Е. А. Аубакиров Ж. Х. Ташмухамбетовабет1/12
Дата25.04.2022
өлшемі0.95 Mb.
#102627
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Қ
А
З
А
Қ
С
Т
А
Н
 
Ғ
А
Л
Ы
М
Д
А
Р
Ы
Н
Ы
Ң
 
Б
 И
О
 Б
 И
 Б
Л
 И
О
 Г
Р
А
Ф
 И
Я
 С
 Ы
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы
ҚАЗАҚ ҮЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЙЫРБЕКОВ 
ЖАҚСЫНТ АЙ 
ҚАЙЫРБЕКҮ ЛЫ
А л м а т ы 2 0 1 4Ә Л -Ф А Р А Б И аты н д ағы Қ А З А Қ Ү Л Т Т Ы Қ У Н И В Е Р С И Т Е Т !
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
Қ А И Ы РБЕК О В
Ж А Қ С Ы Н Т А Й Қ А Й Ы РБЕ К Ү Л Ы
Биобиблиографиялъщ көрсеткіш
Алматы
«Қазақ университеті» 
2014


М.М. Буркітбаев 
Е.К. Оңгарбаев
Ж а у а п т ы р е д а к т о р л а р :
Құрастырушылар:
Е.А. Аубакиров 
Ж.Х. Ташмухамбетова 
Э. Т. Ермолдина 
И.М. Джелдыбаева 
Ә.Ж. Скатова
Редакторлар:
Е.А. Аубакиров 
Ә.Ж. Скатова
Қайырбеков Жақсынтай Қайырбекұлы: биобиблиография- 
лык көрсеткіш / кұраст.: Е.А. Аубакиров, Ж.Х. Ташмухамбетова, 
Э.Т. Ермолдина, И.М. Джелдыбаева, Ә.Ж. Скатова; жауапты 
ред.: М.М. Бүркітбаев, Е.К. Оңғарбаев; ред.: Е.А. Аубакиров, 
Ә.Ж. Скатова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014.-124 б.
£ Әл-Фараби атындағы ҚазҮУ, 2014


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
КА И РБЕКО В
Ж А К С Ы Н ТА Й К А И РБЕК О В И Ч
Биобиблиографический указатель
Алматы
«Қазақ университеті» 
2014


М.М. Буркитбаев 
Е.К. Онгарбаев
Ответственные редакторы:
Составители:
Е.А. Аубакиров 
Ж.Х. Ташмухамбетова 
Э.Т. Ермолдина 
И.М. Джелдыбаева 
А.Ж. Скатова
Редакторы:
Е.А. Аубакиров 
А.Ж. Скатова
Каирбеков 
Жаксынтай 
Каирбекович: 
биобиблиографи-
ческий указатель / сост.: Е.А. Аубакиров, Ж.Х. Ташмухамбетова, 
Э.Т. Ермолдина, И.М. Джелдыбаева, А.Ж. Скатова; отв. ред.: 
М.М. Буркитбаев, Е.К. Онгарбаев; ред.: Е.А. Аубакиров, 
А.Ж. Скатова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 124 с.
О КазНУ им. аль-Фараби, 2014


AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
SCIENTIFIC LIBRARY
K A IR B EK O V
Z H A K SY N T A Y K A IR B EK O V IC H
Biobibliographic index
Almaty
«Kazakh university press» 
2014


Responsiable editors:
M.M. Burkitbayev 
E.K. Ongarbaev
Composer:
E.A. Aybakirov 
Zh.Kh. Tashmykhambetova 
E. T. Ermoldina 
I.M. D zheldybaeva 
A.Zh. Skat ova
Editors:
E.A. Aybakirov 
A.Zh. Skat ova
K airbekov Zhaksyntay Kairbekovich: biobibliographic 
index / comp.: E.A. Aybakirov, Zh.Kh. Tashm ykham betova, 
E.T. Ermoldina, I.M. Dzheldybaeva, A.Zh. Skatova; resp. editors: 
M.M. Burkitbayev, E.K. Ongarbaev; edit.: E.A. Aybakirov,
A.Zh. Skatova. - Almaty: Kazakh university press, 2014. 
- 124 p.
© Al-Farabi KazNU, 2014


АЛҒЫ СӨЗ
Үсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті ғалымдарының биобиблиографиясы серия- 
сының жалғасы болып табылады.
Көрсеткіш химия ғылымдарының докторы, профессор 
Қайырбеков Жақсынтай Қайырбекұлына арналған.
Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін сипат- 
тайтын мәліметтер, оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер 
енгізілген.
Жарияланған еңбектер әрбір жыл көлемінде мерзімдік 
тәртіппен орналасқан: әуелі қазақша, одан кейін орыс және ағыл- 
шын тілдерінде.
Қарауға мүмкіншілік болмаған мақалалар de visu жұлдыз- 
шамен белгіленген.
Оқырмандардың пайдалануына ыңғайлы болу үшін бір- 
лескен авторлардың есім көрсеткіші қосымша беріліп отыр.
7


ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый указатель трудов является продолжением 
серии биобиблиографий ученых Казахского национального уни­
верситета им. аль-Фараби.
Биобиблиография посвящена доктору химических наук, 
профессору Каирбекову Жаксынтай Каирбековичу.
Указатель включает материалы, характеризующие жизнь 
и деятельность профессора Ж.К. Каирбекова, его публикации.
Публикации расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года по алфавиту: сначала идут работы, опуб­
ликованные на казахском, затем на русском и английском.
Материалы, не просмотренные de visu, отмечены звездочкой.
Для удобства использования в конце указателя приведен 
именной указатель соавторов, в котором ссылки даются на 
порядковые номера работ.
8


INTRODUCTION
The proposed index of works is a continuation of a series 
BIOBIBLIOGRAPHY scientists Kazakh National University named 
after Al-Farabi.
Biobibliografiya devoted Doctor of Chemistry, Professor 
Zhaksytayu Kairbekovich Kairbekov.
Pointer includes materials describing the life and work of 
Professor Zh.K. Kairbekova its publication.
Publications are arranged chronologically within each year, in 
alphabetical order: first there are papers published in Kazakh, 
Russian and then English.
Materials not reviewed de visu, an asterisk.
For ease of use at the end of the pointer is a pointer to a 
nominal co-authors, in which reference is made to the serial numbers 
work.
9

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет