Аза стан Республикасыны Білім ж не ылым МинистрлігіPdf көрінісі
Дата24.10.2018
өлшемі152.74 Kb.

аза стан Республикасыны  Білім ж не  ылым Министрлігі

Қ

қң

ә

ҒСемей  аласыны  Ш к рім атында ы мемлекеттік университеті

қ

ңә ә

ғ

С Ж №5Ө

Та ырыбы:

қ

 Ж.Пиаже ж не оны  мектебі 

ә

ң

Орында ан: Т леуханова Айдана П-407ғ

ө

                                                           Тексерген:Кулмышева Н.А.Ж.Пиаже

Пиаже (1896-1980) – Швейцария психологі. Психиканы  

ң

т рлі кезе мен дамуы концепциясыны  авторы. ү

ң

ң"Генетикалы  эпистемология" ілімін жасаушы. Женева 

қ

ж не Париж университетіні  профессоры. Сорбонна ә

ң

(Франция), Гарвард ж не Чикаго университетіні  ә

ң

рметті профессоры. 1929 жылдан Жан-Жак Руссо құ

атында ы институтты бас арады, 1940 жылдан Женева 

ғ

қ

университетіні  эксперименталды психология кафедрасы ң

мен психологиялы  лабораториясын ме гереді. 1955 ж. 

қ

ң

"Генетикалы  эпистемология ж нінде Халы аралы  қ

ө

ққ

Орталы " 

рды. Ол бала интеллектісін зерттеу жайында 

қ құ


ылыми мектеп ашты. Ол "Логика ж не эпистемология" 

ғ

ә(таным теориясы) ж ніндегі е бектерімен  йгілі. Пиаже: 

ө

ңә

ойлау дегеніміз операциялар ж йесі — дейді. Операция 

ү

— ішкі  имыл- рекеті, сырт ы затты   рекетті  жемісі, қ

ә

ққ ә

ң

ішкі  рекет реалды объектілер ар ылы іс ж зіне ә

қ

үаспайды, образ, белгі, символ ар ылы ж зеге асады. 

қ

үОперацияны  концепциясы негізінде, ол баланы  

ң

ңэмоциялы  іс- рекетгенезисін,  абылдауыны  дамуын 

қ

әқ

ң

арастырады. Пиажені  концепциясы  азіргі кездегі  р қ

ң

қә

т рлі  ылымдарды  (логика, психология, социология, 

ү

ғ

ңэпистемология т.б. т сілдерін біріктіру негізінде жол 

ә

к рсетеді.ө

 

Ж.Пиаже 1921-1922 жж. Француз тілінде 

аударыл ан е бегінде «баланы о ытса  да, 

ғ

ң

қң

о ытпаса  да психикасыны  дамуына, 

қ

ң

ңа ыл-ойыны   ріс алуына ы палын 

қ

ң өқ

тигізбейді» деді. Балалар  психологиясыны   пайда  болуы  мен  бала 

ң

психикасыны   даму  за дылы тарын  зерттеу  биология ң

ң

қылымыны   ж йесіне  енген 

лкен  бір  жа алы  

ғ

ң

үү

ң

қболды.XIX  .  Чарлз  Дарвинні   жаса ан  эволюциялы  

ғ

ңғ

қ

ілімі  аса  ма ызды  кезе   болды.  Адам  со ан  с йкес ң

ң

ғә

органикалы  д ниені  дамуыны  т тас ж йесіне енді. 

қ ү

ң

ң ұү

XIX  асырды  со ы XX  асырды  бас кезінде шетел 

ғ

ңң

ғ

ңпсихологтары В.Штерн, Э.Мейман, А.Бине, К.Коффка, К.Бюллер, 

т.б  з е бектерінде балалар психологиясы туралы м селелерді 

ө ң

ә

орытындылап, негізгі ба ыттар а  ыс аша талдау жасады. қ

ғ

ғ қ қРеволюциядан кейінгі  айта  рлеу жылдарында диалектикалы  

қ

өқ

материализм негізінде де бала психикасыны  дамуы туралы 

ң

Ресейде эксперименталды  балалар психологиясы ерекше қ

ар ынмен ж мыс жасады. Атап айтар болса , А.Ф.Лазурский, 

қ қ

ұ

қА.П.Нечаев, И.Кросногорский, В.М.Бехтерев, 

Н.М.Шеловановтарды  физиологиялы  зерттеулері соны  д лелі.

ң

қ

ң әаза стан Республикасыны  Білім ж не  ылым Министрлігі

Қ

қң

ә

ҒСемей  аласыны  Ш к рім атында ы мемлекеттік университеті

қ

ңә ә

ғ

С Ж №6Ө

Та ырыбы:

қ

 

БАЛА ПСИХИКАСЫНЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР

Орында ан: Т леуханова Айдана П-407

ғ

ө

                                                           Тексерген:Кулмышева Н.А.БАЛА

 ПСИХ

ИКАС

ЫНЫҢ

 

ДАМУ

ЫНА Ә

СЕР Е

ТУШІ

 

ФАКТ

ОРЛА

Р

ДАМУ ФАКТОРЛАРЫ

Даму факторлары — баланы  психикалы  ж не  ылы ты  дамуын 

ң

қ әқ

қ қ


аны тайтын факторлар ж йесі. Даму факторы т рбиелеу, о ыту, 

қ

үә

қ

т рбиешілер мен о ытушыларды  педагогикалы  дайынды тарын, о ыту ә

қ

ңқ

қ

қралдары мен  дістерін ж не баланы  психологиялы  дамуына  сер 

құ

әә

ң

қә

ететін бас а да жа дайларды  арастырады. 

қ

ғ

қДаму шарты — адамны  

ң

дамуына ы пал ететін факторлар (оны  айналасында ы бала кезінен қ

ң

ғорша ан адамдар, оларды  арасында ы  арым- атынастар, материалды  

қ

ғң

ғ қ


қ

қ

ж не рухты , м дени заттар мен былыстар ж не т.с.с.). 

ә

қ әқұ

ә

Дамуды  эволюциялы  теориясың

қ

 — баланы  психикалы  ж не  ылы ты  

ң

қ ә


қ

қ қ


дамуында ы  рдістерді  барлы ы генотиппен аны талады ж не  ры та 

ғ ү


ң

ғ

қә

ұ

қболма ан н рсені  еш айсысы даму кезінде к рініс бермейді деп 

ғ

әң

қ

өт сіндіретін теория. Сензитивтік кезе  — адамда ы психологиялы  

ү

ңғ

қ

асиеттер мен  ылы  т рлерін дамыту а ыайлы жа дай тудыратын адам 

қ

ққ ү

ғ

ңғғ

міріні  кезе і

ө

ң

ңБАЛАНЫҢ ДАМУЫНА 

ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР:

БАЛАНЫҢ ДАМУЫНА 

ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР:

ТҰҚЫМ ҚУАЛАУШЫЛЫҚ

ӘЛЕУМЕТТІК ОРТА

ТӘРБИЕ

ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫ

Қ

Т

ым  уалаушылы  

ұқ

қ

қ —  рпа ты  ата-ананы  

ұ

қ ңң

биологиялы  

састы ын елестетуі. Кейбіреулері 

қ ұқ


ғ

баланы  сырт ы пішініне  арап, бірден  алай 

ң

қ

ққ

кесіне не шешесіне 

сап  ал ан деп та данады. 

ә

ұққ ғ

ң

рине б л кездейсо  нерсе емес.  йткені, баланы  Ә

ұ

қӨ

ң

шашы мен к зіні  бояуы, терісіні  пигменті, бет ө

ң

ңкелбеті мен басыны  формасы, ж рісі мен  зін  стау 

ң

үө

ұ

алпы тым  уалаушылы  ар ылы берілетін 

қ

ұққ

қ

қбиологиялы  

састы ты еске т сіреді. Бала 

қ ұң

қ

үоз алыс м шелерін, нерв ж йесіні  функциялы  

қ ғ


ү

ү

ңқ

асиеттерін, ал кейде дауыс тембрі, музыка а, биге, 

қ

ғ

математика а  абілеттілігі сия ты  те н зік ғ қ

қ

өә

ерекшеліктерді т

ым  уалау ар ылы алады. Біра , 

ұқ

ққ

қ

те н зік ерекшеліктерді  тым  уалау жолымен 

ө

әң ұқ

қ

берілуі  те сирек кездесетін жа дай. Мысалы:  йгілі ө

ғ

әлы компо-зитор Иоганн Себастьян Бахты  

ұ

ңрпа тарында 300 жыл ішінде тек  ана 20 адамдай 

ұ

ққ

музыканттар бол ан. М ны бір жа ынан отбасы 

ғ

ұ

ғм шелеріні  таби и м мкіншіліктерді  (нышанны ) 

ү

ңғ

ү

ңң

болуына, екінші жа ынан отбасында ы музыкалы  

ғ

ғ

қд ст рге, музыкалы  т рбиеге байланысты деп 

ә ү


қ ә

арастыр ан ж н.

қ

ғ

өТАБИҒИ ОРТА

Орта — адам дамуына таби и ж не 

ғ

әлеуметтік орта ы пал жасайды .

ә

қТаби и орта 

ғ

— б л т рлі таби ат 

ұ

ү

ғжа дайыны  адам т рмысына 

ғ

ңұ

ызметіне ы пал жасауы. Жылы 

қ

қ

ж не суы  климат жа дайы ә

қ

ғхалы тарды  т рмысына  рекетіне 

қ

ң ұә

елеулі ы пал етеді. Климаты ысты  

қ

қ

жерлерде егін шаруашылы ымен ғ

ш ылданады. Ал солт стіктегі 

ұғ

ү

жерде балы , б ы қ ұғ

шаруашылы ымен айналысады. 

ғ

Таби ат жа дайына байланысты ғ

ғ

оларды  мінез-лы тары да 

ң

құқ

ерекшеліктер бай алады.

қ


ЛЕУМЕТТІК ОРТА

Ә

леуметтік орта 

Ә

— жеке адамны  мінез-

ң

л ыны  дамуына ы пал жасайтын құ қ

ң

қлеуметтік  атынас, оларды  к п  ырлы іс-

ә

қң ө қ

рекеттері.  леуметтік орта а мектепті  

ә

Ә

ғң

ы пал жасауы н тижесінде баланы  д ниеге 

қ

ә

ң үк з арасы, 

лы ты , эстетикалы  ж не осы 

ө қ

құ

қ ққ ә

сия ты болымды  асиеттері дамып 

қ

қ

алыптасады. Егер адамдарды   алыптасуына қ

қ қ


ортаны   атысы шамалы болса, онда орта 

ң қ


адамдарды  талабын  ана аттандырмайды. 

қ

қғ

Сонды тан адам  зіні  дамуы  шін  ажетті 

қ

ө

ңү

қ

материалдарды осы  леуметтік ортадан ә

жинайды. Егер бала  леуметтік ортадан тыс 

ә

алса, онда оны  даму д режесі қ

ң

әжануарлардан жо ары болмайды.

ғ


ТӘРБИЕ

Т рбие

ә

, т лім-т рбие – жеке т л аны  адамды  бейнесін,  намды мінез-

л ын  алыптастырып,  мірге 

ә

әұ ғ

ң

құ

құ қ


қ

ө

бейімдеу ма сатында ж ргізілетін ж йелі процесс.қ

ү

үБесік т рбиесі, балдыр ан т рбиесі,  рен т рбиесі, жас спірім т рбиесі, жастар т рбиесі бір-бірімен 

ә

ғә

ө

әө

ә

әжал асып,  з ерекшеліктерімен ж зеге асырылады. Т рбиені  ма саты адам бойында ізгілік, инабаттылы  

ғ

өү

ә

ңқ

қ

асиеттерін ж не тіршілікке  ажетті да дылар  алыптастыру болып табылады. Т рбие -  о амны  негізгі қ

ә

қғ

қ

әқ ғ

ң

ызметтеріні  бірі, жеке адамды ма сатты, ж йелі  алыптастыру процесі, а а  рпа ты  т жірибесін қ

ң

қү

қ

ғ ұқ ң ә

кейінгі буын а ме гертіп, оларды  сана-сезімін, жа ымды мінез-

л ын дамытушы. Ересек буын 

ғ

ңң

ғ

құ қо амдыдтарихи  мірде жина тал ан т жірибені, білімді жас буын а т рбие процесі ар ылы береді.

қ ғ


ө

ң

ғә

ғ ә


қ

Т рбие материалды  игіліктерді  ндіруге  абілетті, іскер адамдарды дайындау а ба ытталуы  ажет. Басты 

ә

қ

өқ

ғ

ғқ

ндіруші к ш - жеке т л а. Адам ж йелі т рде к рделі  атынастар а араласып,  о амда ы  алыптас ан 

ө

ү

ұ ғү

ү

үқ

ғ

қ ғғ қ

қ

идеяны, саяси ж не моральды  к з арастарды, сенімдерді  о амда ы адамдарды   мір с ру т ртібін ә

қ ө қ


қ ғ

ғ

қ өү

ә

ме гереді.ң

Педагогика баланы о ыту, т рбиелеу т жірибелерін  орытып, т рбие ж не даму  шін  ажетті 

қ

ә

әқ

ә

әү

қ

жа дайларды аны тайды.ғ

қ

орыта айт анда, т рбие -  о амны  тарихи  леуметтік-экономикалы  жа дайларынан туатын Қ

қ

әқ ғ

ң

әқ

ғ

объективтік процесс.Т рбие процесінде бала  зіні  дамуына  ажетті жа дайларды пайдалану а тиіс. Таби и ж не  леуметтік 

ә

өң

қ

ғғ

ғ

әә

орта оны  к з арасын дамытады.

ң ө қ


аза стан Республикасыны  Білім ж не  ылым Министрлігі

Қ

қң

ә

ҒСемей  аласыны  Ш к рім атында ы мемлекеттік университеті

қ

ңә ә

ғ

С Ж №7Ө

Та ырыбы:Ойын т рлеріне сипаттма

қ

ү

Орында ан: Т леуханова Айдана П-407

ғ

ө

                                                           Тексерген:Кулмышева Н.А.ОЙЫН ТҮРЛЕРІНЕ 

СИПАТТМА

ОЙЫН ІС-ӘРЕКЕТ 

(ҚЫЗМЕТІ)

Ойын іс- рекет ( ызметі

ә

қ

) – негізінен 

лкендерді  іс- рекеттері мен  арым-

ү

ңә

қ

атынастарын ерекше т рде елестетумен қ

ү

сипатталатын мектеп жасына дейінгі  балаларды  негізгі іс- рекетіні  басты  т рі.      

ң

әң

ү


Ойын балаларды  негізгі іс- рекеті ретінде психологиялы , анатомиялы -

ң

әқ

қ

физиологиялы , қ  педагогикалы  ма ызы зор  ызметтер ат арады. Ойын баланы  

қ

ңқ

қ

ңдаму  уралы, та-ным к зі, білімдік, т рбиелік, дамытушылы  м нге ие бола 

қ

өә

қ ә


отырып, адамны  жеке т л а ретінде  алыптасуына ы пал етеді. Ойынды  рбір 

ң

ұ ғқ

қ

әадам ойнап  седі, ойынды к п ойна ан адамны  д ниетанымы ке , жаны таза, 

ө

өғ

ң ү


ң

ж регі н зік, на ыз сезімтал т л а болма .  рине, ойын адамны  дамуына, 

ү

ә

ғұ ғ

қ Ә


ң

алыптасуына  рт рлі  сер береді. Кей бала ойында шынайы  мірді бейнелесе, кей 

қ

ә ү


ә

ө

бала ішкі сезімін білдіреді. Ойынны  дамуына ж не баланы  ойын а араласуына ң

ә

ңғ

сер ететін факторлар  те к п. Мысалы,  лкендерді  ойын а басшылы  жасауы, 

ә

ө

өү

ң

ғқ

ойыншы тар, баланы   сетін ортасы, балалар  жымы, баланы  т рбиесі т.б. 

қ

ң ө


ұ

ң ә


Дегенмен де ойын тек  рекет емес, балаларды  да,  лкендерді  де  ызы ушылы  

ә

ңү

ң

қғ

қ

ермегі, адамды рахат ж не  ана ат сезіміне б лейтін іс- рекеті. Балалар т рма , ә

қ

ғө

ә

ұқ

лкен адамдар да  лі

ү

ә

к нге дейін ойнайды,  рине ойынны  т рлері  те к п. Балалар ойынына талдау ү

ә

ң үө

ө

жасайтын болса , оны   згеріп отыруы балаларды  жас ж не жеке дара қ

ң ө


ң

ә

ерекшеліктеріне бай-ланысты. Мысалы, сюжеттік р лді,  имыл- оз алыс, ө

қ

қ ғдраматизациялы , музыкалы , дидактикалы , 

растыру,  лтты , спортты , 

қ

қ

қ құұ

қ

қдамытушы ойындарды  т рлері бар.  р айсысыны   зіндік м ні, ерекшеліктері, 

ң ү


Ә қ

ң ө


ә

мазм ны, ережелері, т ртібі, білімдік, т рбиелік, дамытушылы  функциялары бар. 

ұ

ә

әқ

Оны   р айсысына жеке то талатын болса , сюжеттік р лді ойындар ойынны  

ң ә қ

қ

қө

ң

ал аш ы танымы десек, арты  болмас.ғ

қ

қБалалар ойындарыны  т рбиелік ма ызын жо ары 

ң ә


ң

ғ

ба алай келіп, А.С.Макаренко былай деп жазды: ғ

«Бала  мірінде ойынны  ма ызы зор, ересек адам 

ө

ң

ңшін е бекті , ж мысты ,  ызметті   андай 

ү

ңң

ұ

ң қң қ

ма ызы болса, на  сондай ма ызы бар. Бала ойында 

ң

қ

ңандай болса,  скен со  ж мыста да к п жа ынан 

қ

өң ұ

ө

ғсондай болады. Сонды тан келешек  айраткерді 

қ

қт рбиелеу 

ә

алдымен ойында басталады». Мысалы; сюжеттік - р лді ойындар.

ө

Ойынны  негізгі ерекшелігі ол балаларды  ң

ң

орша ан  мірді - адамдарды   имылын, іс-қ

ғ

өң қ

рекеттерін бейнелеу болып табылады. Ойында 

ә

б лме те із, аспан ке істігі де, темір жол вагоны да ө

ң

ңболуы м мкін. Балалар жа дай а ойынны   здері 

ү

ғғ

ң ө


ойла ан т пкі ниеті мен мазм нына лайы ты ма ыз 

ғ

үұ

қ

ңбереді.

А.С. МАКАРЕНКО

Ойын іс- рекетіні  та ы бір ерекшелігі 

ә

ң

ғ

- оны   рекеттік сипаты. Балалар 

ң ә

ойын шы арушылар, ойынды жасаушылар болып табылады. Олар ойында ғ

здеріне м лім  мір 

былыстары мен о и алары туралы білімдерін 

ө

әө

құ

қ ғбейнелейді, олар а  зіні   атынасын білдіреді.

ғ ө


ң қ

Балалар ойыныны  ерекшелігі сондай-а  бейнені , ойын  рекеті мен с зді  

ң

қ

ңә

ө

ңштасуымен  зара байланыстылы ында. Б л оны  сырт ы белгісі емес, шын 

ұ

өғ

ұ

ңқ

м ні. Ойында бала  зі бейнелеген  а арманны  іс- рекетімен, сезімімен 

ә

ө

қ һң

ә

тыныстайды. Кейде бейнені  баланы баурап  кететіні соншалы , ол тіпті  зін ң

ә

қө

деттегідей ша ыр ан а жауап та  атпайды.

ә

қ

ғ ғқ

Балалар  н-т нсіз ойнамайды. Тіпті бала жал ыз бол анны   зінде 

ү

ү

ғғ

ң ө


ойыншы тармен с йлесіп ж реді. Ойын а  иялда ы  атысушылармен 

қ

өү

ғ қ


ғ қ

гімелеседі,  зі мен мамасы  шін, нау ас кісі мен д рігер  шін с йлеседі 

әң

ө

үқ

ә

үө

ж не т.б. С з на  бір ойын  рекетін с йемелдеуші болып табылады, бейнені, 

ә

ө

қә

ү

о ан баланы   з  атынасын толы ыра  ашады.ғ

ң ө қ


ғ

қ


ОЙЫННЫҢ НЕГІЗГІ 

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

Ойынны  негізгі 

рылымды  элементтері мыналар: 

ң

құқ

ойынны  т пкі ниеті, 

ң ү

сюжеті немесе мазм ны; ұ

ойын  рекеттері, р лдер; 

ә

ө

ойынны   зінен туатын ж не балалар жасайтын немесе ң ө

ә

ересектер  сынатын ойын ережесі. ұ

Б л элементтер  зара ты ыз байланысты ж не ойынды 

ұ

ө

ғә

балаларды   зінше бір іс -  рекеті ретінде к рсетеді.

ң ө

ә

өОЙЫННЫҢ ТҮПКІ 

НИЕТІ

Ойынны  т пкі ниеті 

ң ү

- б л балаларды  нені 

ұ

ң

ж не  алай ойнайтыныны  жалпы ә

қ

ңаны тамасы, м селен: «д кен», «аурухана», 

қ

әү

« скер», « ызы мен шешесі», «мектеп» ж не 

ә

қ

әт.с.с. болып ойнау. Ол с зде т жырымдалып, 

ө

ұойын  рекеттеріні   зінде бейнеленеді, 

ә

ң өойынны  мазм нында  алыптасады ж не 

ң

ұқ

ә

ойынны   зегі болып табылады.ң ө

Ойынны  т пкі ниетіне  арай ойындарды азды-

ң ү

қ

к пті мынадай типтік топтар а б луге болады:ө

ғ

өа) т рмысты  

былыстарды бейнелейтін 

ұ

қ құ


ойындар («отбасы», «мектеп», «балаба ша» 

қ

ж не т.б. болып ойнау);ә

) жасампаз е бекті бейнелейтін ойындар 

ә

ң

(корабль салу,  йлер, стадиондар т р ызу ү

ұ ғ


ж нет.б.);

ә

б) о амды  о и аларды, д ст рлерді қ ғ

қ қ ғ


ә ү

бейнелейтін ойындар (мерекелер, 

демонстрациялар,  она тарды  арсы алу, 

қ

ққ

саяхаттар

т.т.).


ОЙЫННЫҢ СЮЖЕТІ, МАЗМҰНЫ

Ойынны  сюжеті, мазм ны 

ң

ұ

- б л оны  жанды т л асын 

ұ

ң

ұ ғрайтын, ойын  рекеттеріні , балаларды   зара  арым-

құ

әң

ң ө


қ

атынастарыны  дамуын, к п жа тылы ын ж не  зара 

қ

ң

өқ

ғ

әө

байланысын аны тайтын... Ойынны  мазм ны оны  ызы ты 

қ

ң

ұқ

қ

етеді, ойнау а деген ы ылас пен ынтаны  оздырады.ғ

қ

қОЙЫННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН ТҮЙІНІ

Ойынны  

рылымды  ерекшелігі мен т йіні 

ң құ

қ

ү

- бала ат аратын р л. 

қ

ө

Ойын процесінде р лге берілетін ма ызына  арай к птеген ойындар р лді ө

ң

қө

ө

немесе р лді-сюжетті ойындар деп аталады. Р л  р ашан адам а немесе ө

ө ә қ


ғ

жануар а, ол  иялда ы  ылы тар а, іс- рекеттерге,  арым- атынастар а 

ғ

қ

ғ ққ

ғ

әқ

қ

ғатысты болады. Соларды  бейнесіне енген бала сол  зі  алап ал ан 

қ

ңө қ

ғ

н рсеге айналады, я ни белгілі бір р лді ойнайды.ә

ғ

өҚОРЫТЫНДЫ

Ойын іс- рекеті ыры ты зейін мен ыры ты есті  дамуына 

ә

қ

қң

к мектеседі. Ойын жа дайларында балалар лабораториялы  

ө

ғ

қт жірибелер жа дайларында ыдан зейінін жа сы жина тайды. 

ә

ғғ

қ

қж не к бірек есте са тайды

ә

өқ

.Ойынны  шарттарыны   зі 

ң

ң өатысушылардан ойын ситуациясына ететін заттар а ойналатын іс-

қ

ғрекеттер мен сюжет мазм ныма зейін жииа тауды талап етеді. 

ә

үқ

Егер бала болаша  ойын ситуациясыны  талабына зейінді бол ысы 

қ

ң

ғкелмесе, ойынны  шарттарын есінде са тамаса, онда оны 

ң

қрдастары ойыннан  уып жібереді.  арым- атынас жасау а, 

құ

қҚ

қ

ғэмоциялы  мада тау а деген  ажеттілік балаларды ма сатты т рде 

қ

қғ

қ

қү

зейін жина тау а ж не есте са тау а м жб р етеді

қ

ғ

әқ

ғ

әү

Пайдаланыл ан  дебиеттер:

ғ

ә1. М

анов М. Жас ж не педагогикалы  психология. 

ұқ

ә

қ«Мектеп» 1981ж.

2. Д йсенова Ж. ., Ны метова  .Н., Балалар 

ү

Қ

ғҚ

психологиясы, Алматы, 2012 3.

 

Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Мектеп 1986ж. 

Document Outline

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25

Каталог: stud.kz -> pdf -> prezent


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет