Аза стан республикасы білім ж не ылым министрлігі қ ҚPdf көрінісі
Дата25.07.2018
өлшемі236.91 Kb.
#80378

АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж НЕ  ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ

Қ

Ә

Ғ

СЕМЕЙ  АЛАСЫНЫ  Ш К РІМ АТЫНДА Ы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Қ

Ң

Ә Ә

Ғ

АГРАРЛЫ  ФАКУЛЬТЕТ «ВЕТЕРИНАРИЯЛЫ  САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ

Қ

Қ

БӨЖ

 

1)Вирустарды  организмге енуі,таралуы,орналасуы.Инфекция т рлері ж не олар а сипаттама

ң

ү

әғ

2)Иммунитетті  механизмдері.Иммунитетті  гуморальды ,клеткалы  ,жалпы физиологиялы  

ң

ң

ққ

қ

факторлары(температура,гормондар,ингибиторлар,интерферондар) 

Орында ан :Сырымова.Б.Е

ғ

Тексерген :Омарбеков Е.О.                              

  


                 

Жоспар:I. КіріспеII. Негізгі б лім

ө

1. Вирустарды  организмге енуі, таралуы, ң

орналасуы

2. Инфекция т рлері ж не олар а сипаттамаү

ә

ғ3. Иммунитет ж не иммунитетті  механизмдері

ә

ң4. Иммунитетті  факторлары

ңIII.  орытынды

ҚIV.  олданыл ан  дебиеттер тізіміҚ

ғ

ә

Вирус – тірі 

организмдерді  

ң

ішіндегі 

жасушасыз 

тіршілік иесі.

Вирусты  организмге 

ң

ену жолдары  р т рлі:

ә

ү

Вирусты  организмге 

ң

ену жолдары  р т рлі:

ә

ү

Алиментарлы (

қ

жем,ш п,су ө

ар ылы) 


қ

Алиментарлы (

қ

жем,ш п,су ө

ар ылы) 


қ

Тыныс 


жолы 

ар ылы ену:

қ

Тыныс 


жолы 

ар ылы ену:

қ

Жыныс м шелері ү

ар ылы 


қ

таралады;

Жыныс м шелері 

ү

ар ылы қ

таралады;

Вирустар тері 

ар ылы таралады

қ

Вирустар тері ар ылы таралады

қ

Лас аспаптардан малд рігерлік 

ә

к мек к рсету ө

ө

кезінде таралады;

Лас аспаптардан 

малд рігерлік 

ә

к мек к рсету ө

ө

кезінде таралады;

Трансмиссивтік 

жол-вирусты 

о ыздар,маса 

қ ң

,шіркейлер,кенелер таратады;

Трансмиссивтік 

жол-вирусты 

о ыздар,маса 

қ ң

,шіркейлер,кенелер таратады;

Вирусты  таралу жолдары:

ң

 

-  ан ар ылы тарайды;

қ

қ

- нерв ж йелері ар ылы 

ү

қ

- лимфа тамырларымен тарайды

Вирустық 

инфекци


я түрлері

Вирустық 

инфекци

я түрлеріБаяу,  демелі 

ү

инфекциялар. Баяу,  демелі 

ү

инфекциялар. Кейіннен 

персистентті 

инфекция а 

ғ

айналатын жедел 

инфекция. 

Кейіннен 

персистентті 

инфекция а 

ғ

айналатын жедел 

инфекция. 

Кейіннен 

латентті 

инфекция а 

ғ

айналатын жедел 

инфекция


Кейіннен 

латентті 

инфекция а 

ғ

айналатын жедел 

инфекция


Жедел (жіті ) 

инфекция 

Жедел (жіті ) 

инфекция 

Т сікті 

ү

инфекция Т сікті 

ү

инфекция 

Жед

ел (

жіт

і )

 

ин

фек

ци

я –

 

со

ын

да 

иес

ін

і

 

ң

ң

имму

нды

 

қ

жау

абы

 ар

ылы

 

қ

ви

рус

тан

 то

лы

 

қ

ары

латы

н 

жа

дай

.

ғЖедел (

жіт

і )

 

ин

фек

ци

я –

 

со

ын

да 

иес

ін

і

 

ң

ң

имму

нды

 

қ

жау

абы

 ар

ылы

 

қ

ви

рус

тан

 то

лы

 

қ

ары

латы

н 

жа

дай

.

ғ

Т

сік

ті (

абор

ти

вн

ая) и

нф

екц

ия 

ү

– н

а

ты 

ор

ган

измд

е 

қ

реп

родук

ци

ял

ан

уды

 то

лы

 

ң

қ

ци

кл

ын а

т

ара а

лм

ай

ты

н 

қ

ви

руст

ар

а т

н, б

іра

 м

нда

й 

ғ

ә

қ

ұ

ин

фек

ци

ян

ы

 иесі

ні

 

ң

ң

орган

изм

ін

е ти

гіз

еті

н 

сер

і 

ә

жо

 де

уге б

олм

айды. 

Мы

сал

ы: 

қ

кем

ірг

ішт

ерд

е SV

40 в

иру

сы 

оздыра

тын

 и

нф

ек

ци

я 

қ

пер

мисси

вті

 ем

ес, бі

ра

 

қ

жас

ушал

арда 

тран

сф

орм

ац

иял

ы

 проц

есс 

қ

дамуы

на 

кел

едіә

«П

ерми

сси

вті

лі е

мес

» дег

ен 

тер

мин

 – жас

уша іш

ін

е ен

ген

 

ви

рус

ты

 реп

родук

ци

ял

ануын

 

ң

олд

ай

 ал

май

тын

 жа

дай

ды 

қ

ғ

біл

діре

ді.

Т

сік

ті (

абор

ти

вн

ая) и

нф

екц

ия 

ү

– н

а

ты 

ор

ган

измд

е 

қ

реп

родук

ци

ял

ан

уды

 то

лы

 

ң

қ

ци

кл

ын а

т

ара а

лм

ай

ты

н 

қ

ви

руст

ар

а т

н, б

іра

 м

нда

й 

ғ

ә

қ

ұ

ин

фек

ци

ян

ы

 иесі

ні

 

ң

ң

орган

изм

ін

е ти

гіз

еті

н 

сер

і 

ә

жо

 де

уге б

олм

айды. 

Мы

сал

ы: 

қ

кем

ірг

ішт

ерд

е SV

40 в

иру

сы 

оздыра

тын

 и

нф

ек

ци

я 

қ

пер

мисси

вті

 ем

ес, бі

ра

 

қ

жас

ушал

арда 

тран

сф

орм

ац

иял

ы

 проц

есс 

қ

дамуы

на 

кел

едіә

«П

ерми

сси

вті

лі е

мес

» дег

ен 

тер

мин

 – жас

уша іш

ін

е ен

ген

 

ви

рус

ты

 реп

родук

ци

ял

ануын

 

ң

олд

ай

 ал

май

тын

 жа

дай

ды 

қ

ғ

біл

діре

ді.

Кейі

нне

н лате

нтті 

инфекция

а а

йна

лат

ын

 

ғ

жед

ел

 инфекци

я. Б

л к

езд

е 

ұ

бел

сенд

іл

ігі

ні

 

айт

ал

ану

 

ңқ

ж

не о

рга

низм

ннен 

шы

у 

ә

ғ

кез

е

дер

і а

лм

асы

п, вир

ус 

ң

инфе

кция

лы

 ем

ес 

қ

(не

инфекц

ионны

й) 

жа

дайд

а б

ола

дығ

Инфекция

ны

 ос

ынд

ай

 

ң

т

рін 

озд

ыр

аты

н 

ү

қ

вир

уст

ард

ы

 бел

гіл

і б

ір

 

ң

жа

дайл

ард

а 

ғ

жас

уш

ал

ард

ы

 бі

реу

інд

е 

ң

нім

ді (

прод

уктив

наяө

инфекция

, а

л б

ас

а 

қ

жас

уш

ал

ард

а п

ерм

исс

ивт

і 

ем

ес инф

екц

ия 

озд

ыру

 

қ

абі

лет

тіл

ігі

 бо

лад

ы.

қ

 

Кейі

нне

н лате

нтті 

инфекция

а а

йна

лат

ын

 

ғ

жед

ел

 инфекци

я. Б

л к

езд

е 

ұ

бел

сенд

іл

ігі

ні

 

айт

ал

ану

 

ңқ

ж

не о

рга

низм

ннен 

шы

у 

ә

ғ

кез

е

дер

і а

лм

асы

п, вир

ус 

ң

инфе

кция

лы

 ем

ес 

қ

(не

инфекц

ионны

й) 

жа

дайд

а б

ола

дығ

Инфекция

ны

 ос

ынд

ай

 

ң

т

рін 

озд

ыр

аты

н 

ү

қ

вир

уст

ард

ы

 бел

гіл

і б

ір

 

ң

жа

дайл

ард

а 

ғ

жас

уш

ал

ард

ы

 бі

реу

інд

е 

ң

нім

ді (

прод

уктив

наяө

инфекция

, а

л б

ас

а 

қ

жас

уш

ал

ард

а п

ерм

исс

ивт

і 

ем

ес инф

екц

ия 

озд

ыру

 

қ

абі

лет

тіл

ігі

 бо

лад

ы.

қ

 

Кей

ін

нен

 перс

ист

ен

тт

і 

инф

екц

ия

а айнал

аты

н 

ғ

жеде

л и

нф

екц

ия.

 Б

л к

езд

е 

ұ

ин

фек

ци

ялы

 ви

рус

 т

ра

ты 

қ

ұ

қ

б

лін

еді

, нем

есе

 

ө

за

ым

дан

ан ті

нде

 кез

дес

едіқ

ғ

Иес

ін

і

 им

мун

ды

 жауабы

 

ң

жед

ел

 ин

фек

ци

я кез

ін

де 

ви

рус

ты ж

оя (

эли

ми

ни

рле

й) 

ал

ма

ан жа

дай

да 

ғ

ғ

пер

си

сте

нтт

і и

нф

ек

ци

я п

айда

 

бол

ады

.

Кей

ін

нен

 перс

ист

ен

тт

і 

инф

екц

ия

а айнал

аты

н 

ғ

жеде

л и

нф

екц

ия.

 Б

л к

езд

е 

ұ

ин

фек

ци

ялы

 ви

рус

 т

ра

ты 

қ

ұ

қ

б

лін

еді

, нем

есе

 

ө

за

ым

дан

ан ті

нде

 кез

дес

едіқ

ғ

Иес

ін

і

 им

мун

ды

 жауабы

 

ң

жед

ел

 ин

фек

ци

я кез

ін

де 

ви

рус

ты ж

оя (

эли

ми

ни

рле

й) 

ал

ма

ан жа

дай

да 

ғ

ғ

пер

си

сте

нтт

і и

нф

ек

ци

я п

айда

 

бол

ады

.

 

Бая

у, 

дем

елі 

(прог

рессир

ую

щий) 

ү

инфек

ция

лар. 

Б

л и

нф

екц

иялар

 

ұ

айн

алы

м

а т

сп

ейтін

 

ғ

ү

(ци

ркуля

ци

ял

анбай

ты

н) 

аген

ттерг

е т

н 

ә

(при

онда

р),

 олар

 бас 

ми

ын

 

за

ым

дайды

. И

есім

ен

 о

ан ен

ген

 ви

рус 

қ

ғ

ар

асын

да

ы к

рес в

иру

сты

 

ғ

ү

ң

эли

ми

нац

иялан

уы

мен

 нем

есе

 и

нф

ек

ци

я 

перси

сте

нтт

і, б

олм

аса ла

тен

тті

 т

рім

ен 

ү

ая

тал

ады. П

ерсист

ен

тті 

ин

фек

ци

я

а 

қ

ғ

айн

алу

ы 

шін

 ви

рус,

 и

есін

і

 и

мм

ун

ды 

ү

ң

реак

ци

ясы

нан

 

ашы

тау

 мех

ани

зм

ін

 

қ

қ

пай

далан

ады

. Ви

руст

арды

 со

л 

шін

 

ң

ү

пай

далан

аты

н с

тра

тег

ияс

ы 

те 

ө

спец

иф

ика

лы ж

не и

мм

ун

ды

 ж

йен

і

 

ә

қ

ү

ң

р т

рлі

 де

гей

ін з

а

ым

дайды

.

ә

ү

ң

қ

 

Бая

у, 

дем

елі 

(прог

рессир

ую

щий) 

ү

инфек

ция

лар. 

Б

л и

нф

екц

иялар

 

ұ

айн

алы

м

а т

сп

ейтін

 

ғ

ү

(ци

ркуля

ци

ял

анбай

ты

н) 

аген

ттерг

е т

н 

ә

(при

онда

р),

 олар

 бас 

ми

ын

 

за

ым

дайды

. И

есім

ен

 о

ан ен

ген

 ви

рус 

қ

ғ

ар

асын

да

ы к

рес в

иру

сты

 

ғ

ү

ң

эли

ми

нац

иялан

уы

мен

 нем

есе

 и

нф

ек

ци

я 

перси

сте

нтт

і, б

олм

аса ла

тен

тті

 т

рім

ен 

ү

ая

тал

ады. П

ерсист

ен

тті 

ин

фек

ци

я

а 

қ

ғ

айн

алу

ы 

шін

 ви

рус,

 и

есін

і

 и

мм

ун

ды 

ү

ң

реак

ци

ясы

нан

 

ашы

тау

 мех

ани

зм

ін

 

қ

қ

пай

далан

ады

. Ви

руст

арды

 со

л 

шін

 

ң

ү

пай

далан

аты

н с

тра

тег

ияс

ы 

те 

ө

спец

иф

ика

лы ж

не и

мм

ун

ды

 ж

йен

і

 

ә

қ

ү

ң

р т

рлі

 де

гей

ін з

а

ым

дайды

.

ә

ү

ң

қ

  

Вирустар а  арсы мал ж не адам организмінде 

ғ қ

ә

арнайы 

ор аныс механизмдері 

қ ғ

пайда болады.

  Вирус а  арсы иммунитетті  негізгі  ызметі

қ қ

ң

қ

 – 

организмге енген вирустарды тауып алу ж не 

ә

организмді сол вирустан, оларды  антигендерінен 

ң

ж не вирус за ымдан ан жасушалардан тазарту.

ә

қ

ғ

  Осы  ор ану  ызметі организмні  

қ ғ

қ

ң

иммунологиялы  ж йесіні  ж не иммунитетке 

қ ү

ң ә

жауапты жасушаларыны  ар асында іске асады. 

ң

қ

Сонымен бірге, организмде арнайы емес  ор аныс 

қ ғ

факторлары да бар (ингибиторлар, интерферон, 

комплемент т.б.). Олар да вирусты  к беюі мен 

ң ө

организмге таралуына кедергі жасайды. Б л 

ұ

факторлар арнайы механизмдерден б рын іске асады.

ұ

Вирус а таби и немесе туа біткен т рге ж не 

қ

ғ

ү

ә

генетикалы   асиетке с йкес т зімділік

қ қ

ә

ө

 

(невосприимчивость, иммунитет). Ол жа дай туа біткен ғ

асиетке немесе  се келе организмні  белгілі бір ауру а 

қ

ө

ңғ

арсы т рарлы   асиетіне с йкес келеді. К рсетілген екі 

қ

ұ

қ қә

ө

жа дайда да организмде вирус  сіп-к бейе алатын ғ

ө

өжасушалар болмайды немесе фагоцитозды 

ң

ингибиторларды  ар асында организмде вирус а  арсы ң

қ

қ қт рарлы  жа дайлар жеткілікті болады. Мысалы, адам ірі 

ұ

қғ

ара малды  обасымен немесе тау тарды  тырыс а ымен 

қ

ң

қң

қ ғ


ауырмайды. Керісінше, тауы тар адамны  тырыс а ымен, 

қ

ңқ ғ

жануарлар адамны  к л, сал ауруларымен ауырмайды.

ң ү

Вирус а таби и немесе туа біткен т рге ж не 

қ

ғ

ү

ә

генетикалы   асиетке с йкес т зімділік

қ қ

ә

ө

 

(невосприимчивость, иммунитет). Ол жа дай туа біткен ғ

асиетке немесе  се келе организмні  белгілі бір ауру а 

қ

ө

ңғ

арсы т рарлы   асиетіне с йкес келеді. К рсетілген екі 

қ

ұ

қ қә

ө

жа дайда да организмде вирус  сіп-к бейе алатын ғ

ө

өжасушалар болмайды немесе фагоцитозды , 

ң

ингибиторларды  ар асында организмде вирус а  арсы ң

қ

қ қт рарлы  жа дайлар жеткілікті болады. Мысалы, адам ірі 

ұ

қғ

ара малды  обасымен немесе тау тарды  тырыс а ымен 

қ

ң

қң

қ ғ


ауырмайды. Керісінше, тауы тар адамны  тырыс а ымен, 

қ

ңқ ғ

жануарлар адамны  к л, сал ауруларымен ауырмайды.

ң ү

Ж ре біткен т зімділік

ү

ө

 (невосприимчивость, 

иммунитет) - организм ауырып жазыл аннан со  

ғ

ңнемесе  олдан егуді  ар асында пайда болады. 

қ

ңқ

Т мау (ортомиксовирустар тудыратын) немесе 

ұ

парамиксовирусты аурулар (парагрипп, РС-вирус) - тыныс алу жолдарыны  за ымдауымен  тетін 

ң қ


ө

аурулардан со  2-3 жылдар а созылатын арнайы 

ң

ғ

иммунитет пайда болады. Ал,  ызылша немесе қ

шпа мен ауыр аннан со  пайда бол ан арнайы 

ұ

ғ

ңғ

иммунитет  мір бойы са талады. 

ө

қ

Ж ре біткен т зімділікү

ө

 (невосприимчивость, 

иммунитет) - организм ауырып жазыл аннан со  

ғ

ңнемесе  олдан егуді  ар асында пайда болады. 

қ

ңқ

Т мау (ортомиксовирустар тудыратын) немесе 

ұ

парамиксовирусты аурулар (парагрипп, РС-вирус) - тыныс алу жолдарыны  за ымдауымен  тетін 

ң қ


ө

аурулардан со  2-3 жылдар а созылатын арнайы 

ң

ғ

иммунитет пайда болады. Ал,  ызылша немесе қ

шпа мен ауыр аннан со  пайда бол ан арнайы 

ұ

ғ

ңғ

иммунитет  мір бойы са талады. 

ө

қ

Вирус а қ

арсы 

қ

т руды  екі 

ұ

ң

т рі

ү :

Вирус а 

қ

арсы 

қ

т руды  екі 

ұ

ң

т рі

ү

:

Вирус а  арсы 

қ қ


болатын  ор аныс 

қ ғ

механизмдерін 

екіге б луге 

ө

болады.


Иммунитетті

ң арнайы 

факторлары

гуморальдік

жасушалық

Организмнің 

арнайы емес 

қорғаныс 

факторлары

Гуморальдік, 

жасушалық
         І. Иммунитетті  арнайы факторлары

ң

гуморальдік ж не жасушалыә

қ  1. гуморальдік факторлары – вирус а  арсы гуморальдік факторлар В-лимфоциттерге ты ыз байланысты. 

қ қ

ғ

В-лимфоциттер  згере келіп плазматикалы  жасушалар а айналады, ал ол жасушалар вирус а  арсы ө

қ

ғқ қ

антиденелерді б ліп шы арады. Адам мен жануарлар  ан сарысуында болатын арнайы антиденелер – 

ө

ғ

қиммунитетті  гуморальді факторы ар ылы болуыны  к рсеткіші болып табылады. Сонымен бірге, к птеген 

ң

қң ө

ө

вирустар а  арсы жергілікті иммунитет болады. Мысалы, т мау ауруында, парагриппте ж не бас а тыныс ғ қ

ұ

әқ

жолдарыны  кілегейлі  абы шасыны  иммунитетіне байланысты болады, ал ішек ауруларында – ішекті  

ң

қ

қң

ң

кілегейлі  абы шасыны  иммунитетіне байланысты болады. М ндай жа дайларда иммунитет  заа 

қ

қң

ұ

ғұ ққ

созылмайды. Вирустарды  к пшілігі антигендер болып табылады, сонды тан олар организмде  здеріне 

ң ө

қ

өс йкес иммунологиялы   згерістер т

ызады, соны  н тижесінде антиденелер – арнайы 

ә

қ ө


ұғ

ң ә


иммуноглобулиндер пайда болады. Жасушада иммуноглобулиндер ДН  – РН   серінен пайда болады. Осы 

Қ

Қ әжа дайда іске асыру  шін арнайы антигенні   сері бар, демек, антиген организмге енген со  

ғ

үң ә

ң

макрофагтарды   серіне т седі де иммуногендік т рге енеді, содан со  макрофагтар мен Т-лимфоциттер В-ң ә

ү

үң

лимфоциттерге хабар береді, ал В-лимфоциттер плазматикалы  жасуша а айналады да вирус а  арсы т н 

қ

ғ

қ қә

иммуноглобулиндерді б ле бастайды. Организмде таби и ауыр ан кезеде немесе еккен кезде алдымен 

ө

ғ

ғиммуноглобулиндерді  М – класы пайда болады, оларды «ал аш ы» антиденелерге жат ызады. Содан со  

ң

ғқ

қ

ңиммуноглобулиндерді  А класы пайда болады. Оларды кілегейлі  абы шаны  В-лимфоциттері б леді. Б л 

ң

ққ

ң

өұ

антиденелер вирустарды тыныс жолдарыны  кілегейлі  абы шаларында жояды ж не жергілікті иммунитет 

ң

қ

қә

т

ызады. Со ынан антиденелерді  G – класы пайда болады. Олар вирус а  арсы гуморалді жолы ар ылы ұғ

ң

ңқ қ

қ

болатын арнайы иммунитетті  к рсеткіші болып табылады.ң ө  2. жасушалы  факторларық

 - вирус а  арсы иммунитетті  жасушалы  факторлары Т-лимфоциттерге, 

қ қ

ң

қмакрофагтар а байланысты болады. Т-лимфоцит жасуша а жабыс ан немесе цитоплазма мембранасына 

ғ

ғқ

енген вирус а уыздарын таниды. Вирустарды  организмге енуіні  ар асында Т-лимфоциттерді   згеруі 

қ

ң

ңқ

ң ө


басталады. Т-лимфоциттер б ліп шы аратын интерлейкин-2 ар ылы Т-киллерді  к беюіне  сер етеді, ал Т-

ө

ғқ

ң ө


ә

киллерлер арнайы рецепторлар ар ылы вирус за ымда ан жасушаларды тауып, оларды  лтіреді. Сонымен 

қ

қ

ғө

атар, лимфа т йіндегі макрофагтар вирусты тауып алып, оларды « орытады», ол  шін лизосомальдік 

қ

ү

қү

ферменттер  олданылады. Осындай  орытыл ан иммунологиялы  т рде вирус антигендерін Т-, В-

қ

қ

ғқ ү

лимфоцитке  сынады. Демек, макрофагтар антигендерді  т рін, санын белгілейді, содан со  оларды Т-, В-

ұ

ң ү


ң

лимфоциттер танып алады. Біра , кейбір вирустар макрофагты  ферменттеріне т зеді де, макрофагты  

қ

ң

өң

ішінде  сіп к бейе береді.

ө

ө
ІІ. Организмні  

ң арнайы емес  ор аныс факторлары 

қ ғ

да гуморалдік ж не

ә  

жасушалы  

қ деп екіге б лінеді:

ө  1. Гуморальдік факторларына - ингибиторлар жатады, оны  ішінде:

ңα-ингибиторлар – біркелкі т ра ты мукопротеидтер, вирустарды   ан 

ұ қ


ң қ

т йіршектерін біріктіретін  асиетін жояды;

ү

қβ-ингибиторлар - температура а шыдамайтын липопротеидтер, к п вирустарды 

ғ

өжоятын  асиеті бар (т мау вирусын, арбовирустарды);

қ

ұ

γ- жо ары температура а шыдайтын гликопротеидтер, 100º С са талады. Т мау 

ғ

ғқ

ұ

вирусынан са тандырады.қ  Комплемент – антиген-антидене комплексі иммуноглобулинні  Fc-фрагментімен 

ң

комплементті  белгілі компоненттеріне косылып комплекс рады. Ол комплекс 

ң

құфагоцитоз, иммунологиялы  жабысу процестерін к шейтеді. Комплемент 

қ

үантиденелермен бірігіп кейбір вирустарды, вирус енген жасушаны 

ерітеді.Пропердин - комплементті   ызметін фагоцитозды к шейтеді, жасушаны 

ң қ

ү

ерітеді.

  2. Жасушалы  арнайы емес  ор аныс факторлары

қ

қ ғ

 - осындай негізгі 

факторларды  бірі – вирус енген жасушаны  интерферон б ліп шы аруы. 

ң

ңө

ғ

Интерферон вирус а  арсы арнал ан агент емес, ол тек жасушада вирус а  арсы қ қ

ғ

қ қжа дай жасау а к мектеседі. Негізінде, барлы  вирустар интерферон пайда 

ғ

ғө

қ

болуына  сер етеді. Интерферон фагоцитозды к шейтеді, жасушаны   сіп ә

ү

ң өк беюін, я ни б лінуін тежейді. Осы  асиеті  атерлі ісіктерді  жасушалырыны  

ө

ғө

қ

қң

ң

сірмеу  шін  олданылады.ө

ү

қ      

олданыл ан  дебиеттер:

Қ

ғ

ә 

1. Жалпы вирусология. Ш. Мырзабекова. // Алматы. – 1994. – 176 бет.

2. Жалпы ж не жеке вирусология. А. .Стамлова, 

ә

Әқұ

К.

дайберген лы, Б.А.Рамазанова.// Алматы. – 2010. – Құ

ұ

380 б.3. Лурия С. Общая вирусология. М. – 1981. – 680с.

4. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. //Москва. – МИА. – 2005. – 

736с.


5. Жданов В.М. Эволюция вирусов. // Москва. – Медицина. - 1990.- 376с.

Назарлары ыз а        

ң

ғ

     рахмет!!!

Назарлары ыз а        

ң

ғ

     рахмет!!!

Document Outline

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Вирус – тірі организмдердің ішіндегі жасушасыз тіршілік иесі.
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Назарларыңызға рахмет!!!

Каталог: stud.kz -> pdf -> prezent


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет