БАҒдарламасы (силлабус) Пән : Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі


Психологияда теориялык денгей әдістерібет3/4
Дата22.12.2017
өлшемі0.75 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4

Психологияда теориялык денгей әдістері. Ғылыми танымның екінші деңгейі – теориялық деңгей. Ол зерттеушіге зерттеу әдістері мен ғылыми нәтижелер арасындағы себеп-салдарлық тәуелділікті айкындауға, эмпирикалық деректерден теориялық қортындыларға көшу барысындағы педагогикалық заңдылықтарды анықтауға көмектеседі. Теориялық деңгей әдістері:
1. Әдебиет көздерін оқып білу зерттеудің құрамдас және бөлінбейтін бөлігі болып табылады. Бұл кез-келген ғылыми іс-әрекеттің алғашқы кезеңі. Зерттеуші ғылымның осы саласында оған дейін қандай мәселелер зерттелгенін анықтау үшін, зерттеу мәселесінің бұрыңғы мен қазіргі жай-күйін және оған қатысы бар барлық мәселелерді түсіну үшін таңдап алған тақырыбы бойынша әдебиеттермен танысуы қажет.

Зерттеу мәселесі бойынша әдебиеттерді білу зерттеуші мәдениетінін, оның ғылыми адалдығы мен зерттеу нәтижелерінің құндылығының шарты болып табылады. Ғылымның зерттеліп отырған саласының жай-күйі мен дамуын тану үшін зерттеуші әр түрлі педагогикалық бағыттар, көзқарастар, ғылыми мектептер, отандық және шетелдік баспалардын арасынан өзіне керекті әдебиетті тандап алып, көптеген авторларға ортақ және білім беру процесіндегі заманға сай тенденцияларды анықтайтын жалпыны табуы қажет.


Әдебиеттерді зерттеу кезінде оларға талдау жасау, оларды салыстыру, теңестіру, жалпыға ортақ ғылыми әдістерді анықтау сияқты жұмыстар жүргізіледі, ол қоршаған болмысты тануда үлкен рөл атқарады. Әдебиет көздерін зергтеу әдісі ғылыми танымнын белгілі бір кезеңіндегі зерттеудің нақты мақсаттар мен міндеттерімен анықталады. Бұл әдістің қажетті әдебиеттерді іздеу, әдебиет материалдарына алдын-ала талдау жасау, оқу мен жазып алу техникасын ескеру, тақырыптық белгілері бойынша жеке картотеканы құру, әдебиеттерді бір жүйеге келтіріп қолдану, әдебиеггерді зерттеу сияқты сатылары бар.
2. Талдау мен жинақтау. Талдау келесі түрлерге бөлінеді; эмпирикалық материалды механикалық бөлу; тұтастың құрамындағы элементтердің өзара қатынасы формаларын аныктау; білім құрылымын ашып көрсету, зерттеу объектісінің сипаты мен динамикасын айқындау және т.б. Талдау элементарлы сипатта болуы мүмкін, бұндай талдауда элементтердің бір біріне және тұтастай бастапқы жүйеге қатынасы айқындалмайды. Сондай-ақ ол қисынды сипатта болуы мүмкін, мұндай талдауда элементтердің бір біріне қатынасы көрініс табады. Талдау барысында зерттеу нәтижелерін бағдарламалар, кестелер, жоспарлар, жүйелер түрінде жинақтауға болады, бұл ретте жоққа шығару ережесі қолданылады, яғни күрделі пікір болған жерде оның құрамды сөйлемдері де болуы керек. Конъюнкция (лат. сопіипсііоп – одақ, байланыс) ережесін де қолдануға болады, бұл ереже бойынша екі немесе одан да көп пікірлерді бір күрделі сөйлемге біріктіруге болады. Талдау мен жинақтау диалектикалық түрде бір бірімен өзара байланысты, «талдау» термині көбінесе зерттеу процесін тұтастай зерттеу кезінде қолданылады. Сондай-ақ белгілі бір нәтижелері бар жүйеге кірерде және одан шығарда деректерге талдау жасап, салыстыруға болады.
3. Абстракциялаудың (дерексіздендіру) екі түрі бар: талдап қорыту және жекелеп бөлу. Талдап қорыту – көптеген бірыңғай заттар мен құбылыстардың жалпы, бірдей белгілерін анықтау. Жекелеп бөлу – бір затты немесе құбылысты зерттеп, талдау үшін зерттеушіге қажетті бір қасиетін немесе сапасын бөліп алу процесі.
Дәріптеушілік – (идеализациялау) дерексіздендірудің бір түрі, оны ғылыми танымның жеке тәсілі ретінде қарастыруға болады. Дәріптеушілік процесі барысында зерттеуші ой жүзінде заттың барлық шынайы қасиеттерінен бас тартып, оның мазмұнына іс жүзінде мүмкін емес жаңа түсінік пен белгі береді. Дәріптелген объектінің зерттеушіге теория жүзінде шынайы объектілерді, әсіресе материалдық объектілерді зерттеу мен санада сақтауда тигізер пайдасы мол.
4. Тұжырым жасаудың индуктивті және дедуктивті әдістері; бұл әдістің көмегімен эмпирикальщ деректер қортыңдыланып, жекеден жалпыға қарай және керісінше жалпыдан жекеге қарай қисынды салдарлар айқындалады.
5. Ұқсастыру әдісі заттар мен құбылыстардың жалпылығын айқындау үшін қолданылады.
6. Теория жүзінде мүмкін жағдайдың, құбылыстың немесе заттың моделін жасау әдісі. Модельдеу – зерттеу объектісі өзімен ұқсастық қатынастағы басқа бір объектімен алмастырылатын зерттеу әдісі. Бірінші объект тұпнұсқа болады да екінші объект оның моделі болады. Зерттеуші модельді зерттеп, алған нәтижелерін ұқсастық және үйлестік заңы бойынша тұпнұсқаға көшіреді. Модель және модельдеу әдісі тұпнұсқаны зерттеу қиын немесе мүмкін емес болғанда немесе тұпнұсқаны зерттеу үлкен қаражат шығынын талап еткен жағдайда қолданылады. Модель мен тұпнұсқа арасында белгілі бір ұқсастық болу керек. Мұндай ұқсастық зерттеушінің модельді зерттеу кезінде алған ақпараттарын тұпнұсқаға көшіруге мүмкіндік береді, ал көшіру үшін ұқсастықтың, талдау мен жинақтау әр түрлі формалары қолданылады. Модельдің физикалық табиғаты тұпнұсқаның физикалық табиғаты сияқты болу керек (тұпнұсқаның толық көшірмесі болған модель, модель бола алмайды). Модельдің тұпнұсқадан айырмашылығы оны зерттеу оңай, алайда оның бойында модельге де, тұпнұсқаға да тән негізгі сипаттары мен өлшемдері болуы қажет. Модель ұқсастық ретінде тұпнұсқа, оны жетілдіру, қайта құру жөне оны басқару туралы білімді зерттеу, сақтау және кеңейту үшін қолданылады.
Модельдеу логикалық, физикалық, математикалық, заттық, белгілік болады. Модельдің түрін таңдау таным зерттеу объектісінің күрделілігіне байланысты.
7. Болжау әдісі зерттеушінің қатысуынсыз педагогикалық жүйе немесе білім беру жүйесінің қозғалысын көрсету үшін қолданылады. Зерттеу нәтижесінде алынған нақты ғылыми деректерді сандық көрсеткіштерге, кестелерге, графиктерге, сызбаларға, диаграммаларға, формулаларға, ұғымдарға мен заңдарға айналдыру зерттеушінің ойлау абстракциясының жоғары деңгейі мен дәрежесі қажет. Осының бәріне бүтінде болашақтағы білім беру жүйесінің даму заңдылықтары мен тенденцияларын түсіну үшін теориялық жағынан терең ойланудағы талпындыруды.
8. Математикалық және статистикалық әдістер педагогикалық құбылыстар мен олардың сапалық өзгерістері арасындағы сандық тәуелділікті айқындау үшін қолданылады. Бұл әдіс зерттеу жиынтығын өңдеу үшін, байланыс пен ықпал ету көрсеткіштерін есепке алу үшін, өз ара тәуелділікті айқындау үшін, әр түрлілік көрсеткіштерін бөлу деңгейін анықтау үшін, орташа арифметикалық қате мен оның мөлшерін айқындап, осы мөлшерді бөлу дәрежесін (дисперсия), орташа квадраттық ауытқуларды, әр түрлілік коэффициенттерін есептеу үшін қолданылады.
Тіркеу әдісі педагогикалық зерттеулер ішіндегі кең тараған әдіс, ол зерттеушінің объектісінің белгілі бір қасиеттерін айқындап, есептеу үшін қолданылады. Тіркеу әдетте белгілі бір белгісі бар не жоқ бір құбылысты өлшеу үшін қолданылады. Бұл белгісі бар объектіні анықтап алып, оны бұл белгісі жоқ басқа бір объектіден ажырата алу қажет. Сондай-ақ, шартты критерилер қажет, мысалы қандай оқушыны тәртіпті, ал қандайын тәртіпсіз деп, өзімшіл немесе көпшіл деп, үлгерімі жақсы немесе үлгерімі нашар деп айтуға болады.
Ранжерлеу әдісі деректердің, құбылыстардың, сапалардың, белгілердің өсуі немесе төмендеуін анықтау үшін қолданылады. Өлшеудің бұл әдісі ретке қелтіру әрекетіне негізделген, яғни зерттеу объетілері немесе құбылыстары нақтыланған бір белгісінің мөлшерінің ұлғаюы немесе төмендеуі тәртібі бойынша орналастырылады. Сандық (интегративті) тізім әдісі сандық көрсеткіштерге сапалық талдау жасауға мүмкіндік береді. Орташа мөлшерді анықтау әдісі орташа сандық көрсеткіштерге, бағаларға талдау жасап, нәтижелері мен оларды дәрежесі бойынша орналастыру, өзара үйлесімдік коэффициенттерді есептеу үшін қолданылады, бұл зерттеушінің математикалық статистика және мүмкіндік теориясы саласында арнайы дайындығын талап етеді.
Теориялық деңгей әдістерінің бұл тобы эмпирикалық деректерге және олардың теорияны құрастыруға ықпал етуіне терең талдау жасап, ондағы заңдылықтарды ашуға, сыртқы факторлар және олардың ішкі мазмұнының фаторларын түсіндіруге бағытталған. Егерде эмпирикалық әдістер объектіні философиялық категория ретінде «құбылыс» деңгейінде зерттесе, онда теориялық әдістер «мәні» деңгейінде зерттейді. Болжауды бұл ретте екі әдіс те объектіні танудың ғылыми сатысы болып табылады, онда құбылыс мәннің көрініс формасы, ал мән тек құбылыста ғана көрініс табады. Олар бір бірімен өзара байланысты, бірақ бір-біріне ұқсас емес. Құбылыс мәнге қарағанда қозғалмалы болып келеді. Зерттеу объектісінің мәнін теориялык түрде тану оның даму заңдылықтарын ашуға көмектеседі. Зерттеудің теориялық және эмпирикалык әдістері ғылыми таным деңгейлері ретінде бір бірімен дилектикалық өзара байланысты және бір бірінсіз өмір сүре алмай әрі дамымайды.
Ғылыми танымның үшінші деңгейі ең жоғары деңгей -әдіснамалык деңгей.Танымның теориялық және эмпирикалық денгейлері негізінде өзгеше ғылыми ұстанымдар қалыптасады және ғылыми педагогикалық зерттеудің жаңа әдістері айқьгадалады; таным іс-әркетінің іргелі әдіснамалық теориясы құрылады. Жоғарыдағы аталған ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері төмендегі суретте көрсетілген (сурет 4).
Атап айтқанда жоғарыдағы ғылыми-педагогикалық әдістер зерттеу іс-эрекеттерінін барлық құралдарын қамтамасыз ете алмайды.

Н.4.02-05


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

БЕКІТЕМІН

Кафедра отырысы шешімімен

Кафедра меңгерушісі

___________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)


5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

(мамандық шифры, атауы)


_ Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша

(атауы)
Емтихан сұрақтарыныңТ І З Б Е С І
1-ші тақырып Кіріспе

 1. Пәннің мақсаты, міндеттері және мазмұны.

 2. Жаңа формация педагогі және оған қойылатын талаптар.

 3. Мектепке дейінгі ұйымға маман дайындау мәселелері.

2-ші тақырып Психология және педагогика ғылымдарының әдіснамасы.

 1. «Ғылым» ұғымының философиялық, психологиялық педагогикалық мәні. Ғылымтану.

 2. Ғылымның жіктелуі.

 3. Психологиялық – педагогикалық ғылыми зерттеу.

 4. Зерттеудің теориялық, эмпирикалық әдіснамалық кезеңдері.

 5. Психологиялық, педагогикалық ғылыми зерттеудің әдіснамалық принциптері мен негізгі компоненттері.

 6. Зерттеу логикасы.

3-ші тақырып Психологиялық – педагогикалық зерттеу жұмыстарының түрлері. 1. Тәрбиеші- педагогтың тәрбиелеу, білім беру және зерттеушілік қызметі.

2. Зерттеушілік қызметі- баланың деңгейін анықтау әрекеті.

3. Мектеп жасына дейінгі балалардың жас және дербес ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық- педагогикалық зерттеуді жүргізу жолдары.

4. Студенттердің ғылыми- зерттеу жұмыстарының түрлері: реферат, аннотация, курстық жұмыс, тезис, ғылыми баяндамалар, диплом жұмысы.
4-ші тақырып Психологиялық зерттеу әдістері.


 1. Балалар психологиясының зерттеу әдістері.

 2. Эмпирикалық зерттеу әдістері.

 3. Бақылау.

 4. Эксперимент және оның түрлері.

 5. Іс- әрекет нәтижелерін зерттеу.

 6. Әңгімелесу әдісі.

 7. Психологиялық диагностикалау.

 8. Текст әдісі.

 9. Әлеуметтік өлшем әдісі.

 10. Балабақша тәрбиешісінің балаларды зерттеу әдісі.

5-ші тақырып Педагогикалық зерттеу әдісі. 1. Зерттеу әдістері ұғымы.

 2. Эмпирикалық және теориялық әдістер.

 3. Дәстүрлі- педагогикалық зерттеу әдістерінің қалыптасу тарихы.

 4. Дәстүрлі- педагогикалық зерттеу әдістерінің түрлері: бақылау , тәжірибені зерттеу, іс құжаттарын талдау, баланың шығармашылығын зерттеу, іс құжаттарын талдау, әңгімелесу.

 5. Тәжірибені зерттеу жолдары.

 6. Мектепке дейінгі балалардың іс – құжаттарын зерттеу түрлері. Рейтинг.

 7. Педагогикалық диагностика.

 8. Педагогика ғылымындағы сандық және сапалық зерттеу әдістері.Математикалық және кибернетикалық зерттеу әдістері. Сандық әдістер: статистикалық,ранжирлеу, мөлшерлеу. Сапалық әдіс: моделдеу.

6-ші тақырып Эксперимент жүргізу әдістемесі

 1. Эксперимент ұғымы. Эксперимент ежелден қалыптасқан ғылыми зерттеу әдістері.

 2. Эксперименттің өткізілу орнына қарай түрлері. Педагогикалық эксперименттің өтілу кезеңдері.

 3. Эксперименттің өткізілу орнына қарай түрлері. Табиғи, лабораториялық және педагогикалық.

 4. Педагогикалық эксперименттің өтілу кезеңдері: анықтау, қалыптастыру және бақылау эксперименті.

 5. Анықтау экспериментін жүргізу жолдары.

 6. Қалыптастыру экспериментін өткізу әдістемесі.

 7. Бақылау экспериментін жүргізу тәсілдері.

7-ші тақырып Әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі. 1. Әдебиет ғылыми зерттеу көзі.

 2. Әдебиеттерді қолдану ерекшеліктері.

 3. Библография әдебиеттерді жүйелі жазу, кез келген әдебиеттердің ерекшелігіне, жазылу үлгісіне, баспасына зерттеу тақырыбына байланысты тізбе құру немесе әдеби шолу.

 4. Ғылыми әдебиеттер тізімін безендіру үлгісі.

 5. Кітаптар, мақалалар, ғылыми конференция материалдары, диссертация мен авторефераттар, аударма басылымдар, энциклопедиялар мен сөздіктер, газет, журналдардың безендірілу тәртібі.

 6. Эпиграф, кіріспе, аңдатпа, сілтеме, конспектілеу, реферат, аннотация жазу жолдары. Интернет желісіне шығу.

8-ші тақырып Курсттық жұмысты орындау әдістемесі. 1. Курстық жұмыс және оның маңызы ,міндеттері.

 2. Зерттеу тақырыбын таңдау. Тақырыптың өзектілігін анықтау.

 3. Курстық жұмыстың әдебиеттер тізімін жасау.

 4. Курстық жұмыстың негізгі мазмұнына қойылатын талаптар.

 5. Курстық жұмыстың теориялық логикалық сипаты.

 6. Курстық жұмысқа қойылатын талаптар.

 7. Курстық жұмыстың құрылымы- өңірбет, жоспары,кіріспе,негізгі бөлім, тақырыпқа байланысты әдебиеттерге шолу, қорытынды, әдебиеттер тізімі.

 8. Әр бөлімнің жазылу ережесі.

9-ші тақырып Диплом жұмысын орныдау әдістемесі. 1. Диплом жұмысы және оның мақсаты, міндеттері.

 2. Тақырыптың өзектілігін анықтау.

 3. Зерттеу мақсаты мен міндеттерін айқындау.

 4. Зерттеу жоспарын құру, зерттеу әдістерін анықтау, болжамды белгілеу, зерттеу объектісі, пәні, мәселені көтеру.

 5. Диплом жұмыстары құрылымы өңірбек, жоспары, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды әдебиеттер тізімі, қосымшалар.

 6. Зерттеудің теориялық және практикалық жаңалығы:

 7. Дипломдық жұмыстың ғылыми- теориялық бөлімі. Оның тараулары және тармақшасында талқыланатын мәселелер.

 8. Эксперименттік бөлімі және оның жазылу әдістемесі.

 9. Қорытындының жазылу ережесі. Қорытынды тұжырымының ерекшелігі.

 10. Диплом жұмысының әдебиеттер тізімін жасау.

 11. Әр бөлімнің жазылу ережесі.

 12. Дипломдық жұмыстың безендірілуіне қойлатын талаптар.

«29» қараша 2012 ж . Хаттама № 4

Н.4.02-06
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

БЕКІТЕМІН

Кафедра отырысы шешімімен

Кафедра меңгерушісі

___________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)


5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

(мамандық шифры, атауы)

___3_____ курс, _____5_____ семестр

Оқу нысаны:____күндізгі___________________

_ Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша

(атауы)
Қорытынды бақылау материалдары

(билеттер мен тест тапсырмалары)

«_20_» _11 2012 ж. № __4__хаттама

______________ факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған.
«_8_» __12_ 2012 ж. № ___4__хаттама

Көкшетау
Н.4.02-06

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 1


 1. Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері.

 2. Байқаудың түрлері, оларды ұйымдастыру және жүргізу.

 3. Педагогикалық тестілеу. Тестілеудің типі, формалары жіне негізгі талаптары. Білім ұғымына сипаттама.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 2


 1. Ғылым мен тәжірибе күшін нәтижелердің мағыналығына педагогикалық зерттеулерді топтап бөлу.

 2. Ғылыми іс әрекет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері.

 3. Зерттеу пәні және нақты мазмұны.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш


Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығыҒылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 3

 1. Педагогикадағы зерттеу объектілері: жүйелер, процестер, құбылыстар.

 2. Зерттеу пәні және нақты мазмұны.

 3. Ғылыми іс әрекет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 4


 1. Педагогикалық мониторинг.

 2. Педагогикадағы зерттеу объектілері: жүйелер, процестер, құбылыстар.

 3. Озық тәжірибеге қойылатын талаптар.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 5


 1. Педагогикалық тәжірибе, оны зерттеу, талдау және оған баға беру әдістері.

 2. Тест өткізу, тест түрлері.

 3. Озық тәжірибені талдау және қорытындылау.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 6


 1. Зерттеулердің жетекші идеялары, зерттеулердің теориялық ұстанымдарын және зерттеудің жалпы бағытын анықтау.

 2. Педагогикалық инновациялар.

 3. Озық тәжірибеге қойылатын талаптар.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш


Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығыҒылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 7

 1. Ғылым мен тәжірибе күшін нәтижелердің мағыналығына педагогикалық зерттеулерді топтап бөлу.

 2. Ғылыми іс әрекет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері.

 3. Зерттеу пәні және нақты мазмұны.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 8


 1. Ғылыми танымның логикасы мен парадигмалары

 2. Ғылыми іс әрекет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері.

 3. Зерттеу пәні және нақты мазмұны.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 9


 1. Ғылыми таным процесінің ерекше формасы. Ғылыми шығармашылық.

 2. Ғылыми іс әрекет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері.

 3. Педагогикалық тестілеу. Тестілеудің типі, формалары жіне негізгі талаптары. Білім ұғымына сипаттама.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 10


 1. Педагогикалық зерттеулердің деңгелері: әдістемелік, шығармашылық, эмпирикалық.

 2. Сұрау әдістері: әңгіме, сауалнама, сұхбат, ғылыми педагогикалық зерттеудегі олардың мақсаты мен қызметі.

 3. Педагогикалық зерттеулердегі негізгі түсініктерді талдау.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 11


 1. Ғылыми педагогикалық зерттеудің алғашқы қойылу кезеңі, оны құрудың логикасы / мәселе, тақырып, объект, пәні, мақсаты, міндеттері, бастау тұжырымдамасы, жетекші идеясы және ой, болжам/

 2. Педагогикалық тәжірибенің түрлері ғылыми зерттеудегі олардың қызметі.

 3. Курстық және диплом жұмыстарының ғылыми аппараты.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығыҒылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 12

 1. Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері.

 2. Байқаудың түрлері, оларды ұйымдастыру және жүргізу.

 3. Мектеп құжаттарын және оқушының іс әрекетінің нәтижелерін зерттеу әдісі.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 13


 1. Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері.

 2. Байқаудың түрлері, оларды ұйымдастыру және жүргізу.

 3. Ғылыми зерттеу әдістеріне сипаттама

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 14


 1. Зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы

 2. Педагогикалық зерттеудің кезеңдері мен тәжірибелері.

 3. Байқаудың түрлері, оларды ұйымдастыру және жүргізу

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 15


 1. Зерттеулердің эмпирикалық әдістері, олардың педагогика ғылымындағы орны, байқау педагогикалық зерттеу әдістері.

 2. Педагогикалық зерттеудің кезеңдері мен тәжірибелері.

 3. Педагогикалық тәжірибенің түрлері ғылыми зерттеудегі олардың қызметі.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 16


 1. Ғылыми педагогикалық зерттеудің алғашқы қойылу кезеңі, оны құрудың логикасы / мәселе, тақырып, объект, пәні, мақсаты, міндеттері, бастау тұжырымдамасы, жетекші идеясы және ой, болжам/

 2. Педагогикалық тәжірибенің түрлері ғылыми зерттеудегі олардың қызметі.

 3. Курстық және диплом жұмыстарының ғылыми аппараты.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 17


 1. Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері.

 2. Озық тәжірибе жөніндегі хабарламалардың бастаулары. Озық тәжірибенің критериилері.

 3. Әдеби көздердің библиографиялық деректері, оларды құрастыруға талаптар.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш


Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 18


 1. Зерттеу міндетттерінің жүйесіндегі жалпы мақсатты нақтылау.

 2. Ғылыми танымның логикасы мен парадигмалары

 3. Әдіснамалық білімнің деңгейліктері: әдістемелік, шығармашылық, эмпирикалық.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 19


 1. Хабарламаның көздерін іріктеп алу және зерттеу. әдеби көздердің түрлері.

 2. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Әдіснамалық білімнің деңгейліктері: әдістемелік, шығармашылық, эмпирикалық.

 3. Үрдіс деген не?

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш


Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығыҒылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 20

 1. Теориялық зерттеу әдістерінің мәні. Анализ және синтез, индукция және дедукция, теориялық ойдың абстрактіліктен нақтылыққа көшуі.

 2. Библиографиялық ізденіс. Каталогтармен жұмыс.

 3. Педагогикалық тәжірибенің түрлері ғылыми зерттеудегі олардың қызметі.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 21


 1. Мұғалімнің әдіснамалық мәдениеті.

 2. Зерттеулердің эмпирикалық әдістері, олардың педагогика ғылымындағы орны, байқау педагогикалық зерттеу әдістері.

 3. Курстық және диплом жұмыстарының ғылыми аппараты.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш


Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығыҒылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 22

 1. Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері.

 2. Байқаудың түрлері, оларды ұйымдастыру және жүргізу.

 3. Мектеп құжаттарын және оқушының іс әрекетінің нәтижелерін зерттеу әдісі.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 23


 1. Педагогикалық зерттеулердің деңгелері: әдістемелік, шығармашылық, эмпирикалық.

 2. Сұрау әдістері: әңгіме, сауалнама, сұхбат, ғылыми педагогикалық зерттеудегі олардың мақсаты мен қызметі.

 3. Педагогикалық зерттеулердегі негізгі түсініктерді талдау.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 24


 1. Зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы

 2. Мұғалімнің әдіснамалық мәдениеті.

 3. Педагогикадағы зерттеу объектілері: жүйелер, процестер, құбылыстар.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.Ш

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасы

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні бойынша
Емтихандық билет № 25


 1. Қазіргі педагогикалық зерттеулердің мәселелері.

 2. Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері.

 3. Қызығушылықтар мен қажеттіліктердің байланысы.

Құрастырған: аға оқытушы Пазылова Г.ШКаталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет