Бір түрі. Құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылуыДата25.01.2017
өлшемі70.68 Kb.
#2586
Метафора (грек metaphora – ауыстыру) – троптың (құбылтудың) бір түрі. Құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылуы.
Метафораны сөз өнері (поэтикариторика), эстетикалогикафилософия, тіл (стилистика, лексикология, психолингвистика) ғылымдары зерттейді. “Метафора табиғатында жұмбақтылық бар” (Аристотель). Сөз өнерінде метафораның символикалықэмоционалдық ерекше мәні бар. Абай өлеңдеріндегі “жастықтың оты”, “жүректің көзі”, “дүние есігі” деген Метафоралармен қатар дәстүрлі қолданыстағы метафоралар кездеседі: жан азығы, табиғат-ана, өмір-өзен, өмір сыбағасы, асау толқын, т.б. Ойды әсерлі жеткізу мақсатында метафора қолданылады:

 • “Қолына алып шашақты сан мың найза, Жауынгер күн келеді жалаулатып”

 • “Қасқа бұлақ, қасыңнан неге кеттім?! Не деген жел айдаған көбелекпін?” (М.Мақатаев).

Ол мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері, қанатты сөздерде жиі кездеседі. Метафораның кейбір түрлері теңеуге жақындайды. Мысалы, тас жүрек. Бірақ онда теңеудегідей екі нәрсені салыстырудан гөрі сезім, әсер жақындығын көрсету басым. Көбіне ондай екі нәрсенің бірі айтылып, екіншісі емеурінмен білдіріледі.
“Ақын – жел, есер, гулер жүйрік желдей, Ақын – от, лаулап жанар аспанға өрлей” (Мағжан).
Мұнда ақынды желмен, отпен жәй ғана салыстырып қоймай, соған балап айту бар. Метафора тілді байытуға қызмет етеді, синонимдерді, көпмағыналықты, терминдік жүйені және эмоциональды-экспрессивті лексиканы дамытады. Мысалы: билік тізгіні, ғасыр перзенті, көңіл көкжиегі, жан айғайы, жер кіндігі, үміт жібі, т.б. Тілдегі қолданыс аясына қарай жеке қолданыстағы метафора және тұрақты метафора болып бөлінеді. Әдебиеттегі ізденістер нәтижесінде “метафоралық роман” деген соны термин қалыптасып келеді.[1][2][3]

Метафора әрдайым ауыспалы мағынада жұмсалады. Соның өзінде кемінде екі мағына болуы мүмкін. Сонысына байланысты метафора екі түрлі қызмет атқарады: белгілі бір затқа, құбылысқа немесе адамға сипаттама беру және сол заттың, құбылыстың немесе адамның атын атау (номинация). Бірінші жағдайда метафора сөйлем ішінде баяндауыш болады да (Сен қасқыр екенсің), екінші жағдайдабастауыш немесе толықтауыш болады (Қасқыр қайда кеткен? Ол қасқырмен көп байланыса берме). Сөйлеу практикасында қалыптасып қалған аң атаулары ғана (аю, түлкі, қоян, доңыз, қой, ит т. б.) ғана емес, метафора қызметінде адам болмысындағы, қызметіндегі әр алуан жайлар алына береді (бастық, чиновник, ғұлама, әкім т. б.). Мундай жайлар, сөйлеу жағдайында анық байқалып отырады; (Мынауың дайын тұрған ғұлама ғой! - Өзір ғұламалық ертерек шығар, бірақ түбінде болып қалатын да сыңайы бар).

Метафораның басқа троптарға ұқсас қасиеттері

Метафораның басқа троптарға ұқсас келетін қасиеттері бар. Мұндайда метафораның анықтамасын және атқаратын троптық қызметін естен шығармаған мақұл. Мысалы, мына көзілдірікке мен көп сене қоймаймын сөйлеміндегі көзілдірік, бір қарағанда, метонимия (бүтіннің бөлшегі) ретінде қабылдануы мүмкін. Соған қарамастан, оның метафоралық қызметін де жоққа шығаруға болмайды. Дәлірек айтқанда, бұл сөзді қолданушы адам бүтіннің бөлшегін емес, көзілдірік киіп алып білгішсінген, ақыл айтқыш, барлығынан хабары бар мақтаншақ кісіні еске салуы мүмкін. Метафораның теңеумен ара қатынасын да білу қажет. Айталық, метафора бір ұғымның орнына екінші ұғым- ды қолдануды қаласа, теңеуде бір зат пен екінші заттың ұқсас жайлары алынады:

Күннің көзі малшы болып,


Найзағайы қамшы болып,
Шартылдады, күркіреді,
Бес түлік мал дүркіреді (Қ. М.)

дегенде, тұлғалық жағынан әдеттен тысқары қолданылғанымен, күннің орнына малшы, найзағайдың орнына қамшы жұмсалуға лайық. Ал Жігіттің жүрегі дүрс-дүрс соғып, аттай тулап кетті(Н. Ғ.) сөйлеміндегі аттай немесе ат сөзі жүректің орнына қолданыла алмайды, жүректің тез соғуы мен аттың тулауының арасында, алшақтау болса да аналогия бар.

Метафоралау түрлері

Сөздерді метафоралау процесінде үш түрлі жағдайды байқауға болады. • Бірінші жағдайда сөздің сыртқы белгісі алынады. Мысалы, кілт— есіктің кілті, мәселенің кілті; бастау — бұлақтың бастауы, шығармашылық бастау т. б.

 • Екінші жағдайда метафора жасайтын сөздердің семантикасына, ішкі мазмұнына үңілуге тура келеді (түлкі — аң, айлакерлік белгісі; балшық — зат атауы, адам мінезіндегі ынжықтық т. б.).

 • Метафоралаудың үшінші түрінде белгілі бір белгілер мен қасиеттердің басқа топтағы заттар мен құбылыстарға тән екендігі белгілі бола тұра, басқа топтағы ұғымдарға сіңісті болып кетеді. Мысалы, ұлиды деп қасқырды айтады, бірақ ақындардың шығармаларында жел ұлиды. Сол сияқты өткір сөзі қатты заттарға қатысты болатын (өткір ұстара), кейінгі кезде өткір мәселе тіркесі қолданылып жүр.

Метафораның когнитивтік теориясы туралы Эрл Маккормак: «Метафораны танымдық үдеріс ретінде суреттеуде тілді жасаушы адам санасының терең құрылымдық сипатын түсінуіміз керек»,-дейді. Сонымен қатар зерттеуші когнитивтік тұрғыда метафораның зат-мағына-таңба үштігі шеңберінде қарастыра отырып, метафораның қоршаған әлемді тану арқылы тілді, тілдік бірліктерді адам танымын кеңейтетін құрал екендігін де атап көрсетеді. Ауыспалы мағыналардың туындауы фреймдер арқылы жүзеге асады.Жаңа мағыналы сөздердің жасалуын когнитивтік тұрғыда жаңа мағына жасауға негіз болып тұрған сөздерді негіз-фрейм деп алып, метафоралардың нәтижесі мақсат-фрейм ретінде қабылданады.

Зерттеушілер метафораның когнитивтік бағыттағы, яғни таным нәтижесін беру құралы екендігі туралы мынадай қызметтерін атап көрсетеді: • Болмыстағы бар заттарман теңестіру, ұқсату арқылы затқа атау беру

 1. Колхоздың қоң ет, майлы сүбесіне тұмсықтарын қадап қойып, сорып жатқан сүліктер. (ө.қ.к 120б)

 2. Зығышты уысымнан шығарып, еліне жіберуім керек. (ө.қ.к 241б)

 3. Білім мен мәдениеттің ұрығын ауылдық жерге сендер сеппегенде, кім себеді? (ө.қ.к252б)

Үзінділердегі сүлік, уыс, ұрық сөздері болмыстағы бар заттар, қаламгер осы сөздерді сорып жату, шығару, білім мен мәдениет сөздерімен тіркестіріп, жаңа мағыналы образды сөз жасаған.

 • Абстрактілік мағынаны білдіретін жаңа ұғымдарды қалыптастырады.

Мұндай метафоралар концептуалды метафоралар деп аталып жүр. Д. Әлкебаев концептуалды метафоралар «өзінің бейнелілігін сақтай отырып жаңа лексикалық мағынаға ие бола алатын сөздер тобы»

 1. Өзі бұрыннан да ескі, бірнеше жерінен ырсау салынып, әзер жүрген дөңгелек екен. Дүниені кезіп-кезіп келіпті де, дәл осы раға жеткенде жан тапсырыпты. (ө.қ.к 99б)

 2. Ғалия екеумізді көздерімен ішіп-жеп барады. (ө.қ.к 13б)

 3. Жақан менің көлеңкемде қалыңқырап қойған. (Қайдасың, Гауһар,57-б)

Дөңгелектің дүниені кезуі, кезе жүріп жан тапсыруы бала қабылдауына ыңғайланып алынған ауыспалы маңыналы сөз тіркестері. Дүниені кезу, жан тапсыру, көзбен ішіп-жеу, көлеңкесінде қалу абстрактілік мағынаны білдіретін жаңа ұғымдар.

 • Метафораның бағалауыш бейне тудыру қасиеті, бағаның кейіптелуі

Бейнелі сөздердің қаламгер туындыларында көбіне кейіпкерлер сөзінде орын алуына байланысты, әрі жазушының негізгі кейіпкерлері балалар болғандықтан құбылыстар мен заттардың бағалары, олардың бағалауыштық қасиеттері балалар танымы нәтижесінде көрінеді.

 1. Қызыл көз жабыспақ пәледен құтылғанымызға біз қуаныштымыз.

 2. Солардың бәрі-бәрінде де жау аңғал, қоян жүрек болып көрінеді. (өлгендер қайтып келмейді, 31-бет)

 3. Қап, мына ит қатырды-ау, ә! (өлгендер қайтып келмейді, 70-бет)

 4. Кәдімгі көзі ашық, мәдени семьяға айнала бастаған. (өлгендер қайтып келмейді, 20-бет)

Пәленің бала ұғымында қызыл көзді болатындығы, әрі пәленің жабыспақ кейпінде келетіндігі рас. Сонымен қатар балалар соғысты кино ретінде елестетеді, ондағы жау олар үшін аңғал, әрі қорқақ. Көзі ашық, мәдени семья шығармадағы Еркіннің ағасы үйленгеннен кейінгі жанұясында болған өзгерістерге берген өзіндік бағасы.

 • Метафора - индивидуалды-авторлық дүниетануды қалыптастыратын көркемсөз құралы

Қаламгер шығармаларында:

 1. қоңыр жүріп, қоңыр тұру – ешкіммен жұмысы жоқ, бейсауыт жүрген адам бейнесі;

 2. тұздықтап сөйлеу-боқауыз, лас сөздермен сөйлеу;

 3. бейілдеріне құрық бойламау - кең пейілді;

 4. қауіп көлеңкесі жүгірдісекем алу, сезіктену сипатында;

 5. жүрегінен зу етіп аяз жүгіріп өту - адамның психологиялық күйін сипаттайды.

Каталог: userdata -> users -> user 21
user 21 -> Ұлттық суретшілердің рухани әлемі
user 21 -> Сырымда әлі сыр бар
user 21 -> Айбек Қалиев
user 21 -> Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері
user 21 -> «Статистика» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі
user 21 -> Сақтандыру курсына кіріспе. Сақтандыру курсының маңызы
user 21 -> VІ. тіршілік эволюциясы
user 21 -> Сіңіреді, оттегін бқледі
user 21 -> Патриоттық ТӘрбие берудің педагогикалық негіздері з. Н. Күдебаева, Г. Жауынбекова Тараз Мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
user 21 -> Сақтандырудың экономикалық мәні


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет