Бағдарламасының жалпы сипаттамасы «Биология 5В011300»бет1/3
Дата06.07.2017
өлшемі461.79 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2   3
Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы «Биология – 5В011300» мамандығы бойынша

Берілетін дәреже /квалификация/

Оқу

(сатысы)

деңгейі


Бағдарламаға қабылдау талаптары


Бағдарламаның білімдік және кәсіби мақсаты /білімді ары қарай жалғастыру /.


Кредиті көрсетілген бағдарлама құрлымы (жылына 60 кредит ЕСТS )

Қортынды емтихан
Бакалавр- биология мұғалімі

Бакалавриат

-Талапкер-лердің білім деңгейі жалпы орта білім және арнайы орта білім болуы керек;

 • Талапкердің мемлекеттік үлгідегі жалпы орта білім және арнайы орта білімдік құжаттары болуы тиіс;
 • кәсіби пәндерді игеруге қажетті бастапқы білімін қалыптастыру;

- кәсіби қызметін арттырудағы теориялық және практикалық білімдеріндегі біліктілік пен дағдыны қалыптастыру

- магистратура және докторантурада білімін ары қарай жалғастыру мүмкіндігі туғызу.

ЖБП-33

кредит
БП МК– 20 кредит


БП ТК-44 кредит
КП МК-5 кредит
КП ТК- 27 кредит

1. Биология

2.Педагогика + Биологияны оқыту әдістемесі

3.Дипломдық жұмыс (жоба) қорғауҰсынылатын оқу бағдарламасының тізімі

( соның ішінде оқу ақысы)

Шифр

Мамандығы

Оқу мерзімі

Оқу ақысы

1

5В011300

Биология4 жыл315 мың

Жеке пәндер курсының сипаттамасы


1

Курс атауы

Өсімдіктер анатомиясы мен морфология


2

Пән коды

AMR1202


3

Пән типі

Базалық пәндер Міндетті компоненттер

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы, курс

1 курс

6

Оқу семестрі

2

7

Кредит саны

3

8

Лектордың /профессордың аты-жөні

б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.

б.ғ.к., профессор Ахметов М.Д.

б.ғ.к., доцент Тапалова О.Б.

б.ғ.к., доцент Мусаев К.Л.
9

Курс мақсаты

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясын оқыту төменгі, жоғары сатыдағы өсімдіктердің заттар айналымы мен жер бетіндегі энергияның қайта түзілуіндегі маңызын түсіндіру

10

Пререквизиттер

Цитология және гистология

Биологияға кіріспе11

Курс мазмұны

Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәні және әдісі. Өсімдіктердің құрылымдық деңгейі құрлыққа шығуына байланысты ұлпалар мен мүшелердің пайда болуы. Өсімдік жасушасының құрылымы. Жасуша қабығы. Плазмалемма.Ұлпалар туралы жалпы түсінік. Ұлпалардың жіктелуі және олардың сипаттамасы. Жабын ұлпасы. Өткізгіш ұлпа. Өсімдіктің вегетативтік мүшелерінің сыртқы және ішкі құрылысы. Өркен морфологиясы. Өркендер жүйесі. Сүректі өсімдіктер сабағының құрылысы. Жапырақ. Мүшелердің метаморфозы. Өсімдіктер көбеюі туралы жалпы мағлұмат.


12

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Яковлев Г.П., и др. Ботаника. СПб:. Изд-во СПХФА, 2001

 2. Лотова Л.И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений: учебник для студ. вузов, обуч. по биол. спец.-Изд. 4-е,доп.-М.: 2010-510с.

 3. Сейлова Л.Б., Практикум по общей ботанике. Алматы,2007.

 4. Агелеуов Е.А., Агитова К.А., Дөненбаева К.Д., Ботаника (Клетка. Ткандер.). Алматы 1991.

 5. Васильев А.В., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякого Т.И., Шорина Н.И. Ботаника. Анатомия и морфология расстений. М., 1988.

13

Оқыту әдістері

Инновациялық оқыту әдістері: мастер класс, әңгімелесу және ойын әдістері, мультимедиялық техниканы пайдалану арқылы баяндау

14

Оқыту тілі

Қазақша және орысша

15

Оқытуға қажетті деңгей


Өсімдіктердің жеке органдарын және денесінің сыртқы құрылыстарының жалпы даму зандылықтарын, өсімдік организмінің бір тұтастығын және олардың онтогенезін, макро және микроструктурасын, бейімделу ерекшеліктерін, көбею жолдарын білу қажет

1

Курс атауы

Өсімдіктер систематикасы


2

Пән коды

SR 2203


3

Пән типі

Базалық пәндер Міндетті компоненттер

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы, курс

2

6

Оқу семестрі

4

7

Кредит саны

3

8

Лектордың /профессордың аты-жөні

б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.

б.ғ.к., профессор Шалабаев К.И.9

Курс мақсаты

Ботаниканың қазіргі ғылыми жетістіктері мен осы заманғы жинақталған білім қорына жүгіне отырып, жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдіктердің көбеюін, эволюциясын, филогенетикалық байланысын, қоршаған ортамен өзара қарым –қатынасымен таныстыру

10

Пререквизиттер

Цитология және гистология

Биологияға кіріспе

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы


11

Курс мазмұны

Гүл серігі, оның құрылысы және маңызы. Андроцей. Геницей. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің басты топтарының теориялық және практикалық маңызы.Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жіктелуі. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы пәні және әдісі.

Өсімдіктер әлемінің тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Негізгі таксономикалық топтардың сипаттамасы: тіршілік кезеңінде гаметофиті басым өсімдік-мүктәрізділер бөлімі; тіршілік кезеңінде спорофиті басым өсімдіктер-риниофиттер, плаун-тәрізділер, қырықбуындылар, шаңжапырақтәрізділер, ашықтұқымдылар, жабықтұқымдылар. Негізгі таксономикалық топтардың филогениясы (тарихи дамуы). Жоғары сатыдағы өсімдіктердің негізгі эволюциялық кезеңдері.
12

Ұсынылатын әдебиеттер

1. Әметов Ә.Ә., Мырзақұлов П.М. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Архегониялы өсімдіктер. І бөлім, Алматы «Қазақ Университеті» 2000.

2.Құжантаева Ж.Ж. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы 2004.

Назарбаекова С.Т. Краткий курс лекций по систематике низших растений. – Алматы, 1999. 130с

3. Абдрахманов О.А., Абдрахманова А.О., Ержанов Т.Н., Назарбекова С.Т. Практические работы по систематике низших растений. Часть 2. Лабораторный практикум по грибам и лишайникам. Караганда: Изд-во КарГУ. 2001. 144с

4. Ботаника: в 4 т. Т. 1: Водоросли и грибы. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. — М: Академия, 2006. — 320 с.

5. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. В 2-х томах. Перевод с англ. М.Мир. 1990, 348с.13

Оқыту әдістері

Инновациялық оқыту әдістері: мастер класс, әңгімелесу және ойын әдістері, мультимедиялық техниканы пайдалану арқылы баяндау

14

Оқыту тілі

Қазақша және орысша

15

Оқытуға қажетті деңгей

Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің морфологиялық ерекшеліктерін ажырата білуі. Негізгі таксономиялық категория-лардың айырмашылығын меңгеруі. Архегониальды және гүлді өсімдіктердің негізгі кластарың өкілдерін жақсы ажырата білуі керек

1

Курс атауы

Омыртқасыздар зоологиясы


2

Пән коды

ZooB 1204


3

Пән типі

Базалық пәндер Міндетті компоненттер

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы, курс

2

6

Оқу семестрі 1-2

4

7

Кредит саны

3

8

Лектордың /профессордың аты-жөні

б.ғ.к., доцент Батырова К.И.

б.ғ.к., аға оқытушы Жаксыбаев М.Б.,

аға оқытушы Майматаева А.Д.


9

Курс мақсаты

Студенттерге зоологияның қазіргі ғылыми жетістіктері мен осы заманғы жинақталған білім қорына жүгіне отырып, жоғарғы және төменгі сатыдағы жануарлардың көбеюін, эволюциясын, филогенетикалық байланыс-ын, қоршаған ортамен өзара қарым –қатынасымен таныстыру

10

Пререквизиттер

Цитология и гистология

Биологияға кіріспе
11

Курс мазмұны

Зоология жануарлар әлемі туралы ғылым, оның шығу тегі, дамуы, биосферадағы және адам өміріндегі ролі. Зоология ғылымы дамуының заңдылығы және негізгі этаптары. Жануарлардың жіктелуі. Макрожүйенің негізгі принциптері. Жануарлар құрылымы деңгейінің сипаттамасы: жасушалы, ұлпалы. Систематикасы, құрылысы, онтогенез, 22-типтің экологиясы. В.А.Догелдің полимеризация және олигемеризациясы. А.Н.Северцовтың филэмбриогенез туралы теориясы.12

Ұсынылатын әдебиеттер

1.Түсіпова Т.С. Омыртқасыздар зоологиясы І –ІІ том Алматы 2003

2. Дәуітбаева К.Д. Омыртқасыздар зоологиясы І –ІІ том Алматы 2004

3. Шарова И. Х. <Зоология беспозвоночных: Учеб. для студ. высш.учеб. заведений.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. С. 538-562.

4. Пименова А.В. Зоология беспозвоночных М., 2005

5. Удивительный мир беспозвоночных. Алматы, 2005


13

Оқыту әдістері

Инновациялық оқыту әдістері: мастер класс, әңгімелесу және ойын әдістері, мультимедиялық техниканы пайдалану арқылы баяндау

14

Оқыту тілі

Қазақша және орысша

15

Оқытуға қажетті деңгей

Төменгі және жоғарғы жануарлардың морфологиялық ерекшеліктерін, негізгі таксономиялық категориялардың айырма-шылығын ажырата білуі керек


1

Курс атауы

Омыртқалылар зоологиясы


2

Пән коды

ZooB 2205


3

Пән типі

Базалық пәндер Міндетті компоненттер

4

Пән курсының деңгейі

орташа

5

Оқу жылы, курс

2

6

Оқу семестрі 1-2

4

7

Кредит саны

3

8

Лектордың /профессордың аты-жөні

б.ғ.к., доцент Батырова К.И.

б.ғ.к., аға оқытушы Жаксыбаев М.Б.

аға оқытушы Сексенова Д.У.


9

Курс мақсаты

Хордалылар зоологиясы курсында хордалы жануарлардың морфологиялық және анатомиялық құрылыс ерекшеліктеріне, олардың тіршілік әрекеттеріне, өзіне тән басты белгілеріне ерекше тоқталып, жеке жүйелік топтарына (класс, отряд, тұқымдас, туыс, түр) басты назар аударылады. Омыртқалы жануарлардың омыртқасыз жануарлармен ұқсас және айырмашылық белгілері атап көрсетіледі.

10

Пререквизиттер

Цитология и гистология

Биологияға кіріспе

Омыртқасыздар зоологиясы


11

Курс мазмұны

Омыртқалы жануарлар пәні және әдісі. Хордалы жануарлар және олардың жүйеленуі. Хордалылар типінің, типтармағының сипаттамасы: бас сүйек-сіздер, қабықтылар және омыртқалылар. Омыртқалы жануарлар класының филогениясы және дамуы, систематикасы, салыстырмалы морфологиясы, ішкі мүшелер жүйесі: дөңгелекауыздылар, шеміршектілер, сүйекті балықтар, амфибийлер, рептилилер, құстар, сүтқоректілер.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

1.Константинов В.М., Шатолова С.П., Бабенко В.Г. и др. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных. М., 2005.

2. Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных: Учеб. пособие. М., 2001.

3.Степанян Е.Н., Алексахина Е.М. Зоология с основами экологии животных: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001

4.Бутузов А.А. Зоология с основами экологии животных: Курс лекций. Тверь,1992-1993.
13

Оқыту әдістері

Инновациялық оқыту әдістері: мастер класс, әңгімелесу және ойын әдістері, мультимедиялық техниканы пайдалану арқылы баяндау

14

Оқыту тілі

Қазақша және орысша

15

Оқытуға қажетті деңгей

Жануарлар тобының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін білу арқылы сипаттама беруді, ұйымдастыру сатысын көтерілуін қадағалауды, филогенетикалық өзара әрекетін түсіндіруді, жергілікті фаунаға тірек жасай отырып, артықшылығын білу қажет


1

Курс атауы

Қазақстанның өсімдіктер ресурстары

2

Пән коды

RR 3214

3

Пән типі

Кәсіптік пәндер Таңдау компоненті

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы, курс

3 курс

6

Оқу семестрі 1-2

6

7

Кредит саны

2

8

Лектордың /профессордың аты-жөні

б.ғ.д., доцент Айдарбаева Д.К.

б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.

б.ғ.к., доцент Мусаев К.Л.


9

Курс мақсаты

Студентерді Қазақстан жерінде жабайы өсетін пайдалы өсімдіктердің әртүрлілігімен таныстыру. Солардың ішіндегі құрамында фитохимиялық, фармакологиялық, биологиялық активті заттардың бар екендігіне түсініктер беру.


10

Пререквизиттер

Цитология және гистология

Биологияға кіріспеӨсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

11

Курс мазмұны

Қазақстанның ботаник-ресурсовед ғалымдарының республикамыздың түкпір-түкпірінде жабайы өсетін өсімдіктер жамылғысын зерттеп , олардың пайдалы жақтарын анықтап, белгілі бір жүйеге келтіріп, табиғатымызды пайдаланудың экологиялық аспектілерін атап көрсетіп, флорамыздың әртүрлілігін сақтап қалуда , олардың баға жетпес ғылыми мәліметтерімен , ғылыми еңбектерін таныстыру.


12

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Гричик В.В. Растительные и животные ресурсы / В.В. Гричик. – Мн.: БГУ. – 2002.

 2. Кукенов М.К. Ботаническое ресурсоведение Казахстана. – Алматы: Ғылым, 1999.

 3. Гричик В.В. Растительные и животные ресурсы /В.В.Гричик. – Мн.:БГУ. – 2002 г.

 4. Билич Г.Л. Хрыжановский В.А. Биология Москва 2005 г

 5. Галай Е.И. Использование природных ресурсов и охрана природы. /Е.И.Галай. – Мн.: Амалфея, 2008 г
13

Оқыту әдістері

Инновациялық оқыту әдістері: мастер класс, әңгімелесу және ойын әдістері, мультимедиялық техниканы пайдалану арқылы баяндау

14

Оқыту тілі

Қазақша және орысша

15

Оқытуға қажетті деңгей

Инновациялық оқыту әдістері: мастер класс, әңгімелесу және ойын әдістері, мультимедиялық техниканы пайдалану арқылы баяндау


1

Курс атауы

Қазақстанның жануарлар ресурсы

2

Пән коды

CR4215

3

Пән типі

Кәсіптік пәндер Таңдау компоненті

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы, курс

3 курс

6

Оқу семестрі

5

7Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет