Бекітемін / / директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Тақырыбы: Білгір биологДата03.12.2017
өлшемі45.66 Kb.
Бекітемін / /

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Тақырыбы: Білгір биолог

Мақсаты: Оқушыларды білім жүйесімен ғана қаруландырып қана қоймай, олардың назарын

                   Білгендерін жадында сақтай білу қабілетін, ойлауын, тіл шеберлігін, білімге 

                   құштарлығын, өмірге көзқарасының дұрыс қалыптасуын, ізденімпаздығын

                   шығармашылық қабілетін дамыту.

«Бар ізгілік тек білімнен алынар,

Білімменен аспанға жол табылар»

                               Ж.Баласұғын.

    Ал, олай болса құрметті сайыскерлер енді ұшқыр ой, көп ақыл, терең біліммен биология пәнінен алған білімдеріңіздің асқақтығын көрсетіңіздер.

Әділ бағасын беретін әділқазылар алқасын сайлап алайық.

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Г.Алғалиева Жас ұстаздар бірлестігінің жеткшісі Анар Нуғыспанова Жаратылыстану бірлестігінің жетекшісі Қ. Абдрахманов

І. «Бәйге» кезеңінде оқушылар берілген сұрақтарға жауап береді. Әр жауапқа 10 ұпай.

1) Қандағы қанттың мөлшерін реттеп отыратын гармон (инсулин).

2) Ең тез жылдам өсетін өсімдік (бамбук).

3) «ХХІ ғасыр індеті» аталған ауру (спид).

4) 2000 жылы жұқпалы аурудан 50 мың итбалығы қырылған теңіз (Каспий).

5) Астыңқорытылуынжылдамдататынактивтізат (фермент).

6) Клетканызерттейтінғылым (цитология).

7) Тіркестұқымқуалаузаңынашқанғалым (Т.Морган).

8) Жасушадағы энергия беретін органоид (митохондрия).

9) Емдік бал беретінбунақденеліжәндік? (ара)

10) Ағзадағыеңүлкен без (бауыр).

11) 10 жылөскенағаштыңжылдықсақиналар саны (10).

12) Шайдыңотаны (Қытай).

13) Бүлінгенжердіңқайтақалпынакелуқұбылысы? (регенерация).

14) Ауру туғызатынбактерияларменадамдардыңжаппайауруынқалайатайды? (эпидемия)

15) «Зоология философиясы» еңбегінің авторы (Ж.Б.Ламарк).

16) Мақалдыаяқтаңыз: Қасқырдыңаузыжесе де, жемесе де .... (қан).

17) Электр заряды бар балық (скат).

18) Информасоманыашқанғалым (М.Айтқожин).

19) Еңжоғарысаты да дамыған примат (адам).

20) Биогенетикалықзаңдыашқанғалымдар. (Ф.Мюллер, Э.Геккель).

ІІ. Ғажайыпүштік. Бұлбөлімдеоқушыларқосымшамүмкіндікалады. Алғанжағдайдаұпайдыңжартысынаиеболады.

Өсімдіктерәлемі 

 10 20 30

Жануарларәлемі

10 20 30

Ең, ең, ең

10 20 30

Өсімдіктерәлемі

(10 ұпай) Бұлөсімдіктіжинаркездехалқымызиіліпсәлемберген. Емдікқасиетіжағынан Орта Азиядаертеденбелгіліболса, Кавказ халқыұйықтататындәріретіндепайдаланады. Түйетабандартұқымдасынажататынжағымсызиісті, улыөсімдік. 

(Қосымшакөмек.Халқымыз «пәле-жаладансақтасын» дептүтініменаластайды). (Адыраспан).

(20 ұпай) Тамыры, сабағы, жапырағыболмайтын паразит өсімдік. Жабысқақтұқымдарынажіңішкежіпшелеріөсіпшығып, басқаағаштыңдіндері мен тамырларынорайды да, біртіндепөсебастайды. Ұзындығы – 90см, кейбірүлкентүрлері 1 жастағыбаланыңсалмағындайболатынеңүлкенгүл. 

(Қосымшакөмек. Ғалымдар оны британ губернаторы Томас СтемфордРаффлездіңқұрметінеатаған). (Раффлезия). 

(30 ұпай)  Бұлөсімдік фотосинтез үрдісіндетүзілетін, қоректікзаттарданбасқабунақденелілерменжәнеұсақжәндіктерменқоректенеді. Олардыолтүрінөзгерткенаушыжапырақтарыарқылыаулайды. әдемітүсі, жағымдыиісіменбунақденелілердіөзінетартыпжапырақбетінбірденжайлапалады.

(Қосымшакөмек.Жапырақтаерігішферменттербөлініп, бунақденелілердіқорытады. Жыртқышөсімдік). (Шыбынжұт).

Жануарларәлемі  

(10 ұпай) Ұшыпкележатыпжемісінетөменқарайсамғағанкездесағатына 300 шақырым, одан да көпжылдамдықпензулайды.

(Қосымшакөмек.Олқұстардыңішіндеұшушапшаңдығыжөнінен «еңрекордшықұс» атағынаиеболған). (Сұңқар).

 (20 ұпай) Оныңбиіктігі 2,5м, салмағы 120кг. Олардыңжұмыртқасы да өтеірі. Олсағатына 70 шақырымжылдамдықпенжүгіреді.

(Қосымшакөмек.ОлАфрикадамекендейді). (Страус).

(30 ұпай) Суреттісұрақ 

Мынауқандайжануар. 

(Қосмшакөмек.Тундраныңтұрақтытұрғыны, ұзындығы 90 сантиметргежететінқалыңтүбіттіжүніментеріастыныңқалыңмайысуықтанқорғайды). (Қойбұқа).

Ең, ең, ең

(10 ұпай) Ғаламшардағыеңалыпжануар.

(Қосымшакөмек. Ұзындығы – 30м, салмағы 120кг). (Көк кит).

(20 ұпай) Еңбойшаңжануар.

(Қосымшакөмек.Биіктігі 6 метр). (Жираф).

(30 ұпай) Еңұзынбауырыменжорғалаушы. 

(Қосымшакөмек. Ұзындығы 10 метр). (Торлыпитон және анаконда).

ІІІ кезең  «Ойлан тап».

Халық  даналығы «Талаптанған тау асар» дегенекен. Мынасиқырлысандықтабірзат бар. ОтаныОңтүстік Америка. Сабағы мен жапырағы, жемісіулыболғандықтанжануарларсүйіпжемейді. Крахмалдыөсімдік. Халқымыз «екіншінан» депатаған. (Картоп).

І Петр Голландиядасаяхаттажүргендеәсемкүймесініңтерезесіненалыстаналтындайжарқырағангүлі бар, өтебиікөсімдіктікөреді. Айдаушысынатоқтадепбұйрықбергенпатшаөзінқошеметтепжүргенадамнан: бұлқандайөсімдікдегенде, олбұлөсімдіктіңмұхиттыңарғыжағынанМексикаданәкелінгендігінбаяндапбереді. Алғашқыкездеәсемдікүшінкейіннен ХVІІІ ғасырдажаппайтаралады. Кейінненадамдармұныңәсемдігіненбасқақасиеттерініздеугекірісіп, уақыт пен адамныңақыл-ойыбұғанжауаптапты. Бұлқандайөсімдік? (Күнбағыс).

ІV кезең «Жорға».

І нұсқа


1) Мүктердізерттейтінғылым. (Бриология).

2) Бақалардыңдернәсілі. (Итшабақ).

3) Жүйкежасушасықалайаталады? (Нейрон).

4) Дүниежүзіндегіеңбиікағаш. (Эвкалипт).

5) «Өсімдікпионері» депқайөсімдіктіатайды? (Қына).

6) Қанныңқызылтүйіршіктері. (Эритроцит).

7) Сома жасушаларыныңбөлінуіқалайаталады? (Митоз).

8) Бамбук өсімдігіқандайтұқымдасқажатады? (Астық).

9) ДНҚ молекуласықандайнуклеотидтердентұрады? (АТГЦ).

10) Өсімдктер мен жануарларжасушаларыныңнегізгіқұрылысыұқсасекеніндәлелдегенкімдер. (М.Шлейден мен Т.Шванн).

ІІ нұсқа

1) Терінізерттейтінғылым. (Дермотология).

2) Су астымаржандыжартасқалайаталады? (Риф).

3) Кенеулізаттардыңорганизмгесіңуқұбылысықалайаталады? (Ассимиляция).

4) ДНҚ-ныңқұрамынаенетінқант. (Дезонсирибоза).

5) Толыққалыптасқанядросыжоқағзалар. (Прокариоттар).

6) Ұлпаларғаоттектітасымалдайтынақуызмолекуласы. (Гемоглобин).

7) Мата, арқандықандайөсімдіктенжасайды? (Зығыр).

8) Туабіткентұқымқуалайтын рефлекс. ( шартсыз рефлекс).

9)  Митоздыбөлінугедайындықкезеңі. (интерфаза).

10) Түстіажыратаалмайтынаурудызерттегенғалым. (Дальтон).

 V кезең. «Ділмар».Тақырыбы: «Табиғатсағананама, әлдеәншейін пана ма?». Ұпайы аз оқушыжақтаушы, ұпайыкөпоқушыдаттаушыжағынжәнесөйлеунегізінтаңдайды. Ресмидауласууақыты – 5 минут.
Каталог: uploads -> doc -> 12aa
doc -> Сабақтың тақырыбы: Бөлу Сабақтың мақсаты: Білімділік: Рационал сандарды бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді
doc -> Сыныптан тыс сағат Тақырыбы : «Наурыз тойы» Ұлттық ойындар №3 9-10-11-сынып
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
12aa -> 7 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Компьютерде ақпаратты кодтау үшін қандай есептеу жүйесі қолданылады?


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет