Детска градинабет1/5
Дата02.04.2019
өлшемі0.66 Mb.
#102157
  1   2   3   4   5
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА

ЧУЧУЛИГА”- ГРАД ПЛЕВЕНЗА ПЕРИОДА

СЕПТЕМВРИ 2016 - СЕПТЕМВРИ 2020

ГОДИНА

Ако мислите за един ден напред, вземете си храна.Ако мислите за една година напред, посадете дърво.

Ако мислите за сто години напред, образовайте децата си“

(народна мъдрост)

Твоите деца, не са твои деца!Те са рожба на зова на живота към самия себе си!Те идват на света чрез теб, но не от теб и въпреки, че са при теб, те не ти принадлежат!Ти можеш да им предложиш любовта си, но не и мислите си, защото те имат свои собствени!Ти можеш да им дадеш подслон на телата, но не и на душата им, защото тя обитава къщата та утрешния ден, която не можеш да постигнеш дори в мечтите си.Ти може да се опиташ да бъдеш като тях, но не се опитвай да ги правиш като себе си, защото живота не се връща назад и не е спрял при вчерашния ден!Халил Гибран

"Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо, да се стремят с всички сили към това, което желаят”

Паулу Коелю

Учителю, бъди слънце, което излъчва човешка топлина, бъди благодатна почва за развитие на човешки чувства и сей знания не само в паметта и съзнанието на своите деца, а преди всичко в душите и сърцата им.“ Шалва АмонашвилиСЪДРЖАНИЕ

1.Стратегия за развитие на Детска градина „Чучулига”- град Плевен за периода септември 2016 - септември 2020 година

1.1Увод..................................................................................стр.5

1.2. Анализ на вътрешната среда....................................... стр.6

1.3.Анализ на външната среда......................................... стр.15

1.4. Мисия...........................................................................стр.17

1.5.Визия.............................................................................стр.18

1.6. Ценности и ръководни принципи на системата...... стр.18

1.7. Цели и приоритетни направления.............................стр.20

1.8 Финансиране.................................................................стр.21

1.9.План за действие .........................................................стр.22

1.10.Приложения................................................................стр.25

2.Програмна система на ДГ „Чучулига“……………..стр30

2.1.Подходи на педагогическо взаимодействие............. стр.31

2.2.Форми на педагогическо взаимодействие………стр.33

2.3.Разпределение на основните и допълнителни на педагогическовзаимодействие………..............................стр.34

2.4.Допълнителни модули на обучение по ДОС………стр.36

2.4.1.Модул „Гражданско образование“…………….....стр.36

2.4.2.Модул „Здравно образование“…………………... стр.39

2.4.3.Модул „Екологично образование“………………. стр.41

2.4.4.Модул„Интеркултурно образование“……………. стр43

2.4.5.Модул „Безопасно движение по пътищата“…….. стр 44

2.5.Механизъм на взаимодействие.................................. стр.45

2.6 Тематични разпределения за отделните възрастови групи....................................................................................стр.451.1.УВОД

Протичащите в световен мащаб процеси на икономическа и културна глобализация и повсеместното навлизане на информационно - комуникативните технологии, поставят все по-настоятелно проблема за качеството на образованието като условие за просперитета на индивида и на цялото общество.

Отчитайки тези закономерности , Европейският съюз изготви стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж .Икономическо и социално обновление на Европа, предвижда фундаментални промени на образователните системи и поставя задачата на всяка държава-членка да преосмисли начините на приспособяване на предучилищното, основното и средното образование към новите социални, културни и икономически процеси. Определя ключова роля на знанието като генератор на промените и основа за развитие на обществените ценности.

Хармонизирането с европейската политика, доведе до приемането на редица промени в нормативните документи на България, с които се предприемат действия, произтичащи от европейската законодателна рамка, включително и в областта на образованието.

Динамично изменящите се условия на живот пораждат необходимостта от изготвяне на краткосрочна стратегия за развитието на ДГ №6 „Чучулига”- град Плевен, като част от образователната система в страната ни. Адекватна на новите реалности, стратегията има за задача да ръководи екипа на детското заведение в следващите четири години, да е съгласувана с него, да е плод на неговите идеи и виждания, за да го подпомогне в постигането на главната цел, която си е поставил.

Стратегията за развитие на ДГ „Чучулига” –Плевен е базисен документ за развитието на учебното заведение и е съобразена с Конвенцията на ООН за правата на детето (1989г), Закон за закрила на детето(2000г,изм. и доп. 2016г.), Национална стратегия за детето (2008 – 2018), Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013),Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020);Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на република България (2014-2020 г.), Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри(2014-2020 г.), Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014-2020 г.),Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020), Национална програма за развитие: България 2020, Стратегия за развитие на образованието на община Плевен за периода 2014 - 2020година, Закон за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г), Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г)

Предлаганата стратегия е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето. Ето защо всички усилия трябва да бъдат насочени към осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца.

Стратегията е приета на 12.09.2016 г на педагогически съвет с Протокол № 1
1.2. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА

(Анализът на средата е необходимо условие за определяне вида и посоката на стратегията, база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и мерки)ІІ.1. ДЕЦА

ІІ.1.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества;

 • Детската градина се посещава от физически и психически здрави, правилно развити, любознателни и умни деца.

 • Оптималният брой на децата в групите и оптималната средно дневната посещаемост спомагат за нормално протичане на възпитателното взаимодействие и дава възможност за провеждане на индивидуална работа.;

 • Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика на децата.

ІІ.1.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции;недостатъци

 • Повишаване заболеваемостта сред децата.Водената в детската градина отчетност за заболеваемостта не е обективна, защото се опира на подадените данни. Твърде често родителите не съобщават и не носят медицински бележки за заболяванията на децата.

 • Нарастване броя на децата с агресивно и социално неприемливо поведение,

 • Намалява броя на децата кандидатстващи за детската градина, поради построяване в съседство на нова, модерно оборудвана детска градина и поради засилващата се демографска криза.

Вътрешен потенциал:

• Стимулиране познавателната активност и развитие творческия заряд, креактивност, любознателност и висока сензитивност на децата.

• Намаляване напрежението, тревожността и агресивните прояви.

• Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуално развитие и диференцирани грижи.ІІ 2. КАДРОВИ РЕСУРСИ

ІІ.2.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества;

 • В детската градина работи високо квалифициран педагогически персонал притежаващ музикални, артистични и художествени умения. • .Преобладаващият състав на екипа се състои от грижовни към децата, отговорни към работата, добронамерени и мотивирани за постижения служители.

 • Периодично учителите придобиват по-голяма професионално-квалификационна степен.

 • Между работещите съществуват колегиални и доброжелателни взаимоотношения.

 • Изградена е система за повишаване на квалификацията на учителите.

 • Педагогическият екип обича иновациите, творческия подход за решаване на проблемите.Има желание и амбиция за професионално усъвършенстване.

 • Ръководството на детската градина осъществява прецизен подбор на кадрите. петдесети три процента от учителите са назначени с конкурс по процедура.В подбора при назначаване на педагогически специалисти участват всички старши учители.

 • Осигурена здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицинзирана фирма

ІІ.2.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции;недостатъци

.Все още рядко учителите използват предимствата на ИКТ в учебния процес.

.Недостатъчни умения за работа със съвременни образователни софтуерни продукти.

.Недостатъчна подготовка на учителите за работа с деца със СОП и с деца с неприемливо социално поведение.


. Преобладаващата част от обслужващия персонал в детската градина е в напреднала възраст с редица хронични заболявания.

.Не винаги членовете на екипа поемат инициатива за решаване на проблеми.

.Липса на методист или психолог, които биха били полезни в подобряването качеството и ефективността на ВОП и ежедневната работа с учители , родители и деца.

. Прекалена административна натовареност на директора.

Вътрешен потенциал:

• Мотивиране на учителите да развиват компютърни умения и чужди езици.• Придобитите умения и знания да станат достояние на всички чрез различни форми.

.Популяризиране в специализирания печат и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина

ІІ.3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

ІІ.3.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества;

 • Детското заведение има свой образователен облик.Преимуществено се работи за музикалното, художественото и нравствено възпитание на децата. Създадени са условия за стимулиране на креативното мислене и въображение у децата.

 • - Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.Осигурен е гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

 • Осигурена е премственост между ясла и детска градина, както и между детска градина и начално училище.

 • Много добра подготовка за училищно обучение - по отзиви на родители и колеги от началния курс на училищата.Традиционно високи са ежегодните резултати получени от тестовете за изходяща диагностика на децата от подготвителна група и при всички останали възрасти;

 • Системно и целенасочено общуване на децата от детската градина с културно-историческите забележителности на град Плевен.

 • Детската градина представя безплатни допълнителни форми на обучение като група по шах, вокално-инструментална група и група „Приятели на здравето”.Няколко от възпитаниците на вокално-инструменталната група продължиха обучението си в НУИ„П.Пипков” -Плевен.Част от шахматистите продължават да тренират в шахматен клуб „Плевен ХХІ

 • В детската градина успешно се интегрират деца със СОП

 • В детската градина има натрупан опит във връзка със Гражданското образование на децата,интерактивните методи на образование,играта като форма за развитие на детското творчество.

 • Осъществява се популяризиране, изява и презентиране на детскете постижения чрез участие в национални и международни конкурси,организиране на изложби и концерти, открита практика пред колегията от региона,обмяна на челен опит по време на национални и областни конференции, публикации в педагогическия печат

 • Децата се приобщават към националните ценности и традиции.
 • Създадена е традиция в запазване на знанието под форма на летописи, снимков материал и видеофайлове.

 • . Създадена е ритуализация на живота в детската градина с изработването на знаме, лого и химн

 • Ива създадена традиция за взаимодействие н културно-историческите институции в общината.

ІІ.3.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции;недостатъци

 • Липса на система за национално външно оценяване и недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване на качеството на образованието в детската градина;наличните тестове не са апробирани и стандартизирани.

 • Недостатъчно противодействие на установената хиподинамика на децата.

 • Броят на квалификационните курсове посетен от учителките е незадоволителен.

 • Времето за работа на ресурсния учител с децата със СОП е недостатъчно.

 • Липса на адекватна корекционна дейност при работа с деца с агресивни прояви.Вътрешен потенциал:

• Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

• Повишаване на общата квалификация на персонала (организиране на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

• Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.


ІІ.4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
ІІ.4.1. Силни страни; благоприятни фактори; положителни тенденции; преимущества;

 • Детското заведение се намира в централната част на града,в близост до културните институции и исторически забележителности..

 • В непосредствена близост до детската градина са разположени тролейбусните спирки и придвижването на децата до зоните за отдих е лесно

 • Дворовете около централната сграда и филиала са добре поддържани. Дворът около централната сграда е разширен и иновиран (през 2011 година).Покрит е с предпазна гумирана настилка, има обособено игрище за спортни игри, открит басейн за провеждане на закалителни процедури.

 • Централната сграда на детската градина е регионален архитектурен паметник.Помещенията в нея са високи 4 метра и са с голяма кубатура.

 • Централната сграда и филиалът са масивни тухлени постройки, което осигурява подходящи температурни условия-прохлада през летните месеци и топлина през зимата.

 • Спазени са ергономичните условия за отопление и осветление.И двете сгради са включени към ТЕЦ-Плевен. Имат луминесцентно осветление,поставена е пакетна ПВЦ дограма

 • Обстановката в помещенията е приветлива и има естетически облик.Навсякъде се поддържа се високо ниво на хигиена. Всяка група има своя облик и носи своето настроение Влага се различен стил и индивидуалност в изграждане на интериора в зависимост от целите, задачите и функционалността;Обстановката се променя според възрастта на децата и превеса на определен вид дейност;

 • Храната, която се предлага ежедневно на децата е достатъчна по количество,разнообразна, балансирана по състав и богата на витамини, с целогодишно включване на пресни плодове и зеленчуци в менюто.

 • На децата от подготвителната група допълнително се дава пресен плод или мляко , поради включване на детската градина в . „Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/ или мляко ( чай) ,включително млечно кисели продукти на ученици ­І-ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини”.

 • Във всички занимални учителските екипи са осигурили богата и стимулираща среда за децата ; оборудвани и естетически аранжирани са множество кътове игра и дейност по интереси.

 • В детската градина има богата библиотека с педагогическа, психологическа и методическа литература

 • В детската градина има богата база за театрална и музикална дейност.


ІІ.4.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции; недостатъци

 • Дворът около централната сграда на детска градина е малък.

 • И двете сгради на детското заведение - централна и филиал са приспособени, не са строени за детска градина.

 • В централната сграда се налага помещенията да бъдат използвани едновременно за занималня и спалня.

 • Санитарните въз в централна градина и гардеробното помещение във филиала не са в непосредствена близост до занималните.

 • В детското заведение няма спортен и музикален салон, методичен кабинет , сервизни и складови помещения.

 • Детското заведение се нуждае от основен ремонт на участъци от покрива на централната сграда и нова мазилка на фасадата, саниране фасадата на филиала, закупуване и подмяна на множество дидактични шкафове и шкаф легла;

Вътрешен потенциал:

• Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности.

• Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.

• Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции.

• Участия в публично-частни партньорства.

• Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.ІІ.5.ФИНАНСИРАНЕ

ІІ.5.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества;

 • От 2010 година детската градина се финансира чрез делегиран бюджет.Това позволява самостоятелно взимане на решения за разпределение на средствата и мотивира екипа за икономии и целесъобразно използване на ресурсите.

 • Детската градина получава дарения от УН, фирми и граждани

 • Изработени са и периодично се актуализират вътрешни правила на работната заплата

 • Изградена е на системата за финансово управление и контрол.ІІ.5.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции;недостатъци

 • Липсата на възможност за приемане на по-голям брой деца (поради ограничения капацитет на детската градина) води съответно до по-малки приходи . Това не дава възможност за по-осезателно материално стимулиране на изявените учителите и до по-мащабни промени в наличната база.

 • Липса на средства за основни ремонти,

 • Липса на средства за заместници при отсъствие на титуляри.


Извод: Наличната вътрешна среда може да се определи като добра и благоприятна за провеждане на качествена възпитателно - образователна работа.
Вътрешен потенциал:

• Мотивиране на родителите към спомоществователство.

• Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

.Допълнително финансиране от съвместни инициативи на Училищното настоятелство-реализиране на благотворителни изложби, спектакли, концерти и др.


1.3. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
ІІІ .1. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

ІІІ.1.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества

Създаване на политики в европейски и национален мащаб , утвърждаващи ключовата роля на образованието за просперитета на световната икономика. .ІІІ. 1. 2 Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции; недостатъци

 • Световната икономика и в частност тази на България е в икономическа криза и стагнация.Недостиг на финансови средства

 • Ниски доходи на семействата; увеличаване процента на безработни родители.

 • Нарастване социалните различия между децата.

 • Нисък социален статус на учителя и ниско заплащане и на учителския труд.

ІІІ.2 ЗАКОНОДАТЕЛНИ УСЛОВИЯ

ІІІ.2.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества;

 • Подобряване на законовата и нормативна уредба. Приетият на ЗПУО и стандартите ДОС са съобразени с актуалните социално-икономически .реалности.

ІІІ.2.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции;недостатъци

 • До обнародването на всичките ДОС , като част от ЗПУО, все още се ползват наличните поднормативни документи,много от които са неясен правен характер.

 • Осмислянето на новата немалка по обем нормативна база изисква време за адаптация и немалко усилия за привеждане на всички нормативни документи и условия на работа в детската градина в съответствие с новите изисквания.ІІІ.3 ПАРТНЬОРИ

ІІІ.3.1. Силни страни; благоприятни фактори;положителни тенденции; преимущества;

 • Преобладаващата част от родителите проявяват съпричастност и подпомагат дейността на детската градина.

 • Педагогическият екип работи в тясно сътрудничество и партньорство с Училищното настоятелство,чийто представители редовно се включват във възпитателната работа на детското заведение.

 • Педагогическият екип осъществява тясна връзка и приемственост в работата между ясла-детска градина и училище чрез различни форми на обмяна на опит;

 • Съществуват ползотворни контакти между ЦДГ №6 „Чучулига”-Плевен и НУИ „П. Пипков”- Плевен., в следствие образователния приоритет в работата на детското заведение.

 • Детското заведение редовно взаимодейства и получава подкрепа от РУ –Плевен и Община Плевен .

 • Общинските медии с готовност отразяват и популяризират дейността на детската градина.

ІІІ.3.2. Слаби страни; неблагоприятни фактори; негативни тенденции;недостатъци

 • Наличие на пошлост , насилие и лош пример от средствата за масова информация, което влияе негативно на неукрепналата детска психика и на ежедневието в учебните заведения на страната.

 • Увеличаваща се „бумащина” в системата. Изискване на справки,информации и други дублиращи се документи,често с реално неизпълним срок за предаване.

 • Повечето програмни документи остават като добри намерения ,защото не са обезпечени със финансов ресурс.

Вътрешен потенциал:

• На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството (напр. клуб на родителя).

• Създаване на система за външна изява на деца и учители.

• Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, диск.

• Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и училището.

Извод: Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието в много случаи има неблагоприятно въздействие, изразяващо се в нарастващата дисхармония между мисията на възпитанието и примера на обществото , неясната дефиниция за качество на образованието , липсата на ресурси и единодействие между различните институции в страната. Необходима е адаптация на работата в детската градина към тези промени и неутрализиране на въздействието им доколкото е възможно това.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> Аппарат для локальной криотерапии фирмы tur therapietachnik GmbH
2016 -> Анальный полип. Что такое анальный полип?
2016 -> Уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта; уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта
2016 -> Дентальная имплантация


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет