Асфиксия асфиксия оғир нафас етишмовчилгиДата16.07.2017
өлшемі695 b.


     • Маърузачи: проф. Умаров Р.Х.асфиксия

 • асфиксия

 • оғир нафас етишмовчилги

 • марказий цианоз

 • шок симптомлари (совук қўллар, капилляр тўлиш вақтини 3 секунддан кўп бўлиши, кучсиз тезлашган пульс )

 • кома

 • тутқаноқлар

 • диарея хисобига болаларда оғир сувсизланиш белгилари (тормозланиш, (летаргик холат , кўзларнинг ботиши, терида бурма хосил қилганда жуда секинлик билан тўғирланиши – юқорида кўрсатилган белгилардан 2 таси )Устувор белгиларни бўлиши беморда ўлим холатини хавфи борлигини кўрсатади.

 • Устувор белгиларни бўлиши беморда ўлим холатини хавфи борлигини кўрсатади.

 • Дастлаб шошилинч белгилар борлигиини процессни 2та асосий этапга бўлган холатда текшиириш керак.

 • I.этап Агар нафас олиш йўллари ўтказувчанлигида тўсиқ бўлса зудлик билан нафас функциясини тиклаш учун даво чораларини бошланг.

 • II. этап. Болада у ёки бу холатлар борлигини текширинг: шок, хушнинг бузилиши, тутқаноқлар, кучли сувсизланишлар билан кечувчи диарея. • ёши 2 ойликкача бўлган

 • нафас олишнинг бузилиши

 • юқори харорат

 • травма ёки бошка тезкор хирургик холатлар

 • агар бола бошқа тиббий маскандан шошилинч йўлланма билан жўнатилган бўлса.

 • етарли миқдорда озиқланмаслик

 • рангпарлик

 • кучли оғриқ

 • бола нотинч, жиззаки ёки аксинча

 • захарланиш

 • куйиш

 • оёқларда шишНафас етишмовчилиги- организимнинг шундай холатики натижада ташки нафас коннинг нормал газ таркибини таминлай олмайди еки зурикиш билан ушлаб туради(хаддан ташкари энергия йукотиш хисобига).

 • Нафас етишмовчилиги- организимнинг шундай холатики натижада ташки нафас коннинг нормал газ таркибини таминлай олмайди еки зурикиш билан ушлаб туради(хаддан ташкари энергия йукотиш хисобига).

 • Сабаблари: нафас йулларининг зарарланиши ( ОРЗ, бронхитдан сунг, ет жисм, зотилжам, бронхиал астма, пневмоторакс)

 • - кон айланиш аъзоларнинг зарарланиши - юрак нуксонлари, МНС зарарланиши

 • кимевий дори воситалар билан захарланишда ( барбитуратлар, салицилатлар, фосфоорганик бирикмалар)

 • Симптомлар: диспноэ, цианоз • Вентиляцион- упкадан ташкарида келиб чикади

 • Механик (обструктив)-Нафас йулларини шикастланиши натижасида

 • Таксимлаш-диффузион-Упка паренхимаси шикастланиши хисобига

Кислород

 • Кислород

 • ИВЛ

 • Балгам кучирувчи Муколитиклар

 • Ксантинлар

 • Аминофиллин

 • Р2-антагонистлар

 • Изоэтарин (Bronkosoi)

 • Метапротеренол (Alupent, Metaprel)

 • Тербуталин (Brethine)

 • Альбутерол (Proventil, Ventolin)

 • Седация

 • Диазепам (Valium)

 • Лоразепам (Ativan)

 • Мидазолам (Versed)

I боскич:

 • I боскич:

 • тахикардия;

 • Тинч холатда хансираш;

 • Катта ва кичик кон айланиш доирасидаги димланиш белгилари;

 • Юрак тонлари бугиклашган.

 • II боскич:

 • Биринчи боскич симптомлари;

 • олигоурия;

 • Периферик шиш;

 • Упка шиши булиши мумкин.

 • III боскич:

 • артериал гипотензия;

 • Юрак тонлари бугик;

 • Юрак чегараларини силжиши;

 • . кичик кон айланиш доирасида димланишТутканок –еш болаларда МНС ни купрок зарарланиши натижасида юзага келади.

 • Тутканок –еш болаларда МНС ни купрок зарарланиши натижасида юзага келади.

 • Дастлабки уч ешгача 2/3 болаларда тутканок синдроми юзага келади.

 • Чакалокликда;

 • Болани 1-ешида;

 • Эрта ешда;

 • Кейинги хаетида.инфекция;

 • инфекция;

 • интоксикация;

 • травма;

 • МНС касалликлари;

 • Метаболик нуксон;

 • Генетик богликлик ва бошкл.Фебрил талваса касаллигини асосий сабаби юкори температура ( 38oСдан) хисобланади

 • Фебрил талваса касаллигини асосий сабаби юкори температура ( 38oСдан) хисобланади

 • Уткир вирусли инфекция,

 • грипп,

 • ангина,

 • отит,

 • бронхит,

 • пневмония ва бошкалар.температурани ошиши,бош мияда модда алмашинувини ва кон айланишини узгарибиши , мияни хуружга таёрлайди.

 • температурани ошиши,бош мияда модда алмашинувини ва кон айланишини узгарибиши , мияни хуружга таёрлайди.

 • Хушни йукатилиши танани таранглашиши ва кул-оёкларни тортишиши.

 • Баъзи болаларда огиздан купик чикиши ва ихтиёрсиз сийдик ажралиши.

 • Хуруж бир хил булади

 • давомийлиги 3-5 минут.

 • Кайта хуруж кам кузатилади.

 • Чакалокларда бир неча минут ёки соат давом этади, чинкиради, кейин умумий кузгалиш хуружлар билан алмашинади.Болаларда динамик кузатувида,фебрил тиришишлар утказган беморларда хуруж кайталаниши 30% ташкил килади, зпилептик статус 2-5% холларда тана температураси билан боглик эмас.Агар бола бир ёшданкичик булса кайта хуружлар хафи 50%га ошади.

 • Болаларда динамик кузатувида,фебрил тиришишлар утказган беморларда хуруж кайталаниши 30% ташкил килади, зпилептик статус 2-5% холларда тана температураси билан боглик эмас.Агар бола бир ёшданкичик булса кайта хуружлар хафи 50%га ошади.

Тиришиш хуружларида биринчи ёрдам

 • Тиришиш хуружларида биринчи ёрдам

 • Хуруж вактида:

 • Тинчликни саклаш ,хуруж харакатларини мажбуран босмаслик

 • Имкон борича текис жойга еткизиш ва бошига юмшок нарса куйиш;

 • Сулакни нафас йулларига тушиши ва тилни нафас йулларини бекитиб куйишини олдини олиш учун бош ёнга бурилади,кайт килиш кузатилса бемор ёнга ёткизилади;

 • Тишлар стнишини олдини олиш;

 • Сунъий нафас ва юрак массажи утказилмайди.

 • Бир неча минутдан кейин хуруж тухташи кузатилади. Хуруждан кейин беморга тинчлик бериш керак ёки ухлаши керак.парацетамол (суткалик дозаси 20-30 мг /кг) хар 4-5 соатда берилади.

 • парацетамол (суткалик дозаси 20-30 мг /кг) хар 4-5 соатда берилади.

 • Агар давомийлиги 5 минутдан куп булса ёки кайталанса диазепам (седуксен, реланиум, сибазон) 0,2-0,5 мг/кг ректал(тугри ичакка)

 • Натижа булмаса диазепам дозаси кайта Жиддий диазепам ножуя таьсири кам кузатилади.

 • Фебрил хуружларда ва уни эпилепсияга утишида антиконвулсантлар профилактик максадда буюрилади.Еш болаларда гипокальцемия натижасида клоник-тоник ва тоник клоник тиришишлар

 • Еш болаларда гипокальцемия натижасида клоник-тоник ва тоник клоник тиришишларХвостека (енок ёйининг n. facialis чиккан жойига ва пастки жагнинг бурчагига урилганда юз мушакларининг тез кискариши кузатилади.)

 • Хвостека (енок ёйининг n. facialis чиккан жойига ва пастки жагнинг бурчагига урилганда юз мушакларининг тез кискариши кузатилади.)

 • Труссо (елкани таномометр манжетаси ёки кул билан сикканда бармок мушакларининг кискариши кузатилади - "акушер кули")

 • Перонеал ва ульнар феномен (кичик болдир суягини устига тукиллатганда товонда якинлашиш,тирсак ташки галтагига урилганда бармокларни букилиши ).Генерализациялашган тоник ва клоник талвасаларда,

 • Генерализациялашган тоник ва клоник талвасаларда,

 • карпопедап спазмда (оек товонини эквиноварус холати ва ("акушер кули" ),

 • ларингоспазм киска муддатли хуружсимон овоз бойламларини торайиши кузатилади.Секинлик билан в/и 10% глюконат эрит еки кальций хлорид - 0,3-0,5 мл/кг.

 • Секинлик билан в/и 10% глюконат эрит еки кальций хлорид - 0,3-0,5 мл/кг.

 • Клоник талвасада седуксен (0,5% эрт - 0,1 мл/кг в/о),

 • ГОМК (20% эрт - 0,5 мл/кг) в/и,

 • магнийсульфат (25% эрт - 0,2 мл/кг в/о); вактинчалик 10%кальция хлорид в/о.

 • Кейинчалик 10% кальций хлорид эрт 1 чой кошикда еки десерт кошикда еки кальций глюконат дан 2-3 гр 3- 4 мартадан кунига . Хар 2-3 кунда кальций препаратларидан рахитга карши даволаш утказиш

ШокОрганизм хаетий функцияларининг экстремал холати булиб, организим физиологик фаолиятларини комплекс патологик силжиши билан намоен булади (МНС , кон .айл .сис-си. Нафас си-си ва метаболизм).

 • ШокОрганизм хаетий функцияларининг экстремал холати булиб, организим физиологик фаолиятларини комплекс патологик силжиши билан намоен булади (МНС , кон .айл .сис-си. Нафас си-си ва метаболизм).

Коллапс – уткир ривожланувчи томир етишмовчилиги ва кон томирларининг тонусини тушиши ва УАК камайиши.

 • Коллапс – уткир ривожланувчи томир етишмовчилиги ва кон томирларининг тонусини тушиши ва УАК камайиши.

Гиповолемик (куйиш, адреналинли, диабетли) айланиб юрувчи суюклик хажмини камайиши

 • Гиповолемик (куйиш, адреналинли, диабетли) айланиб юрувчи суюклик хажмини камайиши

 • Кардиоген

 • Юракни насос функциясини бузилиши

 • Таксимланиши: айланиб юрувчи суюклик хажмини камайиши (септик, анафилактик, нейроген) • Геморрагик еки гиповолемик шок (кон кетиш, сувсизланиш)

 • Травматик шок: а) механик таъсирлар натижасида ( жарохатли, операцион, компрессион) б) куйиш шоки (термик куйишлар) в) электрик шок г) музлаш (совук котиш) шоки.

 • Кардиоген шок (миокард инфаркти, уткир юрак етишмовчилиги, аритмия)

 • Токсико-инфекцион (септик) шок (граммусбат еки грамманфий инфекция).

 • Анафилактик шок.Септик шок

 • Септик шок

 • циркуляцияда микроорганизмларни булиши

 • Анафилактик шок

 • Огир аллергик реакция натижасида

 • Нейроген шок

 • Симпатик нерв системасини тонусини пасайиши натижасидаЦиркуляция хажмини камайиши

 • Циркуляция хажмини камайиши

 • Бронхоспазм

 • Томокда шиш

 • Кислород харакатини пасайиши

 • Веноз кайтишни камайиши

 • Зарб хажмини камайиши

 • Юрак ишини пасайиши

 • Хужайраларни кислород билан таминланишини секинлашиши

 • Хужайра метаболизмини бузилишиГипотензия

 • Гипотензия

 • Тахикардия

 • Аксириш

 • Эритема тошмалар

 • Ангиоэдема

 • Куркув хисси

 • Умумий хушни бузилиши • Симптомлари:

 • Безовталик,куркув

 • Бош айланиши, холсизлик

 • Умумий холатини емонлашуви

 • Кукракда огрик

 • Терини совуши

 • Лабларда цианоз

 • Ипсимон пульс

 • Тахипноэ

 • Олигурия

 • Кунгил айниш/кайт килиш

 • Кучли жигилдон кайнаши • Лаборатор текширувлар:

 • Кондаги Ht, амилаза, группаси

 • Альбумин

 • ЩФ

 • АЛТ, АСТ, тугри ва умумий б/б

 • Мочевина, сийдик кислота, кондаги креатинин

 • Умумий оксил

 • Ca, хлоридлар, СО2

 • К, Na ионлариТез ривожланувчи гиперсезувчанлик реаксияси натижаси Иммуноглобулин-Е (IgE) га боглик еки IgE га боглик булмаган

 • Тез ривожланувчи гиперсезувчанлик реаксияси натижаси Иммуноглобулин-Е (IgE) га боглик еки IgE га боглик булмаган

 • ЭТИОЛОГИЯ

 • Овкат ва овкат кушимчалари

 • Дорилар

 • Атроф мухит элементлари

 • Хайвонот олами элементлари

 • ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

 • Иммун системани фаолланиши

 • Узак хужайраларни дегрануляцияси

 • Биохимик медиаторларни активланиши— периферик вазодилятация

 • Капилляр мембраналарини утказувчанлигини ошиши

 • Силлик мушаклар кискариши

 • Йукотилган суюклик хажмини тулдириш учун:

 • Кон куйиш

 • Кристаллоидлар

 • Коллоид эритмалар

 • Вазоконстрикторлар

 • Эпинефрин (адреналин)

 • Норэпинефрин (Levophed)

 • Дофамин (Dopamine, Intrepid)

 • Метараминол (Aramine)

 • Фенилэфрин (Neo-synephrine)

 • Эфедрин

 • Вазодилятаторлар

 • Нитропруссид (Nipride)

 • Нитроглицерин (Nitrol, Tridil)

 • Гидралазин (Apresoline)

 • Лабеталол (Normodyne, Trandate)

 • Инотроп препаратлар

 • Дофамин

 • Добутамин (Dobutrex)Амринон (Inocor)

 • Эпинефрин

 • Норэпинефрин (Levophed)Дигоксин (Lanoxin)Кузгатувчи антигенни олиб ташлаш

 • Кузгатувчи антигенни олиб ташлаш

 • Интубация килиш

 • Сунъий упка вентиляцияси еки кислород

 • Эпинефрин

 • Аминофиллин

 • Дифенилгидрамин (Benadryl)

 • Кортикостероидлар

 • Суюкликлар — коллоидлар, кристаллоидлар

 • Ижобий инотроплар — дофамин, добутамин (Dobutrex)

Каталог: uum2 -> uum-uash-pediatriya -> 04-uash-pediatrics-7-kurs -> амалий%20кисм -> маърузалар -> 7%20курс%20узб -> презентация
маърузалар -> Это -дистрофия, характеризующаяся
презентация -> Турли ёшдаги болаларда,чаколоклик даврдан бошлаб, катта ёщдаги болаларгача учрайди турли ёшдаги болаларда,чаколоклик даврдан бошлаб, катта ёщдаги болаларгача учрайди
uum-uash-pediatriya -> Острый бронхиолит
амалий%20кисм -> Министерство здравоохранения республики узбекистан ташкентская медицинская академия
uum-uash-pediatriya -> Отечный синдром кафедра детских болезней


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет