаев, Д. М. Жусипалиевамен бірге.
* * *
10. 
Каталитическая гидрогенизация углей: методические ука­
зания к лабораторным работам по курсам «Общая химическая
45


технология» и «Химическая технология». - Алматы: Қазақ уни­
верситет!, 2000. - 18 с . / Соавт.: К. А. Жубанов, Э. Н. Якупова, 
А. Ж. Каирбеков.
11. Практикум по общей химической технологии: учебное 
пособие. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 108 с. / Соавт.: 
Р. М. Мойса, Е. А. Аубакиров, Ж. X. Ташмухамбетова, 
Г. К. Василина, Ж. К. Мылтыкбаева.
12. Промышленный каталитический синтез: методические 
указания к лабораторным работам по специальной дисциплине. 
- Алматы: Қазақ университеті, 2000. - 3 8 с ./ Соавт.: К. А. Жубанов, 
Ж. X. Ташмухамбетова, 3. К. Канаева.
13. Синтез гуминовых кислот и их солей из бурых углей: 
методические указания к лабораторный работе по курсам «Общая 
химическая технология» и «Химическая технология». - Алматы: 
Қазақ университеті, 2000. - 20 с. / Соавт.: К. А. Жубанов, 
Ж. Т. Ешова, А. Ж. Каирбеков.
14. Электрохимические методы исследования катализато­
ров. - Алматы: Қазақ университеті, 2000. - 25 с. / Соавт.: 
Р. Г. Баишева, 3. К. Канаева, К. А. Жубанов.
46

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет