Бала т рбиесіндегі ә халы ты станымдар қ қ ұPdf көрінісі
Дата13.10.2018
өлшемі69.04 Kb.

Бала т рбиесіндегі 

ә

халы ты   станымдар

қ

қ ұ

(экологиялы  т рбие)

қ ә

Т-411 топ

Ер али ызы  демі

ғ

қ

Ә

       

Экология 

— 200 жылдық 

тарихы бар жас ғылым. Экология - 

"ойкос" деген грек сөзі, "үй, 

баспана" ұғымын білдіреді 

Экология ғылымы жеке пән 

түрінде биология ішінде пайда 

болды. "Экология" ғылымы 

теориялық және тәжірибелік 

маңызы бар барлық ғылымның 

кешенді негізінде тез дами 

бастаған салаға айналды. 

Экология дегеніміз - табиғатты 

пайдаланудық ғылыми-теориялық 

негізі.

Чарльз Дарвин, оны  аны тауы

ң

қ

 бойынша экология тірі а заларды  

ғ

ң

ортада ы тіршілік  рекетін 

ғ

ә

ж не  зара  атынасын зерттейтін 

ә

ө

қ

биологиялы   ылым.

қ ғ

Экология терминін неміс биологы

 Эрнест Геккель (1968ж.). 

"Естественная история происхождения" 

атты кітабында ал аш рет  олдан ан. 

ғ

қ

ғ

Э.Геккельді  айтуы бойынша экология 

ң

зоологияны  бір тарма ы, жандың

ғ

 малы тарды  органикалы  

құ

қ

ң

қ

ж не анорганикалы  ортамен ә

қ

-

зара  атынасын зерттейді. ө

қ

Экологиялы  білім мен т рбие 

қ

әберуді  ма саты:

ң

қ  орша ан орта а жауапсызды пен 

қ

ғғ

қ

араушылар а жол бермеу;қ

ғ

   о амды  пайдалы е бек ж не е бек т рбиесі ар ылы қ ғ

қ

ңә

ң

әқ

таби атты  ор ау, к ту ж не жа сарту;

ғ

қ ғ


ү

ә

қэкологиялы  білімді насихаттау

қ

жастарды  бойында экологиялы  м дениетң

қ ә


 да дысын  алыптастыру;

ғ

қЭкологиялы  т рбиені  басты міндеттері:

қ ә

ң

•   мірде ж не на ты іс- рекетінде 

ө

ә

қ

ә

экологиялы  білімді  олдана білу, 

қ

қ

іскерлікке т селу;

ө

•  таби атты  ор ау ж не  згертуге 

ғ

қ ғ

ә

ө

байланысты  о ушыларды жаппай 

қ

о амды  пайдалы е бекке  осу;

қ ғ

қ

ң

қ

•  мектепте экологиялы  білім ж не 

қ

ә

т рбие  орамын  йымдастыру;

ә

қ

ұ

О у-т рбие процесіндегі экологиялы  т рбие.

қ

ә

қ ә

О ыту процесіндегі экологиялы  т рбие. Экологиялы  білімні   

қ

қ ә


қ

ң

негізгі к здері: химия, физика, биология, география, астроиомия ө

п ндері, оларды  ба дарламаларында ы о у материалдарын д рістерде 

ә

ң

ғғ

қ

әтере  т сіндіріп, сыныптан ж не мектептен тыс экологиялы  

ң ү


ә

қ

ж мыстарда тиімді  олдана білуге о ушыларды  йрету ж не ұ

қ

қү

ә

да дыландыру - м алімні  міндеті.ғ

ұғ

ңБастауыш сынып о ушылары таби ат байлы ын ауыл шаруашылы ында 

қ

ғғ

ғ

пайдалану жайлы ал аш ы  ымды е бек саба тарында алады. Олар  й ғ

қ ұғ


ң

қ

үм ліктерін, киім-кешек, та ам, т.б. жаасайтын таби ат заттарын пайдалану 

ү

ғғ

жолдарымен танысады.

Бастауыш сыныптарды  о у ба дарламасында ы о ушыларды  

ң қ


ғ

ғ

қң

экологиялы  іскерлік да дысын  алыптастыру а ба ыттал ан ж мыс 

қ

ғ

қғ

ғ

ғұ

т рлері:  сімдіктерді  даму кезе іне фенологиялы  ба ылау ж ргізу, 

ү

ө

ңң

қ

қү

мектеп ж не  о амды  м лікті 

ыптылы пен к ту, т рмыста 

ә

қ ғқ ү

ұқ

қү

ұ

электроэнергияны, газды, суды  немді пайдалану. Орта ж не жо ары ү

ә

ғсыныптар о ушыларын ке  к лемде экологиялы  біліммен  аруландыру 

қ

ң өқ

қ

ажет.қ

Экологиялық тәрбие 

жұмыстарының түрлері

1

 Ауыл мектептеріні  о у-т жірибе ала ын ба алы 

ң қ

ә

қ

ғ

а аштар т

ымыны  к шеттерін  сіріп, 

ғ

ұқ

ң ө

ө

к галдандыру а пайдалану.

ө

ғ

2

                       Мектеп о ушылары мемлекеттік орман

қ

                     шаруашылы ына  немі к мек к рсетіп 

ғ

ү

ө

ө

                        отырады. Оларды  негізгі ат аратын 

ң

қ

ж мыстарыны  т рлері: к шет материалдарын  сіру, 

ұ

ң ү

ө

ө

а аштар отыр ызу, оларды к ту,  рттен,  рылардан 

ғ

ғ

ү

ө

ұ

ор ау, орман-то ай зиянды ж ндіктермен к ресу.

қ ғ

ғ

ә

ү

-

 д рі  сімдіктерін дайындау, жидек, са ырау-

ла , 

ә ө

ң

құ қ

т.б. жемістерді жинау;пайдалы жануарларды  ор ау ж не есебін алып отыру; 

қ ғ

әфенологиялы  ба ылау ж ргізу.

қ

қ

ү

3

О ушылар ауылшаруашылы  т жірибе 

қ

қ ә

ж мысымен айналысады. Т жірибе ж мысы

ұ

ә

ұ

 биология, химия м

алімдеріні , жергілікті 

ұғ

ң

алымдарыны  басшылы ымен ж ргізіледі.

ғ

ң

ғ

ү

4

О ушылар таби ат а зиян келтіретін

қ

ғ қ

адамдармен к реседі,  оры та ы ережені 

ү

қ

қ ғ

б зушыларды аны тайды, химиялы  улы 

ұ

қ

қ

заттарды, минералды  ты айт ыштарды са тау 

қ

қ

қ

қ

ж не  олдану ережелерін б зушыларды  шкерлейді.

ә

қ

ұ

ә

5

6

Экологиялы  т рбиеге айланысты мектепте жаппай шаралар

қ ә

  йымдастырылады. Олар: кештер, д рістер, баяндамалар, т.б

ұ

ә

Жалпы білім беретін мектептерде экологиялы  білім мен 

қ

т рбие  р т рлі сыныптарда ы о у п ндеріні  мазм ны, 

ә

ә

ү

ғ

қ

ә

ң

ұ

о ам а пайдалы ж мыс ж не  ндірістік е бек ар ылы 

қ ғ

ғ

ұ

ә

ө

ң

қ

іске асырылады.

Э

к

ол

ог

и

ял

ы

 

о

ам

н

ы

 м

а

са

ты

қ

қ

ғ

ң

қ

Э

к

ол

ог

и

ял

ы

 

о

ам

н

ы

 м

а

са

ты

қ

қ

ғ

ң

қ

о ам м шелерін  здері т р ан айма ты

Қ ғ

ү

ө

ұ ғ

қ

ң

 таби атын  ор ау а, к туге т рбиелеу, 

ғ

қ ғ ғ

ү

ә

зерттеу ж мысына тарту, зерттеуді ж ргізуді  

ұ

ү

ң

дістері мен т сілдеріне  йрету, мектепті 

ә

ә

ү

экологиялы  ж мысты  орталы ына айналдыру.

қ ұ

ң

ғ

о ам м шелері мектептегі жастар  йымымен

Қ ғ

ү

ұ

 ынтыма тасып, т р ылы ты жерде экологиялы

қ

ұ ғ

қ

қ

 штабтар 

рады, жоры тар, саяхаттар

құ

қ

  йымдастырады. Экологиялы  деректерді,

ұ

қ

  ылыми ма л маттарды білім ж не т рбие 

ғ

ғ ұ

ә

ә

процесінде пайдалану м

алімні  білімділігіне,

ұғ

ң

 педагогикалы  шеберлігіне, жо ары 

қ

ғ

м дениеттілігіне байланысты.

ә

Экологиялы  т рбие о ушыларды  – таби ат а

қ ә

қ

ң

ғ қ

 жа аша к з арасын  алыптастырып,  р т рлі 

ң

ө қ

қ

ә

ү

нысандарда ж ргізіліп, жеке т л аны  эмоциялы  

ү

ұ ғ

ң

қ

сезімдік  лемін  алыптастыру а ба ытталып, 

ә

қ

ғ

ғ

адамгершілік, жауапкершілік  асиеттерін жетілдіреді.

қ

Бүкіләлемдік   мұра

Ең көрнекті табиғи және 

мәдени көрікті, 

Дүниежүзілік мұра 

жарияланған (табиғат 

объектілерінің 

әлемдік табиғи мұра; 

Person Дүниежүзілік 

мәдени мұра құру) 

Дүниежүзілік 

naslediya- логотипі ол 

сипаты мен адамның 

құру орталығында 

квадрат білдіреді, 

шеңбер болып 

табылады.Күні

Халықаралық күннің атауы

22 наурыз

1 сәуір


18-22 сәуір

22 сәуір


5 маусым

17 маусым

16 қыркүйек

20 қыркүйек

27 қыркүйек

4 қазан


29 желтоқсан

Бүкіләлемдік су күні

Халықаралық құстар күні

Қорықтар мен ұлттық парктер күндері

Жер күні

Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні

Шөлейттенумен және қуаңшылықтың күрес 

Дүниежүзілік күні

Жердің озон қабатын қорғау жөніндегі халықаралық 

күні


Орман күні

Теңіз халықаралық күні

Жануарларды қорғау халықаралық күні

Биологиялық әртүрлілік халықаралық күні

Экологиялық      күнтізбе


олданыл ан  дебиеттер

Қ

ғә

      1.Окружающая среда и мир на планете. -М.: Наука, 1986.

2. Дотта Л. Планета земля в опасности. - М.: Мир, 1988.

3. Демешев М .Я. Пока не поздно. - М.: Молодая гвардия, 1991.

4. Яншин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. 

      М.:Мысль, 1991.Document Outline

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Бүкіләлемдік мұра
 • Slide 12
 • Slide 13

Каталог: stud.kz -> pdf -> prezent


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет