Банк тестових завданьбет1/11
Дата17.10.2018
өлшемі2.15 Mb.
#89209
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Медичний факультет

БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

до тестового контролю за рік


ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»
2013 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2012 р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)


2005-2011 рр.
Найбільш якісні гістологічні препарати можна отрмати використовуючи для заключення:

 1. *Канадський бальзам.

 2. Каніфоль.

 3. Кедровий бальзам.

 4. Желатину.

 5. Полістирол.


ЦИТОЛОГІЯ
Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»
2013 р.
У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

A *Рибосом

B Лізосом

C Ендоплазматичної сітки

D Мікротрубочок

E Комплексу Гольджі
В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

A *Синтез білку (трансляція).

B Синтез білку (транскрипція).

C Синтез вуглеводів.

D Синтез ліпідів.

E Синтез мінеральних речовин.
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?

A *В профазі.

B В анафазі.

C В метафазі.

D Втелофазі.

E Вінтерфазі.
При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

A *Центросома

B Глікокалікс

C Пластичний комплекс

D Мікрофібріли

E Мітохондрії

2012 р.
У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені механізми детоксікаці. Які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан?

A *Агранулярна ендоплазматична сітка (ЕПС)

B Мітохондрії

C Гранулярна ендоплазматична сітка ЕПС)

D Комплекс Гольджі

E Рібосоми
На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено органели, які складаються із цистерн , сплющених в центральній частині і розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?

A *Комплекс Гольджі

B Центріолі

C Лізосоми

D Пероксисоми

E Мітохондрії
У дитини (7-ми років) із вродженою "хворобою накопичення" у клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A *Лізосом

B Рибосом.

C Гранулярної ендоплазматичної сітки.

D Мітохондрій.

E Пероксисом.
На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу будуть порушені?

A * Мітоз

B Пресинтетичний період

C Синтетичний період

D Постсинтетичний період

E G - нульовий період
Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

A *Лізосом

B Мітохондрій

C Полісоми

D Ендоплазматичної сітки

E Клітинного центру
На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди.

A *46 хромосом

B 92 хромосоми

C 23 хромосоми

D 48 хромосом

E 24 хромосоми
В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

A *Синтез білку (трансляція).

B Синтез білку (транскрипція).

C Синтез вуглеводів.

D Синтез ліпідів.

E Синтез мінеральних речовин.
На електронній фотографії представлена органела, що являє собою великий поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу.

A *Протеасома.

B Центріоль

C Включення

D Рибосома

E Комплекс Гольджі
У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

A * До включень

B До мікрофіламентів

C До лізосом

D До екзоцитозних вакуолей

E До гранулярної ендоплазматичної сітки
Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A *Гранулярна ендоплазматична сітка

B Мітохондрії

C Мікротрубочки

D Лізосоми

E Комплекс Гольджі
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

A * Ядерний хроматин

B Ядерце

C Комплекс Гольджі

D Клітинна оболонка

E Ядерна оболонка
Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою, пероксидазою. Як називаються ці органели?

A * Пероксисоми.

B Лізосоми.

C Меланосоми.

D Ліпосоми.

E Фагосоми.
При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що з зазначеного це може свідчити?

A *Розвиток плода жіночої статті

B Розвиток плода чоловічої статті

C Генетичні порушення в розвитку плода

D Трисомія

E Поліплоїдія
В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A *Гранулярної ендоплазматичної сітки

B Агранулярної ендоплазматичної сітки

C Мітохондрій

D Комплексу Гольджі

E Лізосом

2005-2011 рр.
Клітину обробили речовиною, що блокує процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений?

 1. Ресинтез АТФ

 2. Синтез мітохондріальних білків

 3. Окислювальне фосфорилювання

 4. Інтеграція функціональних білкових молекул

 5. Фрагментація крупних мітохондрій на менші

Дія мікробних токсинів на клітини обумовила значне пошкодження глікокаліксу. Яка мембранна функція клітин відчутно порушиться? 1. *Рецепторна

 2. Транспортна

 3. Дихальна

 4. Контактоутворююча

 5. Захисна

Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед? 1. *Кортикальний

 2. Ліпопротеіновий

 3. Надмембранний

 4. Інтегральний

 5. Глікокалікс

Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків тубулінів. Який етап клітинного циклу при цьому порушується? 1. *Постсинтетичний (премітотичний) період інтерфази.

 2. Профаза мітоза.

 3. Синтетичний період інтерфази.

 4. Формування метафазної пластинки.

 5. Пресинтетичний (постмітотичний) період інтерфази

В яких із перерахованих компонентів клітини формуються лі-зосоми? 1. *В комплексі Гольджі.

 2. В ядрі.

 3. В рибосомах.

 4. В мітохондріях.

 5. В клітинному центрі.

Мікротрубочки містять білок: 1. *Тубулін.

 2. Десмін.

 3. Динеїн.

 4. Кальмодулін.

 5. Віментін.

При мікроскопічному вивченні ядра гепатоцита виявили дуже малий вміст гетерохроматину. Про який функціональний стан клітини це свідчить?A *Збільшення синтезу білків

B Апоптоз

C Некроз

D Зменшення синтезу білків

E Вступ в мітоз
Після імпрегнації солями срібла гістологічного препарату спинномозкового вузла у псевдоуніполярних нейронах виявляється органела, що приймає участь у глікозилюванні білків та ліпідів з утворенням глікозаміногліканів. Назвіть органелу?

A *Комплекс Гольджі

B Мітохондрія

C Гранулярна ендоплазматична сітка

D Агранулярна ендоплазматична сітка

E Центросома
Жінці 67 років видалена пухлина матки. При гістологічному дослідженні в пухлинних клітинах виявлені багатополюсні мітози - картини розбіжності не до двох, а до декількох полюсів. З порушенням стану, яких органел найбільш вірогідна поява багатополюсних мітозів?

A * Центриолей

B Вторинних лізосом

C Гладенької ендоплазматичної сітки

D Гранулярної ендоплазматичної сітки

E Пероксисом

На електронній мікрофотографії клітини, взятої у тварини після впливу хімічної речовини в ядрі спостерігається його ущільнення. Який стан ядра в цій клітині?

A * Каріопікноз.

B Мітоз.

C Амітоз.

D Поліплоїдія.

E Мейоз.
На електронній мікрофотографії клітини ядро оточене тонкою пластинкою, побудованою з біологічної мембрани. Як вона називається?

A * Нуклеолема.

B Плазмолема.

C Цитолема.

D Ядерна пора.

E Комплекс пори.
На препараті, забарвленому гематоксиліном і еозином, в ядрі визначаються темносині зерна і грудочки хроматину. В якій фазі клітинного циклу знаходиться ядро ?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза
Для дослідження взято декілька клітин епітелію ротової порожнини. Після спеціальної обробки гістологічного препарату, в ядрах досліджуваних епітеліоцитів було виявлено статевий хроматин (тільце Бара). Із якої хромосоми утворюється статевий хроматин?

A *Х – жіночої конденсованої хромосоми.

B Х – жіночої неконденсованої хромосоми.

C Х – чоловічої конденсованої хромосоми.

D Х – чоловічої неконденсованої хромосоми.

E Y – конденсованої хромосоми.
Відомо, що послідовність нуклеотидів в іРНК визначаєпослідовність амінокислот у поліпептидного ланцюга. Чому дорівнює число нуклеотидів в і-РНК, в якому закодована інформація про молекулу інсуліну, що складається з 21 амінокислотного залишку.

A 63


B 78

C 105


D 21

E 42
У процесі синтезу білка інформація з ДНК передається в послідовність нуклеотидів іРНК. По ділянці Ц-Т-Г-А молекули ДНК синтезована ділянка молекули іРНК з послідовністю :

A Г- А -Ц -У

B Ц- А -Ц -У

C Г- А- Ц- Т

D Г -Г -Ц -Т

E Г- А- Ц- А
У процесі синтезу поліпептидного ланцюга тРНК транспортує певну амінокіслоту на іРНК . Яким повинен бути антикодон т -РНК, що відповідає кодону 5/ГУАЗ / в і -РНК ?

A 5/ЦАУЗ /

B 5/УТЗЦ /

C 5/УАЦЗ /

D 5/АУГЗ /

E 3/ЦАУ /


У інтерфазі клітинного циклу виділяють три періоди . Під час S- фази клітинного циклу відбувається :

A Реплікація ДНК

B Мейоз

C ЦитокинезD Мітоз

E Амітоз
У інтерфазі мітозу відбувається реплікація ДНК. Якщо один з ланцюгів ДНК має нуклеотидну послідовність 3/ААТГТЦЦТТА/5 , то другий ланцюг буде мати наступну будову :

A 5/ТТЦААГГААТЗ /

B 5/ТТГТТЦЦААТЗ /

C 5/УУЦААГГААУЗ /

D 5/ААГТТЦЦТТАЗ /

E 3/ТТГТТЦЦААТ5 /
З метою отримання каріотипу людини на клітини в культурі тканин подіяли колхіцином - речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена розподілу . На якій стадії припиняється мітоз ?

A * Метафаза

B Телофаза

C Интерфаза

D Анафаза

E Профаза


Відомо, що апоптоз – запрограмована смерть клітин, яка спостерігається у людини протягом всього онтогенезу. Які з нижче перелічених ознак є характерними для апоптозу?

A *При апоптозі відбувається активація генів, продукти яких вбивають клітини.

B Відбувається конденсація ядра і цитоплазми

C Клітина, яка гине, часто розпадається на фрагменти

D В процесі апоптозу активуються гени, які розщеплюють ДНК спочатку на великі, а потім на дрібні фрагменти

E Апоптоз часто відбувається в ембріональному періоді

ЕМБРІОЛОГІЯ
Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»
2013 р.
Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?

A *Бластоциста.

B Целобластула.

C Дискобластула.

D Амфібластула.

E Морула.
Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно імплантацією?

A *Гаструляція

B Інвагінація.

C Диференціювання

D Гістогенез

E Дроблення
При мікроскопічному дослідженні оболонок зародка визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

A * Обмін речовин між організмом матері та плоду.

B Кровотворну.

C Продукцію навколоплідних вод.

D Утворення первинних статевих клітин.

E Утворення лімфоцитів


У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому матеріалі диференцюються ці клітини?

A *У жовтковому мішку

B В мезенхімі.

C В зародковій ектодермі.

D В дерматомах.

E В зародковій ентодермі.
Рання гаструляція зародка людини відбувається шляхом делямінації ембріобласта. В якій структурі знаходиться зачаток нервової системи?

A *В епібласті.

B В трофобласті.

C В гіпобласті.

D В крайовій зоні гіпобласта.

E В центральній зоні гіпобласта.
На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії диференціації мезодерми на соміти, сегментні ніжки та спланхнотом. З якого матеріалу розвиваються осьовий скелет?

A *Склеротом.

B Дерматом.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Міотом.
У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в сомите виявлена зона порушення яка розташовується в поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

A * Скелетних тканин.

B Сечостатевої системи.

C Скелетної поперечно-смугастої м'язової тканини.

D Серцевої поперечно-смугастої м'язової тканини.

E волокнистої сполучної тканини шкіри.2012 р.
У експерименті у зародка птаха зруйновано склеротом. Порушення розвитку якої структури буде викликано цією маніпуляцією?

A *Осьового скелету

B Сполучної тканини шкіри.

C Строми внутрішніх органів.

D Строми гонад.

E Хорди.
В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією маніпуляцією?

A *Скелетної мускулатури

B Осьового скелету

C Сполучної тканини шкіри

D Гладкої мускулатури

E Серозних оболонок
В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина
При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?

A Амніотичної оболонки

B Хоріона

C Плаценти

D Жовткового мішка

E Алантоїса
У нервовій трубці зародка людини ектодермальні клітини диференціюються в нейробласти та спонгіобласти. В наслідок переміщення цих клітин в нервовій трубці утворюються шари. В якому з шарів, в основному, локалізуються тіла нейробластів?

A *Мантійному шарі.

B Епендімному.

C Крайовій вуалі.

D Білій речовини.

E Оболонці спинного мозку.
На мікропрепараті зародка людини, взятого із мимовільного викидня, бачимо зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин -– енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон?

A *Гатруляції

B Бластуляції

C Прогенезу

D Органогенезу

E -

У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?A *Бластоцисти

B Зиготи

C Морули

D Гаструли

E Нейрули
Відомо, що в периферичній крові людини можуть з'являтися мегалоцити. Коли в нормі є ці клітини в крові?

A *В ембріональному періоді

B У віці до 1 року

C У віці від 1 до 30 років

D У старому віці

E Під час вагітності
Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки протягом 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A *Делямінація.

B Міграція.

C Епіболія.

D Інвагінація.

E Нейруляція.
Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A *Хорди

B Нервових гребінців

C Нервового жолобка

D Нервової трубки

E Мантійного шару нервової трубки
Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?

A *Бластоциста.

B Целобластула.

C Дискобластула.

D Амфібластула.

E Морула.
Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно імплантацією?

A *Гаструляція

B Інвагінація.

C Диференціювання

D Гістогенез

E Дроблення
“Людина народилася в сорочці”. Про яку "сорочку" йдеться в цьому прислів'ї?

A *Амніотичну

B Жовткову

C Серозну

D Хоріальну

E Трофобластичну
На мікропрепараті зародка людини, взятого із мимовільного викидня, бачимо зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин – енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон?

A *Гатруляції

B Бластуляції

C Прогенезу

D Органогенезу

E -
2005-2011 рр.
Хронічне отруєння 38-річного гірника сполуками кадмію призвело до чоловічої стерильності. Аналіз сперми потерпілого виявив нездатність сперматозоїдів рухатися. Пошкодження яких компонентів цитоскелету можуть відповідати за таку патологію?

A *Мікротрубочок аксонеми

B Актинових мікрофіламентів

C Проміжних філаментів

D Мікротрубочок веретена поділу

E Актоміозинового комплексу
Відомо, що клітини нервового гребінця мігрують на великі відстані і є родоначальниками багатьох типів клітин в організмі людини. Які клітини не розвиваються з нервового гребінця?

 1. *Міоцити.

 2. Нейроцити вегетативних гангліїв.

 3. Мозкова речовина надниркових залоз.

 4. Меланоцити.

 5. Чутливі ядра черепно-мозкових нервів.

Під час проведення обстеження вагітної жінки за допомогою ультразвуку / УЗД / лікар виявив порушення розвитку головного мозку плода. В анамнезі - хронічний алкоголізм. Якому критичному періоду ембріогенезу людини відповідає ця патологія? 1. 15-20 тиждень розвитку

 2. 20-24 тиждень розвитку

 3. 7-8 добу ембріогенезу

 4. 3-8 тиждень розвитку

 5. Період новонародженості

В умовному експерименті у зародка людини на ранньому етапі ембріогенезу мікроманіпулятором зруйнована мезенхіма у стінці жовткового мішка. Які будуть наслідки такої маніпуляції ? 1. *Порушиться утворення кровоносних судин

 2. Порушиться трофіка зародка

 3. Порушиться виділення продуктів метаболізму

 4. Порушиться утворення алантоіса

 5. Порушиться утворення амніона

При обстеженні вагітної жінки лікар звернув увагу на дані анамнезу, які свідчили, що на 3 - 4 тижні вагітності жінка перенесла гостре інфекційне захворювання. Який етап ембріогенезу плоду може бути порушеним? 1. *Формування кишкової трубки

 2. Імплантація

 3. Плацентація

 4. Розвиток головного мозку.

 5. Формування статевих систем.

Роботи Шпемана доводять, що розвиток окремих структур за-одка відбувається внаслідок дії індукторів. Що розвивається під впливом індукторів дорзальної губи бластопору? 1. *Нервова трубка.

 2. Хорда.

 3. Мезодерма.

 4. Первинна кишка.

 5. Соміти.

Упродовж ембріогенезу спостерігається поширене фізіологічне явище, що є запрограмованим генетично контрольованим процесом, який індукується кілерними генами. При цьому спостерігається ущільнення ядра, конденсація хроматину і розпад ядра на “мікроядра”, конденсація цитоплазми та її

фрагментація. Клітина розділяється на тільця, що містять “мікроядра”, які фагоцитуються макрофагами. Як називається це явище.

A *Апоптоз

B Пікноз

C Некроз

D Ендомітоз

E Ендорепродукція
Статевий гормон підтримує функцію жовтого тіла. Рівень цього гормону в крові жінки використовують як тест на вагітність. Яка структура продукує цей гормон в кінці другого тижня розвитку зародка?

A *Синцитіотрофобласт

B Цитотрофобласт

C Амніотичний епітелій

D Епітелій дефінітивного жовткового мішка

E Алантоїс
У процесі диференціації зародкової ектодерми утворюється нервова трубка, нервові гребені, плакоди, шкірна ектодерма та прехордальна пластинка. Як називається процес формування нервової трубки?

A *Нейруляція

B Гаструляція

C Сомітогенез

D Гістогенез

E Органогенез
На гістологічному препараті представлена яйцеклітина людини, в цитоплазмі якої виявляється невелика кількість жовткових включень, які розподіляються рівномірно. Визначте тип яйцеклітини.

A *Вторинно ізолецитальна

B Ізолецитальна

C Телолецитальна

D Алецитальна

E Центролецитальна
При вивченні ранніх етапів ембріогенезу людини визначається зачаток провізорного органу у вигляді пружного тяжа покритого амніотичним епітелієм, оточуючим слизову сполучну тканину. Назвіть цей орган.

A * Пупковий канатик

B Жовтковий мішок

C Алантоїс

D Плацента

E Амніон


Каталог: downloads -> histology
downloads -> Крок-1 образца 2002г., 2004г., 2005г., 2006 г., 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г. Стоматология
downloads -> Н., Мечковский С. Ю. Применение медицинского универсального лазерного аппарата мул-1 при лечении гемангиом различной локализации
downloads -> Лекции онкологические заболевания являются причиной смерти 7 млн человек ежегодно
downloads -> Методические указания для студентов Иркутск игму 2013 удк ббк
histology -> Банк тестовых заданий
histology -> Перелік екзаменаційних питань та практичних навичок для підготовки до іспиту екзаменаційні питання
histology -> Перелік екзаменаційних питань та практичних навичок для підготовки до іспиту екзаменаційні питання


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет