«Арнайы экономикалық аймақ бойынша заңнамаға өзгеріс»Дата22.02.2018
өлшемі63.47 Kb.


24.05.2016 ЕСЭДО ГО (версия 7.17.2) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.


«Арнайы экономикалық аймақ бойынша заңнамаға өзгеріс»

Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтары(бұдан әрі -АЭА) елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету мақсатында құрылған инвестициялар тарту, жаңа технологияларға негізделген өндірістерді құру және дамыту, көлік инфрақұрылымын, туризм және денсаулық курорттық аумақтарды дамыту немесе айқындалатын өзге де мақсаттар үшін құрылады.

Бүгінгі күні ҚР-да 8 АЭА құрылды және жұмыс істейді, олардың ішіндегі ең үлкені Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 29 маусымдағы №645 Жарлығымен құрылған, «Астана-новый город» АЭА болып табылады.

АЭА аумағында кеден ісі саласындағы қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық база, Кеден одағына мүше мемлекеттердің және Қазақстан Республикасының мына негізгі нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады:

Қазақстан Республикасының Заңымен бекітілген Кеден одағы мен еркін кедендік аймағындағы еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтары және еркін кеден аймағы кедендік рәсімі туралы 2010 жылғы30 маусымдағы №312-IV келісім;

Кеден одағы комиссиясының шешімдері (Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің шешімдері);

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі №469-IV Заңы;

ЕЭА құру туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары.

Мемлекет АЭА тиімді жұмыс істеуі және даму сұрақтарына үлкен мән береді, оның ішінде оның аумағында қызметті айқындайтын, құқықтық нормативтік актілерді жетілдіру жолымен және нормативтік актілерді уақытылы қолданысқа енгізу арқылы.

Сондықтан, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне «арнайы экономикалық аймақтарды қатысушысы» ұғым беретін 60-1 жеке бап түрінде.

Жоғарыда аталған номативтік актілерден басқа, АЭА қатысушылары және мемлекеттік органдар қызметін АЭА аумағында кедендік және басқа да рәсімдерді жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін дайындалуда.

Осындай бір құжат 2015 жылғы 26 наурыздағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Арнайы экономикалық аймақтардың кейбір сұрақтары туралы» №210 бұйрығы болып табылады:Арнайы экономикалық аймақты жайғастыру ережесі және осы аумаққа тұлғаларға рұқсат ету, АЭА аумағына немесе оның бөлігіне сәйкесінше қоршау болуы, тауарлар мен көлік құралдарын әкелу (әкету) орындарын анықтау, бақылау-өткізу пункттерін құру, АЭА аумағына тұлғалар мен көлік құралдарын өткізу;

АЭА аумағына тауарларды әкелу туралы АЭА қатысушылары хабарлама беру ережелері, сонымен қатар арнайы экономикалық аймақ аумағынан тауарларды әкелу және осы аумақтан шығаруға рұқсат беру, АЭА аумағынан тауарларды әкелу тәртібін реттеу, кедендік құжаттардың түпнұсқасы және көшірмесін беру арқылы, АЭА аумағына тауарларды әкелу туралы мемлекеттік кірістер органдарына хабарлау, Мемелекеттік кірістер органы лауазымдық тұлғалары АЭА аумағына тауарлар мен көлік құралдарын әкелуге (әкету) рұқсат беру немесе тауарлар мен көлік құралдарын әкелуге (әкету) рұқсат беруден бас тарту шішімін қабылдайды;

Тауарлардың есебін жүргізу ережелері, сонымен қатар еркін кеден аймағы кедендік рәсіміне орналастырылған, тауарлар бойынша мемлекеттік кірістер органдарына есептілік ұсыну, ЕКА кедендік рәсімге орналастырылған тауарларды және осы тауарлардан жасалған (алынған) тауарлардың АЭА қатысушылары есебін жүргізу, сонымен қатар ЕКА кедендік рәсімге орналастырылған тауарларға жүргізілген операциялар, сонымен қатар осы тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлар туралы мемлекеттік кірістер органдарына тоқсан сайын есеп беру тәртібі;

Еркін кеден аймағы кедендік рәсімге орналастырылған тауарларды, Кеден одағының тауарлары деп тану, АЭА қатысушылары мемлекеттік кірістер органдарына жазбаша өтініш, құжаттар тізбесі, оның ішінде АЭА аумағында қызметті жүзеге асыру жайлы келісімнің шартын АЭА қатысушысы орындау туралы АЭА басқарма органынан растау, тауарлар декларациясы ретінде пайдаланатын тізбе немесе тауарлар декларациясы, ЕКА кедендік рәсімге орналастырылған кедендік бақылаудан тыс тауарларды, Кеден одағының тауарлары деп тануды реттеу тәртібі.

Астана қаласы бойынша МКД

«Астана-жаңа қала» АЭА»

кеден бекеті

Тема: «Изменения в законодательстве по специальным

экономическим зонам»

Специальные экономические зоны (далее – СЭЗ) в Республике Казахстан создаются в целях содействия социально-экономическому развитию государства, привлечения инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы или в иных целях, определяемых при создании СЭЗ.

Всего на сегодняшний день в РК созданы и функционируют 8 СЭЗ, самой крупной из которых является СЭЗ «Астана – новый город», созданная Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2001 года № 645.

Правовую базу, регламентирующую деятельность в сфере таможенного дела на территории СЭЗ, составляют следующие основополагающие нормативные акты государств-членов Таможенного союза и Республики Казахстан:

Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны, ратифицированное Законом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 312-IV;

Решения Комиссии Таможенного союза (Решения Совета Евразийской экономической комиссии);

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 469-IV «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан»;

Указы Президента Республики Казахстан о создании СЭЗ.

Государством придается важное значение вопросам развития и надлежащего функционирования СЭЗ, в т.ч. путем совершенствования нормативных актов, определяющих порядок деятельности на ее территории и их своевременного введения в действие.

Так, в 2011 году в Кодекс РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» было внесено специальное дополнение в виде отдельной статьи 60-1, в которой дается понятие «участника специальной экономической зоны».

Кроме вышеназванных нормативных актов, деятельность государственных органов и участников СЭЗ регулируется ведомственными правовыми документами, которые разрабатываются для обеспечения практической реализации таможенных и иных процедур на территории СЭЗ.

Одним из таких документов является приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №210 «О некоторых вопросах специальной экономической зоны», которым утверждены:Правила обустройства территории специальной экономической зоны и доступа лиц на такую территорию, регулирующие вопросы наличия соответствующего ограждения на территории СЭЗ или ее части, определения мест ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств, создания контрольно-пропускных пунктов (КПП), порядка доступа лиц и транспортных средств на территорию СЭЗ;

Правила подачи участником СЭЗ уведомления о ввозе товаров на территорию СЭЗ, а также выдачи разрешения на ввоз товаров на территорию специальной экономической зоны и их вывоз с такой территории, регулирующие порядок ввоза товаров на территорию СЭЗ, уведомления органа государственных доходов о ввозе товаров на территорию СЭЗ, путем предоставления участником СЭЗ копий и оригиналов таможенных документов, а также принятие должностным лицом органа государственных доходов  решения о ввозе (вывозе) либо об отказе ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств на территорию СЭЗ;    

Правила ведения учета товаров, а также представления отчетности органу государственных доходов по товарам, помещенным под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, определяющие ведение участником СЭЗ учета товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под указанную таможенную процедуру, а также порядок представления ежеквартальной отчетности органу государственного доходов о произведенных операциях с товарами, помещенным под таможенную процедуру СТЗ, а также товарами, изготовленными (полученными) из таких товаров;Правила признания товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товарами Таможенного союза, регламентирующие порядок предоставления участником СЭЗ в орган государственных доходов письменного заявления, перечня документов, в т.ч. подтверждения от органа управления СЭЗ о выполнении участником СЭЗ условий договора об осуществлении деятельности на территории СЭЗ, деклараций на товары или перечней, используемых в качестве декларации на товары, при помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ, необходимых для признания товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, товарами Таможенного союза, не находящимися под таможенным контролем.
Каталог: sites -> default -> files -> u1323
u1323 -> Қосылған құн салығынан босатылған, өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар туралы ақпарат салық Кодексінде толық көрсетілген
u1323 -> Орманды пайдаланғаны үшін төлемақЫ
u1323 -> Орманды пайдаланғаны үшін төлемақЫ
u1323 -> Бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған кезде заңды тұлғаның салық міндеттемесін орындауы
u1323 -> Арнайы экономикалық аймақтын аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет