Басылым 20 ж ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніДата05.02.2018
өлшемі144.14 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі

құжаты


ПОӘҚ

ПОӘК 042-18-35.122/01 -2016
ПОӘҚ

Оқытушыға арналған пән «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы» бойынша бағдарламасыбасылым «___»_______20 ж


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы»

Мамандық үшін 5В060700-«Биология»

мамандығына арналған

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2016


Алғы сөз

1 құрастырылҒАН

Құрастырушы: _______________«____»__________20____ А.С. Мадыбекова «Биология» кафедрасының аға оқытушы, биология магистрі
2 талқыланды

2.1 «Биология» кафедрасының отырысында Хаттама №__ «__»_____20___ж


Кафедра меңгерушісі ___________ Р.Садыкова

2.2. Жаратылыстану математика факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында Хаттама №__ «__»_____20___ж


Төрағасы __________ Абдишева З.В.
3 бекітілГЕН

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, баспаға ұсынылды Хаттама №__ «__»_____20___ж


ОӘК төрағасы _____________Г.Искакова

4 № 1 БАСЫЛЫМ

Мазмұны


  1. Қолдану саласы

  2. Ереже белгілейтін сілтемелер

  3. Жалпы ережелер

  4. Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

  5. Білім алушының өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

  6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етіу картасы

  7. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В080700 –«Биология» мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен таныстырады.Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқытуда негізгі құрал болып табылады.
  1. ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Білім берудің жоғарғы оқу орындарына мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің элективті пәндер каталогы 5В060700-«Биология» мамандықтарына ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 03.08.361-2006 ж. бекітілген және іске енгізілген.

«Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәнінің оқу бағдарламасы

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

ДП 042-1.01- 2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны»


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

5В060700 –«Биология» мамандығының студенті Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы -өсімдік мүшесін құрайтын элементтермен, атқаратын қызметтеріне сәйкес вегетативті және генеративті мүшелердің құрылысымен ерекшеліктері пәнін зерделеу нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын болуға міндетті.


3.2 Пәннің мақсаты:

Мақсаты- өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігімен, әр түрлі систематикалық топтар өсімдіктерінің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін студенттерге баяндау, оны оларға меңгерту.


3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

Студенттер пәнге тән терминдер мен ұғымдарды білу қажет; зертханалық сабақтарда студенттер микроскоппен жұмыс жасау әдістерін үйренеді; өсімдіктердің дүниесі эволюциясының негізі туралы ұғым беру; өсімдіктер, сондай-ақ басқа да тірі организмдер және тіршілік ортасы арасындағы байланыстарды көрсету; жоғарғы сатыдағы өсімдіктер классификациясының принциптерімен таныстыру.


3.4.Білім алу нәтижесі:

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:

- білу студенттер пәнге тән жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жүйеленуін, түрлерін, көбеюін, физиологиялық жүйелердің атқару қызметтерін анықтап олардың механизмдерін толық білу;

- игеру систематиканың қазіргі жетістіктеріне сай өсімдіктердің құрылысы, өсімдік морфологиясы эволюциясының негізгі бағыттарымен танысу, дамуы және өсу ерекшеліктерімен танысу жете білуді үйрену; анықтағышпен өсімдіктердің тұқымдастарын туыстарға, түрлерге дейін анықтауды өздігінен орындай алу;

- меңгеру жазғы далалық практика кезінде өсімдіктердің мүшелерін гербарийге жинауды, этикеткалауды және кептіруді үйрену әдістерін меңгеру;

- иемдену өсімдіктерді анатомиялық және морфологиялық зерттеудің қарапайым әдістеріді меңгеруге, дамуын онто-филогенездік дамуына байланысты зерттеу;


3.5 Пән пререквизиттері:

3.5.1Ботаника

3.6 Пән постреквизиттері:

3.6.1Қазақстан биоресурстары3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте


Курс

Семестр

Кредиты

Дәріс

СПЗ


ЗС

СОӨЖ


СӨЖ


Барлығы

Есеп формасы

3

6

3

15

30

-

22,5

67.5

135

емтихан


  1. 4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте

рет саны

Дәрістердің тақырыптары және қысқаша мазмұны

Дәріс

Тәжірибелік

ОБСӨЖ

СӨЖ

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы

Блок 1 Даму циклінде гаметофиті і басым болып келетін жоғары сатыдағы өсімдіктер

1

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы курсына кіріспе. Пәннің мақсаты, міндеті. Даму тарихы. Жоғары сатыдағы өсімдіктерді жүйелеудің негізгі ережелері.

1
1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

2

Риниофиттер бөлімі.

1
1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

3

“Мүктәрізділер бөлімі”. Мүктәрізділерге жалпы сипаттама. Мүктәрізділердің көбею жолдары. Мүктәрізділердің классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

Блок 2 Даму циклінде спорофиті басым болып келетін жоғары сатыдағы өсімдіктер

4

“Плаунтәрізділер бөлімі” Плаунтәрізділерге жалпы сипаттама. Плаунтәрізділердің көбею жолдары. Плаунтәрізділердің классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

5

Қырықбуындарға жалпы сипаттама.Қырықбуындардың көбею жолдары. Қырықбуындардың классификациясы.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

Модуль 2 Өсімдіктер дүниесінің өркенді архегониялылар тармағы

Блок 1 Ашық тұқымды өсімдіктер

6

Папортник тәрізділер бөлімі.Папортник тәрізділердің көбеюі, түрлері

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

7.

“Ашықтұқымды өсімдіктер бөлімі”Жалаңаш тұқымдыларға жалпы сипаттама.

Жалаңаш тұқымдылардың көбею жолдары.

Жалаңаш тұқымдылардың классификациясы.


1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

Блок 2 Өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтар тармағы

8.

“Жабықтұқымды өсімдіктер бөлімі” Қосжарнақтылар класына сипаттама. Алаботалылар тұқымдасы.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

9.

Сарғалдақгүлділер тұқымдасы. Өкілдері.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

10.

Раушангүлділер тұқымдасы.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

11.

Бұршақтар тұқымдасы.

1

4

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

12.

Күрделігүлділер тұқымдасы.
4


Блок 3 Даражарнақтылар тұқымдастары

13.

Даражарнақтылар класына сипаттама. Астық тұқымдасы. Өкілдері. Ерекшеліктері.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

14.

Лалагүлділер тұқымдастар тұқымдасы.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3

15

Өсімдіктердің экологиялық топтары мен тіршілік формалары.

1

2

1.5

4.5

7.1

7.2


7.3
Барлығы

15

30

22,5

67,55 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

1. Крестігүлділер тұқымдасы.

2. Құлқайырлар түқымдасы.

3. Еріндігүлділер тұқымдасы

4. Алқалар тұқымдасы

5. Асқабақтар тұқымдасы.

6.Жуалар тұқымдасы.

7.Меруертгүлділер тұқымдасы.

8. Құртқашаштар тұқымдасы.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3- Кесте


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану %

1

2

2

4

Ағелеуов . Ботаника. Алматы. 2000.

15

11

100

Әметов.Ә.Ә. Ботаника. Алматы. 2000.

15

11

100

Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. М., 1975

1

11

10

С.А. Шостаковский Систематика высших растений

1

11

10

Б.М. Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш. Карипбаева, В.В. Полевик

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы. 1972.
15

11

100

Ә.Ә Әметов, П.М.Мырзақұлов Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы

15

11

100

Карипбаева Н.Ш, Полевик. В.В, Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикумы. –Семей 2012 ж.-496 б.


20

11

100


7 ӘДЕБИЕТ

7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Әметов.Ә.Ә.Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы. 2000.

7.1.2. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. М., 1975

7.1.3. Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш. Карипбаева, В.В. Полевик Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы Семей-2010ж

7.1.4. Шостаковский С.А. Систематика высших растений. М., 1971.

7.1.5. Карипбаева Н.Ш, Полевик. В.В, Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикумы. –Семей 2012 ж.-496 б.

7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1.Иллюстративный определитель растений Казахстене. В 2-х Т., 1969; 1972.

7.2.2 Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. М., 19ұ6.7.2.3 Нестерова С.Г. Практический курс систематики высших растений. Алматы, 2001.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет