Бекітілген дщрілік заттыЈ медицинада ›олданылуы жйніндегі н±с›аулы› Ордабасы бальзамы Саудалы› атауыДата13.01.2018
өлшемі156.82 Kb.
љаза›стан Республикасы

Денсаулы› са›тау министрлігі Медициналы› жЩне

фармацевтикалы› ›ызметті

ба›ылау комитеті Тйра“асыныЈ

2014 ж. “ 15 ” 05

№ 353 б±йры“ымен

БЕКІТІЛГЕН

ДЩрілік заттыЈ медицинада ›олданылуы

жйніндегі н±с›аулы›

Ордабасы бальзамы
Саудалы› атауы

Ордабасы бальзамы


Халы›аралы› патенттелмеген атауы

Жо›
ДЩрілік тЇрі

250 мл, 330 мл бальзам
љ±рамы

1000 мл бальзамныЈ ›±рамындабелсенді заттар (граммен):


кЩдімгі анис жемісі 0.20жебіршйп (тасшйп) шйбі 0.50

›ырмызыгЇл гЇлі0.20

ж±паргЇл шйбі0.35

сЩлбен жапыра“ы0.30

шай›урай шйбі 0.55

мия тамыры0.20

тЇймеда› гЇлі0.35

›айыЈ бЇршігі0.10

итм±рын жемісі 2.80

б±рыш жалбызы жапыра“ы 0.20

дала ›ыры›буыны шйбі 0.20

Їлкен жолжелкен жапыра“ы 0.45

дЩрілік жалбызтікен шйбі 0.15

жанта› шйбі0.40

тЇймешетен гЇлі0.48

осымша заттар: таби“и бал, ›ант, этанол, алма шырыны, концентрат, та“амды› хош иістендіргіш, тазартыл“ан су.


Сипаттамасы

Ащылау-тЩтті дЩмі мен бальзам ›±рамына кіретін дЩрілік йсімдік шикізатына тЩн хош иісі бар, алтын тЇстес-янтарьдан ›ызылдау-›ызыл кЇреЈ тЇске дейінгі мйлдір с±йы›ты›.


Фармакотерапиялы› тобы

Жалпы сергітетін препараттар.

АТХ коды А13А
Фармакологиялы› ›асиеттері

БальзамныЈ ›±рамына Орталы› Азия айма“ында йсетін 16 дЩрілік йсімдіктіЈ т±нбасы кіреді. Бальзам ›±рамына кіретін дЩрілік йсімдіктердіЈ сулы-спиртті т±нбасыныЈ ›±рамында биологиялы› белсенді ›осылыстар кешені: каротиноидтар, флавоноидтар, иіткіш заттар, полисахаридтер, сапониндер, органикалы› ›ыш›ылдар, амин ›ыш›ылдары, витаминдер, микро- жЩне макроэлементтер бар. Бальзам ›±рамына кіретін йсімдіктер мен тау балыныЈ ›±рамында биологиялы› белсенді заттар бар, олар фармакологиялы› т±р“ыдан кеЈ ау›ымда Щсер етеді.КЩдімгі анис жемісі ішектегі шіріген жЩне ашитын Їдерістерді ±стап т±рады, микробтардыЈ дамуын тежейді, ›±рса› ›уысы а“заларыныЈ тЇйілуін азайтады, ›а›ыры› тЇсіретін Щсер береді.

Тасшйп шйбініЈ ›а›ыры› тЇсіргіш, ›абыну“а ›арсы, спазмолитикалы› Щсері бар, ас ›орыту бездері сйлінісін кЇшейтеді, ішектегі желдіЈ шы“уын жа›сартады, ішек микрофлорасын ›алпына келтіреді.

љырмызыгЇл гЇлі бактерицидті, ›абыну“а ›арсы, жараны жазатын Щсер береді.

Ж±паргЇл шйбі ас ›орытуды ›алпына келтіруге ы›пал етеді, ішек жиырылуын кЇшейтеді, орталы› жЇйке жЇйесіне тыныштандыратын Щсер береді, ауыруды басатын Щсері бар.

СЩлбен жапыраыныЈ т±т›ырлы›, ›абыну“а ›арсы Щсері бар, іріЈді жЩне ойы› жараларды, жеЈіл кЇюлерді жЩне Їсікті емдеу кезінде тиімді.

Шайурай шйбі антисептикалы›, т±т›ырлы› Щсер береді, тіндер регенерациясын кйтермелейді.

Мия тамырыныЈ ›а›ыры› тЇсіргіш, бЇркемелегіш, ›абыну“а ›арсы, спазмолитикалы›, иммуномодуляциялаушы, уыттылы››а ›арсы Щсері бар, бЇйрекЇсті безініЈ ›ызметін кйтермелейді.

ТЇймедагЇлі т±т›ырлы›, ›абыну“а ›арсы, ауыруды басатын, антисептикалы› Щсер береді.

љайыЈ бЇршігініЈ несеп айда“ыш, йт айда“ыш, ›а›ыры› тЇсіргіш жЩне бактерия“а ›арсы Щсері бар.

Итм±рын жемісі С витамині, флавоноидтар жЩне каротиноидтар кйзі болып табылады; тоты“у-тоты›сыздану Їдерістерін жа›сартады, жалпы ны“айт›ыш Щсері бар, ›орша“ан ортаныЈ зиянды факторларына организмніЈ ›арсы т±руын жо“арылатады.

Б±рыш жалбызыныЈ жапыраы ас ›орыту бездерініЈ сйлінісін кйтермелейді, ›абыну“а ›арсы, ауыруды басатын, терлеткіш Щсері бар; йт айдайтын, спазмолитикалы› Щсер етеді.

Далаырыбуыны шйбініЈ несеп айда“ыш Щсері бар, ›ан айналу жеткіліксіздігі кезінде бол“ан ісінулерде ›олданылады.

®лкен жолжелкен жапыраыныЈ ›абыну“а ›арсы, ауыруды басатын, жараны жазатын, ›а›ыры› тЇсіретін Щсер береді, ас›азанныЈ секреторлы› ›ызметін кЇшейтеді, ›ан то›тататын Щсері бар.

ДЩрілік жалбызтікен шйбі бЇркемелейтін жЩне ›абыну“а ›арсы Щсері бар, ›а›ыры›тыЈ шы“уын жа›сартады, бас›а да дЩрілік заттардыЈ Щсер ету ±за›ты“ын арттырады.

Жанташйбі йттіЈ бйлінуін арттырады, т±т›ырлы›, ысты›ты тЇсіретін Щсері бар.

ТЇймешетен гЇлініЈ ай›ын іш ›±ртына ›арсы, сондай-а› йт айда“ыш, ›абыну“а ›арсы, спазмолитикалы› жЩне бактерицидтік ›асиеті бар.

Табии бал антисептикалы›, ›абыну“а ›арсы жЩне уыттылы››а ›арсы Щсері бар, зат алмасуын жа›сарту“а ы›пал етеді, сондай-а› 執裝剽陝液ð“鴻 Щ遵造å 猥.

Ордабасы бальзамыныЈ тыныштандыр“ыш, 雪涉桎愼庄³, 縯倚û 遵造놋怨ø, 縯倚û 裝“纖ò›鴻, ›褻惚ó“à ›燮證 Щ遵諸 蓀ð, организмніЈ ›ор“аушы кЇшін жо“арылатады, зат алмасуын, жЇрек-›ан тамыр жЇйесініЈ жЩне ас›азан-ішек жолыныЈ ж±мысын ›алпына келтіреді, 陝震遵綎凹贍û› æЩ張 釣愼張調震蕣녠 ›葉猥窒儼愼 猥, 櫛庄纖-à› 蓮造노녠祉 姓弘昶û 蓀焌執í Щ遵ð 膣惚菴診液.


љолданылуы

- жЇйкеніЈ жо“ары ›озуы жЩне ±й›ыныЈ б±зылуы кезінде тыныштандырушы дЩрі ретінде

- иммунитетті жо“арылататын дЩрі ретінде жЩне суы› тию ауруларыныЈ алдын алу Їшін

- ауруды йткергеннен, операциядан, жо“ары дене жЩне а›ыл-ой жЇктемесінен, жара›аттан, кЇйзелістен кейінгі сауы“у кезеЈінде жалпы ны“айтатын дЩрі ретінде

- ас ›орытуды жЩне зат алмасуды ›алпына келтіруші дЩрі ретінде, сондай-а› ас›азан-ішек жолдары ауруларын емдеуде (ас›азан мен он екі елі ішектіЈ ойы› жара ауруы, созылмалы гастрит, йттіЈ іркілуі, іш ›ату“а бейімділік) кешенді емніЈ ›±рамында

Жергілікті ›олдану

- жара›аттан кейінгі, ревматизмдік ауыруды емдеу Їшін ауыруды басатын жеЈіл Щсері бар жергілікті ›абыну“а ›арсы дЩрі ретінде

- ауыз ›уысыныЈ жЩне тама›тыЈ ›абыну аурулары кезінде антисептикалы› дЩрі ретінде

- жараныЈ, кЇйіктіЈ жЩне жеЈіл дЩрежелі ЇсіктіЈ жазылуын жылдамдату, жЩндіктер ша››ан жерде ›абыну мен ›ышынуды басу Їшін


љолдану тЩсілі жЩне дозалары

Ішке ас›азан сйлініЈ ›ыш›ылды“ы ›алыпты немесе тймен бол“анда 2-4 шай ›асы›тан (10-20 мл) с±йылтылма“ан немесе 50-100 мл суда немесе шайда араластырыл“ан бальзамды тама›тан“ан“а дейін жарты са“ат б±рын кЇніне 2-3 рет.

љыш›ылдылы› жо“ары бол“анда тама›танудан кейін бір са“аттан соЈ кЇніне 2-3 рет.Жергілікті ›олдану

Ауыз ›уысыныЈ жЩне тама›тыЈ жедел немесе созылмалы ›абыну аурулары йршіген кезде препараттыЈ 3 шЩй ›асы“ын жарты ста›ан сумен (100 мл-ге 15 мл) с±йылтып, кЇніне Їш рет 1-3 минут бойы ауызды немесе тама›ты шаю керек.

Буын аурулары жЩне ж±мса› тіндердіЈ жабы› жара›аттан“ан за›ымдануларында бальзамныЈ ›ажетті мйлшерін ауыр“ан жерге жа“ып, толы› сіЈгенге дейін ыс›ылап сылау керек, содан соЈ ›±р“а› ›ыздыратын компресс ›ою немесе орау керек.

ЖЩндіктер ша››ан кезде, терініЈ жЩне шырышты ›абы›тыЈ ›абыну аурулары кезінде (тері жабындылары салдарлы за›ымданба“анда) за›ымдан“ан жерді препараттыЈ ›ажетті мйлшерімен шылау керек.


Жа“ымсыз Щсерлері

- аллергиялы› реакциялар


  • љолдану“а болмайтын жа“дайлар

  • - препарат компоненттеріне аса жо“ары сезімталды›

  • - нефрит, бЇйрек жеткіліксіздігі

  • - йттас ауруы, бауыр циррозы, бауыр жеткіліксіздігі


- маскЇнемдік
  • - жЇктілік жЩне лактация кезеЈі

  • - 18 жас›а дейінгі балалар мен жасйспірімдер


- эпилепсия

- фруктозаны т±›ым ›уалайтын кйтере алмаушылы›, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы


ДЩрілермен йзара Щрекеттесуі

Аны›талма“ан.  • Айры›ша н±с›аулар


ЖЇрек жеткіліксіздігі бар емделушілерге са›ты›пен ›олдану керек.

Препаратты алкогольді ›абылдау“а р±›сат етілмейтін дЩрілік заттармен бір мезгілде та“айындау“а болмайды.

Ас›азан жЩне он екі елі ішектіЈ ойы› жара ауруыныЈ йршуі кезінде препаратты дЩрігердіЈ кеЈесінсіз ›олдану“а болмайды.

Бальзамды этил спиртініЈ жергілікті кЇйдіретін Щсеріне байланысты ашы› жара“а жа“у“а болмайды.

ПрепараттыЈ ›±рамында ›ант жЩне бал бар, ›ант диабетімен емделушілер б±л жйнінде білулері ›ажет.

ДЩрілік заттыЈ кйлік ›±ралын немесе ›ауіптілігі зор механизмдерді бас›ару ›абілетіне Щсер ету ерекшеліктері

Препаратты ›±рамында этанол болуына байланысты, кйлік ›±ралын немесе ›ауіптілігі зор механизмдерді бас›ару кезінде ›абылдау“а болмайды.


Арты› дозалануы

Аны›талма“ан.


Шы“арылу тЇрі жЩне ›аптамасы

250 мл, 330 мл ба›ылау са›инасы бар б±рандалы металл ›алпа›шамен ты“ындал“ан шынымассадан жасал“ан ›±тыларда.

250, 330 мл ба›ылау са›инасы бар б±ралып бекітілетін немесе б±ралып кигізілетін металл ›алпа›шалармен ты“ындал“ан та“амды› с±йы›ты›тар“а арнал“ан шыны бйтелкеде.

Шр ›±ты“а немесе бйтелкеге жазу немесе заттаЈбалы› ›а“аздан жасал“ан заттаЈбаны немесе контрзаттаЈбаны жапсырады.

љ±ты мойнына типографиялы› баспа ›а“азынан жасал“ан медицинада ›олданылуы жйніндегі мемлекеттік жЩне орыс тілдеріндегі н±с›аулы›пен бекітілген а›парат бар екі жа›ты кітапша-н±с›аулы› таспа бауымен байлан“ан.

љ±тылар немесе бйтелкелер т±тынушылы› ыдыс›а арнал“ан картоннан немесе сол картоннан аралы›тары бар гофрлан“ан картоннан жасал“ан ›орап›а салынады.

љорап›а медицинада ›олданылуы жйніндегі бекітілген н±с›аулы› немесе мемлекеттік жЩне орыс тілдеріндегі ›осымша бет пара“ы салынады. Н±с›аулы›тар топты› ›аптама“а ›±тылар санына ›арай салынады.
Са›тау шарттары

Жары›тан ›ор“ал“ан жерде, 18 0С-ден аспайтын температурада са›тау керек.

БалалардыЈ ›олы жетпейтін жерде са›тау керек!
Са›тау мерзімі

2 жыл


Жарамдылы› мерзімі йткеннен кейін ›олдану“а болмайды.
ДЩріханалардан босатылу шарттары
  1. Рецептісізиндіруші:

«Химфарм» Аљ, љаза›стан Республикасы,

Шымкент ›., Рашидов к-сі, 81, т/ф: 560882

  1. Тіркеу куЩлігініЈ иесі

  2. «Химфарм» Аљ, љаза›стан Республикасыљаза›стан Республикасы аума“ында т±тынушылардан йнім (тауар) сапасына ›атысты ша“ымдарды ›абылдайтын ±йымныЈ мекенжайы

«Химфарм» Аљ, љАЗАљСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ,

Шымкент ›., Рашидов к-сі, 81, т/ф: 560882

Телефон 7252 (561342)

Факс нймірі 7252 (561342)

Электронды поштасы standart@santo.kz
Каталог: images -> catalog
catalog -> Құрамы 1 мл ерітіндінің құрамында белсенді зат 1000,0 мг пирацетам
catalog -> Құрамы 100 мл шәрбаттың құрамында белсенді зат 0,080 г бромгексин гидрохлориді
catalog -> Құрамы Бір таблетканың құрамында белсенді зат винпоцетин 012 мг
catalog -> Құрамы Бір таблетканың құрамында белсендi зат 30. 0 мг амброксол гидрохлориді
catalog -> Гентамицин сульфаты
catalog -> Құрамы Бір таблетканың құрамында белсенді зат 50. 0 мг римантадин гидрохлориді
catalog -> Дексаметазон
catalog -> Құрамы Ерітіндінің құрамында белсендi зат амброксол гидрохлориді 300. 0 мг 40 мл үшін, 750. 0 мг 100 мл үшін
catalog -> Құрамы 1 мл ерітіндінің құрамында белсенді зат 0,5 мг және 1 мг ксилометазолин гидрохлориді
catalog -> Құрамы 25 мл тұндырманың құрамында белсенді зат 5, 0 г сасықшөп шөбі қосымша зат 70% этил спирті


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет