Білім беру бағдарламасы: «Ландшафтық дизайн жəне көгалдандыру», «Қорғаныш орман өсіру» Оқу кезеңі 2014-2018 жPdf көрінісі
Дата22.02.2019
өлшемі42.61 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы

 

1

Қазақстан республикасының Білім жəне Ғылым министрлігі С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 

 

  

 

 Бекітемін  

 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің  

 Басқарма Төрағасы 

  _____________ А.Қ.Күрішбаев  

________________________2014ж 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПƏНДЕР КАТАЛОГІ  

 

МАМАНДЫҒЫ 5B080700 – «Орман ресурстары жəне орман шаруашылығы» Білім беру бағдарламасы: «Ландшафтық дизайн жəне көгалдандыру», «Қорғаныш орман өсіру»  

Оқу кезеңі 2014-2018 ж 

 

 

 

 

 

Астана, 2014 

 

2

Элективті пəндер каталогі.  – Астана, 2014. - 28 б. 

 

          Бұл  каталог  5В080700 – «Орман  ресурстары  жəне  орман  шаруашылығы»  мамандығы  бойынша  «Ландшафтық дизайн  жəне  көгалдандыру», «Қорғаныш  орман  өсіру»  білім  беру  бағдарламасын  меңгеру  үшін  университетпен 

ұсынылған таңдау бойынша пəндер тізімін жəне сəйкесінше кредит көлемін құрайды.  

 

 

  

ҚАТУ  Ғылым  Кеңесінің  мəжілісінде  қарастырылып,  бекітілді  (хаттама  №1. 07.09. 2014 ж.)  жəне  оқу  үдерісіне 

пайдалануға ұсынылды 

 

                                       

 

 Мазмұны 

 

№ 

Модулдің атауы жəне номері Пəндердің атауы 

Бет  


Түсініктеме хат Жалпы білім беретін пəндер 

Модуль 1. Қоғамдық-саяси пəндер 

Дінтану 7 «Қорғаныш орман өсіру» білім беру бағдарламасына арналған базалық пəндер 

Орман ботаникасы 7 Модуль 5 - Ботаникалық 

Дендрология 8 

Химия 8 Орман зоологиясы жəне аң шаруашылығы 8 

Модуль 6 – Химия-биологиялық Өсімдіктер физиологиясы 9 

Модуль 7 - Топырақтану Топырақтану 9 

Модуль 8 - Геодезия Инженерлік геодезия 9 

Орман шаруашылық жұмыстарын механикаландыру 10 10 

Модуль 9 – Орман шаруашылық 

жұмыстарын механикаландыру 

Еңбек қорғау 10 

11 

Ормантану жəне орман ресурстарын тану 11 12 

Метеорология 11 

13 

Модуль 10 - Орманшылық Рекреациялық орманшылық 11 

14 


Орман таксациясы 12 

15 


Сүрек өңдеу технологиясы 12 

16 


Модуль 14  -  Орман таксациясы

тауартану, сүрек өңдеу 

технологиясы 

Орман тауарларын тану  

13 

17 


Орман қорғау 13 

18 


Модуль 15 – Орман қорғау   

Орман пирологиясы 13 «Ландшафтық дизайн жəне көгалдандыру» білім беру бағдарламасына арналған базалық пəндер 

19  Модуль 5 – Ботаникалық 

Бақ-саябақ өнерінің даму тарихы 14 


 

4

20 Орман ботаникасы 14 

21 


Дендрология 14 

22  Модуль 6 - Физиологиялық 

Өсімдіктер физиологиясы 15 

23  Модуль 7 - Топырақтану 

Топырақтану 15 

24  Модуль 8 - Геодезия 

Инженерлік геодезия 16 

25 


Орман шаруашылық жұмыстарын механикаландыру 16 

26 


Модуль 9 – Орман шаруашылық 

жұмыстарын механикаландыру 

Еңбек қорғау 16 

27 


Ормантану жəне орман ресурстарын тану 17 

28 


Метеорология 17 

29 


Модуль 10 - Орманшылық 

Рекреациялық орманшылық 18 

30 

Орман таксациясы 18 31 

Модуль 14  -  Орман таксациясы, 

тауартану, сүрек өңдеу 

технологиясы 

Сүрек өңдеу технологиясы 18 

32 


Орман тауарларын тану  

19 


33 

Орман қорғау 19 

34 

 

Модуль 15 – Орман қорғау   Орман пирологиясы 19 

«Қорғаныш орман өсіру» білім беру бағдарламасына арналған кəсіптік пəндер 

35  Модуль 16 – Екпе орман жəне 

екпе орман селекциясы 

Екпе орман селекциясы 20 

36 

Сəндік дендрология  20 

37 


Модуль 17 – Сəндік дендрология 

жəне елді мекенді көгалдандыру 

Елді мекенді көгалдандыру 21 

38 


Плантациялық орман өсіру 21 

39 


Модуль 18 – Орман өсіру 

Орман мелиорациясы  

22 

40  Модуль 19 – Орман шаруашылығын құру  

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 22 

41 

Геоақпараттық жүйелер жəне орманды қашықтықтан аудандастыру   23 42 

Модуль 20 – Орман ресурстарын 

есептеу əдістері жəне орман 

Орман пайдалану 23  

5

43  басқару Орман басқару  

23 


«Ландшафтық дизайн жəне көгалдандыру» білім беру бағдарламасына арналған кəсіптік пəндер 

44 


Сəндік дендрология  

24 


45 

Гүл өсірушілік 24 

46 

Модуль 16 – Сəндік дендрология жəне гүл шаруашылығы 

Гүл композициясы жəне флористика 24 

 

Модуль 18 – Орман өсіру Плантациялық орман өсіру 25 

49 


Елді мекенді көгалдандыру  

25 


50 

Ландшафтық дизайн 26 

51 

Модуль 18 – Көгалдандыру жəне бақ-саябақ құрылысы 

Бақ-саябақ құрылысы 26 

52  Модуль 19 – Орман 

шаруашылығын құру  

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 26 

53 


Геоақпараттық жүйелер жəне орманды қашықтықтан аудандастыру   27 

54 


Орман пайдалану 27 

55 


Модуль 20 – Орман ресурстарын 

есептеу əдістері жəне орман 

басқару 

Орман басқару  

28 

 

  

6

Түсініктеме хат  

Құрметті  студенттер!  Таңдау  бойынша  оқытылатын  (элективті)  пəндер  каталогі  (ЭПК)  оқытудың  кредиттік 

жүйесінде  мамандықтың  оқу-əдістемелік  кешенінің  міндетті  элементі  жєне  таңдау  бойынша  компоненттің  құрамдас 

бөлігі  болып табылады. ҚР МЖБС сəйкес элективті пəндерге бөлінген кредиттер көлемі ұлғайды.  

Элективті пəндер каталогін студент өзіннің жеке оқу жоспарын қарастырған кезде пайдаланады, мұнда студенттің 

өзіндік  қабілеті,  өсу  болашағы,  өндіріс  пен  еңбек  нарығының  сұранымы  ескеріледі  жəне  эдвайзердің  (академиялық 

тəлімгердің)  жетекшілігімен    іске  асырылады.  Өзінің  білім  траекториясын  реттеу  үшін  студент  типтік  оқу  жоспарына 

сəйкес  барлық  міндетті  пəндер  компоненттің  игеру  қажет,  сондай-ақ  оқу  үшін  каталогта  ұсынылған  бір  білім  беру 

бағдарламасын  таңдау  керек.  Каталогте  пəндер  модулға  біріктірілген.  Каталогте  ұсынылған  пəндер,  студенттерге  екі 

білім  беру  бағдарламасын: «Ландшафты  дизайн  жəне  көгалдандыру»  жəне  «Қорғаныш  орман  өсіру»  қамтуға 

мүмкіндік береді.    

«Ландшафты  дизайн  жəне  көгалдандыру»  білім  беру  бағдарламасы  жұмыс  берушілердің  ұсынысы  негізінде 

көгалдандыру-маманы,  жобалау  бойынша  жұмыстарды  орындау  жəне  ұйымдастыру,  ландшафты  архитектура 

нысандарын эксплуатациялау жəне құрылысын үйрену үшін құрылды. Білім беру бағдарламасы терең теориялық білім 

алуға  жəне  практикалық  білімдерін  қала  территорияларын  көгалдандыру  бойынша,  өсімдік  ассортименттерін  таңдау, 

оларды күту жəне отырғызу, ландшафты-көгалдандыру нысандарын құрылымды-функциональды идеяларын өңдіріу.  

«Қорғаныш орман өсіру»  білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің ұсынысы негізінде орман мелиорация 

жобаларын  жасау  жəне  құрастыру,  орман  орналастыру  жұмыстарын  бақылау  жəне  орманды  күту  бойынша  орман 

шаруашылық жұмыстар, қорғаныш орман өсіру жəне орманды қалыптастыру. Білім беру бағдарламасы терең теориялық 

білім  алуға  жəне  практикалық  білімдерін  орман  ресурстарын  қорғау  жəне  есептеу  бойынша,  орманды  пайдалану, 

отырғызу материалдарын өсіру жəне екпе орман құру, елді мекенді көгалдандыру, орман көшетжай жобаларын өңдеу, 

екпе  орман  құру  тəсілдері,  қорғаныштық  жəне  көгалдандыру  орман  алқа  ағаштарын,  орман  мелиорация  технологиясы бойынша білімдерін жетілдіруге мүмкіндік береді. 

 Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет